Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Domeniul de studii universitare de doctorat Ingineria materialelor funcţionează încep]nd cu octombrie 2023 în cadrul Școlii Doctorale Știința și Ingineria Materialelor,  Centrul Universitar București.

Detalii sunt disponibile  la: http://sdsim.upb.ro/?page_id=126.

 

Domeniul de studii universitare de doctorat Ingineria materialelor a funcționat în Universitatea din Piteşti începând cu anul 2000.

            Misiunea domeniului de studii universitare de doctorat Ingineria materialelor este de a dezvolta activităţi de educație la nivel de doctorat (calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor - EQF şi din Cadrul Naţional al Calificărilor) și activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul Ingineriei materialelor, cu vizibilitate la nivel național și internațional, fiind în concordanță cu misiunea Universității din Pitești, prezentată în Carta UPIT.

          Desfășurarea activităților în cadrul programelor de studii de doctorat se face cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitățile profesionale ale studiilor universitare de doctorat, Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul IOSUD UPIT şi a Metodologiei privind susținerea examenelor, proiectelor de cercetare și rapoartelor pentru studiile universitare de doctorat în cadrul Universităţii din Pitești.

Planul de învăţământ al programului de studii universitare de doctorat Ingineria materialelor cuprinde pregătirea bazată pe studii universitare avansate şi programul individual de cercetare ştiinţifică

            Pregătirea bazată pe studii universitare avansate se realizează în primul an de studiu prin 4 discipline obligatorii comune domeniilor de doctorat din ramura de ştiinţe inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management (Fișe discipline obligatorii).

           Programul individual de cercetare științifică este organizat pe parcursul anilor II şi III şi cuprinde minim trei rapoarte de cercetare ştiinţifică. 

Cele două componente ale planului de învăţământ sunt detaliate în Anexa la Contractul de studii doctorale - Plan de pregătire prin studii universitare de doctorat, pentru fiecare doctorand în parte. 

Studiile universitare de doctorat se încheie cu elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat, care, pentru doctoratul ştiinţific,  trebuie să fie rezultatul activităţii proprii de cercetare ştiinţifică a studentului-doctorand şi să conţină rezultate originale în domeniul cunoaşterii ştiinţificet (Reguli de elaborare si redactare a tezei de doctorat).

 

 

     În domeniul de studii universitare de doctorat Ingineria materialelor sunt afiliaţi:

 • Prof. emerit dr. ing. ABRUDEANU Mărioara (calitate dobândită conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.5203/23.11.2000,
 • Prof.univ.dr.habil. ȘCHIOPU  Adriana-Gabriela  (abilitare conform OMEN nr. 5819/27.12.2017 ), responsabil domeniu.

 

Principalele direcţii de cercetare din domeniul Ingineriei materialelor care concordă cu temele de cercetare propuse de PICDI, sunt:

 • elaborarea și caracterizarea nanomaterialelor cu proprietăți speciale,
 • studiul proceselor de coroziune și protecția anticorozivă;
 • caracterizarea avansată a materialelor;
 • cercetări privind comportarea  materialelor în diferite condiții de solicitări mecanice, termice și în medii agresive;
 • tratamente aplicate pentru creșterea performanțelor și a fiabilității produselor;
 • cercetări privind materialele pentru senzori C.B.R.N;
 • dezvoltarea de materiale noi în concordanță cu nevoile economice și strategia națională de cercetare-dezvoltare-inovare.

 

Infrastructura de cercetare

Infrastructura de cercetare ştiinţifică este formată, în special, din laboratoare care aparţin departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial din cadrul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie şi centrelor de cercetare în care-şi desfăşoară activitatea majoritatea cadrelor didactice implicate în activităţile domeniului de doctorat Ingineria materialelor. 

Unitatea de cercetare Nanomateriale, biomateriale si materiale funcționale avansate ,  responsabil prof.univ. habil..dr.Adriana Gabriela ȘCHIOPU, corp I, sala I 134 B1, Facultatea de Mecanică și Tehnologie.

CRC&D-Auto este un centru de cercetare de excelenţă (înfiinţat în anul 2016 ca rezultat al finalizării proiectului POSCCE Axa II Operaţiunea 2.2.1-2013-1 etapa nr. 4, ID nr. 1947/cod SMIS - CSNR 48763), în care se defăşoară activităţi de cercetare inter- şi multi-disciplinare de înaltă competitivitate. Acest centru este condus de un Director aflat în subordinea Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Informatizare şi cuprinde 3 cercetători ştiinţifici III, 15 asistenţi de cercetare ştiinţifică, un inginer (personal propriu), precum şi cadre didactice universitare afiliate, provenind din 3 departamente din UPIT: Autovehicule şi Transporturi, Fabricaţie şi Management Industrial, Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică. Infrastructura de cercetare din acest centru este structurată în 12 laboratoare de cercetare.

Centrul de Cercetare Ingineria Automobilului (CCIA) îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Departamentului Autovehicule şi Transporturi (DAT). CCIA este organizat în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3373 din 10.03.1998, fiind recunoscut de Consiliul Național al Cercetării Științifice în Învățământul Superior, prin certificatul nr.  62CC-C din 11.05.2001 ca Centru de cercetare tip “C”. În cadrul acestui centru îşi desfăşoară activitatea de cercetare cadre didactice din Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, iar infrastructura de cercetare a acestuia este structurată în 11 laboratoare de cercetare (https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie-2/departamentul-autovehicule-i-transporturi2/cercetare-stiintifica-dat/strategia-de-cercetare).

Centrul de cercetare Modelarea si Simularea Proceselor şi Sistemelor (CCMSPS), director prof.univ.dr. Gheorghe ȘERBAN

CCMSPS este organizat în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3373 din 10.03.1998 şi este recunoscut de CNCSIS, prin certificatul nr. 73/CC-C/11.05.2001, ca centru de cercetare tip “C” (https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-calculatoare-2/cercetarestiintificafecc/centre-de-cercetare-fecc/ccmsps-fecc). În cadrul acestui centru îşi desfăşoară activitatea de cercetare cadre didactice din Facultatea de Electronică, Comunicații şi Calculatoare, în domeniile Inginerie Electronică, Telecomunicații şi Tehnologii Informaționale (IETTI), respectiv, Calculatoare şi Tehnologia Informației (CTI).

 

RESPONSABIL DOMENIU

Prof.univ.dr.habil. Adriana-Gabriela ȘCHIOPU  - CV, gabriela.plaiasu@upit.ro, 

UEFISCDI ID (UEF-ID):, U-1700-039F-0879, Scopus Author ID:23490291100,https://www.researchgate.net/profile/Plaiasu-Ag, https://orcid.org/0000-0001-8648-4402

 

CONDUCATORI DE DOCTORAT

Profesor emerit dr.ing. Mărioara ABRUDEANU  - CV , marioara.abrudeanu@upit.ro, abrudeanu@gmail.com

ORCID : 0000-0002-3398-1197

Prof.univ.dr.habil. Adriana-Gabriela ȘCHIOPU - CV, gabriela.plaiasu@upit.ro, UEFISCDI ID (UEF-ID):, U-1700-039F-0879, https://www.researchgate.net/profile/Plaiasu-Ag 

  

ECHIPA DE MENTORAT - profil academic și științific

 • Prof.univ.dr.ing.habil. Eduard-Laurențiu NIȚU - CV
 • Prof.univ.dr.ing.habil. Ștefan TABACU - CV
 • CS.I. Daniela DIACONU - CV
 • C.S.I..dr.ing. Maria ROTH -CV
 • C.S.I. dr.ing. Vasile RADU - CV
 • C.S.I. dr. ing. Roxana Mioara PITICESCU - CV
 • CS.I. dr.ing. Laura Mădălina CURSARU - CV
 • Conf.univ.dr.fiz. Cătălin DUCU - CV
 • Conf.univ.dr. Ben AMARA_AYED - CV
 • Conf.univ.dr.. Constantin Augustus BĂRBULESCU - CV
 • Conf.univ.dr. ing. Sorin CIUCĂ -CV
 • Conf.univ.dr. Dorin GRECU - CV
 • Conf.univ.dr. Mihai OPROESCU - CV
 • Conf.univ.dr. Vasile-Gabriel IANA -CV
 • Conf.univ..chim. Maria Magdalena DICU - CV
 • C.S. Aurelian Denis NEGREA - CV
 • C.S. Sorin Georgian MOGA - CV
 • ing. Nadia CANTIN - CV 
 • Dr.ing. Claudiu ȘUTAN

 

ADMITERE 2023

REZULTATE ADMITERE 2023

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare de doctorat valabile în anul universitar 2023 – 2024

 ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR

Candidații declarați admiși vor depune fizic la comisiile de admitere următoarele documente într-un dosar tip mapă, pe care se va scrie cu litere de tipar numele și prenumele din certificatul de naștere, cu inițiala tatălui/mamei, domeniul de doctorat și conducătorul de doctorat (din componența dosarului de concurs, conform O.U.G. nr 41/2016, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens):

a)  Cerere de înscriere (Anexa 3-F01-MET-CSUD-01);

b)  Fişă personală de înscriere (Anexa 4- F02-MET-CSUD-01);

c)  Următoarele acte în original sau în copii:

- copie certificatului de naştere

- copie certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul)

- copie carte de identitate;

- diploma de învățământ superior (licenţă) și foaia matricolă/supliment la diplomă (original)

- diploma de master/studii aprofundate și foaia matricolă/supliment la diplomă (original)

e) Curriculum Vitae semnat;

f) Lista de lucrări publicate semnată;

g) Declarație pe propria răspundere privind neînmatricularea anterioară pe locuri bugetate la studii de doctorat (Anexa 6- F04-MET-CSUD-01);

h) Declaraţie de consimţământ (Anexa 8- F04-MET-CSUD-01);

i) Chitanța privind plata taxei de înmatriculare și pentru candidații declarați admiși cu taxă dovada achitării a cel puțin 1/2 din taxa de studiu.

Direcții de cercetare, tematică propusă conducător de doctorat prof.emerit M. ABRUDEANU

Direcții de cercetare, tematica propusă conducător doctorat prof.univ.habil. A.G. ȘCHIOPU

Examen de admitere: 14.09.2023, ora 16.00, Corp Central sala C 050 

ADMITERE 2022

REZULTATE ADMITERE 2022, afisat la ora 18.00, 14.09.2022

Înscrierea la doctorat se face, în septembrie, pe platforma: https://www.upit.ro/ro/despre-universitate/admitere-universitatea-din-pitesti/admitere-2022

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare de doctorat valabile în anul universitar 2022 – 2023

Tematica și bibliografia - prof.dr.emerit M. ABRUDEANU

Tematica și bibliografia - prof.univ.dr.habil. A.G. ȘCHIOPU 

Examen de admitere: 14.09.2022, ora 14.00, sala I 134.

ADMITERE 2021

Concursul de admitere la studii universitare de doctorat conţine o probă de specialitate, specifică domeniului de studiu - Art. 13(1);

-           Proba specifică pentru concursul de admitere la studiile doctorale corespunzătoare domeniului de doctorat se susţine în faţa unei comisii - Art. 15(1);

-           Proba de specialitate pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea orală a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat

 

TEMATICA ADMITERE 2019

EXAMEN ADMITERE 12.09.2019, SALA I120, ORA 10.00

 

TEMATICA ADMITERE 2018

Tematica si bibliografia pentru admitere doctorat Ingineria Materialelor cotutela

Tematica si bibliografia pentru admitere doctorat Ingineria Materialelor cu taxa 

 

Situația studenților doctoranzi în domeniul Ingineria materialelor în perioada 2018-2022.

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

Rezultatele activității de cercetare științifică sunt diseminate la conferințele internaționale:

ECAI   -  International Workshop on Technology and Materials Engineering IWTME' 2021  http://ecai.ro/iwtme%27-2021

IMANEE  - INNOVATIVE MANUFACTURING ENGINEERING & ENERGY INTERNATIONAL CONFERENCE, The 25th edition of IManEE 2021 International Conference https://www.imane.ro/

NUCLEAR  - THE 13th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCES ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH NUCLEAR RESEARCH AND EDUCATION https://nuclear.ro/online_registration/register.php

COFRET  -  Colloque Francophone en Energie, Environnement, Economie et Thermodynamique  http://cofret2021.eu/index.php/cofret/2021

 

LINK-uri utile

IOSUD UPITFormulare utile

CCOC UPIT: Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii din Piteşti

Biblioteca UPIT & Acces la resurse ştiinţifice

Toţi studenţii doctoranzi au acces la baze de date internaţionale, UPIT fiind membră a proiectului ANELIS+. Modalitatea de acces a studenţilor la aceste baze de date este prezentată la adresa: http://cat-biblioteca.upit.ro/bibl/Pagina%20WEB/Site_nou/BazeDate.htm. Accesul poate fi realizat de la un calculator cu IP-ul UPIT (obligatoriu prima oară, pentru crearea contului) sau poate fi mobil.

Bazele de date relevante pentru domeniul de doctorat Ingineria materialelor, la care studenţii doctoranzi au acces, este Springerlink, Science Direct, MathSciNet, Scopus. De asemenea, există acces la baza de date de tip integrator (date scientometrice) Web of Science.

De asemenea, studenții doctoranzi au acces la cărți în format digital prin accesarea Bibliotecii digitale , pe baza cardului de acces la biblioteca UPIT, spațiului BUP, la adresa http://biblioteca.upit.ro şi http://tinread.upit.ro/opac.

 

Actualizare 16.10.2023

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.