Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Centrul de Cercetare MODELAREA ŞI SIMULAREA PROCESELOR ŞI SISTEMELOR (CCMSPS)

 

 

Director centru

Prof.dr.ing. Gheorghe ŞERBAN

Adresa

Str. Targu din Vale nr.1 Corp T, et.4, cam. T405

Telefon

0348-453.200

E-mail centru

serban@upit.ro

Anul înfiinţării

1999

Recunoastere CNCSIS

Centru de Cercetare de tip C,

Certificat CNCSIS nr.73/ CC-C/ 11.05.2001

Acreditare internă UPIT

Certificat nr.10 / 24.03.2014

Certificat nr. 48 / 17.04.2019 - "Centru de cercetare de tip A"

 

http://erris.gov.ro/CENTRUL-DE-CERCETARE-MODELAR

 

 

Statutul CCMSPS

 

Regulament organizare şi funcţionare CCMSPS (ROF)

 

Aspecte generale

 

Centrul de cercetare «Modelarea si Simularea Proceselor şi Sistemelor» – prescurtat CCMSPS, este organizat în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3373 din 10.03.1998 şi este recunoscut de CNCSIS, prin certificatul nr. 73/CC-C/ 11.05.2001, ca centru de cercetare tip “C”. Centrul a fost acreditat intern în cadrul Universităţii din Piteşti în anul 2014.

 

Centrul este organizat ca structură fără personalitate juridică în cadrul Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, având autonomie în cumularea şi folosirea resurselor, în elaborarea planului de cercetare şi realizarea lui, editarea de publicaţii, realizarea de servicii web, organizarea propriei biblioteci, desfăşurarea cooperărilor naţionale şi internaţionale în domeniu, asocierea cu agenţi economici, cu alte entităţi de cercetare ştiinţifică pentru realizarea programului de cercetare ştiinţifică şi de transfer tehnologic.

 

CCMSPS îşi asumă misiunea care derivă din următoarele:

a) Dezvoltarea eficientă a cercetării ştinţifice şi dezvoltării tehnologice în cadrul DECIE, în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniile Electronică şi Telecomunicaţii, respectiv Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.

b) Promovarea cercetării ştiinţifice în domeniiile menţionate, la nivel regional, cu colaborări pe plan naţional şi internaţional;

c) Dezvoltarea resurselor umane prin sprijinirea programelor de master şi doctorat organizate în cadrul DECIE;

d) Acordarea de suport ştiinţific şi tehnic prin consultanţă tehnică, programe de pregătire, granturi şi contracte de cercetare, unor societăţi comerciale româneşti sau din străinătate în sfera industriei, în vederea creşterii competitivităţii produselor realizate;

e) Sprijinirea formării continue a specialiştilor în domeniile de mai sus conform cerinţelor pieţei muncii.

 

Centrul de Cercetare “Modelarea şi Simularea Proceselor şi Sistemelor” are ca principal obiectiv strategic dezvoltarea, promovarea, integrarea şi corelarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în spaţiul naţional şi european al cercetării, în domeniile electronicii şi telecomunicaţiilor, respectiv al calculatoarelor şi tehnologiei informaţiilor prin stabilirea de relaţii de cercetare cu universităţile de profil şi laboratoarele de cercetare aferente din România şi Uniunea Europeană.

 

CCMSPS are următoarele obiecte de activitate:

a) Propunerea şi derularea de cercetări prin programe de cercetare ştiinţifică în direcţii actuale pe plan mondial din domeniile Electronicii şi Telecomunicaţiilor, respectiv al Calculatoarelor şi Tehnologiei Informaţiilor;

b) Dezvoltarea bazei materiale de cercetare din cadrul DECIE, în vederea alinierii ei la standardele europene;

c) Susţinerea şi oferirea de suport ştiinţific programelor de studii de licenţă, master şi doctorat desfăşurate în cadrul domeniilor Electronicii şi Telecomunicaţiilor, respectiv al Calculatoarelor şi Tehnologiei Informaţiilor;

d) Sprijinirea organizării de manifestări ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale;

e) Sprijinirea membrilor CCMSPS în vederea depunerii de aplicaţii pentru obţinerea de granturi de cercetare naţionale şi internaţionale;

f) Sprijinirea membrilor CCMSPS în vederea realizării obiectivelor de cercetare ale granturilor de cercetare naţionale şi internaţionale obţinute prin competiţii, respectiv ale contractelor de cercetare cu societăţi comerciale;

f) Sprijinirea membrilor CCMSPS în vederea publicării de articole ştiinţifice în publicaţii recunoscute;

g) Sprijinirea participării membrilor CCMSPS la manifestări ştiinţifice de prestigiu organizate în ţară şi peste hotare;

h) Sprijinirea editarii şi publicării revistei Scientific Bulletin Electronics and Computer Science, editată în cadrul DECIE din FECC;

i) Colaborarea ştiinţifică cu parteneri români şi străini în vederea efectuării unor cercetări comune;

j) Atragerea de cercetători din strainatate prin programe de stagii oferite prin acorduri şi programe internaţionale;

k) Atragerea de posibile contracte de cercetare de la diverşi beneficiari (societăţi comerciale);

l) Sprijinirea activităţilor de formare de specialişti în cadrul Academiei CISCO;

m) Colaborarea cu conducerile DECIE, FECC şi UPIT în toate acţiunile ştiinţifice organizate.

 

Activitatea CCMSPS este orientată şi în următoarele direcţii:

a) Participarea la activităţi de cercetare interdisciplinară la nivel local şi naţional;

b) Participarea la programe de cercetare ştiinţifică sub egida Uniunii Europene;

c) Dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă a specialiştilor în inginerie electronică şi telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologia informaţiei, inclusiv Academia CISCO;

d) Editarea revistei Scientific Bulletin Electronics and Computers Science;

e) Participarea la elaborarea de standarde şi norme tehnice;

f) Promovarea inovării şi a creativităţii tehnice şi ştiinţifice, inclusiv obţinerea drepturilor de proprietate industrială;

g)  Desfăşurarea unor activităţi de consulting;

h) Alte activităţi, inclusiv microproducţie.

 

CCMSPS are relaţii directe cu decanatul şi departamentul facultăţii, cu structuri din cadrul universităţii legate de activitatea de cercetare, iar, în exterior, cu Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN, Academia Română, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior – CNCS, Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior – CNFIS, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare – UEFISCSU şi alte organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale de profil.

 

Centrul se finanţează prin prin:

-     granturi de cercetare obţinute în cadrul competiţiilor de proiecte organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte organisme;

-     granturi de cercetare obţinute în cadrul competiţiilor internaţionale;

-     contracte sau proiecte de cercetare cu societăţi comerciale;

-     alocări bugetare sau din fondurile universităţii destinate activităţii de cercetare;

-     alte resurse proprii;

-     sponsorizări, etc.

 

Folosirea resurselor CCMSPS se face conform legislaţiei în vigoare.

           

Patrimoniul CCMSPS face parte integrantă din patrimoniul Universităţii din Piteşti, fiind evidenţiat în gestiunile catedrelor. 

 

Patrimoniul CCMSPS se constituie din:

a) Echipamentele, instalaţiile, software-ul şi materialele documentare obţinute din diverse fonduri şi puse la dispoziţie de către laboratoarele de cercetare din CCMSPS, în acord cu conducerea DECIE;

b) Alte bunuri materiale atrase şi obţinute de laboratoarele de cercetare din cadrul CCMSPS în urma efectuării unor activităţi de cercetare sau din eventuale donaţii, sponsorizări, transferuri;

c) laboratoarele şi spaţiile pentru cercetare;

d) spaţiile administrative;

e) biblioteca CCMSPS;

f) alte mijloace de cercetare.

 

 

Domenii, direcţii şi tematica de cercetare

 

Direcţiile şi tematica de cercetare abordate de MSPS se încadrează în domeniile prioritare publicate în planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare 2014-2020, dar şi pentru strategiile şi programele viitoare de cercetare.

 

Directii de cercetare perioada 2012-2020

 

- Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate

- Energie, mediu şi schimbări climatice

- Econanotehnologii şi materiale avansate

- Bioeconomie

 

Teme de cercetare perioada 2012-2020

 

Domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (IETTI)

IETTI 1. Sisteme de putere distribuite alimentate din surse neconventionale de energie

IETTI 2. Sisteme hardware şi software pentru electronică

IETTI 3. Sisteme și rețele de comunicatii integrate

IETTI 4. Sisteme de măsurare si procesare a semnalelor achizitionate

IETTI 5. Modelarea, simularea, controlul și optimizarea sistemelor electronice

 

Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI)

CTI 1. Tehnologii informaționale aplicate

CTI 2. Ingineria sistemelor cu inteligenta artificiala

CTI 3. Prelucrare paralela si distribuita si securitatea informatiei

CTI 4. Sisteme integrate hardware si software

CTI 5. Retele de calculatoare si protocoale de comunicații

 

Tematici de cercetare in domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei (CTI)

Tematici de cercetare in domeniul Ingineria Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale (ETTI)

 

Lista personalului didactic şi de cercetare membri ai CCMSPS 

Nr.crt

Nume și prenume

Statut

1.

Prof.dr.ing. Serban Gheorghe

Titular

2.

Prof.dr.ing. Bizon Nicu

Titular

3.

Prof.dr.ing. Lita Ioan

Titular

4.

Prof.dr.ing. Ionita Silviu

Titular

5.

Prof.dr.ing. Ene Alexandru

Titular

6.

Conf.dr.ing. Anghelescu Petre

Titular

7.

Conf.dr.ing. Daniel Visan

Titular

8.

Conf.dr.ing. Ionescu Laurentiu

Titular

9.

Conf.dr.ing. Mazare Alin

Titular

10.

Conf.dr.ing. Oproescu Mihai

Titular

11.

S.l.dr.ing. Iana Gabriel

Titular

12.

S.l.dr.ing. Ionescu Valeriu

Titular

13.

S.l.dr.ing. Bostan Ionel

Titular

14.

S.l.dr.ing. Cioc Bogdan

Titular

15.

S.l.dr.ing. Stirbu Cosmin

Titular

16.

S.l.dr.ing. Raducu Marian

Titular

17.

S.l.dr.ing. Birleanu Florin

Titular

18.

S.l.dr.ing. Savulescu Corina

Titular

19.

S.l.dr.ing. Teodorescu Mihaela

Titular

20.

S.L.dr.ing. Adrian Iordăchescu

Titular

21.

Ing. Georgescu Cristian

Titular

22.

Prof.dr.ing. Gavriloaia Gheorghe

Asociat

23.

Prof.dr.ing. Jurian Mariana

Asociat

24.

Conf.dr.ing. Oprea Ştefan

Asociat

25.

Ş.l.dr.ing. Anton Constantin

Asociat

26.

Conf. dr. ing. Tutanescu Ion

Asociat

 

 În cadrul CCMSPS activează 5 conducători de doctorat:

 

  1. Prof.dr.ing. Bizon Nicu
  2. Prof.dr.ing. Gavriloaia Gheorghe
  3. Prof.dr.ing. Jurian Mariana
  4. Prof.dr.ing. Lita Ioan
  5. Conf.dr.ing. Anghelescu Petre

 

Planificarea activităţilor de cercetare

Manifestări ştiinţifice organizate

 

Rezultate  anuale ale cercetării ştiinţifice realizate de membrii CCMSPS

 

Anul 2018 (Raport de autoevaluare CCMSPS 2018)

Anul 2017 (Raport de autoevaluare CCMSPS 2017)

Anul 2016

Anul 2015

Anul 2014

Anul 2013

Anul 2012

Anul 2011

Anul 2010

Anul 2009

 

Contracte de cercetare in care au fost implicati membrii CCMSPS

Sinteză cercetare 2009 – 2014 CCMSPS

Colective de cercetare, domenii şi direcţii de cercetare

Infrastructura de cercetare

Raport de activitate CCMSPS

Equipments in CCMSPS

 

Proiecte CDI in care au fost implicati membrii CCMSPS in perioada 2018 - 2021   
 

- Proiect CDI PC1 - Biohortinov

- Proiect CDI PC2 - Biohortinov

- Proiect CDI - SENSIS

 

Oferta CCMSPS pentru Transfer tehnologic

 

Proiectare de echipamente electronice si realizare prototipuri

Proiectare aplicatii software si sisteme embedded

 

Postere contracte de Cercetare derulate sub egida Centrului de Cercetare Modelarea si Simularea Proceselor si Sistemelor - CCMPS

 

Identificare Contract

Denumire

Poster (link)

PNCDI

Contract de cercetare Tema prioritară

AMTRANS – 8C1

2004-2006

CRONOTAHOGRAF ELECTRONIC DIGITAL PENTRU AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ ŞI CĂLĂTORI

POSTER PNCDI – AMTRANS 8C1 Cronotahograf

UEFISCDI

PD369 Contract no. 10/02.08.2010

Postdoctoral Research Project

Cryptosystem based on chaotic dynamics implemented with cellular automata for protection of information on network systems

POSTER PD369 Cryptosystem

S.C. DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL

Contract nr. 5/21.01.2014

Test of speaker system regarding feasibility, quality and cost

POSTER DRAXLMAIER Test of Speakers

S.C. DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL

Contract nr. 6/21.01.2014

RECOGNITION AND CLASSIFICATION OF SURFACES AND STRUCTURES

POSTER DRAXLMAIER Recognition

ROSA Program CDI Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată

STAR 176 SMESINSPACE

Concept of development of an energy storage unit using high temperature superconducting coil for spacecraft power system

POSTER 176 STAR SmesInSpace

UEFISCDI Programul PN III PED,

PN-III-P2-2.1-PED-2016

Validarea experimentală a unui system de propulsive cu pile de combustibil cu hydrogen pentru un autovehicul usor – Demonstrator de mobilitate cu hidrogen

POSTER PN-III-P2-2.1-PED-2016 Validare

ERA-Net SmartGrid Plus H2020

Cofund-77594-CARA_SG-2

 Cost-Efficient Data Collection for Smart Grid and Revenue Assurance - CARA_SG

POSTER ERA-Net SmartGrid Plus H2020 Cost Efficient

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.