Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ PSIHOLOGIE

DOMENIUL  - PSIHOLOGIE

ZI, 3 ANI, CU FRECVENȚĂ

 

Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a programului de studiu Psihologie

Programul de studii Psihologie funcţonează în cadrul Universităţii din Piteşti începând cu anul universitar 2003-2004, sub coordonarea Departamentului de Psihologie, Istorie și Științe ale Comunicării şi prin colaborarea cu alte departamente ale Universităţii din Piteşti: Departamentul de Asistență medicală și Kinetoterapie, Departamentul de Limbi Străine Aplicate,  Departamentul de Educație Fizică și Sportivă.

Specializarea Psihologie a obținut acreditarea conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 24.06.2010, în baza HG nr. 966/1.10.2011.

Totodată a fost înființat masterul de Psihologie clinică: evaluare și intervenție, acesta bucurându-se de un real succes în rândul absolvenților programului de licență Psihologie. Masterul a fost acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data 23.06.2011, prin OM nr. 4945/ 9.08.2012.

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2019-2022

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT - CICLUL UNIVERSITAR 2018-2021

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT - CICLUL UNIVERSITAR 2017-2020

 

FISE DE DISCIPLINA - PSIHOLOGIE LICENTA

ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

ANUL I

 

ANUL II

 

ANUL III

 

 

Misiunea programului de studii Psihologie

Specializarea Psihologie face parte din domeniul de licenţă Psihologie. Prin planul de învăţământ, programele analitice şi obiectivele pe care şi le propune urmăreşte să asigure o pregătire profesională de bază în principalele domenii profesionale ale psihologiei (psihologia clinică, psihologia educaţională, psihologia muncii etc).

 Această misiune se reflectă în planul de învăţământ astfel încât prin conţinutul lui să se realizeze compatibilitatea curriculară în conţinut cu alte facultăţi de profil din Uniunea Europeană.

Profesia de psiholog poate fi întâlnită pe piaţa muncii în foarte multe sectoare de activitate și într-o multitudine de organizații de genul instituțiilor publice (în învățământ: consilier școlar sau profesor de psihologie, în unități medicale și de sănătate publică: psiholog clinician sau psihoterapeut, în instituţii specializate în domeniul apărării și ordinii publice: psiholog militar etc) sau al organizațiilor private (organizaţii economice, organizații nonprofit: psiholog industrial-organizațional etc).

Profesionalizarea ca psihoterapeut presupune, pe lângă studiile de bază în psihologie sau în domenii conexe (asistență socială, medicină-psihiatrie, sociologie), o formare de durată (de 3-4 ani) oferită de diverse școli de psihoterapie, acreditate de către Colegiul Psihologilor din România.

Exercitarea profesiei de psiholog se realizează în baza unui atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, instituţia care gestionează, în baza reglementărilor legale în vigoare, serviciile profesionale oferite de psihologii români.

 

Obiectivele specifice ale programului de studii Psihologie urmăresc dezvoltarea cunoștințelor și abilităţilor necesare dobândirii competenţelor profesionale.

Procesul de pregătire a viitorilor specialişti este astfel conceput încât să realizeze următoarele obiective, în conformitate cu prevederile Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior elaborat in 2011: 

- însuşirea şi aprofundarea informaţiilor din domeniul psihologiei şi ştiinţelor comportamentale;

- formarea unui limbaj ştiinţific de specialitate, bazat pe concepte, noţiuni şi teorii moderne, de actualitate;

- însuşirea demersului metodologic specific cercetării proceselor psihice şi a fenomenelor sociale;

- dezvoltarea aptitudinilor de cunoaştere şi relaţionare interpersonală;

- însuşirea principalelor paradigme, metode de gândire şi de interpretare a personalităţii şi conduitei umane;

- cunoaşterea şi aplicarea celor mai noi metode şi tehnici de evaluare psihologică a individului, grupului şi organizaţiilor, de investigaţie psihologică, bazate pe instrumente psihometrice şi modele statistice, pe folosirea programelor informatice de prelucrare şi analiză a datelor;

- însuşirea capacităţii de identificare, analiză  şi soluţionare a problemelor şi conflictelor sociale în organizaţii şi comunităţi;

- dezvoltarea abilităţilor de bază în vederea intervenţiilor psihologice în domeniile aplicative ale psihologiei;

- însuşirea principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei de psiholog;

- formarea unor spirite deschise către dialog şi preocupate de responsabilităţile lor civice.

 

Competenţele profesionale dobândite de către absolvenţii Programului de studii Psihologie sunt:

• Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei, 

• Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie, 

• Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie, 

• Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei,

• Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice,

• Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei,

 

Competenţe transversale:

• Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei,

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice,

• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social.

 

La sfârşitul ciclului de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani, absolvenţii primesc Diploma de licenţiat în psihologie şi competenţele necesare pentru a intra în programele de supervizare profesională, în raport cu prevederile Legii 213 şi reglementărilor Colegiului Psihologilor din România. 

Supervizarea, în vederea obţinerii atestatului de liberă practică autonomă, se realizează prin studii masterale, cursuri postuniversitare sau formări profesionale oferite de instituţii agreate de Colegiul Psihologilor din România.

 

Ariile de competenţă dobândite în facultate permit practicarea profesiei de psiholog în următoarele specializări:

1. Psiholog în domeniul psihologiei muncii, organizaţionale, transporturilor şi serviciilor:

- Cabinete individuale de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor pentru evaluare-testare psihologică la angajare sau periodică;

- Cabinete de Psihologie în policlinici;

- Psiholog în organizaţii industriale, financiare şi bancare;

- Psiholog  în resurse umane;

- Psiholog specializat în psihologia sportului;

- Psiholog consilier în organizaţii guvernamentale sau nonguvernamentale, ONG-uri;

- Psiholog în domeniul judiciar, psiholog criminalist, psiholog în penitenciare.

2. Psiholog în domeniul psihoterapiei, psihologiei clinice şi consilierii psihologice:

- Cabinete individuale de psihoterapie şi consiliere psihologică;

- Psiholog clinician în spitale, policlinici, sanatorii, clinici de recuperare;

- Psiholog consilier în clinici şi cabinete de Psihologie;

3. Psiholog  în domeniul educaţiei:

- Profesor psiholog în învăţământul liceal şi universitar;

- Psiholog şcolar în cabinetele de Psihologie şcolară;

- Psiholog specialist în consilierea şcolară şi vocaţională în cadrul cabinetelor de Psihologie din şcoli, licee, universităţi sau cabinete individuale.

4. Psiholog în domeniul securităţii naţionale.

 

Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă vor accesa următoarele ocupaţii posibile conform „Clasificării Ocupaţiilor din România” – ISCO – 08: Asistent universitar - 231001; Conferenţiar universitar - 231002; Expert centre de perfecţionare - 231003; Lector universitar - 231004; Profesor universitar - 231006; Consilier forţă de muncă şi şomaj - 241201; Expert forţă de muncă şi şomaj - 241202; Inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj - 241203; Inspector de specialitate protecţia muncii - 241204; Formator - 241205; Referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj - 241206; Formator de formatori - 241207; Consilier orientare privind cariera - 241208; Consultant în domeniul forţei de muncă - 241209; Analist piaţa muncii - 241210; Analist recrutare/integrare salariaţi - 241211; Consultant reconversie - mobilitate personal - 241213; Consultant condiţii muncă - 241214; Specialist sisteme de calificare - 241215; Specialist resurse umane - 241216; Organizator/conceptor/consultant formare - 241217; Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională - 241218; Evaluator de competenţe profesionale - 241219; Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - 241220; Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare) - 241221; Expert tehnic extrajudiciar - 241801; Specialist marketing - 241921; Asistent director/responsabil de funcţiune (studii sup.) - 241924; Specialist relaţii sociale - 241925; Administrator societate comercială - 241939; Psiholog în specialitatea psihologie clinică - 244501; Psiholog în specialitatea consiliere psihologică - 244502; Psiholog în specialitatea psihoterapie - 244503; Psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională - 244504; Psiholog în specialitatea psihologia transporturilor - 244505; Psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii - 244506; Psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională - 244507; Psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - 244508; Psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale - 244509; Psiholog în specialitatea psihologie judiciară-evaluarea comportamentului simulat prin tehnică poligraf - 244510; Psiholog - 244511; Psihopedagog - 244512; Expert poligraf - 244513; Psiholog şcolar - 244514; Consilier în domeniul adicţiilor - 244604; Ofiţer control doping - 244605; Art-terapeut - 244606; Specialist în relaţii publice - 244701; Referent de specialitate marketing - 244703; Consultant cameral - 244705; Purtător de cuvânt - 244706; Consilier pentru tineret - 244801; Cercetător în psihologie - 258501; Asistent de cercetare în psihologie - 258502; Cercetător în psihopedagogie specială - 258503; Asistent de cercetare în psihopedagogie specială - 258504; Terapeut ocupaţional – 258505.

 

Cunoştinţele, abilităţile și competenţele dobândite în cursul facultăţii au permis absolvenţilor să se angajeze pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie, să continue studiile universitare în ciclul următor şi să înveţe permanent.

 

Personalul didactic al specializării Psihologie

 

Personalul programului de licenţă Psihologie este format din 19 cadre didactice universitare: 2 profesori, 4 conferenţiari, 10 lectori, 3 asistenţi.

Dintre cele 19 cadre didactice cu activităţi în cadrul specializării Psihologie, sunt 17 cadre didactice titulare şi 2 cadre didactice asociate, din patru departamente ale Universității din Pitești: Departamentul de Psihologie, Istorie și Științe ale Comunicării, Departamentul de Asistență medicală și Kinetoterapie, Departamentul de Limbi Străine Aplicate,  Departamentul de Educație Fizică și Sportivă.

Titularii de disciplină au titlul ştiinţific de doctor sau sunt doctoranzi în domeniile disciplinelor din posturile ocupate, iar celelalte cadre au pregătire iniţială şi competenţe în domeniile disciplinelor. Toate cadrele didactice titulare în Universitatea din Piteşti, cu activităţi în cadrul specializării, au pregătire pedagogică atestată.

Titularii de disciplină au elaborat cursuri, îndrumare de lucrări/proiecte sau alte lucrări necesare desfăşurării procesului de învăţământ, care acoperă programele analitice ale disciplinelor din post.

           

Conţinutul procesului de învăţământ

 

Procesul de învăţământ pentru programul de studii PSIHOLOGIE cu durata de 3 ani se desfăşoară pe baza planului de învăţământ. Acest plan a fost elaborat astfel încât să respecte criteriile impuse de standardele ARACIS.

Pentru efectuarea vizitelor şi a stagiilor de practică, universitatea a încheiat convenţii ferme de colaborare cu organizaţii din judeţul Argeş.

 

Admiterea

      

La specializarea Psihologie, recrutarea studenţilor se face prin proceduri de admitere proprii. În ultimii 6 ani, numărul de studenţi înmatriculaţi în anul I Psihologie a variat între 83 şi 100. Pentru admiterea în anul I universitar 2016-2017 modalitatea de clasificare la concursul de admitere a fost următoarea:

50% media la examenul de Bacalaureat și

50% nota obținută la disciplina Psihologie / Sociologie / Filozofie / Logică / Economie / Matematică / Biologie / Limba română la examenul de Bacalaureat

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.