Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Obiectiv Tematic: 10.  Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții

Axa Prioritară 6: Educație și competențe

Prioritatea de investiții: 10i.  Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea la educație timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE

POCU/446/6/22/

Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării

Parteneri: Universitatea din Pitești, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Cod SMIS 2014+: 128215

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Obiectivele proiectului

OBIECTIVUL GENERAL

Dezvoltarea cadrului operațional național în domeniul educației antepreșcolare în vederea facilitării accesului la educație al copiilor sub trei ani din creșe și/sau grădinițe

OBIECTIVELE SPECIFICE

OS1. Dezvoltarea și promovarea cadrului instituțional și curricular pentru asigurarea creșterii participării copiilor antepreșcolari la serviciile de educație timpurie;

OS2. Asigurarea resursei umane specializate și calificate pentru educația și îngrijirea copiilor antepreșcolari din creșe și grădinițe, prin conceperea și derularea unor programe de formare continuă, adaptate nevoilor diferitelor categorii de personal didactic implicat în educația și îngrijirea timpurie a copiilor (EITC).

BENEFICIARI DIRECȚI - persoane din toate mediile de reşedinţă (urban şi rural), bărbați și femei, respectând principiul egalității de șanse

BENEFICIARI INDIRECȚI - copii sub 3 ani

2600 cadre didactice titulare, din care:

u223 persoane (educatoare/profesori pentru învățământul preșcolar, cadre didactice debutante care lucrează cu copii antepreșcolari și preșcolari în zone defavorizate, educatori puericultori) - formatori la nivel național și 2283 de puericultori și educatoare/profesori pentru înv.preșcolar – formați la nivel național (câte 50/județ);

u94 experți în dezvoltarea curriculară (autori de manuale școlare sau alte auxiliare didactice, inclusiv în format digital, pentru învățământul preuniversitar antepreșcolar.

Toate cadrele didactice selectate în proiect vor fi certificate prin programul de formare asigurat de partenerii P1, P2 și P3.

https://twitter.com/eticproiect

https://www.instagram.com/eticproiect

https://www.facebook.com/eticproiect

https://www.facebook.com/groups/eticproiect

 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ANUNȚ SELECȚIE EXPERT FORMATOR  - termen limită depunere dosar: 20 aprilie 2021

1 POST (20h)

în cadrul proiectului

EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE

POCU/446/6/22/128215

Rezultat selecție candidați pentru 1 post expert formator

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Anunț privind selecția a 30 de Experți învățământ din formatori preuniversitar, formați în programul 1

Procedura de selecție Experți învățământ din formatori din preuniversitar, formați în program 1 ÎN CADRUL PROIECTULUI „E.T.I.C.-Educație timpurie incluzivă și de calitate”

Rezultat selecție candidați pentru 30 posturi formator din preuniversitar

 

 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Anunț privind selecția Grupului Țintă 

în cadrul proiectului POCU/446/6/22

„EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE (ETIC)”

În cadrul proiectului „Educație timpurie incluzivă și de calitate - ETIC”, cod proiect POCU/446/6/22, Universitatea din Pitești, în calitate de Partener 1 în proiect, organizează un program de formare continuă a specialistului pentru educație timpurie cu titlul „Educație timpurie incluzivă și de calitate” (5 module, 100 de ore, 25 de credite). Acest program vine în întâmpinarea cerinţelor europene privind dezvoltarea competenţelor personalului didactic în domeniul organizării procesului educațional la vârstele timpurii, fiind axat pe oportunitatea dezvoltării competenţelor cadrelor didactice care predau în învăţământul preşcolarși antepreșcolar. 

 

Scopul programului :

 • dezvoltarea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar (antepreșcolar și preșcolar) în ceea ce priveşte proiectarea și organizarea procesului educațional la vârstele timpurii, cu precădere adresate preșcolarilor, prin actualizarea și aprofundarea conținuturilor tematice pentru a asigura exercitarea rolurilor profesionale în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările legislative, normative și curriculare la nivelul educației timpurii și pentru a asigura calitatea în educație.

 

Obiectivele programului:

Ø  Dezvoltarea capacităţii de utilizare adecvată a teoriilor şi conceptelor specific ştiinţelor educaţiei adaptate nevoilor de dezvoltare și educație ale antepreșcolarilor,

Ø  Dezvoltarea capacităţii de explicare şi interpretare a proceselor, proiectelor, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice specific educaţiei antepreşcolarilor;

Ø  Dezvoltarea şi exersarea unor bune practici în proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor educaționale specifice;

Ø  Dezvoltarea capacităţilor de utilizare a unor metode, tehnici şi instrumente specific educaţiei centrate pe copil;

Categorii de beneficiari:

 • beneficiari direcţi: cadre didactice din învăţământul preșcolar și antepreșcolar, indiferent de forma de studiu absolvită (studii medii, învăţământ superior de scurtă durată, învăţământ superior de lungă durată, conversie profesională), care dețin funcție didactică (profesor învățământ preșcolar/institutor/educator/educator-puericultor)
 • beneficiari indirecţi: comunitatea educaţională (antepreșcolari, părinți, agenţi educaţionali care oferă servicii educaţionale în instituţii de învățământ preșcolar și antepreșcolar)

Structura și organizarea programului:

 • 5 module, 100 de ore (activități teoretice, practice și de evaluare);
 • Curriculum bazat pe nevoile de formare identificate la nivelul personalului didactic care funcționează în instituțiile de învățământ antepreșcolar și preșcolar, care au rezultat din necesitatea adaptării rolurilor profesionale la specificul educației la vârstele timpurii, din necesitatea dezvoltarii unor abilități în pas cu cerințele actuale ale educației la vârstele timpurii și adaptate nevoilor de dezvoltare ale copiilor de vârstă antepreșcolară;
 • Tematica adaptată teoriilor actuale privind educația copiilor de vârstă timpurie și domeniilor de dezvoltare ale antepreșcolarului, fiind centrată pe următoarele conținuturi: politici de formare a educatorului pentru educație timpurie și proiectarea activităților de educație timpurie, dezvoltarea socio-emoțională a copilului; dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii; dezvoltarea cognitivă, cunoașterea lumii (STEM) la vârste timpurii, educație incluzivă timpurie, atitudinea în învățare; dezvoltarea fizicã, sănătatea și igiena personală;
 • Realizarea activităților prin proiectarea de strategii didactice interactive, centrate pe cursant, metodologii active, metode de învățare practică prin aplicații, modele, studii de caz, înţelese ca modalitate de abordare a procesului educaţional bazată pe nevoile, interesele, aspiraţiile de formare ale cursantului, pentru promovarea spiritului de cercetare ştiinţifică, creativității teoretice şi practice;
 • Proiectarea activităților va respecta principiile învăţării prin cooperare și prin descoperire, urmărind încurajarea învăţării din experienţă şi a învățării autodirijate prin utilizarea tehnologiei informaţionale şi de comunicare;
 • Evaluarea competențelor cursanților se va realiza printr-un portofoliu de evaluare care va cuprinde: proiectarea unei activităti educaționale cu antepreșcolarii și un eseu privind importanța educației la vârstele timpurii.

 

Selecția Grupului țintă a proiectului

Locuri disponibile/județ pentru Grupul țintă:

73 de locuri (câte 5 locuri / județ: Argeș,Vâlcea, Călărași, Teleorman, Olt, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Ialomița, Ilfov, Constanța, 18 locuri -București)

Calendar de selecție a Grupului ţintă:

 • 29.06.2020-30.06.2020 – încărcare acte scanate pe platforma online 
 • 01.07.2020 - Analiza dosarelor și selecția candidațior
 • 02.07.2020 - Afișarea rezultatelor pe site
 • 03.07.2020 – Înregistrarea eventualelor contestații (prin email proiecteticpitesti@gmail.com)
 • 06.07.2020-07.07.2020 - Analiza și soluționarea contestațiilor
 • 07.07.2020 - Afișarea pe site a rezultatelor la contestații
 • 08.07.2020 - Afișarea pe site a listelor finale cu candidații admiși
 • 09.07.2020-17.07.2020 - Primirea prin poștă, la Universitatea din Pitești, a dosarelor de candidatură admise, cuprinzând actele în format imprimat și semnat.

Atenție: Dosarele de candidatură admise, incomplete sau care nu respectă calendarul de înscriere, vor fi declarate neconforme, iar candidatul nu va putea fi inclus în Grupul țintă al proiectului. 

Acte necesare înscriere în Grupul ţintă:

 1. Copie a cărții de identitate (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 2. Copie certificat de naștere (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 3. Copie certificat de căsătorie / decizie de divorț (pentru schimbarea numelui) (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 4. Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal
 5. Fișa aplicantului
 6. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări
 7. Diplomă de licență – Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar / Diplomă de Liceu cu profil pedagogic / Diplomă de studii de lungă durată, în domeniul educației timpurii / Diplomă de studii de scurtă durată, în domeniul educației timpurii / Diplomă de Liceu cu profil educator-puericultor (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 8. Adeverință din care să reiasă încadrarea într-o instituție de învățământ, cu funcție didactică
 9. Copie certificat de formator in programe de formare continuă a personalului didactic pentru învățământul preșcolar /educație timpurie (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 10. Adeverință din care să reiasă vechimea ca specialist în învățământul antepreșcolar sau preșcolar
 11. Copie Certificat grad didactic 2 (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 12. Un document cu care să facă dovada preocupării pentru dezvoltarea domeniului educatiei timpurii (elaborare publicații științifice în domeniul educației timpurii, coordonator colecție de carte, metodist învățământul preșcolar, mentor învățământul preșcolar, inspector școlar, expert/formator în programe de formare continuă a personalului didactic pentru învățământul preșcolar /educație timpurie) (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)
 13. Contractul de formare postuniversitară, completat și semnat, în dublu exemplar (va fi trimis prin poștă)

Atenție: Locurile vor fi ocupate în ordinea înscrierii pe platforma online, prin respectarea de către fiecare candidat a cerințelor impuse privind încărcarea actelor semnate și scanate. Dacă va fi cazul, comisia de selecție va solicita și alte acte doveditoare, ca formă de departajare a dosarelor de candidatură. 

 

 

 

 

Anunț privind selecția Grupului Țintă (Categoria 1bis)
în cadrul proiectului POCU/446/6/22
„EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE (ETIC)”


 

 

ANUNȚ SELECȚIE EXPERT FORMATOR

13 POSTURI (20h)

în cadrul proiectului

EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE

POCU/446/6/22/128215

Rezultat selecție candidați pentru posturi expert formator


 

 

ANUNȚ SELECȚIE EXPERT FORMATOR

1 POST (20h)

în cadrul proiectului

EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE

POCU/446/6/22/128215

Rezultat selecție candidați pentru 1 post expert formator

 


 

 

Contact:

 

email: proiecteticpitesti@gmail.com

 

Telefon: 0348453350

 

Adresa poștală:

Universitatea din Pitești

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

Strada Doaga, Nr. 11, Corp A, sala 004, DECANAT

Cod poștal 110102

Pitești,

Argeș

N.B. (pe plicul cu documentele de înscriere se va nota obligatoriu: Pentru Proiectul „EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE-ETIC”)

 

REZULTATE privind selecția Grupului Țintă în cadrul proiectului POCU/446/6/22 „EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE (ETIC)”

Grup țintă – Categoria I

Calarasi- rezultate selectie GT  categoria 1 ETIC

Constanta- rezultate selectie GT  categoria 1 ETIC

Giurgiu - rezultate selectie GT  categoria 1 ETIC

Ialomita - rezultate selectie GT  categoria 1 ETIC

Olt - rezultate selectie GT categoria 1 ETIC

Prahova - rezultate selectie GT categoria 1 ETIC

Valcea - rezultate selectie GT categoria 1 ETIC

Arges - rezultate selectie GT categoria 1 ETIC

Ilfov - rezultate selectie GT categoria 1 ETIC

Dâmbovița- rezultate selectie GT categoria 1 ETIC

 

REZULTATE privind selecția Grupului Țintă în cadrul proiectului POCU/446/6/22 „EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE (ETIC)”

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - București - Sector 2

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - București - Sector 4

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - București - Sector 6

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul ARGES

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul CALARASI

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul CONSTANTA

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul GIURGIU

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul IALOMITA

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul ILFOV

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul PRAHOVA

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul VALCEA

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul OLT

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul TELEORMAN

 

SESIUNE A II-A 

REZULTATE privind selecția Grupului Țintă în cadrul proiectului POCU/446/6/22 „EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE (ETIC

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul ARGES - SESIUNEA II

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul CALARASI -  SESIUNEA II

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul DAMBOVITA -  SESIUNEA II

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul GIURGIU -  SESIUNEA II

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul IALOMITA -  SESIUNEA II

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul PRAHOVA -  SESIUNEA II

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - Judetul VALCEA -  SESIUNEA II

Tabele cu rezultatele privind selecția GT 1 bis - BUCURESTI -  SESIUNEA II

 

ANUNT SELECTIE GT 2 - Program de formare continua RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE

EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE - POCU/446/6/22/128215

 

CALENDAR INSCRIERI GT - CATEGORIA II - Program de formare continua RESURSE EDUCAȚIONALE  PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE

EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE - POCU/446/6/22/128215

Tabele cu rezultatele privind selecția GT CATEGORIA II

 

Rezultate selecție - GRUP ȚINTĂ – VIZITĂ DE STUDIU ITALIA 

EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE - POCU/446/6/22/128215

Campanie de conștientizare la nivel național privind noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere către servicii de calitate pentru copiii antepreșcolari, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.