Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Proiecte derulate de Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie

 

 

FLASMIND

2019-1-FR01-KA201-063156

Erasmus+ Program - Call 2019 - Key Action 2 Strategic Partnership – KA201

Proiectul FLASHMIND, numărul 2019-1-FR01-KA201-063156, este derulat  pe o perioadă de 2 ani (01 decembrie 2019 – 30 noiembrie 2021), prin programul Erasmus + Parteneriate Strategice.

Proiectul își propune să promoveze utilizarea „flashcardurilor” în învățare la elevii cu tulburări specifice de învățare.

Proiectul este coordonat de EDULOG (Franța, coordonator), LogoPsyCom (Belgia), European Education and Learning Institute (Grecia), Euphoria (Italia), Les Apprimeur (Franța) și Universitatea din Pitești, România.

Flash Mind este o platformă gratuită de învățare și de recapitulare a cunoștințelor și a abilităților de bază pentru învățământul primar și secundar.

Prin crearea acestei platforme, se urmărește: 

 • îmbunătățirea abilităților profesorilor în crearea de cursuri digitale interactive cu o componentă vizuală puternică
 • oferirea de suport pedagogic elevilor cu dificultăți sau cu dizabilități de învățare
 • dezvoltarea de abilități de bază la elevii cu dificultăți de învățare și integrarea lor în școlară
 • schimb de bune practici între profesori datorită abordării colaborative a platformei.

Rezultatele proiectului:

 • Platformă de generare și construire de flashcarduri (cartonașe)
 • 60 de lecții vizuale și interactive
 • O Bibliotecă vizuală (3000 de flashcarduri)
 • 20 de fișe de lucru
 • „Cartea albă” a proiectului

Mai multe informații despre activitățile proiectului le puteți găsi https://www.flashmind.eu/ro

 

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

WILD! The Wild Garden for Learning and Development

2019-1-IT02-KA201-063227

Erasmus+ Program - Call 2019 - Key Action 2 Strategic Partnership – KA201

Proiectul WILD! The Wild Garden for Learning and Development, 2019-1-IT02-KA201-063227, are o durată de 30 de luni și se derulează în perioada 01 decembrie 2019 și 31 mai 2022, iar aplicantul este Studio Naturalistico Hyla (Italy).

Echipa de proiect din partea UPIT este formată din: Coordonator partener/Manager: conf. univ. dr. Adriana Lazar, Cercetători: conf. univ. dr. Claudiu Langa, conf. univ. dr. Gabriela Petruța, conf. univ. dr. Delia Duminica, conf. univ. dr. Loredana Tudor, conf. univ. dr. Magdalena Stan, lect. univ. dr. Luiza Sârbu. Din partea partenerului Școala Gimnazială „Al. Davila” din Pitești participă prof. înv. Primar Florentina Tudorache. Celelalte instituții partenere sunt: Instituto Politecnico de Castelo Branco (Portugal), Associação Jardim Escola João de Deus (Portugal), Uniwersytet Lodzki (Poland), Foundacja Dar Edukaji (Poland).

Acest proiect dezvoltă o metodologie și instrumente didactice bazate pe grădina naturală (grădina sălbatică), un loc în care elevii să experimenteze, să observe și să cunoască îndeaproape mecanismele care reglementează ecosistemele naturale care pot fi recreate în spațiile școlare mai mici.

Obiectivul principal al proiectului este acela de a îmbunătăți abilitățile științifice ale profesorilor și ale elevilor datorită instrumentelor didactice de înaltă valoare pedagogică, capabile să răspundă tuturor nevoilor profesorului, nu numai în abordarea și stimularea tratării subiectelor științifice, adesea dificil de ilustrat în sala de clasă, dar și aceea de a putea reînnoi programul școlar folosind strategii didactice incluzive și suplimentare care permit implicarea activă a tuturor elevilor, cu referire specială la nevoile speciale. Grădina WILD oferă posibilitatea de a efectua învățarea și cooperarea, rezolvarea problemelor colaborative între elevi, formarea grupurilor în activitățile de predare și utilizarea strategiilor alternative în învățare.

Proiectul WILD propune organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice în cadrul unei gradini naturale atât pentru îmbogăţirea vocabularului activ al elevilor din şcoala primară cu noţiuni de ştiinţe ale naturii, cât şi pentru dezvoltarea simţului răspunderii, a dorinţei acestora de a respecta şi proteja natura. Observarea directă a plantelor şi a animalelor, a relaţiilor existente între vieţuitoare, precum şi a relaţiilor acestora cu mediul de viaţă, va facilita înţelegerea şi însuşirea corectă de către elevi a noţiunilor de Știinţe ale naturii. De asemenea, realizarea unor lucrări practice sau experimente în acest adevarat laborator viu creat în natură va contribui la formarea capacităţii elevilor de a observa natura, precum şi a unor deprinderilor practice de lucru. Activităţile şcolare şi/sau extraşcolare desfăşurate în aer liber vor constitui un cadru adecvat pentru dezvolarea unor relaţii interpersonale care să stimuleze învăţarea la elevi.

 

*********************************************************************************************************************************************************************************************

 

Website: CLIL for Young European Citizens

Titlul proiectului: CLIL for Young European Citizens

Proiect Nr. 2019-1-IT02-KA201-063222

Erasmus+ Program - Call 2019 - Key Action 2 Strategic Partnership – KA201.

 

„CLIL for Young European Citizens” este un proiect în parteneriat strategic al cărui obiectiv este extinderea și îmbunătățirea utilizării Învățării integrate a conținutrilor prin intermediul unei limbi străine în școlile primare la nivel european.  

Proiectul, care este dedicat și vizează în primul rând profesorii, le va permite acestora:

 • Să găsească, să împărtășească și să reutilizeze resurse educaționale deschise folosind repertoriul online dedicat OER (Open Educational Resources) privind educația civică europeana, conservarea mediului înconjurător, educația privind câteva aspecte economice de bază – Se va face o cercetare la nivel național, transnațional și european luând în considerare două activități integrate: studii de cercetare și sondaje de opinie privind bunele practici în școală prin CLIL în domeniul Educație civică europeană, și  un recensământ al OER (resurse educaționale deschise) prin CLIL pentru activitățile temei Educație civică europeană;  
 • Să profite de activitățile de formare față în față sau online (eLearning) mulțumită eCourse-ului gratuit care va fi disponibil pentru profesori (dar și pentru părinți);   
 • Să acceseze ghidurile care vor fi disponibile în format digital;
 • Să adopte practici inovatoare datorită creării de lecții originale, care îi va implica atât pe elevi cât și pe părinți în procesul de învățare.  

Grupurile țintă ale proiectului sunt:

 • Profesorii pentru învățământul primar;
 • Școlile primare;
 • Elevii din școlile primare;
 • Părinții & familiile elevilor din școlile primare;
 • Formatorii profesorilor pentru învățământul primar;
 • Universitățile, Școlile de limbi străine și alte organizații specializate în formarea profesorilor pentru învățământul primar. 

 

Proiectul CLIL4forYEC are ca obiectiv aprofundarea și dezvoltarea a trei teme centrale:

 • Educație civică europeană;
 • Sensibilizare/conștientizare pentru mediul înconjurător;
 • Educație financiară de bază.

 

 • Aplicantul proiectului:  GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL Italia
 • Partenerii de proiect:

 • The Language Center srl Italia
 • Direzione Didattica Todi Italy
 • Direzione Didattica Aldo Italia Terni Italia
 • INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO Portugalia
 • Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto Portugalia
 • UNIVERSITATEA DIN PITESTI România
 • Scoala Gimnaziala Alexandru Davila România
 • UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Spania
 • CEIP LAS VAGUADAS Spania

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 


Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Obiectiv Tematic: 10.  Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții

Axa Prioritară 6: Educație și competențe

Prioritatea de investiții: 10i.  Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea la educație timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

EDUCAȚIE TIMPURIE INCLUZIVĂ ȘI DE CALITATE

POCU/446/6/22/

Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării

Parteneri: Universitatea din Pitești, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Cod SMIS 2014+: 128215

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Obiectivele proiectului

OBIECTIVUL GENERAL

Dezvoltarea cadrului operațional național în domeniul educației antepreșcolare în vederea facilitării accesului la educație al copiilor sub trei ani din creșe și/sau grădinițe

OBIECTIVELE SPECIFICE

OS1. Dezvoltarea și promovarea cadrului instituțional și curricular pentru asigurarea creșterii participării copiilor antepreșcolari la serviciile de educație timpurie;

OS2. Asigurarea resursei umane specializate și calificate pentru educația și îngrijirea copiilor antepreșcolari din creșe și grădinițe, prin conceperea și derularea unor programe de formare continuă, adaptate nevoilor diferitelor categorii de personal didactic implicat în educația și îngrijirea timpurie a copiilor (EITC).

BENEFICIARI DIRECȚI - persoane din toate mediile de reşedinţă (urban şi rural), bărbați și femei, respectând principiul egalității de șanse

BENEFICIARI INDIRECȚI - copii sub 3 ani

2600 cadre didactice titulare, din care:

u223 persoane (educatoare/profesori pentru învățământul preșcolar, cadre didactice debutante care lucrează cu copii antepreșcolari și preșcolari în zone defavorizate, educatori puericultori) - formatori la nivel național și 2283 de puericultori și educatoare/profesori pentru înv.preșcolar – formați la nivel național (câte 50/județ);
u94 experți în dezvoltarea curriculară (autori de manuale școlare sau alte auxiliare didactice, inclusiv în format digital, pentru învățământul preuniversitar antepreșcolar.

Toate cadrele didactice selectate în proiect vor fi certificate prin programul de formare asigurat de partenerii P1, P2 și P3.

https://twitter.com/eticproiect

https://www.instagram.com/eticproiect

https://www.facebook.com/eticproiect

https://www.facebook.com/groups/eticproiect

 

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************


Axa prioritară 6 - Educație și competențe

Titlul proiectului: Profesori inovatori-studenți antreprenori! (PISA)

Cod MySMIS:125202

 

PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE STUDENȚI - termen extins până la data de 08 octombrie

ANUNȚ DEPUNERE DOSARE STUDENȚI

ANUNȚ DEPUNERE DOSARE STUDENȚI LOCURI VACANTATE

CALENDARUL PROCESULUI de ÎNSCRIERE și SELECȚIE a CANDIDAȚILOR pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- STUDENȚI

FIȘA APLICANTULUI  STUDENT

”Dosarele de înscriere a candidaților pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- STUDENȚI în cadrul proiectului: Profesori Inovatori – Studenți Antreprenori! (PISA), Cod MySMIS: 125202 (Nr. contract 51672/09.07.2019) se vor depune in perioada 02.10.2019 - 04.10.2019, in intervalul orar 16.00 - 20.00, sala A004, Universitatea din Pitesti, CORP A, str. Doaga, nr. 11.”

 

PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE - termen extins până la data de 28 octombrie

CALENDARUL PROCESULUI de ÎNSCRIERE și SELECȚIE a CANDIDAȚILOR  pentru GRUPUL ȚINTĂ (GT)- CADRE DIDACTICE

FIȘA APLICAMTULUI CADRU DIDACTIC

DECLARAȚIE PRELUCRARE DATE

DECLARAȚIE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

Anunț de demarare a proiectului 25.07.2019

Universitatea din Pitești în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar,, lansează, începând cu data de 10 iulie 2019, implementarea proiectului PROFESORI INOVATORI - STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)conform Contractului de Finanţare nr. 51672/09.07.2019 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman.

Perioada de implementare: 24 luni. 

Anunț de demarare a proiectului cu titlul: Profesori inovatori-studenți antreprenori! (PISA), Cod MySMIS:125202

 

ANUNȚ ORGANIZARE WEBINAR  ÎN CADRUL PROIECTULUI PISA - PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)

*************************************************************************************************************************************************************************************


Erasmus+ Programme – Strategic Partnership

Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities – EPSWRA 2018-2020 

2018-1-RO01-KA204-049515

Dezvoltarea unui cadru nonformal și permanent de împuternicire a practicienilor în domeniul asistenței sociale din zonele rurale a șapte țări Europene, în vederea creșterii gradului de participare a acestora la viața comunității și dezvoltării de abilități complementare care să îi ajute să facă față problemelor sociale curente ale grupurilor vulnerabile din comunitățile lor.

Parteneri

›St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo - Bulgaria
›The Institute of Psychosocial Development  - IPSA - Grecia
›Associazione Dar Voce – Italia
›Asociația Contextos – Portugalia
›Association for Developing Voluntary Work Novo Mesto – Slovenia
›The Andalusian Municipality Fund for International Solidarity – FAMSI - Spania

Grup țintă: asistenți sociali și persoane care au atribuții în domeniul asistenței sociale, dar fără o diplomă care să ateste acest fapt, care lucrează în zone defavorizate (mediu rural și chiar orașe mici)

Buget total: 144.989 euro

 

 

***********************************************************************************************************************************

 

 

Facultatea de Științele Educației, Științe Sociale și Psihologie, Unversitatea din Pitești derulează în perioada decembrie 2017-decembrie 2019 ERASMUS+ "Fostering Leadership Development Among Teachers", numărul 2017-1-IT0-2KA201-036432.

Acest proiect își propune să dezvolte metodologii și materiale pentru a îmbunătăți aptitudinile de leader printre profesori din licee (elevi cu vârste cuprinse între 14 – 18 ani).

Rezultatele acestei activități sunt:

 • Un instrument  de diagnosticare online  pentru evaluarea leadershipului la profesori
 • Un curs față – în – față pentru dezvoltarea leadershipului la profesori
 • Un E- curs pentru dezvoltarea leadershipului la profesori

Coordonatorul proiectului este Fo.Ri.Um. Sc (Italy), iar partenerii proiectului sunt  Istituto Tecnico Statale CARLO CATTANEO (Italy), Giunti Psychometrics Srl (Italy), Universitatea din Pitesti (Romania), Spoleczna Akademia Nauk (Poland), Colegiul Economic Maria Teiuleanu (Romania), Liceum Akademickie Akademickiego Centrum Edukacyjnego San W Lodzi (Poland), Experimental High School Of Mytilene Of The University Of The Aegean (Greece)

LIDO - first newsletter

LIDO - second newsletter

LIDO - anunt conferinta finala

ANUNȚ

Au început înscrierile la cursurile derulate în cadrul proiectului ERASMUS+ "Fostering Leadership Development Among Teachers", numărul 2017-1-IT0-2KA201-036432, adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Înscrierile se fac la secretariatul Colegiului Economic „Maria Teiuleanu”, str. Teiuleanu, nr. 1, Pitești - Argeș

Persoane de contact:

conf.univ.dr. Claudiu LANGA - Universitatea din Pitești;

prof. Daniela RĂDUȚ - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

 

 

***********************************************************************************************************************************

 

Erasmus+ Project: ENtrepreneurialGAmes for Growing Europeans - EN.GA.G.E.2017-1-IT02-KA201-036947 (01.09.2017-31.08.2019)

Project Coordinator: Istituto Comprensivo Statale Panicale Piegaro Paciano (IT)

Project Partners: European Grants International Academy SRL (Italy); Universitatea Din Pitesti (Romania); PalatulCopiilor Pitesti (Romania); AnaptixiakoKentroThessalias (Greece); MousikoScholioTrikalon (Greece); Conservatoire National des Arts et Métiers des Pays-de-la-Loire (France); O.G.E.C. LA JOLIVERIE (France)

Project summary:

 • Develop a sense of initiative among the young students, different from the traditional object-role of teaching
 • Develop teacher teams’ capacity to create entrepreneurial dimensions in cross-subject and project based activities
 • Develop an entrepreneurial atmosphere in the school, including management level
 • Foster an increasing interest in the community to engage in school activities and projects
 • Offer schools across Europe practice-based guidance and digital tools
 • Contribute to networks of entrepreneurial schools in Europe

1st newsletter ENGAGE 2018

 

***********************************************************************************************************************************

Obiectivul general al proiectului ERASMUS+ "Train the provider" este de a îmbunătăți formarea personalului prin activități specifice educației adulților prin schimbul de bune practici și benchmarking al programelor de formare a personalului.Facultatea de Științele Educației, Științe Sociale și Psihologie, Unversitatea din Pitești, derulează în perioada septembrie 2017- august 2019 proiectul ERASMUS+ "Train the provider", numărul 2017-1-DE02-KA204-004160. 

Coordonatorul proiectului este Niedersächsischer Bund für freie Erwachsenenbildung e. V. (NBEB - Germania), iar partenerii proiectului sunt Epistimoniki Enosi Ekpedefsis Enilikon (HAEA - Grecia), Universitatea din Piteşti (UPIT - România) și FolkeuniversitetetØst (FUØST - Norvegia).

***********************************************************************************************************************************

 

 

Departamentul de Științe ale Educației din cadrul Facultății de Științele Educației, Științe Sociale și Psihologie, Unversitatea din Pitești, implementează pe o perioadă de 2 ani (octombrie 2017 - septembrie 2019) proiectul cu titlul MOOC DYS, numărul 2017-1-BE01-KA201-024775. 

Proiectul MOOC DYS, desfășurat prin programul Erasmus + Parteneriate Strategice,  își propune să dezvolte un curs masiv online (MOOC) cu diferite blocuri de învățare pentru profesori și părinți. Proiectul este coordonat de Fundația Logopsycom Belgia, iar partenerii proiectului sunt KE.D.D.Y. Grecia, Formation 3.0 Franța, Civiform Italia, Rede DLBC Portugalia și Universitatea din Pitești, România.

Prin crearea acestui MOOC, proiectul își propune:

 • Să sporească calitatea sprijinului pentru școlarizarea copiilor cu tulburări specifice de învățare  în întreaga Europă;
 • Să ofere de competențe, resurse și instrumente adecvate persoanelor care participă la educația lor;
 • Să conștientizeze problemele cu care se confruntă „Dys”;
 • Să îmbunătățească relațiile dintre părinți și profesori.

 

***********************************************************************************************************************

Start în cariera ta!- UPIT (START-UPIT)

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – 67/SGU/NC/I

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

 

********************************************************************************************************************

 

C4C - CLIL pentru copii

Un proiect european pentru profesorii din învățământul primar finanțat prin programul Erasmus+.Obiectivul central al proiectului C4C, care a fost lansat la 1 septembrie 2015, este acela de a veni în sprijinul profesorilor din învățământul primar prin oferirea unui program de formare cuprinzător în ceea ce privește abordarea CLIL Acronimul CLIL înseamnă Învățarea integrată a conținutului și a limbii

Consorțium

The Language Center s.r.l. din Todi (Italia), www.wellanguage.com: (coordonator principal)

Școli partenere

 • Direzione Didattica , Todi (Italia)
 • Direzione Didattica Aldo Moro of Terni, Terni (Italia)
 • Szkola Podstawowa nr. 199 im. Juliana Tuwima, Lodz (Polonia)
 • Școala Gimnazială Alexandru Davila, Pitești (România)
 • Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Fundão (Portugalia)

Parteneri

 • Instituto Politécnico de Castelo Branco, Castelo Branco (Portugalia)
 • Universitatea din Pitești, Pitești (România)
 • Uniwersytet Lodzki, Lodz (Polonia),
 • Giunti O.S. Organizzazioni Speciali, Florența (Italia)

***********************************************************************************************************************************

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.