Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

REGULAMENTE ŞI PROCEDURI

 

Regulamentele, metodologiile și procedurile privind activitatea de cercetare științifică și creație universitară în Universitatea din Pitești sunt postate pe platforma S.I.I.M.A.D.C.

 

REGULAMENTE

 

REGULAMENT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI CREAŢIA UNIVERSITARĂ  ÎN UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 

Principiile strategiei de susţinere a cercetării ştiinţifice în plan managerial constau în:

 1. Cercetarea ştiinţifică şi creaţia universitară este o componentă fundamentală a activităţii cadrelor didactice din mediul universitar şi reprezintă un criteriu important de evaluare a calificării şi de apreciere a performanţei academice;
 2. Planificarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară urmărește creşterea calităţii academice, având ca bază implementarea de planuri de cercetare localizate în departamentele în care cercetătorii respectivi își desfășoară activitatea;
 3. Cercetarea științifică avansată este sprijinită prin aport colaborativ la nivel instituțional cu Centrul regional de cercetare – dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovative destinate industriei de automobile / CRC&D-Auto;
 4. Sunt încurajate colaborările intra-universitare, regionale, naţionale şi internaţionale;
 5. Valorificarea rezultatelor cercetării urmăreşte transferul lor către agenții socio-economici din regiune;
 6. UPIT promovează cercetarea științifică inter- și trans-disciplinară, în acord cu specificul universității.

 Activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară din UPIT cuprinde următoarele categorii: a) cercetarea ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă); b) dezvoltarea şi inovarea; c) servicii de expertiză şi consultanţă; d) creaţia artistică; e) performanţa sportivă. Toate acestea sunt denumite în continuare activitate de cercetare ştiinţifică.

Activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul UPIT se desfăşoară în concordanţă cu strategiile şi direcţiile prioritare la nivel regional, naţional şi internaţional, precum şi strategia la nivel instituţional.

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CENTRULUI DE CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

 

Centrul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare și Transfer Tehnologic (CCDI&TT) din cadrul Universităţii din Piteşti este un centru suport, înființat prin Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti din 18.05.2020 şi funcţionează ca structură internă a Universităţii din Piteşti, în subordinea Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Informatizare.

 Misiunea Centrului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare și Transfer Tehnologic (CCDI&TT) este de a asigura managementul operativ al acţiunilor suport pentru cercetarea științifică și creația universitară la nivelul Universității din Pitești.

 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CENTRULUI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, CALCULATOARE ȘI INFORMATIZARE (C.T.I.C.I.)

 

Centrul pentru Tehnologia Informaţiei, Calculatoare şi Informatizare (CTICI) din cadrul Universităţii din Piteşti este un centru suport, înființat prin Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti nr. 160 / 25.07.2016 şi funcţionează ca structură internă a Universităţii din Piteşti, în subordinea Prorectorului pentru Cercetare Științifică și Informatizare.

 Misiunea CTICI este de a asigura managementul operativ al acţiunilor suport pentru tehnologia informaţiilor, calculatoarelor şi informatizării.

 

METODOLOGIE 

 

Metodologie privind finanţarea formelor de stimulare a desfăşurării activităţilor de cercetare științifică şi creație universitară 

 

Metodologia stabileşte modul de finanţare a formelor de stimulare a desfăşurării activităţilor de cercetare științifică şi creație universitară din Universitatea din Pitești.

Stimularea desfăşurării activităţilor de cercetare științifică şi creație universitară din Universitatea din Pitești urmăreşte: creșterea calității activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară, a impactului rezultatelor acestora și a vizibilității internaționale a UPIT; susţinerea diseminării rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară;  dezvoltarea competenţelor tinerelor cadre didactice și cercetători în legătură cu dezvoltarea de proiecte de cercetare ştiinţifică; sprijinirea financiară a tinerilor cercetători cu rezultate de excelenţă în activitatea de cercetare științifică.

 

PROCEDURI

 

Procedura operaţională privind înregistrarea şi monitorizarea contractelor de cercetare

Procedura stabileşte documentaţia specifică şi etapele necesare pentru activitățile de înregistrare şi monitorizare a contractelor de cercetare ştiinţifică. Finanțarea contractelor de cercetare științifică se realizează pe baza programelor naționale și internaționale, cât și prin contractele de prestări servicii la cerere pa baza contractelor de parteneriat.

 

Procedura operațională privind stimularea activității de cercetare știintifică și creație universitară de excelență din UPIT

 

Procedura stabileşte modul și condițiile de stimulare a cercetării științifice şi a creației universitare de excelenţă din Universitatea din Pitești prin:

 • acordarea de ore în regim de „plata cu ora” pentru publicarea de articole în reviste cotate ISI;
 • acordarea de ore în regim de „plata cu ora” pentru obţinerea de brevete de invenție;
 • acordarea de ore în regim de „plata cu ora” pentru rezultate de performanţă în creația universitară.

 

Procedura operațională privind stimularea publicării de lucrări științifice detinate procesului didactic

 

Procedura stabileşte modul de sprijinire a publicării prin Editura Universității din Pitești a unor lucrări ştiinţifice cu ISBN realizate de cadre didactice şi cercetători din UPIT, în vederea susţinerii diseminării rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică, a creşterii gradului de transmitere către studenţi a rezultatelor propriilor cercetări ştiinţifice şi a măririi fondului de carte al Bibliotecii Universităţii din Piteşti. 

Procedura se aplică cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari ai UPIT care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au vârsta până în 40 ani la depunerea manuscrisului lucrării ştiinţifice pentru care solicită acoperirea unor cheltuieli;

b) au funcţia didactică de asistent universitar, lector / şef de lucrări, asistent de cercetare şi cercetător ştiinţific III în momentul apariţiei lucrării ştiinţifice pentru care solicită acoperirea unor cheltuieli;

c) publică prin Editura UPIT lucrări ştiinţifice cu ISBN de tip monografie, carte de specialitate, tratat, dicţionar, studiu tematic sau îndrumar de laborator, care sunt destinate procesului didactic. 

 

Procedură operațională privind stimularea participării la competițiile de proiecte de cercetare - dezvoltare - inovare

 

  Procedură stabileşte modul și condițiile de stimulare a cercetării științifice şi a creației universitare de excelenţă din Universitatea din Pitești (UPIT) prin acordarea de ore în regim de „plata cu ora” pentru depunerea de proiecte de cercetare eligibile în  competițiile internaționale și naționale.

  Procedura se aplică pentru toate cadrele didactice şi cercetătorii titulari ai UPIT.

  Bugetul alocat acestor forme de stimulare a cercetării științifice şi a creației universitare de excelenţă este stabilit conform „Metodologiei privind finanţarea formelor de stimulare a desfăşurării activităţilor de cercetare științifică şi creație universitară.

 

Procedura operatională privind competiția interna de proiecte de cercetare știintifică

 

Procedura stabileşte  condițiile de sprijinire a cadrelor didactice și cercetătorilor titulari ai UPIT pentru dezvoltarea şi desfăşurarea unor programe de cercetare științifică.

 

Procedura vizează două posibilități de finanțare, aplicându-se astfel:

 1. fie cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari ai UPIT cu vârsta până în 40 de ani şi funcţia didactică de asistent universitar, şef de lucrări / lector sau funcție de cercetare de A.C.S. sau C.S.III în momentul încheierii perioadei de depunere a cererilor de finanţare,
 2. fie cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari ai UPIT care, indiferent de vârstă, depun proiecte de cercetare științifică inter-facultăți (multi- și inter-disciplinare).

 

 Bugetul  alocat  competiţiei  este  stabilit  conform  "Metodologiei  privind  finanţarea formelor de stimulare a desfăşurării activităţilor de cercetare științifică şi creație universitară".

 

 Competiţia se desfăşoară pe domenii competiţionale, rezultate din gruparea domeniilor științifice (stabilite de CNATDCU în legătură cu standardele minimale pentru ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare). Domeniile competiţionale se stabilesc în funcţie de numărul de tineri cercetători titulari ai UPIT din anul desfăşurării competiţiei, urmărind încurajarea proiectelor multi-   şi   interdisciplinare  prin   colaborări   inter-departamente.  Acestea   sunt   propuse  de Prorectorul pentru cercetare științifică și informatizare şi sunt aprobate de Consiliul de Administrație, în luna septembrie a anului curent.

 

Procedura operațională privind stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de excelență 

 

Pentru creșterea calității activităţilor de cercetare ştiinţifică şi stimularea tinerilor cercetători, tinerii cercetători din UPIT cu rezultate de excelenţă în activitatea de cercetare științifică vor fi recompensaţi financiar prin acordarea de ore în regim de „plata cu ora”, pe baza unei competiţii.

Prin tânăr cercetător se înţelege un cadru didactic sau cercetător, titular al UPIT, cu funcţia didactică de asistent universitar, şef de lucrări şi cu vârsta până în 35 de ani în momentul încheierii perioadei de depunere a cererilor de acordare a sprijinului financiar.

Bugetul alocat acestei competiţii este stabilit conform "Metodologiei privind finanţarea formelor de stimulare a desfăşurării activităţilor de cercetare științifică şi creație universitară".

Domeniile științifice (stabilite de CNATDCU în legătură cu standardele minimale pentru ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare) sunt grupate pe domenii competiţionale, în funcţie de numărul de tineri cercetători titulari ai UPIT din anul desfăşurării competiţiei, la propunerea Prorectorului pentru cercetare științifică și informatizare şi sunt aprobate de Consiliul de Administrație, în luna septembrie a anului calendaristic curent.

Consiliul Cercetării Ştiinţifice stabileşte, pentru fiecare domeniu competiţional:

a) criteriile de evaluare a activităţilor de cercetare ştiinţifică de excelenţă (dintre criteriile CNADTCU în legătură cu ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare asociate activităţilor de cercetare ştiinţifică din domeniile ştiinţifice asociate domeniului competiţional),

b) punctajele asociate criteriilor de evaluare a activităţilor de cercetare ştiinţifică de excelenţă,

c) punctajul minimal care trebuie obţinut de un aplicant pentru a putea fi recompensat financiar în cadrul acestei competiţii.

Acestea sunt supuse aprobării Consiliului de Administraţie de Prorectorul pentru cercetare științifică și informatizare.

 

Procedura operationălă privind decontarea cheltuielilor de publicare și de participare la manifestări științifice

 

 Procedura stabileşte condițiile de sprijinire a acțiunilor cadrelor didactice în legătură cu diseminarea rezultatelor cercetării științifice, respectiv:

- decontarea taxei de publicare a articolelor ştiinţifice în reviste cu recunoaștere ISI (cotate ISI sau indexate ISI);

- decontarea taxelor de participare şi a cheltuielilor de deplasare (transport şi cazare) la conferințe ştiinţifice internaționale, organizate în ţară şi în străinătate.

A. Decontarea taxei de publicare a articolelor ştiinţifice în reviste cu recunoaștere ISI

A.1. Pentru susţinerea diseminării rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară, a creşterii impactului acestora și a vizibilității internaționale a UPIT, cadrelor didactice și cercetătorilor titulari ai UPIT li se decontează taxele de publicare a articolelor ştiinţifice în reviste cu recunoaștere ISI (reviste cotate ISI sau reviste indexate ISI).

A.2. Decontarea taxei de publicare se realizează numai pentru autorii articolului care şi-au declarat afilierea la UPIT.

B. Decontarea taxelor de participare şi a cheltuielilor de deplasare la conferințe ştiinţifice internaționale

B.1. Pentru susţinerea diseminării rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară, a creşterii impactului acestora și a vizibilității internaționale a UPIT, cadrelor didactice și cercetătorilor titulari ai UPIT li se decontează taxele de participare și cheltuielile de deplasare (transport şi cazare) la conferințe internaționale, care se finalizează cu publicarea de lucrări ştiinţifice.

B.2. Decontarea taxei de participare și a cheltuielilor de deplasare se realizează pentru un singur participant din colectivul de autori ai unei lucrări ştiinţifice, titular al UPIT, în limitele prevăzute de prezenta procedură. Dacă acelaşi participant susţine mai multe lucrări ştiinţifice, la aceeaşi conferinţă, decontarea taxei de participare și a cheltuielilor de deplasare se acordă o singură dată.

 

Procedură operaţională: Planificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică și raportarea rezultatelor acestora

 

Procedura stabileşte documentaţia specifică şi etapele necesare pentru planificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi pentru raportarea rezultatelor acestora.

A Planificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică

A.1 Planificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică se realizează anual, la nivelul unităţilor de cercetare, departamentelor academice şi facultăţilor, urmărindu-se armonizarea şi integrarea acestora în strategia de dezvoltare instituțională a UPIT, în strategia regională, respectiv, în strategia națională.

A.2 Planul intern de cercetare-dezvoltare și inovare (PICDI) cuprinde una sau mai multe direcţii de cercetare. Direcţiile de cercetare cuprind una sau mai multe teme de cercetare, cărora le sunt asociate colectivele de lucru (cadre didactice şi studenţi). Pentru realizarea unei teme de cercetare se dezvoltă un proiect de CDI. Structura unui PICDI este prezentată în Anexa 1.

A.3  Temele de cercetare cuprinse în planurile de cercetare-dezvoltare-inovare ale departamentelor didactice trebuie să se înscrie în ariile ştiinţifice ale domeniilor de studii coordonate de departament / domeniilor ştiinţifice specifice unităţii de cercetare și să fie corelate cu OMEN 5376/19.10.2017 privind domeniile de specializare inteligentă, publicat în MO 851/27.10.2017.

B Raportarea activităţilor de cercetare ştiinţifică

B.1 Rezultatele obţinute în cercetarea ştiinţifică se concretizează, în principal, în: articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate ori volume ale manifestărilor ştiinţifice; cărţi de specialitate, monografii, tratate, antologii, studii; brevete de invenţii; metode şi tehnologii noi; produse cu drept de proprietate intelectuală; produse informatice, produse materiale, alte produse asimilate activităţii de CDI şi creaţie universitară; creare de noi unităţi de cercetare; teze de doctorat finalizate.

B.2 Raportarea rezultatelor cercetării ştiinţifice se realizează pe mai multe paliere, respectiv, individual (cadru didactic sau cercetător), laborator / centru de cercetare, departament, facultate.

B.3 Raportarea activităților de cercetare științifică se realizează pe baza unei aplicații informatice a UPIT, cu sopul de a crea un cadru unitar de raportare a activităţilor şi de calcul al punctajelor cadrelor didactice, conform criteriilor CNATDCU și a genera rapoarte unitare cuprinzând rezultatele cercetării la diferite niveluri: cadru didactic / program de studii / departament  / facultate / unitate de cercetare / universitate, pe diferiţi ani şi cu scopuri definite: ARACIS, Raport cercetare

 

Procedură operațională: Înfiinţarea, certificarea internă și evaluarea unităților de cercetare

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura operaţională privind cuantumul şi destinaţia regiei UPIT  

 

Procedura stabilește cuantumul și destinația regiei aferentă proiectelor și contractelor de cercetare, desfășurate în Universitatea din Pitești.

Regia UPit, percepută pentru proiectele şi contractele de cercetare, se stabilește la valoarea de 20% din cheltuielile directe ale unui astfel de proiect. Excepție de la această valoare fac proiectele de cercetare a căror regie este stabilită explicit de finanțator sau de autoritatea contractantă (prin pachetul de informaţii al competiţiei).

 

 

Actualizat: 04.01.2022

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.