Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Centrul de Cercetare ”ELECTROMET” (CCE)

 

 

Director centru

Șef lucrări dr. ing. Luminița Mirela CONSTANTINESCU

Adresa

Str. Doaga, nr.11, Corp A, parter, cam. A014

Telefon

0745982630

E-mail centru

luminita.constantinescu@upit.ro

Anul înfiinţării

1999

Recunoastere CNCSIS

Centru de Cercetare de tip B,

Certificat CNCSIS nr. 12/CC-B/11.05.2001

Acreditare internă UPIT

Certificat nr. 47 / 17.04.2019 - "Centru de cercetare de tip A"

 

https://eertis.eu/errf-2300-000t-1674

 

Statutul CC ELECTROMET

 

Regulament organizare şi funcţionare CC ELECTROMET (ROF)

 

 

Aspecte generale

 

Centrul de cercetare «Electromet» – prescurtat CCE, este organizat în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3373 din 10.03.1998 şi este recunoscut de CNCSIS, prin certificatul nr. 12/CC-B/ 11.05.2001, ca centru de cercetare tip “B”. Centrul a fost acreditat intern în cadrul Universităţii din Piteşti în anul 2014.

 

Centrul este organizat ca structură fără personalitate juridică în cadrul Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, având autonomie în cumularea şi folosirea resurselor, în elaborarea planului de cercetare şi realizarea lui, editarea de publicaţii, realizarea de servicii web, organizarea propriei biblioteci, desfăşurarea cooperărilor naţionale şi internaţionale în domeniu, asocierea cu agenţi economici, cu alte entităţi de cercetare ştiinţifică pentru realizarea programului de cercetare ştiinţifică şi de transfer tehnologic.

 

CCE îşi asumă misiunea care derivă din următoarele:

a) Dezvoltarea eficientă a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în cadrul DECIE, în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul Inginerie Electrică.

b) Promovarea cercetării ştiinţifice în domeniul menţionat, la nivel regional, cu colaborări pe plan naţional şi internaţional;

c) Dezvoltarea resursei umane prin sprijinirea programului de master, organizat în cadrul DECIE;

d) Acordarea de suport ştiinţific şi tehnic prin consultanţă tehnică, programe de pregătire, granturi şi contracte de cercetare, unor societăţi comerciale româneşti sau din străinătate în sfera industriei, în vederea creşterii competitivităţii produselor realizate;

e) Sprijinirea formării continue a specialiştilor în domeniul de mai sus conform cerinţelor pieţei muncii.

 

Centrul de Cercetare “ELECTROMET” are ca principal obiectiv strategic dezvoltarea, promovarea, integrarea şi corelarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în spaţiul naţional şi european al cercetării, în domeniul ingineriei electrice prin stabilirea de relaţii de cercetare cu universităţile de profil şi laboratoarele de cercetare aferente din România şi Uniunea Europeană.

 

CCE are următoarele obiecte de activitate:

a) Propunerea şi derularea de cercetări prin programe de cercetare ştiinţifică în direcţii actuale pe plan mondial din domeniul Ingineriei Electrice;

b) Dezvoltarea bazei materiale de cercetare din cadrul DECIE, în vederea alinierii ei la standardele europene;

c) Susţinerea şi oferirea de suport ştiinţific programelor de studii de licenţă și master desfăşurate în cadrul domeniului Ingineriei Electrice;

d) Sprijinirea organizării de manifestări ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale;

e) Sprijinirea membrilor CCE în vederea depunerii de aplicaţii pentru obţinerea de granturi de cercetare naţionale şi internaţionale;

f) Sprijinirea membrilor CCE în vederea realizării obiectivelor de cercetare ale granturilor de cercetare naţionale şi internaţionale obţinute prin competiţii, respectiv ale contractelor de cercetare cu societăţi comerciale;

f) Sprijinirea membrilor CCE în vederea publicării de articole ştiinţifice în publicaţii recunoscute;

g) Sprijinirea participării membrilor CCE  la manifestări ştiinţifice de prestigiu organizate în ţară şi peste hotare;

h) Colaborarea ştiinţifică cu parteneri români şi străini în vederea efectuării unor cercetări comune;

i) Atragerea de cercetători din strainatate prin programe de stagii oferite prin acorduri şi programe internaţionale;

j) Atragerea de posibile contracte de cercetare de la diverşi beneficiari (societăţi comerciale);

k) Colaborarea cu conducerile DECIE, FECC şi UPIT în toate acţiunile ştiinţifice organizate.

 

Activitatea CCE este orientată şi în următoarele direcţii:

a) Participarea la activităţi de cercetare interdisciplinară la nivel local şi naţional;

b) Participarea la programe de cercetare ştiinţifică sub egida Uniunii Europene;

c) Dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă a specialiştilor în inginerie electrică;

d) Participarea la elaborarea de standarde şi norme tehnice;

e) Promovarea inovării şi a creativităţii tehnice şi ştiinţifice, inclusiv obţinerea drepturilor de proprietate industrială;

f)  Desfăşurarea unor activităţi de consulting;

g) Alte activităţi, inclusiv expertize.

 

CCE are relaţii directe cu decanatul şi departamentul facultăţii, cu structuri din cadrul universităţii legate de activitatea de cercetare, iar, în exterior, cu Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN, Academia Română, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior – CNCS, Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior – CNFIS, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare – UEFISCSU şi alte organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale de profil.

 

Centrul se finanţează prin prin:

-     granturi de cercetare obţinute în cadrul competiţiilor de proiecte organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte organisme;

-     granturi de cercetare obţinute în cadrul competiţiilor internaţionale;

-     contracte sau proiecte de cercetare cu societăţi comerciale;

-     alocări bugetare sau din fondurile universităţii destinate activităţii de cercetare;

-     alte resurse proprii;

-     sponsorizări, etc.

 

Folosirea resurselor CCE se face conform legislaţiei în vigoare.

           

Patrimoniul CCE  face parte integrantă din patrimoniul Universităţii din Piteşti, fiind evidenţiat în gestiunile catedrelor. 

 

Patrimoniul CCE se constituie din:

a) Echipamentele, instalaţiile, software-ul şi materialele documentare obţinute din diverse fonduri şi puse la dispoziţie de către laboratoarele de cercetare din CCE, în acord cu conducerea DECIE;

b) Alte bunuri materiale atrase şi obţinute de laboratoarele de cercetare din cadrul CCE în urma efectuării unor activităţi de cercetare sau din eventuale donaţii, sponsorizări, transferuri;

c) laboratoarele şi spaţiile pentru cercetare;

d) spaţiile administrative;

e) alte mijloace de cercetare.

 Domenii, direcţii şi tematica de cercetare

 

Direcţiile şi tematica de cercetare abordate de ELECTROMET se încadrează în domeniile prioritare publicate în planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare 2014-2020, dar şi pentru strategiile şi programele viitoare de cercetare.

 

Directii de cercetare perioada 2012-2020

 

Domeniul Inginerie Electrică (IE)

IE 1. Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate

IE 2. Energie, mediu și schimbari climatice

IE 3. Econanotehnologii şi materiale avansate

 

Tematici de cercetare in domeniul Inginerie Electrică (EI)

 

Lista personalului didactic şi de cercetare, membri ai CCE 

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Statut

1.

S.l. dr. ing. Luminița-Mirela Constantinescu

Titular

2.

Conf. dr. ing. Cazacu Dumitru

Titular

3.

S.l. dr. ing. Constantin Stoica

Titular

4.

Conf. dr. ing. Florentina-Magda Enescu

Titular

5.

Conf. dr. ing. Eugen Diaconescu

Asociat

6.

Dr. ing. Romeo Catana

Asociat

7.

Dr. ing. Doru Ursu

Asociat

8.

Dr. ing. Marius Media

Asociat

9.

Drd. ing. Andrei Oprea

Asociat

10.

Drd. ing. Violeta-Georgiana Dogaru

Asociat

11.

Drd. ing. Daniel Dogaru

Asociat

12.

Drd. ing. Radu Jubleanu

Asociat

  

Planificarea activităţilor de cercetare

Manifestări ştiinţifice organizate

 

Rezultate  ale cercetării ştiinţifice realizate de membrii CCE:

Raport_CCE_2018

Raport_CCE_2014

 

Contracte de cercetare in care au fost implicati membrii CCE

 

Colective de cercetare, domenii şi direcţii de cercetare

Infrastructura de cercetare

 

 

Oferta CCE pentru Transfer tehnologic

Oferta servicii tehnologie produs Centrul de Cercetare ELECTROMET

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.