Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PROIECT COMPLEX

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332

Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată - BIOHORTINOV

 

REZUMATUL ETAPEI a 2-a

Îndeplinirea obiectivelor Etapei a 2-a, respectiv: proiectarea și testarea sistemului electronic experimental (Proiect component 1), testarea echipamentelor pentru diagnoza timpurie a stresului hidric şi biocenotic în pomicultură şi viticultură. Implementarea modelelor experimentale (Proiect component 2), obținerea și caracterizarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate; evaluarea efectului la nivel de laborator (Proiect component 3), realizarea de studii analitice şi experimentale la scară de laborator, pentru validarea predicţiilor teoretice pentru componente separate ale tehnologiei de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură (Proiect component 4) a dus la obținerea următoarelor rezultate:

 • PROIECTUL COMPONENT 1: modul experimental capabil să măsoare fiecare parametru stabilit în determinarea apariției stresului hidric și biocenotic în horticultură, bază de date ce poate furniza datele pentru implementarea algoritmilor de avertizare și diminuare a efectelor apariției stresului hidric și biocenotic în horticultură;
 • PROIECTUL COMPONENT  2: realizarea, instalarea și testarea echipamentelor pentru diagnoza timpurie a stresului hidric şi biocenotic în pomicultură și viticultură, colectarea datelor experimentale, definitivarea indicatorilor privind stresul hidric şi biocenotic în pomicultură și viticultură, bază de date a indicatorilor în diagnoza timpurie şi prognoza stresului hidric şi biocenotic în pomicultură și viticultură, diseminarea rezultatelor parțiale;
 • PROIECTUL COMPONENT 3: modele experimentale pentru obȚinerea extractelor naturale Și caracterizarea acestora;
 • PROIECTUL COMPONENT 4: rezultatele testelor de laborator pentru determinarea parametrilor de interes şi compararea cu predicţiile teoretice pentru procedeul de extracţie asistată cu microunde, rezultatele testelor de laborator pentru determinarea parametrilor de interes şi compararea cu predicţiile teoretice pentru procedeul de extracţie cu fluide supercritice,  rezultatele testelor de laborator pentru determinarea calitativă şi cantitativă a compuşilor bioactivi obţinuţi prin procesarea avansată a resurselor vegetale din pomicultură şi viticultură, rezultatele testelor pre-recoltă şi post-recoltă pentru determinarea calitativă şi cantitativă a potenţialului bioactiv al plantelor sau deşeurilor din plante.

 

Structura ofertei de servicii de cercetare si tehnologice a centrelor de cercetare implicate este prezentată în platforma Erris.

În anul 2019, la realizarea Etapei 2 au participat 62 de cercetători din cele 8 instituții membre ale consorțiului, 16 tehnicieni, 17 cercetători nou angajați, 1 doctorand.

Sinteza rezultatelor diseminării: două workshop-uri organizate, prin participarea la trei saloane internaționale de inventică, articole publicate in reviste ISI-7, articole acceptate în reviste ISI-2, articole în evaluare în reviste indexate ISI-2, articole publicate in reviste indexate BDI-3, articole acceptate in reviste indexate BDI-3, articole în evaluate în in reviste indexate BDI-1, cereri de brevete naționale-2, participări la conferințe-16, cărți în edituri internaționale-1, capitole în cărți în edituri internaționale-1, ș.a. A fost realizat un stagiu de pregătire pentru un tânăr cercetător (Cec tip B): Metode moderne pentru obținerea și caracterizarea extractelor vegetale cu și fără nanoparticule fitosintetizate cu aplicații în bioeconomie la instituția Partener 3 proiect complex (P3) - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti.

Conform raportului de etapă, cele 21 de activităţile planificate în anul 2019 au fost realizate integral, fiind îndeplinți 100% indicatorii de rezultat propuși la nivelul celor patru proiecte componente, precum și la nivelul proiectului complex. Au fost îndepliniți indicatori suplimentari în ceea ce privește diseminarea rezultatelor.

 

PROIECTUL COMPONENT 1: Proiectarea și testarea sistemului electronic experimental

REZULTATE AȘTEPTATECrearea unui modul experimental capabil sa măsoare fiecare parametru stabilit în determinarea apariției stresului hidric și biocenotic în horticultură, crearea unei baze de date ce poate furniza datele pentru implementarea algoritmilor de avertizare si diminuare a efectelor apariției stresului hidric și biocenotic în horticultură.

Activitatea 2.1 - Proiectarea și realizarea sistemului electronic experimental pentru monitorizarea parametrilor ce pot determina apariția stresului hidric și biocenotic în pomicultură și viticultură.

Indicatori de realizare: Documentația tehnică a sistemului experimental, 1 lucrare științifică publicată într-o conferință de specialitate. UPIT, ICDP, INCDBH

Activitatea 2.2 - Testarea sistemului electronic experimental de monitorizare, colectarea datelor pentru analiza rezultatelor obținute si crearea sistemului de transmitere la distanță a parametrilor ce pot determina apariția stresului hidric și biocenotic în pomicultură și viticultură.

Indicatori de realizare: Grafice cu rezultate obținute de la sistemul de monitorizare, raport de validare a rezultatelor obținute. Statistici pentru comunicațiile dintre sistemul electronic de monitorizare și serverele de la partenerii din cadrul proiectului. Realizarea unei lucrări de disertație. UPIT, ICDP, INCDBH, SCDP

Activitatea 2.3 - Stabilirea corecțiilor ce trebuie făcute pentru îmbunătățirea modelului experimental, crearea de algoritmi inteligenți de prelucrare a datelor obținute.

Indicatori de realizare: Raport de analiză privind validarea rezultatelor obținute, caiet de sarcini pentru proiectare sistemului final. UPIT, ICDP, INCDBH, SCDP

Activitatea 2.4 - Diseminarea rezultatelor obținute. 

Indicatori de realizare: Diseminarea rezultatelor obținute: o lucrare științifică publicată într-un volum al unei conferințe de specialitate. 2 lucrări de disertație. UPIT

 

PROIECTUL COMPONENT 2: Testarea echipamentelor pentru diagnoza timpurie a stresului hidric şi biocenotic în pomicultură şi viticultură. Implementarea modelelor experimentale.

REZULTATE AȘTEPTATERealizarea, instalarea, testarea echipamentelor pentru diagnoza timpurie a stresului hidric şi biocenotic în pomicultură și viticultură. Colectarea datelor experimentale. Definitivarea indicatorilor privind stresul hidric şi biocenotic în pomicultură și viticultură. Realizarea bazei de date indicatori diagnoza timpurie şi prognoză a stresului hidric şi biocenotic în pomicultură și viticultură. Diseminarea rezultatelor parțiale. Feedback mediu economic.

Activitatea 2.5 - Testarea echipamentelor pentru diagnoza timpurie a stresului hidric şi biocenotic în pomicultură, în primul an de experimentare.

Indicatori de realizare: 1 Raport de experimentare, 1 Set de indicatori pentru diagnoză timpurie monitorizarea stresului hidric şi biocenotic în pomicultură. ICDP, SCDP, UPIT

Activitatea 2.6 - Testarea echipamentelor pentru diagnoza timpurie a stresului hidric şi biocenotic în viticultură, în primul an de experimentare.

Indicatori de realizare: 1 Raport de experimentare, 1 Set de indicatori pentru diagnoză timpurie monitorizarea stresului hidric şi biocenotic în viticultură. UPIT,  INCDBH

Activitatea 2.7 - Monitorizarea stressului hidric şi atacului bolilor şi dăunătorilor specifici. Colectare date pentru diagnoza timpurie a stresului hidric şi biocenotic în pomicultură.

Indicatori de realizare: 1 Bază de date pentru diagnoza timpurie şi prognoză a stresului hidric şi biocenotic în pomicultură. ICDP, SCDP, UPIT

Activitatea 2.8 - Monitorizarea stressului hidric şi atacului bolilor şi dăunătorilor specifici. Colectare date pentru diagnoza timpurie a stresului hidric şi biocenotic în viticultură.

Indicatori de realizare: 1 Bază de date pentru diagnoza timpurie şi prognoză a stressului hidric şi biocenotic în viticultură. UPIT, INCDBH

Activitatea 2.9 - Diseminarea rezultatelor parţiale privind testarea echipamentelor şi diagnoză timpurie a stresului hidric şi biocenotic în pomicultură şi viticultură, cu participarea consorțiului și a mediului economic.

Indicatori de realizare: 1 Pagina WEB subdomeniu P2; 2 Comunicări științifice; 2 Lucrări științifice ISI și/sau BDI. ICDP, SCDP, INCDBH, UPIT,

 

PROIECTUL COMPONENT 3: Obținerea și caracterizarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate; evaluarea efectului la nivel de laborator.

REZULTATE AȘTEPTATEDezvoltarea de modele experimentale pentru obținerea extractelor naturale și caracterizarea acestora.

Activitatea 2.10 - Optimizarea metodelor de extracție în vederea obținerii de randamente superioare de extracție; Obținerea amestecurilor nanostructurate.

Indicatori de realizare: Raport privind optimizarea metodelor de extracție și obtinerea amestecurilor nanostructurate. ICECHIM

Activitatea 2.11 - Obținerea și caracterizarea extractelor naturale la nivel de laborator (prin metode spectroscopice); Caracterizarea extractelor naturale și a amestecurilor nanostructurate obținute la nivel de laborator din punct de vedere al toxicității: teste pe spori de pteridofite, teste pe Paramecium sp., testul Allium, testul Triticum, teste pe alte plante, teste pe liniile de șoareci CD1.

Indicatori de realizare: Model experimental privind obținerea și caracterizarea extractelor naturale. UPIT

Activitatea 2.12 - Caracterizarea amestecurilor nanostructurate prin metode fizico-chimice (spectroscopice, microscopice, metode bazate pe interacția radiațiilor ionizante cu materia).

Indicatori de realizare: Raport analitic complex privind caracterizarea nanostructurilor. ICECHIM

Activitatea 2.13 - Definitivarea și realizarea modelelor experimentale; Experimentarea modelului propus. Testare extracte vegetale și amestecuri nanostructurate în spații protejate și depozit.

Indicatori de realizare: Model experimental privind testarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate. ICDP

Activitatea 2.14 - Definitivarea și realizarea modelelor experimentale; Experimentarea modelului propus. Testare extracte vegetale și amestecuri nanostructurate pe plante de viță-de-vie aflate în spații protejate.

Indicatori de realizare: Model experimental privind testarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate. INCDBH

Activitatea 2.15 - Testarea preliminară a extractelor vegetale și amestecurilor nanostructurate prin determinarea Concentrației Minime Inhibitorii (CMI), determinarea activității antimicrobiene prin metoda Kirby-Bauer și prin metode alternative, analiza microorganismelor supuse tratamentului.

Indicatori de realizare: Raport de evaluare a extractelor și amestecurilor nanostructurate la nivel de laborator. UPB

Activitatea 2.16 - Diseminarea pe scară largă a rezultatelor.

Indicatori de realizare: Diseminarea rezultatelor: 4 Manifestări științifice internaționale 3 Lucrări trimise spre publicare (reviste ISI); 2 lucrări BDI. TOȚI PARTENERII

 

PROIECTUL COMPONENT 4: Studii analitice şi experimentale la scară de laborator, pentru validarea predicţiilor teoretice pentru componente separate ale tehnologiei de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură.

REZULTATE AȘTEPTATERezultatele testelor de laborator pentru determinarea parametrilor de interes şi compararea cu predicţiile teoretice pentru procedeul de extracţie asistată cu microunde. Rezultatele testelor de laborator pentru determinarea parametrilor de interes şi compararea cu predicţiile teoretice pentru procedeul de extracţie cu fluide supercritice. Rezultatele testelor de laborator pentru determinarea calitativă şi cantitativă a compuşilor bioactivi obţinuţi prin procesarea avansată a resurselor vegetale din pomicultură şi viticultură. Rezultatele testelor pre-recoltă şi post-recoltă pentru determinarea calitativă şi cantitativă a potenţialului bioactiv al plantelor sau deşeurilor din plante.

Activitatea 2.17 - Studiu analitic şi experimental, modelarea şi simularea numerică a proceselor fizico-chimice, privind procesarea avansată a plantelor prin tehnici de extracţie asistate cu microunde.

Indicatori de realizare: 1 Raport de testare (studiu). UPIT

Activitatea 2.18 - Studiu analitic şi experimental, modelarea şi simularea numerică a proceselor fizico-chimice, privind procesarea avansată a plantelor prin tehnici de extracţie cu fluide supercritice.

Indicatori de realizare: 1 Raport de testare (studiu). UPIT

Activitatea 2.19 - Studiu analitic şi experimental, modelarea şi simularea numerică a proceselor fizico-chimice, privind procesarea avansată a plantelor prin tehnici de extracţie asistate cu ultrasunete.

Indicatori de realizare: 1 raport de testare (studiu). ISIM TIMIȘOARA

Activitatea 2.20 - Validarea componentelor individuale ale tehnologiei de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură prin caracterizări fizico-chimice.

Indicatori de realizare: 1 raport de testare (studiu). UPIT, UMF CRAIOVA, ICECHIM 

Activitatea 2.21 - Selectare şi furnizare material biologic, cu potenţial ridicat de valorificare, pentru obţinerea de produse nutraceutice prin procesarea avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură (specii de plante, părţi ale plantelor, material vegetal neprelucrat sau deşeuri rezultate din procesarea primară).

Indicatori de realizare: 1 Raport de testare (studiu). ICDP, INCDBH

 

DISEMINARE

 

PROIECT 1

Lucrări publicate in proceeding ISI

Laurențiu Mihai Ionescu, Alin Gheorghiță Mazăre, Gheorghe Șerban, Daniel Visan, Intelligent command of an underground irrigation and fertilization system, 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), presented October 2018, published January 2019.

L.M. Ionescu, A. G. Mazare, G. Serban, E. Chitu, A. I.  Lita, Intelligent monitoring and analysis system of soil moisture parameters and trunk diameter used in fruit tree culture, 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Presented October 2019

Alin Gheorghiță Mazăre, Laurențiu Mihai Ionescu, Ioan Liță, Nadia Belu, Intelligent monitoring and planning system for herbicidal processes in agricultural crops, 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), presented October 2018, published January 2019.

Workshop organizat de coordonatorul proiectului în parteneriat cu UEFISCDI în data de 19.11.2019, în care s-au prezentat proiectele componente atât în plen, cât și într-o broșură.

 

PROIECT 2

Pentru diseminarea rezultatelor acestei faze de lucru au fost elaborate: 4 prezentări puse în valoare la întâlniri tehnice tehnice, 3 lucrări ştiinţifice care vor fi publicate în revista Fruit Growing Research, Vol. XXXV, până la finele anului în curs. De asemenea, Partenerul Universitatea din Piteşti a elaborat şi prezentat 1 lucrare care a fost prezentată la Simpozionul International SIITME, 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Cluj-Napoca, 23-26 Octombrie 2019.

Comunicări științifice: 4 prezentări

 1. Marin F.C., 2019, Probleme de fitoprotecţie şi programe de combatere integrate la speciile măr, cireş, prun, afin şi coacăz, 28.10.2019, Prezentare PPT.
 2. Marin F.C., 2019, Boli, dăunători şi buruieni în Pomicultură. ASAS Bucureşti, Aula Magna, Bucureşti, 25.07.2019, Prezentare.PPT.
 3. Marin F.C., 2019, Precision agriculture technology for horticultural crop protection as service for climate resilient farming. Efect of climatic changes on the environment and pest and pathogens biology. Automatic and semi-automatic systems of monitoring  prognose and early warning of the crop stress, ICDP Piteşti-Mărăcineni, 4 Octombrie 2019, Prezentare.PPT.
 4. Marin F.C., Călinescu Mirela, Sumedrea Mihaela, Bălăuţă L., Chitu E. 2019, Indicatori pentru diagnoza timpurie şi cuantificarea stressului biocenoteic la unele specii pomicole cultivate în sistem superintensiv, Sesiunea Anuală de Referate Stiinţifice ICDP Piteşti Mărăcineni, 14-15 Noiembrie, Prezentare.PPT.

Lucrări științifice ISI și/sau BDI: 4 Lucrări ştiinţifice

 1. Leinar Septar, Madalina Chiper, Luana Bocioroaga, Ioan Stoli, 2019, A review of the deficit irrigation on the fruit trees, Current Trends in Natural Sciences, vol. 8, issue 16, in print
 2. Marin F.C., Chiţu E., Bălăuţă L., Mazilu Ivona, Chiuţă F., Călinescu Mirela, 2019, Influenţa deficitului hidric asupra unor indicatori biologici ai pomilor şi de calitate ai fructelor la unele specii pomicole cultivate in sistem superintensiv (Influence of hydric deficit on some biological indicators of trees and on fruit quality of several fruit species cultivated under superintensive system). Fruit Growing Research, Vol. XXXV, 2019, 11 pp., in print.
 3. Marin F.C., Călinescu Mirela, Sumedrea Mihaela, Bălăuţă L., Chitu E. 2019, Indicatori pentru diagnoza timpurie şi cuantificarea stressului biocenoteic la unele specii pomicole cultivate în sistem superintensiv (Indicators for early diagnosis and quantification of biocenotic stress on some fruit species grwn in the superintensive system), Fruit Growing Research, Vol. XXXV, 2019. 16 pp., in print.
 4. Mazare A.G., Ionescu L.M., Visan D., Belu N., Lita A.I., 2019, Pests detection system for agricultural crops using intelligent image analysis, 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Cluj-Napoca, presented in 23-26 October 2019. Lucrarea va fi indexata ISI.

Workshop organizat de coordonatorul proiectului în parteneriat cu UEFISCDI în data de 19.11.2019, în care s-au prezentat proiectele componente atât în plen, cât și într-o broșură.

http://194.102.70.13  – pagina in care sunt prezentate unele date obținute în proiect

 

PROIECT 3

Lucrări ISI

 1. Phyto-Nanocatalysts: Green Synthesis, Characterization, and Applications Radu Claudiu Fierascu, Alina Ortan, Sorin Marius Avramescu,  Irina Fierascu, Molecules 2019, 24, 3418; doi:10.3390/molecules24193418
 2. Influence of the Phytosynthesis of Noble Metal Nanoparticles on the Cytotoxic and Genotoxic Effects of Aconitum toxicum Reichenb. Leaves Alcoholic Extract, Nicoleta Anca Sutan, Denisa Stefania Vilcoci, Irina Fierascu, Angela Monica Neblea, Claudiu Sutan, Catalin Ducu, Liliana Cristina Soare, Denis Negrea, Sorin Marius Avramescu, Radu Claudiu Fierascu, Journal of Cluster Science, May 2019, Volume 30, Issue 3, pp 647–660
 3. Phytosynthesis and radiation-assisted methods for obtaining metal nanoparticles, adu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Eduard Marius Lungulescu, Nicoleta Nicula, Raluca Somoghi, Lia Mara Diţu, Camelia Ungureanu, Anca Nicoleta Sutan, Oana Alexandra Drăghiceanu, Alina Paunescu, Liliana Cristina Soare, Journal of Materials Science, pp 1–18, 2019
 4. Topală CM, Păunescu A, Soare LC, 2019. ATR-FTIR spectral analysis of ferns using as fingerprint for identification of fern species. REV DE CHIMIE, 70 (3), 875-880.

Lucrări ISI trimise spre publicare

 1. A short overview of recent developments on antimicrobial coatings based on phytosynthesized metal nanoparticles, Irina Fierascu, Ioana Catalina Fierascu, Cristina Elena Dinu-Pirvu, Radu Claudiu Fierascu, Valentina Anuta, Bruno Stefan Velescu, Mariana Jinga, Viorel Jinga, Coatings
 2. Camelia Ungureanu, Liliana Cristina Soare, Mirela Calinescu, Diana Vizitiu, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Mariana Ferdes, Silviu Raileanu, Isolation and cultivation of some pathogen fungi from apple and grapevines, Revista de Chimie, In press, november, 2019.
 3. Șutan AN, Fierăscu I, Soare LC, Fierăscu RC, Deliu I, 2019. Phytochemical analysis and in vitro assessment of Polystichum setiferum extracts for their cytotoxic and antimicrobial activities. Caryologia, DOI 10.13128/cayologia-255".

Cereri de brevet de invenție

 1. Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Toma Fistos, Liliana Cristina Soare, Camelia Ungureanu, Diana Vizitiu, Oana Alexandra Draghiceanu, Alina Paunescu, Compoziție ecologică antifungică de combatere a tulpinilor fitopatogene care afectează vița-de-vie și metodă de obținere a acesteia, A00158/12.03.2019
 2. Soare L.C., Fierascu I., Fierascu R.C., Ungureanu C., Calinescu M.F., Dobrescu C.M., Sutan A.N., 2019. Solutie ecologica antifungica de combatere a tulpinilor patogene care afecteaza culturile de meri si metoda de obtinere a acesteia. - A00159/12.03.2019

Cărți/Capitole în cărți

 1. Application of natural products for the preservation of cultural heritage artifacts. General considerations and short literature survey. Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Gaiana book&art studio (Ruse, Bulgaria), ISBN 978-619-7354-75-1.
 2. Soare LC, Păunescu A, Ponepal MC, 2019. The Morphophysiological, Histological, and Biochemical Response of Some Nontarget Organisms to the Stress Induced by the Pesticides in the Environment, pp. 1-25. In Marcelo Larramendy, Sonia Soloneski (Eds.), Pesticides Use and Misuse and Teir Impact in the Environment, IntechOpen, http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.78909, First published in London, United Kingdom, 2019 by IntechOpen, Print ISBN 978-953-51-7998-6.

Lucrări BDI

 1. Vizitiu Diana Elena, Fierascu Radu Claudiu, Fiarascu Irina, Ungureanu Camelia, Soare Liliana Cristina, Toma Ionela Daniela, 2019, The vegetal extract impact on the main pathogens that affect the grapevine plants, Annals of the Craiova University – Biology, Horticulture, Food Processing Technology, Environmental Engineering series, Volume XXIV (LX)/2019, p. 209-214, Universitaria Publishing house, Craiova, ISSN 1453-1275, p. 260-265.
 2. M. Calinescu, Camelia Ungureanu, C. Soare, R.C. Fierascu, I. Fierăscu, C.F. Marin, Green matrix solution for growth inhibition of Venturia inaequalis and Podosphaera leucotricha, Acta Horticulturae, in press, indexată ISI, BDI, 2019
 3. Drăghiceanu OA, Fierăscu I, Fierăscu RC, Bradzis R, Soare LC, Dobrescu CM, 2019. Considerations regarding the Triticum phytotoxicity test. Current Trends in Natural Sciences, 8(15): 48-55.
 4. Mirela Călinescu, Camelia Ungureanu, Marin Florin Cristian, Mădălina Militaru, Cristina Soare, Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, 2019. Activitatea antifungică a extractului vegetal obţinut din specia de feriga Dryopteris filix-mas (L.)/ Antifungal activities of vegetal extract obtained from Dryopteris filix-mas (L.) fern. Fruit Growing Research, Vol. XXXV, 2019 in press

Conferințe internaționale

 1. “Green” alternatives for the obtaining of metallic nanoparticles: phytosynthesis and radiation assisted method, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Eduard Marius Lungulescu, Nicoleta Nicula, Raluca Somoghi, Lia Mara Dițu, Camelia Ungureanu, Anca Nicoleta Sutan, Liliana Cristina Soare, Oana Alexandra Drăghiceanu, Alina Paunescu, 11th International Conference On Materials Science & Engineering, 13 - 16 martie, Poiana Brasov, Bramat 2019
 2. Phytosynthesized and radiological synthesized silver nanoparticles: obtaining and biological activities, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Eduard-Marius Lungulescu, Nicoleta Nicula, Raluca Somoghi, Lia-Mara Ditu, Camelia Ungureanu, Anca Nicoleta Sutan, Liliana Cristina Soare, 4th International Conference on Natural Products Utilization From Plants to Pharmacy Shelf, Albena, Bulgaria.
 3. Influence of ionizing radiation on the biological properties of natural extracts, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Eduard-Marius Lungulescu, Nicoleta Nicula, Sorin Marius Avramescu, Lia-Mara Ditu, Camelia Ungureanu, Anca Nicoleta Sutan, Liliana Cristina Soare, 4th International Conference on  Natural Products Utilization From Plants to Pharmacy Shelf, Albena, Bulgaria.
 4. Application of fern extracts: from biomedicine to nanotechnology Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Toma Fistos, Anda Maria Baroi, Roxana Ioana Brazdis, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, ICOSECS, 08-11 mai Targoviste
 5. Phytosynthesis of metallic nanoparticles from by-products of agriculture and food-processing industries, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Anda Maria Baroi, Roxana Ioana Brazdis, Toma Fistos, Cristina Liliana Soare, International Scientific Symposium, Current Trends In Natural Sciences, 18-20 April  2019, Pitesti, Romania
 6. Large scale production of a nanomaterial-based formulation for horticultural applications, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Diana Vizitiu, Valentin Raditoiu, Roxana Ioana Brazdis, Camelia Ungureanu, Irina Elena Chican, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Simpozionul International Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila – PRIOCHEM, 30.10 -01.11.2019, Bucuresti
 7. Development of phytosynthesized nanoparticles and their potential applications , Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Toma Fistos, Anda Maria Baroi, Roxana Ioana Brazdis, Lia Mara Ditu, Anca Nicoleta Sutan, Liliana Cristina Soare, 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, Constanta- Mamaia, ROMANIA - September 4 – 7, 2019
 8. Camelia Ungureanu, Liliana Cristina Soare, Mirela Calinescu, Diana Vizitiu, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Isolation of Podosphaera leucotricha from Golden Delicious apple variety, 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, Constanta- Mamaia, ROMANIA - September 4 – 7, Book of Abstract, 2019.
 9. Camelia Ungureanu, Liliana Cristina Soare, Diana Vizitiu, Mirela Calinescu, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Isolation of Plasmopara viticola from grapevine leaves,“Priorities of Chemistry for a Sustainable Development”, PRIOCHEM XV 30.10-1.11 2019, ICECHIM, Bucuresti, Book of Abstract MDPI, 2019.
 10. M. Calinescu, Camelia Ungureanu, C. Soare, R.C. Fierascu, I. Fierăscu, C.F. Marin, Green matrix solution for growth inhibition of Venturia inaequalis and Podosphaera leucotricha, IV Balkan Symposium on Fruit Growing, 14-18 September 2019, İstanbul, Book of Abstract, pp. 56, 2019
 11. Camelia Ungureanu, Liliana Cristina Soare, Mirela Călinescu, Diana Vizitiu, Irina Fierăscu, Radu Claudiu Fierăscu, "Isolation of Gloeosporium fructigenum From Idared Apple Variety" in International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, University of Pitesti, April 18-20, Book of Abstract, 2019
 12. Drăghiceanu O.A., Fierăscu I., Fierăscu R.C., Brazdis R., Dobrescu C.M., Soare L.C. Considerations regarding Triticum phytotoxicity test. International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, April 18-20, 2019.
 13. Soare L.C., Fierăscu I., Fierăscu R.C., Dobrescu C.M., Păunescu A., Șuțan A.N., Drăghiceanu O.A. The Germination of Spores and Gametophyte Development in Ferns under Extracts Influence, Simpozionul international "Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM", Ediția a XV-a, 2019, 30.10-01.11.2019, București.
 14. M. Calinescu, C. Ungureanu, FC Marin, M. Militaru, C. Soare, RC Fierascu, I. Fierascu, Activitatea antifungica a extractului vegetal obtinut din specia de feriga Dryopteris filix-mas (L.), Sesiunea Stiintifica Anuala a Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură, 14-15 Octombrie, 2019, Maracineni, Romania.

Târguri și expozitii

Inventica 2019, Iași

 1. Solutie ecologica de combatere a tulpinilor fitopatogene care afecteaza culturile de mar si metoda de obtinere a acesteia, Cristina Liliana Soare, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Camelia Ungureanu, Mirela Florina Calinescu, Codruta Mihaela Dobrescu, Anca Nicoleta Sutan
 • Diploma de Excelenta cu mentiune speciala, Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie, N. Testemitanu, Republica Moldova
 • Premiu special si cupa UMF Carol Davila
 • Diploma de Excelenta din Partea Salonului Inventica 2019 si medalie

2. Compozitie ecologica de combatere a tulpinilor fitopatogene care afecteaza cultura de vita de vie si metoda de obtinere a acesteia, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Toma Fistos, Liliana Cristina Soare, Camelia Ungureanu, Diana Vizitiu, Oana Alexandra Draghiceanu, Alina Paunescu

 • Diploma de Excelenta si medalie, Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie, N. Testemitanu, Republica Moldova
 • Diploma SODINEXPO, Rusia
 • Diploma de Onoare din Partea Salonului Inventica 2019 si medalie
 • Certificate of Recognition- Innovation Award (cupa), Science, Education and Technology Platform

Euroinvent 2019, Iași

 1. Solutie ecologica de combatere a tulpinilor fitopatogene care afecteaza culturile de mar si metoda de obtinere a acesteia”, Cristina Liliana Soare, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Camelia Ungureanu, Mirela Florina Calinescu, Codruta Mihaela Dobrescu, Anca Nicoleta Sutan
 • Diploma si medalie de aur din partea Salonului Euroinvent 2019
 • Premiu de inovare si cupa acordat de USAMV Bucuresti
 • Certificate of Recognition si cupa, acordat de Science, Education, Technology Platform, la Euroinvent 2019
 • Diploma de Excelenta cu medalie acordata de Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie “Nicolae Testemitanu” din Republica Moldova

2. Compozitie ecologica de combatere a tulpinilor fitopatogene care afecteaza cultura de vita de vie si metoda de obtinere a acesteia, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Toma Fistos, Liliana Cristina   Soare,   Camelia   Ungureanu,   Diana   Vizitiu,   Oana Alexandra Draghiceanu, Alina Paunescu

 • Diploma si medalie de aur din partea Salonului Euroinvent 2019
 • Premiu de inovare acordat de UMF Carol Davila
 • Certificate of Recognition si medalie, acordat de Science, Education, Technology Platform
 • Diploma de Excelenta cu mentiune speciala si cupa acordata de Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie “Nicolae Testemitanu” din Republica Moldova

EIS Infoinvent 2019, Chișinău, Republica Moldova

 1. Solutie ecologica de combatere a tulpinilor fitopatogene care afecteaza culturile de mar si metoda de obtinere a acesteia”, Cristina Liliana Soare, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Camelia Ungureanu, Mirela Florina Calinescu, Codruta Mihaela Dobrescu, Anca Nicoleta Sutan
 • Diploma si medalie de bronz din partea Salonului
 • Certificate of Recognition si Gold medal,  acordat de Science, Education, Technology Platform
 • Certificate of Recognition si Gold medal,  acordat de National Research for Food Safety, Univ. Politehnica, Bucuresti
 • Special award din partea USAMV Bucuresti
 • Diploma de excelenta acordata de Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie “Nicolae Testemitanu”, Republica Moldova

2. Compozitie ecologica de combatere a tulpinilor fitopatogene care afecteaza cultura de vita de vie si metoda de obtinere a acesteia, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Toma Fistos, Liliana Cristina   Soare,   Camelia   Ungureanu,   Diana   Vizitiu,   Oana Alexandra Draghiceanu, Alina Paunescu

 • Diploma si medalie de bronz din partea Salonului
 • Diplome de excelenta acordata de Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie “Nicolae Testemitanu”, Republica Moldova
 • Certificate of Recognition, Innovation Award, acordat de Science, Education, Technology Platform
 • Excellence Award si medalie de aur oferita de USAMV
 • Certificate of Recognition si medalie de aur din partea National Center for Micro and Nano Materials
 • Special Award acordata de Kuia, Korea University Invention Association

Workshop

 • In cadrul Priochem XV a fost organizat workshop-ul Use of Vegetal Resources and Nanotechnology for Improving Horticultural Products—BIOHORTINOV (Year 2), Radu Claudiu Fierascu, Liliana Cristina Soare, Irina Fierascu, Mirela Florina Calinescu, Diana Elena Vizitiu, Camelia Ungureanu (https://doi.org/10.3390/proceedings2019029046).
 • Workshop organizat de coordonatorul proiectului în parteneriat cu UEFISCDI în data de 19.11.2019, în care s-au prezentat proiectele componente atât în plen, cât și într-o broșură.

 

PROIECT 4

În cel de-al doilea an de derulare a proiectului ”Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată” s-au realizat de către ISIM Timișoara o serie de acțiuni de diseminare. Materialele privind partenerii, proiectele componente şi principalele obiective ale BIOHORTINOV au fost prezentate cu ocazia participării ISIM Timişoara la manifestări ştiinţifice şi expoziţionale, dintre aceste participări enumerăm:

 • EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND INNOVATION - EUROINVENT, 17 - 18 Mai 2019, Iaşi, România - Evenimentul este organizat de Forumul Inventatorilor Romani, Europe Direct Iasi, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi in parteneriat cu Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului, Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T. Popa Iasi, in colaborare cu Universitatea de Arte George Enescu, University Malaysia Perlis si University Malaysia Terengganu. EUROINVENT este singurul eveniment din Romania organizat sub egida IFIA - Federatia Mondiala a Inventatorilor, respectiv WIIPA Taiwan;
 • CAD Works - 360 Experience, organizat în perioada 10-12 aprilie 2019, la Centrul Multifuncțional din Craiova, unde ISIM Timișoara a participat ca expozant, promovând și proiectul BIOHORTINOV, prin poster și în cadrul broșurii de produse și servicii de CDI a ISIM Timișoara;
 • Demo Metal și Demo Plast (Vest), 22-25 mai 2019, Arad, unde ISIM Timișoara a participat ca expozant, promovând și proiectul BIOHORTINOV, prin poster și în cadrul broșurii de produse și servicii de CDI a ISIM Timișoara;
 • Salonul Internațional de Invenții și Inovații ”TRAIAN VUIA” Timișoara ediția IV, în perioada 12-14 iunie 2019;
 • Noaptea cercetătorilor europeni, TIMIȘOARA - Nokia Campus, 27 septembrie 2019, unde ISIM Timișoara a participat ca partener/organizator local, promovând și proiectul BIOHORTINOV, prin poster și în cadrul broșurii de produse și servicii de CDI a ISIM Timișoara;
 • Conferinţa internaţională "Tehnologii inovative pentru îmbinarea materialelor avansate - TIMA19", 7 - 8 Noiembrie, Timişoara, România.

Materialele au fost sub forma unor postere sau a unor paginii din pliantele/broşurile realizate pentru aceste manifestări. De asemenea, activitățile proiectului au fost promovate prin interemediul jurnalului Welding & Material Testing (BID-ISIM), în numerele 1 și 2 din anul 2019.

Totodată, informații privind proiectul au fost publicate și folosind mediul virtual, respectiv:

 • Promovare proiect pe site-ul ISIM - Informaţii despre proiect au fost postate pe pagina web a ISIM Timişoara la rubrica proiecte PNCDI - www.isim.ro/proiectepncdi.htm.
 • Promovare proiect pe pagina instituțională de facebook.

De asemenea, rezultatele extracției compușilor activi din Aronia melanocarpa L., prin tehnici asistate de microunde, au fost transmise în cadrul unei comunicări științifice dezvoltate în cadrul ICDP Mărăcineni. Mai mult, rezultatele extracției compușilor bioactivi din tescovina rezultată în urma procesului de vinificație, sunt trimise spre publicare la revista Current Trends in Natural Sciences a Universității din Pitești.

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.