Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

Plan de învățământ DPPD

 

Plan invat NIV I STUDENTI DPPD 2020-2023 Plan invat NIV II MASTER DPPD 2020-2022

Plan invat NIV I POSTUNIV DPPD 2020-2021.doc

Plan invat NIV II POSTUNIV DPPD 2020-2021.doc

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plan de învățământ și fisele disciplinelor pentru licență monospecializare 3 ani Plan de învățământ licență dublă specializare 

Plan de învățământ și fisele disciplinelor pentru nivelul II de aprofundare

Plan de învățământ și fișele disciplinelor pentru licență - 4 ani


ORDIN Nr. 3850/2017 din 2 mai 2017

pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 16 mai 2017

 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.841/2012 pentru aprobarea condițiilor privind organizarea masterului didactic, în temeiul art. 236 și 237 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

Se aprobă Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

(1) Furnizorii de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor didactice obligatorii pentru profesia didactică sunt:

a) liceele pedagogice pentru funcțiile didactice din învățământul antepreșcolar, preșcolar și primar de educator-puericultor, educatoare/educator, învățător/învățătoare, și unitățile de învățământ terțiar nonuniversitar, pentru

formarea maiștrilor-instructori și a antrenorilor;

b) instituțiile de învățământ superior acreditate, prin departamente de specialitate cu profil psihopedagogic înființate în condițiile legii, pentru funcțiile didactice din învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal.

(2) Instituțiile de învățământ superior acreditate elaborează metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, denumită în continuare metodologia proprie, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzute la art. 1.

(3) Metodologia proprie este aprobată de către senatul universitar și publicată pe pagina web a instituției de învățământ superior.

(4) Condițiile de admitere la programele de formare psihopedagogică, inclusive lista documentelor necesare înscrierii, trebuie făcute publice în fiecare an de către universitate, cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere.

ART. 3

(1) Programele de formare psihopedagogică sunt acreditate și evaluate periodic de Ministerul Educației Naționale, prin intermediul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior sau de către o altă agenție de asigurare a

calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).

(2) Instituțiile de învățământ superior acreditate pot organiza programe de formare psihopedagogică înființate în condițiile legii, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzute la art. 1, ale metodologiei proprii și ale legislației în vigoare.

(3) Acreditarea și evaluarea periodică a programelor de formare psihopedagogică se realizează distinct pentru fiecare limbă de predare, pentru fiecare locație geografică în care se desfășoară și pentru numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, propus de către agențiile de evaluare a calității care au evaluat fiecare program de formare psihopedagogică, cu asigurarea practicii pedagogice de specialitate în unități în care procesul de învățământ se desfășoară în aceeași limbă, pe bază de acorduri-cadru încheiate între unitățile/instituțiile de învățământ care asigură formarea inițială și inspectoratele școlare la care sunt arondate unitățile de învățământ.

ART. 4

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.

ART. 5

Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală management preuniversitar, Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, precum și toate instituțiile de învățământ superior acreditate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,Pavel Năstase

București, 2 mai 2017.

Nr. 3.850.

 

ANEXÄ‚

METODOLOGIE-CADRU de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

CAPITOLUL I

Organizarea programelor de formare psihopedagogică

ART. 1

(1) Organizarea programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate urmărește dezvoltarea și certificarea competențelor specifice profesiei didactice.

(2) În cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, certificarea competențelor pentru profesia didactică se poate obține la două niveluri, respectiv:

a) nivelul I (inițial) care acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și gimnazial, cu condiția acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul liceal și postliceal, cu satisfacerea cumulativă a două condiții:

(i) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obținute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II;

(ii) absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licență.

(3) a) Formarea psihopedagogică a personalului din educația antepreșcolară pentru funcția didactică de educator-puericultor, a celui din învățământul preșcolar și primar pentru funcțiile de educatoare/educator și învățătoare/învățător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiștrilor-instructori și a antrenorilor prin

unități de învățământ terțiar nonuniversitar.

b) Pentru absolvenții liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind specializările absolvite.

c) Au acces la programele de formare psihopedagogică de nivel II absolvenții liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori care fac dovada îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I menționate la lit. b) și urmează sau au absolvit un program de master în domeniul diplomei de studii

universitare de licență.

d) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. b), instituțiile de învățământ superior certifică competențele pentru profesia didactică la nivel II și în cazul absolvenților liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind specializările absolvite, dacă aceștia au acumulat minimum 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică de nivel II și au absolvit un program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licență.

ART. 2

(1) Programele de formare psihopedagogică din cadrul instituțiilor de învățământ superior sunt organizate la forma de învățământ cu frecvență, în sistemul creditelor de studiu transferabile.

(2) Obținerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaștere, echivalare și acumulare a creditelor de studiu.

ART. 3

(1) Instituțiile de învățământ superior acreditate pot organiza programe de formare psihopedagogică de nivel I și II atât pe parcursul studiilor universitare de licență, respectiv master, cât și în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în condițiile stabilite prin prezenta metodologie-cadru și prin metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

(2) Practica pedagogică de specialitate se asigură în unități de învățământ în care procesul de învățământ se desfășoară în aceeași limbă cu a programelor de formare psihopedagogică, corespunzător cu specializarea studiilor universitare pe care le urmează studentul sau cu specializarea înscrisă pe diploma de licență a

absolvenților, după caz.

(3)Instituțiile de învățământ superior care asigură formarea psihopedagogică încheie acorduri-cadru cu inspectoratele școlare la care sunt arondate unitățile de învățământ unde se desfășoară practica pedagogică de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL II

Admiterea la programele de formare psihopedagogică

ART. 4

(1) Candidații se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogică atât în calitate de studenți, pe parcursul studiilor universitare de licență, respectiv de master, cât și în calitate de absolvenți.

(2) Absolvenții studiilor universitare de licență care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licență, respectiv de din Ministerul Educației Naționale lista cu cetățenii din statele terțe admiși la acest program, în conformitate cu legislația în vigoare;

g) certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților la programele de formare psihopedagogică școlarizate în limba română și care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de

învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;

h) certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

(4) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II conține în plus față de documentele de la alin. (3), după caz, următoarele:

a) dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislația în vigoare;

b) diploma de master în domeniul diplomei de studii universitare de licență, însoțită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de master, ambele în copie certificată "conform cu originalul" de instituția organizatoare a programului de formare;

c) atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de master obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată "conform cu originalul" de instituția organizatoare a programului de formare.

(5) Pentru toți candidații care doresc înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II într-o instituție de învățământ superior din România și care au urmat diferite programe de formare psihopedagogică în străinătate, instituția de învățământ superior analizează programul de formare parcurs, evaluează conținuturile și propune în scris Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor recunoașterea/echivalarea totală sau parțială a programului de formare psihopedagogică de nivel I finalizat.

(6) Pentru studenții care la data publicării prezentei metodologii sunt deja înscriși la programele de formare psihopedagogică, instituțiile de învățământ superior vor solicita acestor studenți dovada competențelor lingvistice, până la data înscrierii pentru susținerea examenului de absolvire, pentru fiecare nivel de certificare.

Testarea competențelor lingvistice se va face la una dintre instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române.

ART. 6

(1) Programele de formare psihopedagogică pot fi organizate în regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

(2) Subvenția de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanțării de bază, în funcție de numărul de locuri aprobate pentru fiecare universitate și în funcție de numărul de studenți echivalenți, potrivit coeficienților de finanțare aplicați de Consiliul Național al Finanțării Învățământului Superior, luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului.

(3) Absolvenții studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licență, respectiv de master pot urma programul de formare psihopedagogică numai în regim cu taxă.

(4) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se stabilește anual de senatul universității.

(5) Drepturile și obligațiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice, precum și raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu universitatea, potrivit metodologiei proprii.

CAPITOLUL III

Curriculumul programelor de formare psihopedagogică

ART. 7

(1) Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe 3

componente: curriculum-nucleu, curriculum extins și curriculum opțional, conform Planului de învățământ pentru programul de formare psihopedagogică din tabelul nr. 1 prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.

(2) Curriculumul-nucleu este alcătuit din disciplinele și activitățile didactice obligatorii pentru nivelurile I și II de certificare pentru profesia didactică.

Curriculumul-nucleu cuprinde următoarele pachete de discipline:

a) discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală -18 credite;

b) discipline de pregătire didactică și practică de specialitate - 12 credite.

(3) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele și activitățile didactice obligatorii pentru obținerea nivelului II de certificare pentru profesia didactică.

Curriculumul extins cuprinde următoarele pachete de discipline:

a) discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice -10 credite;

b) discipline de extensie a pregătirii didactice și practice de specialitate -10 credite.

(4) Curriculumul opțional este alcătuit din două discipline -10 credite. Se alege câte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opționale oferite de planul de învățământ pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactică.

CAPITOLUL IV

Planul de învățământ al programelor de formare psihopedagogică

ART. 8

Planurile de învățământ ale programelor de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I și nivelul II de certificare pentru profesia didactică sunt prezentate în tabelul nr. 2a (monospecializare), în tabelul nr. 2b (dublă specializare) și în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.

ART. 9

(1) Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite corespunzător nivelului I oferit studenților, în mod eșalonat, pe parcursul studiilor de licență se desfășoară conform planului de învățământ prevăzut în tabelul nr. 2a (pentru monospecializare) sau conform planului de învățământ prevăzut în tabelul nr. 2b (pentru dublă specializare) din anexa nr. 2.

(2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător nivelurilor I și II, se desfășoară conform planului de învățământ prevăzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2. Acest program poate fi urmat doar de studenții/absolvenții unui program de master în domeniul diplomei de licență, care au obținut certificarea pentru nivelul I pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare sau fac dovada îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL V

Finalizarea programelor de formare psihopedagogică

ART. 10

(1) Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare.

(2) Examenul constă în elaborarea și susținerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul și calitatea competențelor dobândite de absolvenți prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică.

(3) Structura și conținutul portofoliului didactic se stabilesc prin metodologia proprie.

ART. 11

(1) Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se alocă câte 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor și activităților didactice din curriculumul programului de formare psihopedagogică.

(2) În cazul în care programul de formare psihopedagogică de 60 de credite este parcurs ca un program compact după absolvirea studiilor universitare, se susține examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare, cotat cu câte 5 credite fiecare.

CAPITOLUL VI

Certificarea competențelor pentru profesia didactică

ART. 12

Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obținerea certificatului de absolvire corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, respectiv:

a) absolvenții cu diplomă de licență care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obțin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar,primar și gimnazial;

b) absolvenții unui program de master în domeniul diplomei de licență care au finalizat programul de formare psihopedagogică corespunzător a 60 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obțin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul liceal și postliceal.

ART. 13

(1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, în limba maternă și în limba engleză, conținând situația școlară a absolventului.

(2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul I se eliberează numai absolvenților programului de formare psihopedagogică care au obținut diploma de licență.

(3) Absolvenții care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverință eliberată de instituția de învățământ superior, care va specifica disciplinele promovate.

ART. 14

(1) Certificarea nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obținerii unui număr minim de 30 de credite transferabile, conform planului de învățământ prevăzut în tabelul nr. 2a din anexa nr. 2, după cum urmează:

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică și practică pedagogică de specialitate.

(2) În cazul studiilor universitare de licență cu dublă specializare, numărul minim de credite necesar obținerii nivelului I de certificare pentru profesia didactică este de 35 de credite, conform planului de învățământ prevăzut în tabelul nr. 2b din anexa nr. 2. Acestea rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a doua specializări. Aceste 5 credite nu se acumulează în pachetul de 60 de credite corespunzătoare nivelului II de certificare.

ART. 15

Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obținerii unui număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II, după cum urmează:

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică și practică de specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări);

c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice;

d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice și practice de specialitate;

e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opționale.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

ART. 16

Corespondența dintre domeniile studiilor universitare absolvite și disciplinele care pot fi predate în învățământul preuniversitar se stabilește potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului educației naționale; pentru studiile universitare care nu au fost absolvite în România, corespondența se face în baza atestatului de recunoaștere emis de Centrul Național

de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.

ART. 17

(1) Absolvenții studiilor universitare în domeniul de licență Åžtiințele educației -specializările Pedagogie și Psihopedagogie specială -se certifică pentru profesia didactică, pe baza diplomei de licență obținute, cu condiția ca planurile de învățământ ale ciclului de licență să includă integral disciplinele din programul de formare psihopedagogică pentru obținerea certificatului de formare psihopedagogică -nivelul I.

(2) Absolvenții studiilor universitare în domeniul de licență Åžtiințele educației, cu specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, se consideră că îndeplinesc condiția de formare psihopedagogică d

e nivel I, adică se consideră certificați, prin diploma de licență obținută, pentru ocuparea posturilor didactice din

învățământul primar și preșcolar.

(3) Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I și II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie școlară, pedagogie, metodica predării specialității și practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licență/absolvire.

ART. 18

Posesorii certificatelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, care urmează sau care au absolvit studii universitare și în alte domenii decât cele pentru care dețin certificarea didactică, pot să obțină certificarea didactică în noile domenii și specializări, beneficiind de sistemul de transfer și recunoaștere a creditelor de studiu.

ART. 19

(1) Pentru obținerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul I, pentru o altă specializare decât cea inițială, se recunosc 22 de credite obținute anterior și distribuite astfel: la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală 18 credite, la Instruire asistată de calculator 2 credite și la Practică pedagogică 2 credite.

(2) Obținerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul I pentru o altă specializare decât cea inițială este condiționată de acumularea a 8 credite corespunzătoare disciplinelor Didactica specialității (5 credite) și Practica pedagogică (3 credite).

ART. 20

(1) Pentru obținerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul II, pentru o altă specializare decât cea inițială, se recunosc cele 20 de credite obținute anterior la disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice și la disciplinele opționale.

(2) Obținerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul II, pentru o altă specializare decât cea inițială, este condiționată de acumularea a 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice și practice de specialitate.

ART. 21

(1) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se realizează în baza unor acorduri

-cadru încheiate între instituțiile de învățământ care asigură formarea psihopedagogică inițială și inspectoratele școlare la care sunt arondate unitățile de învățământ unde se desfășoară practica pedagogică de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se poate derula sub forma unui plasament/stagiu de practică în cadrul programului Erasmus +, perioadă certificată prin documentul Europass Mobilitate.

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.