Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français
Metodologie, organizare și desfășurare nivel I și nivel II regim postuniversitar
 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Metodologie de organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica

 

COD:

Ediţia 1

 

Revizia 0

Nr. de ex. 2

Nr. Pagini .....

Exemplar nr. .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZAT,                                                                                       APROBAT,

În şedinţa Consiliului  de Administraţie                                 În şedinţa Senatului

din data de                                                                             din data de  ____________                                          

 

 

           RECTOR,                                                               PREŞEDINTELE SENATULUI,

Conf. univ. dr .ing. Dumitru Chirleşan                           Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu

 

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA IN VEDEREA CERTIFICARII COMPETENTELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICA

 

Elemente privind responsabilităţi/operaţiuni

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

Elaborat

Conf. univ. dr. Ionut Bulgaru

Director DPPD

 

 

Verificat

 

 

 

 

Mateescu Elena

Consilier juridic

 

 

 

1.    INTRODUCERE

Metodologia prezintă modalitatea care trebuie urmată în vederea organizarii si desfăşurarii

programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, care se poate obtine la doua niveluri, respectiv:

 

a)      nivelul I (initial) care acorda absolventilor de studii universitare dreptul sa ocupe posturi

didactice in invatamantul anteprescolar, prescolar, primar si gimnazial, cu conditia acumularii unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogica;
     b)   nivelul II (de aprofundare) care acorda absolventilor de studii universitare dreptul sa ocupe posturi didactice in invatamantul liceal si postliceal, cu satisfacerea cumulativa a doua conditii:
             (i) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogica obtinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II;

            (ii) absolvirea unui program de master in domeniul diplomei de studii universitare de licenta.
 

2.    SCOP

Prin prezenta metodologie se stabileşte cadrul general si etapele care trebuie urmate in vederea  organizarii şi desfăşurarii programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, atat pe parcursul studiilor universitare de licenta si de masterat, cat si in regim postuniversitar, conditiile de inscriere si inmatriculare, curriculumul programelor de formare psihopedagogica. 

 

3.    DOMENIU DE APLICARE

Această procedură se aplică în cadrul Universităţii din Piteşti în toate facultăţile şi departamentele care urmaresc dezvoltarea si certificarea competentelor specifice profesiei didactice pentru studenti si masteranzi. Candidatii se pot inscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogica atat in calitate de studenti, pe parcursul studiilor universitare de licenta, respectiv de master, cat si in calitate de absolventi, in regim postuniversitar.
  

        4.  DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3.1. Externe

•      Legea 1 /2011 – Legea Educaţiei Naţionale cu modificarile È™i completarile ulterioare

•      Carta Universităţii din Piteşti

•      OM. 5745/2012

•      OM 3850/2017

 

3.2. Interne

·        Carta universităţii;

 

4.       ABREVIERI

 

OMEN – Ordinul Ministerului Educaţiei Nationale.

UPIT – Universitatea din Piteşti

FSEd – Facultatea de ştiinţe ale Educaţiei

DPPD - Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic.

 

5.      INSCRIEREA LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

 

5.1. Candidatii se pot inscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogica atat

in calitate de studenti, pe parcursul studiilor universitare de licenta, respectiv de master, cat si in calitate de absolventi;

5.2. Absolventii studiilor universitare de licenta care nu au urmat programul de formare

psihopedagogica pe parcursul studiilor universitare de licenta, respectiv de master se pot inscrie pentru a parcurge programul de formare psihopedagogica in regimul cursurilor postuniversitare, cu conditia absolvirii cu diploma a unui program de studii universitare de licenta.

 5.3. Inscrierea in regim postuniversitar la programe de formare psihopedagogica de nivel II

este conditionata de absolvirea unui program de master in domeniul diplomei de studii universitare de licenta si a programului de formare psihopedagogica de nivel I sau de indeplinirea conditiei de formare psihopedagogica de nivel I, in conformitate cu legislatia in vigoare.
            5.4. Înscrierile la cursurile de formare psihopedagogica Nivelul I si Nivelul II se fac la sediul DPPD.

5.5. Înscrierile la cursurile de formare psihopedagogica Nivelul I se fac pe bază de dosar.  Acesta va cuprinde următoarele documente:

a) documente personale de identificare, in copie, precum si dovada de schimbare a numelui, in cazul in care numele inscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate;
            b) adeverinta de student eliberata de institutia de invatamant superior la care urmeaza programul de studii in specialitate, daca aceasta institutie difera de cea unde se organizeaza programul de formare psihopedagogica, in cazul in care programul de formare psihopedagogica este urmat in calitate de student;
            c) in cazul absolventilor, copie a diplomei de licenta certificata „conform cu originalul“ de institutia organizatoare a programului de formare;
            d) foaia matricola/suplimentul la diploma de licenta sau orice alt document de studiu din care sa rezulte parcursul universitar, in copie certificata „conform cu originalul“ de institutia organizatoare a programului de formare;
            e) atestatul de echivalare sau recunoastere pentru diplomele de licenta obtinute in strainatate de catre cetatenii romani, ai Uniunii Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, in baza carora se realizeaza admiterea, emis de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, in copie certificata „conform cu originalul“ de institutia organizatoare a programului de formare;
            f) scrisoarea de acceptare la studii pentru cetatenii statelor terte care solicita inscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogica in regimul cursurilor postuniversitare;
             g) certificatul de competenta lingvistica de nivel C1, eliberat de institutiile de invatamant acreditate care organizeaza cursul pregatitor pentru invatarea limbii romane, in cazul candidatilor la programele de formare psihopedagogica scolarizate in limba romana si care nu prezinta acte de studii eliberate de unitati/institutii de invatamant din Romania sau din strainatate cu predare in limba romana;
            h) certificatul medical care sa ateste faptul ca persoana care urmeaza sa se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori de alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
            5.6.  Înscrierile la cursurile de formare psihopedagogica Nivelul II se fac pe bază de dosar.  Dosarul de candidatura pentru inscrierea la programe de formare psihopedagogica de nivel II contine in plus fata de documentele de la alin. 5.5, dupa caz, urmatoarele:

   a) dovada absolvirii programului de formare psihopedagogica de nivel I sau a indeplinirii conditiei de formare psihopedagogica de nivel I, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   b) diploma de master in domeniul diplomei de studii universitare de licenta, insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma de master, ambele in copie certificata „conform cu originalul“ de institutia organizatoare a programului de formare;
   c) atestatul de echivalare sau recunoastere pentru diplomele de master obtinute in strainatate de catre cetatenii romani, ai Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, in baza carora se realizeaza admiterea, emis de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, in copie certificata „conform cu originalul“ de institutia organizatoare a programului de formare.

6. ADMITEREA LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

6.1. Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui

interviu.

  6.2. Drepturile şi obligaţiile cursantului admis la programul de studii psihopedagogice, precum

şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu Universitatea din Piteşti.

 

6.       FINANŢAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

6.1. Programele de formare psihopedagogica pot fi organizate in regim de finantare de la bugetul de stat sau in regim cu taxa.
        6.2. Subventia de la bugetul de stat se acorda in cadrul finantarii de baza, in functie de numarul de locuri aprobate pentru fiecare universitate.
       6.3. Absolventii studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogica pe parcursul studiilor universitare de licenta, respectiv de master pot urma programul de formare psihopedagogica numai in regim cu taxa.
      6.4. Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogica se stabileste anual de senatul universitatii.
  

7.    CURRICULUMUL PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

       7.1.  Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe 3 componente: curriculum nucleu, curriculum extins şi curriculum opţional.

7.1.1. Curriculumul nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru nivelele I si II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul nucleu cuprinde următoarele pachete de discipline:

       a)  discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală - 18 credite;

       b)  discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate - 12 credite.

      7.2. Curriculumul extins este alcatuit din disciplinele si activitatile didactice obligatorii pentru obtinerea nivelului II de certificare pentru profesia didactica. Curriculumul extins cuprinde urmatoarele pachete de discipline:

   a) discipline de extensie a pregatirii psihopedagogice - 10 credite;
              b) discipline de extensie a pregatirii didactice si practice de specialitate - 10 credite.
     7.3. Curriculumul optional este alcatuit din doua discipline - 10 credite. Se alege cate o disciplina din fiecare dintre cele doua pachete de discipline optionale oferite de planul de invatamant pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactica.

     7.4. Planurile de invatamant ale programelor de formare psihopedagogica de 30 de credite pentru nivelul I si nivelul II de certificare pentru profesia didactica sunt prezentate in anexa nr.1, in tabelul nr. 2a (monospecializare), in tabelul nr. 2b (dubla specializare) si in tabelul nr. 3 din anexa nr. 2, care face parte integranta din Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică aprobată prin OM nr. 3850/16.05.2017.

    7.5. Activităţile didactice din cadrul modulului de pregătire psihopedagogică se organizează pe serii de curs şi grupe de seminar/ laborator, potrivit reglementărilor în vigoare. Competenţele specifice, conţinutul disciplinelor de învăţământ, condiţiile de promovare, precum şi formele de evaluare sunt precizate în fişele disciplinelor.

 

 8. MODUL DE DERULARE A ACTIVITĂŢILOR

8.1. Cursurile programelor de formare psihopedagogica aferente nivelului I si nivelului II, oferite studentilor si masteranzilor, in mod esalonat, pe parcursul studiilor, se desfăşoară conform orarului DPPD inserat in cadrul orarului facultatilor de profil. Planul de invatamant al DPPD este integrat in planurile de invatamant ale facultatilor de profil la categoria discipline facultative. în zilele de sâmbătă şi duminică, după un calendar stabilit.

            8.2. . Cursurile programelor de formare psihopedagogica aferente nivelului I si nivelului II, in regim postuniversitar, se pot organiza in regim compact, modular si intensiv, in functie de structura anului universitar. Durata fiecarui program de formare psihopedagogica este de 1 semestru.

8.3. Cursanţii care nu îşi achită obligaţiile financiare până la finalizarea studiilor vor fi exmatriculaţi.

            8.4.. Cursanţii au dreptul să se prezinte la sesiunea de examene numai dacă şi-au achitat toate obligaţiile profesionale şi financiare.

 

9. FINALIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

9.1. Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare.

9.2. Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică.

 

8. CERTIFICAREA COMPETENÈšELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

8.1. Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire, corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, respectiv:

                 a) absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 /35 de credite È™i au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul preÈ™colar, primar È™i gimnazial;

                 b) absolventii unui program de master in domeniul diplomei de licenta care au finalizat programul de formare psihopedagogica corespunzator a 60 de credite si au promovat examenul de absolvire, corespunzator nivelului II de certificare pentru profesia didactica, obtin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogica - nivelul II, care le acorda dreptul de a ocupa posturi didactice in invatamantul liceal si postliceal.

8.2. Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, limba maternă şi în limba engleză, cu situaţia şcolară a absolventului.

8.3. Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul I se eliberează numai absolvenţilor programului de formare psihopedagogică care au obţinut diploma de licenţă

8.4. Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică  pot să primească, la cerere, o adeverinţă, eliberată de instituÈ›ia de învăÈ›ământ superior, care va specifica disciplinele promovate.

 

9. Dispoziţii finale

9.1. Pentru candidaţii înscrişi care au echivalări ale disciplinelor din planul de învăţământ al DPPD, vor aduce ca dovadă adeverinţe cu note pentru disciplinele respective, aceştia putând finaliza programul prin reînmatriculare/reînscriere cu echivalarea disciplinelor parcurse.

9.2. Prezenta meodologi intră in vigoare de la data aprobării în Senatul Universităţii din Piteşti.

9.3. Modificarea prezentei metodologii este de competenţa Senatului Universităţii din Piteşti.

9.4. Verificarea modului in care se aplică prezenta Metodologie se realizează de către Comisia UPIT de asigurarea a calităţii.

 

Anexele 1 şi 2 sunt parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

   Tabelul nr. 1

PLAN DE INVATAMANT
pentru programul de formare psihopedagogica

Nr.
crt.

Disciplinele de invatamant

Perioada de studiu al disciplinei

Numarul de ore
pe saptamana

Totalul orelor

Evaluare

Credite

Anul

Semestrul

Numarul de saptamani

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. Curriculum-nucleu
Discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala (obligatorii)

1

Psihologia educatiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

      Pedagogie I:
- Fundamentele pedagogiei - Teoria si metodologia curriculumului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

      Pedagogie II:
- Teoria si metodologia instruirii - Teoria si metodologia evaluarii

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

III

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specializarii

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Instruire asistata de calculator

III

5

14

1

1

14

14

28

C

2

7

Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (1)

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

8

Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (2)

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

TOTAL: nivelul I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

Examen de absolvire: nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

B. Curriculum extins
Discipline de extensie a pregatirii psihopedagogice fundamentale
(obligatorii)

1

Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor

 

 

14

2

1

28

14

42

E

5

2

Proiectarea si managementul programelor educationale

 

 

14

2

1

28

14

42

E

5

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de extensie a pregatirii didactice si practice de specialitate
(obligatorii)

3

Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specializarii (invatamant liceal, postliceal)

 

 

14

2

1

28

14

42

E

5

4

Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal)

 

 

14

-

3

-

42

42

C

5

C. Curriculum optional (se aleg doua discipline optionale)

5

Pachet optional 1 (se alege o disciplina):
- Comunicare educationala
- Consiliere si orientare
- Metodologia cercetarii educationale
- Educatie integrata

-

2

14

1

2

14

28

42

E

5

6

Pachet optional 2 (se alege
o disciplina):
- Sociologia educatiei
- Managementul organizatiei scolare
- Politici educationale
- Educatie interculturala
- Doctrine pedagogice contemporane

-

3

14

1

2

14

28

42

E

5

TOTAL: nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

Examen de absolvire: nivelul II

 

4

2

-

-

-

-

-

E

5

TOTAL: nivelurile I si II

 

 

 

 

 

252

358

610

12 E
4 C

70

    Precizari:
   C = cursuri, A = activitati aplicative (seminare, laboratoare, practica)
   Lista deschisa, la dispozitia fiecarui departament de specialitate din cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica

ANEXA Nr. 2

   Tabelul nr. 2a

 

PLAN DE INVATAMANT
pentru programul de formare psihopedagogica de 30 de

credite pentru nivelul I (initial) de certificare

pentru profesia didactica

- monospecializare –


Nr.
crt.

Disciplinele de invatamant

Perioada de studiu al disciplinei

Numarul de ore pe saptamana

Totalul orelor

Evaluare

Credite

Anul

Semestrul

Numarul de saptamani

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu
Discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala (obligatorii)

1

Psihologia educatiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

      Pedagogie I:
- Fundamentele pedagogiei - Teoria si metodologia curriculumului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

      Pedagogie II:
- Teoria si metodologia instruirii - Teoria si metodologia evaluarii

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Managementul clasei de elevi

III

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specializarii

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Instruire asistata de calculator

III

5

14

1

1

14

14

28

C

2

7

Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (1)

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

8

Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (2)

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

TOTAL: nivelul I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

Examen de absolvire: nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

 

   Precizari:
   1. Numarul de saptamani si, respectiv, numarul de ore pentru practica pedagogica rezulta din faptul ca, potrivit standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 saptamani.
   2. Perioada de doua saptamani prevazuta pentru examenul de absolvire este alocata pentru finalizarea portofoliului didactic.
   3. Se aplica si in cazul studiilor universitare de licenta cu durata de 4/5/6 ani.
   4. C = cursuri, A = activitati aplicative (seminare, laboratoare, practica)

 

   Tabelul nr. 2b

PLAN DE INVATAMANT
pentru programul de formare psihopedagogica de 30 de credite

 pentru nivelul I (initial) de certificare pentru

profesia didactica

– dubla specializare -

 

 

Nr. crt.

Disciplinele de invatamant

Perioada de studiu al disciplinei

Numarul de ore pe saptamana

Totalul orelor

Evaluare

Credite

Anul

Semestrul

Numarul de saptamani

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu
Discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala (obligatorii)

1

Psihologia educatiei

I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

       Pedagogie I:
- Fundamentele pedagogiei - Teoria si metodologia curriculumului

I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

       Pedagogie II:
- Teoria si metodologia instruirii - Teoria si metodologia evaluarii

II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

 

 

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specializarii A

II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Didactica specializarii B

III

5

14

2

2

28

28

56

E

5

7

Instruire asistata de calculator

III

6

14

1

1

14

14

28

C

2

8

Practica pedagogica (in invatamantul preuniversitar obligatoriu) - specializarea A

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

Practica pedagogica (in invatamantul preuniversitar obligatoriu) - specializarea B

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

TOTAL: nivelul I

-

-

-

-

-

168

246

414

6E+3C

35

Examen de absolvire: nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

 

   Precizari:
   1. Precizarile de la tabelul nr. 2a) „Plan de invatamant pentru programul de formare psihopedagogica de 30 de credite pentru nivelul I (initial) de certificare pentru profesia didactica“ (monospecializare) se aplica si in cazul programului de studii psihopedagogice pentru dubla specializare.
   2. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate in pachetul de 60 de credite necesar obtinerii nivelului II de certificare pentru profesia didactica.
   3. C = cursuri, A = activitati aplicative (seminare, laboratoare, practica)

    Tabelul nr. 3

 

PLAN DE INVATAMANT
pentru programul de formare psihopedagogica de 30 de

credite de extensie pentru nivelul II (aprofundare)

 de certificare pentru profesia didactica - absolventi

de programe de master in domeniul diplomei de licenta
 

Nr.
crt.

Disciplinele de invatamant

Perioada de studiu al disciplinei

Numarul de ore pe saptamana

Totalul orelor

Evaluare

Credite

Anul

Semestrul

Numarul de saptamani

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala (obligatorii)

1

Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor

 

 

14

2

1

28

14

42

E

5

2

Proiectarea si managementul programelor educationale

 

 

14

2

1

28

14

42

E

5

Discipline de pregatire didactica si practica de specialitate (obligatorii)

3

Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specializarii (invatamant liceal, postliceal, dupa caz)

 

 

14

2

1

28

14

42

E

5

4

Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal, dupa caz)

 

 

14

-

3

-

42

42

C

5

Discipline optionale (se aleg doua discipline)

5

Pachet optional 1 (se alege o disciplina):
- Comunicare educationala
- Consiliere si orientare
- Metodologia cercetarii educationale
- Educatie integrata
- ...

 

 

14

1

2

14

28

42

E

5

6

Pachet optional 2 (se alege o disciplina):
- Sociologia educatiei
- Managementul organizatiei scolare
- Politici educationale
- Educatie interculturala
- Doctrine pedagogice contemporane
- ...

 

 

14

1

2

14

28

42

E

5

TOTAL: nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

Examen de absolvire: nivelul II

II

4

2

-

-

-

-

-

E

5


   Precizari:
   1. Fiecare pachet optional trebuie sa cuprinda cel putin 3 discipline.
   2. Perioada de doua saptamani prevazuta pentru examenul de absolvire este alocata finalizarii portofoliului didactic.
   3. C = cursuri, A = activitati aplicative (seminare, laboratoare, practica)

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.