Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Organizarea şi desfăşurarea  practicii pedagogice

 • Activitatea de practică pedagogică se desfăşoară pe baza Fişei disciplinei, elaborată la nivelul departamentului de către coordonatorul de practică pedagogică şi avizată de directorul Departamentetului de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Durata practicii pedagogice este cea stabilită în Planul de învăţământ al programului de studii de licenţă /master;
 • Formele de evaluare, de notare şi creditele acordate pentru activitatea de practică sunt cuprinse în planul de învăţământ.
 • Activitatea de practică inclusă în planul de învăţământ este obligatorie şi constituie condiţie de promovare;
 • Practica pedagogică se desfăşoară în instituţii de învăţământ  (şcoli de aplicaţie) – preşcolar, primar în baza unui Protocol încheiat între Universitatea din Piteşti şi Inspectoratul Şcolar Argeş /Vâlcea /Olt/ Teleorman şi a unei Conveţii – cadru între FSEd /DPPD şi Şcolile de aplicaţie;
 • La începutul fiecărui an universitar se va stabili structura internă de organizare şi desfăşurare a practicii pedagogice. Pentru fiecare grupă de studenţi practicanţi vor fi desemnaţi profesorii coordonatori de practică pedagogică, care au competenţe în domeniul didacticii specialităţii sau profesor de pedagogie, psihologie care are competenţe în didactica învăţământului preşcolar /primar;
 • Studenţii vor fi organizaţi la începutul fiecărui an universitar de către coordonatorii de practică pedagogică pe subgrupe formate din 6 - 12 studenţi;
 • Coordonatorul de practică pedagogică este responsabil cu organizarea şi coordonarea acestei activităţi: stabileşte la începutul anului universitar subgrupele de studenţi practicanţi, contribuie la familiarizarea studenţilor cu instituţia de învăţământ, urmăreşte prezenţa studenţilor la activităţile de practică pedagogică, realizează la începutul fiecărui semestru instructajul de practică, evaluează portofoliile de practică, realizează colocviul de practică și completează catalogul;
 • Fiecare subgrupă va fi repartizată unui mentor de practică pedagogică, profesor în învăţământul preşcolar /primar  cu atribuţii în coordonarea ştiinţifică, de specialitate şi metodică a studenţilor în vederea elaborării proiectelor de lecţie /activitate didactică, analizează şi avizează proiectele de activitate didactică /lecţie elaborate de studenţi, asistă la activităţile didactice /lecţiile de probă şi finale ale studenţilor, efectuează împreună cu întreaga grupă de studenţi analiza lecţiei /activităţilor didactice de probă, finale sau demonstrative, luând în consideraţie itemii de evaluare a unei lecţii, consemnează în fişa fiecărui student prezenţa la activitatea didactică, precum şi observaţii asupra comportamentului studentului în timpul activităţilor didactice, aprecierile asupra lecţiei finale şi nota acordată pentru aceasta, planifică activităţile instructiv – educative de probă şi finale ale studenţilor şi ţine o evidenţă clară a acestora;
 • Instructajul de practică pedagogică se efectuează la începutul fiecărui semestru de către coordonatorul de practică pedagogică şi mentori;
 • Practica pedagogică cuprinde următoarele categorii de activităţi:
 • asistenţe la lecţii /activităţi didactice pentru observarea, consemnarea şi analiza demersurilor didactice, a comportamentului didactic al educatorului, a manifestărilor comportamentale ale elevilor / copiilor, pentru familiarizarea cu activităţi didactice specifice;
 • lecţii /activităţi didactice demonstrative susţinute de mentor cu scopul prezentării unor modalităţi concrete de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ;
 • lecţii /activităţi didactice de probă proiectate, organizate şi desfăşurate de studenţii practicanţi sub îndrumarea şi în prezenţa mentorului de practică pedagogică şi apreciate de către acesta;
 • lecţii /activităţi didactice finale proiectate, organizate şi desfăşurate de către studentul practicant şi evaluate de mentorul de practică pedagogică.
 • Fiecare student practicant are obligaţia să asiste pe parcursul unui semestru la activităţi didactice /lecţii demonstrative şi să completeze fişele de asistenţă corespunzătoare,  să susţină cel puţin 2 activităţi didactice /lecţii de probă şi o activitate didactică /lecţie de probă finală;
 • Portofoliul de practică pedagogică cuprinde: fişele de asistenţă la lecţii, proiectele de activităţi didactice /lecţii susţinute, vizate de mentor, fişa de prezenţă la activităţile de practică vizată de mentor, fişa cu notele obţinute la lecţiile de probă şi finale cu semnătura mentorului, alte documente /materiale didactice specifice cerute de coordonatorul de practică sau de către mentor;
 • Studenţii cadre didactice în învăţământul preşcolar şi primar vor face dovada desfăşurării activităţilor didactice printr-o adeverinţă eliberată de instituţia şcolară în care îşi desfăşoară activitatea; pentru cea de-a doua specializare vor defăşura activităţi didactice la instituţiile de învăţământ repartizaţi;
 • La programele de master – Management educațional, Educație timpurie și Consiliere educațională practica de specialitate inclusă în Planul de învățământ constă în desfășurarea de activități specifice de familiarizare cu domeniul, elaborare de proiecte manageriale, de parteneriate, de activități de consiliere educațională, de activități diferențiate și personalizate etc. precum și proiecte de cercetare științifică în respectivele domenii.

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.