Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

ISTORIC

Şcoala doctorală "Inginerie industrială" (SDII) s-a înfiinţat în cadrul IOSUD – Universitatea din Piteşti începând cu anul universitar 2022-2023, pe baza deciziei Senatului Universității din Pitești, nr. 111 din 25.07.2022. În cadrul acestei şcoli doctorale se desfăşoară studii universitare de doctorat în domeniul Inginerie industrială, care face parte din domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti.

Misiunea  Școlii doctorale "Inginerie industrială" este de a asigura şi îmbunătăţi permanent mediul de formare ştiinţifică a studenţilor doctoranzi, pentru generarea cunoștințelor și obţinerea de rezultate de excelenţă în procesele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer de cunoaștere către societatea românească și internațională, răspunzând necesității de progres a acestora.

Domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie industrială funcţionează în Universitatea din Piteşti din anul universitar 1997-1998. Conform adresei nr. 11128/23.07.1997 a Ministerului Învăţământului, UPIT a primit dreptul de a organiza doctorat în ramura de ştiinţă „Tehnică”, specializarea „Tehnologia Construcţiilor de Maşini”.

Misiunea domeniului de studii universitare de doctorat Inginerie industrială este de a dezvolta activităţi de educație la nivel de doctorat (calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor - EQF şi din Cadrul Naţional al Calificărilor) și activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul ingineriei industriale, cu vizibilitate la nivel național și internațional, în concordanță cu misiunea UPIT prezentată în Carta UPIT.

În urma evaluării externe de către ARACIS din anul 2021, domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie industrială a obţinut calificativul „menţinerea acreditării”.

CONDUCĂTORII DE DOCTORAT

În domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie industrială, la IOSUD-UPIT sunt afiliaţi următorii conducători de doctorat:

Prof. univ. habil. dr. ing. Eduard Laurențiu NIȚU (responsabil domeniu de doctorat) – CV (Profil academic şi ştiinţific, date de contact), Teme de cercetare

Prof. univ. emerit dr. ing. Ion UNGUREANU – CV (Profil academic şi ştiinţific, date de contact), Teme de cercetare

Prof. univ. dr. ing. Viorel BUCUR – CV (Profil academic şi ştiinţific, date de contact), Teme de cercetare

Prof. univ. habil. dr. ing.  Daniela-Monica IORDACHE – CV (Profil academic şi ştiinţific, date de contact), Teme de cercetare

CONSILIUL ŞCOLII DOCTORALE

Școala doctorală "Inginerie Industrială" este organizată şi îşi desfăşoară activităţile pe baza unui Regulament propriu. Consiliul Şcolii doctorale "Inginerie industrială" reprezintă structura de conducere a acesteia şi este format din:

 • Prof. habil. dr. ing. NIŢU Eduard Laurenţiu – director;
 • Prof. habil. dr. ing. IORDACHE Daniela Monica – membru ales de către cadrele didactice conducătoare de doctorat;
 • Maître de Conferences dr. ing. BĂDULESCU Claudiu - membru numit din afara şcolii doctorale (extern - ENSTA Bretagne, Brest, Franta);
 • Drd. ing. MALEA Claudiu Ionuţ – membru ales de către studenţii doctoranzi.

CADRELE DIDACTICE AFILIATE ŞCOLII DOCTORALE

Alături de conducătorii de doctorat, în Şcoala doctorală "Inginerie industrială" sunt implicaţi în activităţi de cercetare, predare şi mentorat următoarele cadre didactice şi cercetători:

 • Prof. emerit dr. ing. ABRUDEANU Mărioara (coordonator ştiinţific în ingineria materialelor)
 • Prof. habil. dr. ch. ŞCHIOPU Gabriela (coordonator ştiinţific în ingineria materialelor)
 • Prof. habil. dr. ing. STĂNESCU Nicolae Doru (coordonator ştiinţific în inginerie mecanică)
 • Conf. dr. ing. RIZEA Alin Daniel (domeniul ştiinţific inginerie industrială)
 • Conf. dr. ing. ANGHEL Daniel Constantin (domeniul ştiinţific inginerie industrială)
 • Conf. dr. fiz. DUCU Marian Cătălin (domeniul ştiinţific ingineria materialelor)
 • Conf. dr. ing. BELU Nadia (domeniul ştiinţific inginerie şi management)
 • Conf. dr. ing. GAVRILUŢĂ Ana (domeniul ştiinţific inginerie şi management)

Programul de consultaţii al mentorilor doctoranzilor din anul universitar 2022-2023 poate fi accesat aici.

DOCTORANZII

În Şcoala doctorală "Inginerie industrială" îşi desfăşoară activitatea doctoranzi înmatriculaţi în Universitatea din Piteşti, precum şi doctoranzi înmatriculaţi la Universitatea Politehnica din Bucureşti, aflaţi sub dublă coordonare (doctorat în cotutelă naţională). O parte dintre doctoranzi beneficiază şi de coordonare internaţională.

Lista doctoranzilor din domeniul inginerie industrială în anul universitar 2022-2023 poate fi accesată aici.

ORGANIZAREA STUDIILOR DE DOCTORAT

Desfășurarea activităților în cadrul programelor de studii de doctorat se face în conformitate cu Regulamentul privind activitățile profesionale ale studiilor universitare de doctorat, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul IOSUD UPIT şi Metodologia privind susținerea examenelor, proiectelor de cercetare și rapoartelor pentru studiile universitare de doctorat în cadrul Universităţii din Pitești, fiind descrisă sintetic în PLANUL de ÎNVĂŢĂMÂNT. Acesta cuprinde pregătirea bazată pe studii universitare avansate şi programul individual de cercetare ştiinţifică.

Pregătirea bazată pe studii universitare avansate se realizează în primul semestru de studiu prin 4 discipline obligatorii - comune domeniilor de doctorat din ramura de ştiinţe inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management şi două discipline stabilite de fiecare conducător de doctorat în funcție de competențele și temele de cercetare ale doctoranzilor îndrumaţi.

Orarul activităţilor din cadrul Programului de pregătire universitară avansată în domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie Industrială, anul universitar 2022-2023, semestrul I

Fişe de disciplină

Programul individual de cercetare științifică este organizat pe parcursul celorlalte semestre şi cuprinde minim trei rapoarte de cercetare ştiinţifică, stabilite de fiecare conducător de doctorat în funcție de temele de cercetare ale doctoranzilor îndrumaţi.

Studenții doctoranzi beneficiază, pe întreaga durată a stagiului de pregătire doctorală, de consilierea şi îndrumarea unor mentori (comisia de îndrumare), care sunt stabilite încă de la înmatricularea doctorandului.

Studiile universitare de doctorat se încheie cu elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat, care trebuie să fie rezultatul activităţii proprii de cercetare ştiinţifică a studentului-doctorand şi să conţină rezultate originale în domeniul cunoaşterii ştiinţifice. Elaborarea şi redactarea tezei de doctorat se realizează conform regulilor stabilite la nivelul Scolii doctorale Interdisciplinară (Reguli de elaborare si redactare a tezei de doctorat).

INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Desfăşurarea activităţilor propriu-zise de cercetare-dezvoltare-inovare are loc, în special, din laboratoare care aparţin departamentului de Fabricaţie şi Management Industrial din cadrul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie şi Centrului Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovatoare destinate industriei de automobile - CRC&D-Auto.

Pentru desfăşurarea unor activităţi de cercetare specifice, cadrele didactice şi studenţii-doctoranzi beneficiază de acces la infrastructura de cercetare unor institute de cercetare şi la cea a universităţilor implicate în tezele în cotutelă (Universitatea Politehnica din Bucureşti şi ENSTA Bretagne – Franţa).

SUSŢINEREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică doctorală, formare profesională şi pentru diseminarea rezultatelor, doctoranzii beneficiază de mai multe surse de finanţare, după cum urmează :

- fonduri pentru participarea la conferinţe ştiinţifice şi achiziţia de materiale şi obiecte de inventar necesarea desfăşurării activitătilor de cercetare, alocate din granturile doctorale obţinute de universitate prin contract instituţional (locuri subvenţionate) şi din taxele de şcolarizare (locuri cu taxă), în valoare de minim 10% anual;

- fonduri pentru participarea la conferinţe ştiinţifice, pentru studenţii doctoranzi angajaţi ai UPIT, alocate pe baza „Procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare și de participare la manifestări ştiinţifice”;

-  fonduri pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, care pot fi obţinute prin finanţarea cererilor depuse în Competiţia Internă de Proiecte de Cercetare Ştiinţifică (CIPCS), conform „Procedurii operaționale privind competiția internă de proiecte de cercetare științifică”.

Activităţile de cercetare ştiinţifică de performanţă sunt stimulate pe baza „Procedurii operaționale privind stimularea activității de cercetare științifică şi creație universitară de excelenţă din Universitatea din Pitești” şi a „Procedurii operaționale privind stimularea tinerilor cercetători cu rezultate de excelenţă”.

MOBILITĂŢI INTERNAŢIONALE

La nivelul domeniului de doctorat Inginerie industrială sunt încheiate, prin intermediul Centrului pentru Relaţii Internaţionale şi Biroului ERASMUS (https://www.upit.ro/ro/international), 8 acorduri de mobilitate cu universități din străinătate care desfășoară activități de cercetare doctorală în acest domeniu. Aceste acorduri vizează mobilitatea studenților doctoranzi, care poate fi realizată în perioada studiilor doctorale, precum și a cadrelor didactice cu activităţi în acest domeniu. 

Aceste acorduri vizează mobilitatea studenților doctoranzi, care poate fi realizată în perioada studiilor doctorale, precum și a cadrelor didactice cu activităţi în acest domeniu. 

Informatii suplimentare despre mobilitati internationale.

ADMITERE

Admirerea la studiile universitare de doctorat se face pe baza Regulamentului de admitere în cadrul Universității din Pitești, a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat din cadrul Școlilor doctorale ale Universității din Pitești și a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Şcoala doctorală Inginerie industrială.

Concursul de admitere cuprinde o probă de specialitate, care constă în prezentarea orală - în faţa unei comisii - a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat.

ADMITERE 2023

ADMITERE 2022

ADMITERE 2021

ADMITERE 2020

ADMITERE 2019

ADMITERE 2018

 

LINK-uri utile

IOSUD UPITFormulare utile

CCOC UPITCentrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii din Piteşti

Biblioteca UPIT & Acces la resurse ştiinţifice

Manifestări ştiinţifice internaţionale din domeniul ingineriei industriale, organizate în România:

- ModTech: Modern Technologies in Industrial Engineering

- IManEE: Innovative Manufacturing Engineering & Energy International Conference

- ICAMat: International Conference on Advanced Manufacturing Technologies

- COSME: International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering

- TIMA: Innovative Technologies for Joining Advanced Materials

Reviste ştiinţifice româneşti, în domeniul ingineriei industriale, indexate BDI:

- Academic Journal of Manufacturing Engineering (https://www.ajme.ro/)

- International Journal of Modern Manufacturing Technologies (https://www.ijmmt.ro/)

- Buletinul Științific seria Autovehicule Rutiere (https://www.upit.ro/ro/cercetare-stiintifica/scientific-journals/buletinul-stiintific-seria-ar)

 

Actualizare 18.10.2022

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.