Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Serviciul Tehnic Administrativ este condus de un Şef serviciu subordonat Directorului General Administrativ, iar în structura acestui serviciu se afla următoarele birouri:

 • Compartimentul Tehnic și Investiţii;
 • Compartimentul Tehnic Informatizare;
 • Compartimentul Tehnic Reparații Întreținere;
 • Compartimentul Documente Speciale;
 • Compartimentul - Atelier Multiplicare.

 

COMPARTIMENTUL TEHNIC ŞI INVESTIŢII

Compartimentul Tehnic şi Investiţii are următoarele atribuţii principale:

 • întocmirea documentelor şi urmărirea încadrării în normele legale pentru lucrările de investiţii;
 • furnizarea de informaţii şi documente necesare conducerii universităţii pentru stabilirea strategiei privind procesul investiţional în cadrul instituţiei;
 • întocmirea planului anual de investiţii;
 • întocmirea documentaţiei tehnice preliminare pentru începerea procedurii de achiziţie pentru lucrări, întocmirea notelor de fundamentare şi avizelor pentru proiectele obiectivelor de investiţii;
 • propunerea creditelor pentru lucrările contractate conform filei de plan;
 • participarea la recepţia lucrărilor executate conform reglementărilor legale privind calitatea în construcţii;
 • întocmirea şi predarea Direcţiei economice a documentelor necesare plăţii contravalorii lucrărilor executate şi înregistrării acestora în contabilitate;
 • urmărirea înregistrării în contabilitate a investiţiilor şi modernizărilor efectuate în spaţiile din patrimoniul universităţii;
 • ţinerea evidenţei cărţii tehnice pentru toate clădirile universităţii;
 • ţinerea evidenţei spaţiilor pe clădiri, urmărirea stării şi comportării imobilelor în timp, propunând măsuri pentru reparaţii;
 • realizarea verificării materiale pentru lucrări şi certificarea calităţii lucrărilor;
 • elaborarea de norme de consumuri specifice pentru desfăşurarea activităţilor tehnice şi asigurarea în baza documentaţiei tehnice elaborate a resurselor necesare realizării obiectivelor planificate;
 • realizarea activităţii de asistenţă tehnică, verificarea şi certificarea calităţii lucrărilor;
 • monitorizarea contractelor de lucrări de investiţii;
 • elaborarea unor strategii de investiţii;
 • supravegherea executării lucrărilor de amenajări şi reparaţii la căminele studenţeşti;
 • colaborarea cu celelalte servicii în vederea maximizării rezultatelor aplicării planului de achiziţii;
 • întocmirea caietelor de sarcini şi corelarea acestora cu cerinţele structurilor;
 • asigurarea documentaţiei tehnice la instalaţii, obţinere autorizaţii, avize, cărţi tehnice imobile, planuri reţele, planuri cadastrale, necesare pentru execuţia lucrărilor la obiectivele de infrastructură;
 • rmărirea realizării lucrărilor de reparaţii curente, reabilitări, amenajări, precum şi efectuarea recepţiei acestora;
 • respectarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare specifice lucrărilor de investiţii - contractare, execuţie, urmărie;
 • verificarea proiectelor primite de la proiectant pentru toate obiectivele de investiţii;

 

COMPARTIMENTUL TEHNIC INFORMATIZARE

Misiunea Compartimentului Tehnic Informatizare constă în asigurarea sprijinului tehnic de comunicații informatice pentru toate facultățile și structurile Universității, în scopul îndeplinirii următoarelor obiective:

 • creșterea eficacității operaționale a serviciilor furnizate în cadrul rețelelor de calculatoare ale instituției;
 • costuri reduse de administrare, operare și mentenanță.

Activitățile  desfășurate de personalul de specialitate al CompartimentulUI Tehnic Informatizare  constau în:

 • administrarea, dezvoltarea și modernizarea rețelelor locale (LAN) și extinse (WAN) ale Universității;
 • configurarea sistemelor de operare și a activelor de rețea;
 • proiectarea și implementarea de noi sisteme informatice, conform nevoilor facultăților și celorlalte structuri din cadrul Universității;
 • administrarea și întreținerea comunicațiilor de voce ale Universității,  bazate pe tehnologia VoIP (Voice over IP);
 • asigurarea securității sistemelor informatice, prin identificarea vulnerabilităților potențial exploatabile și implementarea de măsuri tehnice și pentru reducerea riscurilor asociate acestor vulnerabilități;
 • asigurarea de asistență tehnică de specialitate utilizatorilor în exploatarea serviciilor și aplicațiilor informatice;
 • mentenanța echipamentelor IT (servere, stații de lucru, echipamente active și pasive de rețea);
 • întocmirea specificațiilor tehnice necesare în vederea achiziționării  echipamentelor de resortul IT, conform procedurilor legale în vigoare

 

COMPARTIMENTUL TEHNIC REPARAȚII-ÎNTREȚINERE

Compartimentul tehnic reparații-întreținere este condus de șeful serviciului tehnic administrativ, subordonat Directorului General Administrativ, iar personalul din cadrul acestuia are, în principal, următoarele atribuţii. Compartimentul tehnic reparații-întreținere efectuează lucrări de întreţinere, reparaţii, amenajări, programate în următoarele situaţii:

 • decizii proprii în situaţii limită, defecţiuni, avarii, pe baza delegării şefului serviciului tehnic-administrativ sau Directorului General Administrativ;
 • pe baza referatelor emise şi aprobate de către Consiliul de Administrație al UPIT;
 • pe baza dispoziţiilor verbale sau scrise ale şefilor direcţi conform organigramei;
 • pe baza sesizărilor din partea studenţilor.

 

Compartimentul tehnic reparații-întreținere verifică şi întreţine următoarele:

 • clădirile şi toate suprafeţele construite din patrimonial universităţii;
 • spaţiile verzi ale campusului;
 • căile de acces pietonale sau carosabile, precum şi spaţiile de parcare;
 • mobilierul şi tâmplăria clădirilor din campus;
 • instalaţiile electrice, sanitare, canalizare, termice, gaze şi ventilaţie, atât din interiorul clădirilor cât şi a celor exterioare.

Compartimentul tehnic reparații-întreținere manipulează cu îngrijitorii marfa , produsele ce intră/ies din magaziile universităţii. Compartimentul tehnic reparații-întreținere exploatează şi întreţine instalaţiile proprii, sau ale agenţilor economici terţi, prin intermediul cărora se asigură un consum raţional de utilităţi : gaz natural, apă rece, apă caldă menajeră, căldură, energie electrică. Compartimentul tehnic reparații-întreținere este format din ingineri, maiştri, muncitori calificaţi pe diverse domenii, care acţionează pe baza cunoştinţelor tehnice profesionale dobândite, precum şi a celor de securitate şi sănătate în muncă, P.S.I şi care asigură exploatarea raţională şi întreţinerea patrimoniului universitar. Personalul compartimentului participă la programe de instruire teoretică şi practică cu o periodicitate de 2 ani. 

 

Formaţiile de muncitori efectuează lucrări în baza :

 • autorizaţiilor de lucru ;
 • instrucţiuni tehnice interne de protecţie a muncii;
 • atribuţiilor de serviciu ;
 • dispoziţii verbale;
 • procese verbale;
 • propria răspundere;
 • obligaţiilor de serviciu.

 

Obiectivele de consolidări, reabilitări sau reparaţii gestionate de universitate ce intră în aria de activitate a Serviciului Administrativ sunt: imobilele din patrimoniul Universităţii din Piteşti şi instalaţiile ce deservesc funcţionarea lor, spaţiile de învăţământ, spaţiile de cazare şi restul spaţiilor existente pentru buna deservire a activităţilor din universitate. Principalele atribuţii şi responsabilităţi privind activităţile de reparaţii sunt:

 • remedierea oricăror defecţiuni produse la instalaţiile, echipamentele şi clădirile din locaţiile universităţii;
 • asigurarea materialelor necesare executării acestor lucrări, prin grija şefului ierarhic;
 • întocmirea procesului verbal de constatare la faţa locului, în caz de necesitate;
 • elaborarea comenzilor de lucru pentru fiecare lucrare, conform referatelor de necesitate, note interne, dispoziţii;
 • sesizarea conducerii în caz de avarii sau lucrări care nu pot fi executate la nivel intern ci doar prin externalizarea de servicii;
 • verificarea zilnică a bunei funcţionări a obiectivelor ce le aparţin;
 • intervenţia în caz de avarii la instalaţiile electrice şi sanitare;
 • executarea lucrărilor de mică şi medie anvergură, de natura reparaţiilor curente, modernizărilor şi igienizărilor, precum şi verificarea încadrării cantitative a materialelor folosite la lucrare.

 

COMPARTIMENTUL DOCUMENTE SPECIALE

Compartimentul documente speciale este subordonat Rectorului UPIT și Directorului General Administrativ, iar activitățile desfașurate în cadrul acestui birou respectă Procedura de sistem Privind Arhivarea Documentelor în cadrul Universităţii din Pitești.

 

ATELIERUL DE MULTIPLICARE

Atelierul  de  multiplicare  are  următoarele  atribuţiuni:  multiplicare,  culegere  şi definitivarea produselor din Editura Universității din Pitești, având următoarele scopuri:

 • sprijinirea, prin multiplicarea de tipizate, a bunei funcţionări a tuturor departamentelor UPIT;
 • sprijinirea  procesului  de  organizare  a  examenelor,  prin  multiplicarea  foilor  de  examen,  a legitimaţiilor si a subiectelor, asigurând confidenţialitatea necesară;
 • sprijinirea departamentelor UPIT şi a Bibliotecii UPIT prin legarea dosarelor şi a registrelor  în scopul arhivării, remedierea cărţilor uzate.

 

Șeful Serviciului Tehnic Administrativ întocmește graficul săptămânal de activități pentru întreg personalul din subordine și îl prezintă, în ziua de luni următoare săptămânii de raportare,  Directorului General Administrativ pentru validarea pontajului.

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.