Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

ÎNTOCMIREA ȘI ELIBERAREA DUPLICATELOR ACTELOR DE STUDII

Conform prevederilor art. 2 alin. 3) din Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior aprobat prin Ordinul nr.657 din 24 noiembrie 2014, actele de studii sunt de tip diplomă, certificat, atestat, foaie matricolă şi supliment la diplomă.

      1. Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează, în scris, conducerii Universității din Pitești o cerere (model anexat), însoţită, după caz, de următoarele documente:

 • declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet, deteriorat parţial sau plastifiat;
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • două fotografii - realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm - ale titularului actului;
 • dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii, distrugerii, deteriorării sau plastifierii actului de studii respectiv;
 • dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului – 500 lei pentru Diplomă/Certificat/Atestat sau 200 lei pentru Foaie matricolă/Supliment la diplomă.
 1. Depunerea la instituţie a documentelor prevăzute la punctul 1 se poate efectua de către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia.
 2. Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul acestuia se adresează Regiei Autonome "Monitorul Oficial", anunţul urmând să cuprindă următoarele date:
  • denumirea actului de studii original;
  • numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei), prenumele titularului;
  • anul finalizării studiilor în cauză;
  • seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii; denumirea instituţiei emitente.
 3. Actele de studii deteriorate parţial sau plastifiate se anulează şi se păstrează în arhiva instituţiei, în vederea casării în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior;
 4. Toate aprobările date pentru eliberarea de duplicate se păstrează în arhiva compartimentului Acte de studii (rectorat), cu termen permanent;
 5. Duplicatul actului de studii se realizează pe un formular identic sau similar celui original, eliberat titularului, sau prin scriere după modelul de referinţă al actului original - dacă nu mai există formular similar celui original;
 6. Completarea datelor şi eliberarea duplicatului se efectuează după procedurile prevăzute la actele originale, cu menţiunea că datele care se înscriu sunt cele existente în documentele specifice (matca actului original, registre matricole, cataloage etc.) din arhiva instituţiei;
 7. Competarea duplicatului unui act de studii se efectuează după procedura generală prevăzută la actele originale, cu următoarele înscrisuri suplimentare:
  • într-un spaţiu corespunzător - DUPLICAT (scris cu tuş sau cu cerneală de culoare roşie);
  • în partea de sus - seria şi numărul actului original eliberat;
  • în locurile pentru semnăturile corespunzătoare celor de pe actul original - (ss/indescifrabil);
  • în partea de jos, dreapta - Nr. ... (numărul de înregistrare acordat de instituţie din registrul de eliberări)... din ... (data) ...; pe verso - "Acest DUPLICAT este eliberat conform deciziei rectorului/preşedintelui Academiei Române ... (denumirea instituţiei)........, nr. .... din ... (data) ......... . Confirmăm autenticitatea înscrisurilor cuprinse în prezentul act de studii.", text care este urmat de funcţiile (Rector, Secretar-șef universitate, decan, secretar etc., după caz) care sunt înscrise pe actele de studii similare celui în cauză, la data completării duplicatului, şi de semnăturile persoanelor care ocupă funcţiile respective.
 8. Titularul duplicatului unui act de studii îşi poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lună de la aprobarea cererii;
 9. Duplicatele completate şi neridicate se păstrează conform prevederilor Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior;
 10. Eliberarea duplicatelor actelor de studii se efectuează în condiţiile practicate la eliberarea actelor originale;
 11. În registrul de evidenţă a actelor de studii şi pe matca actului de studii original (când actul de studii s-a eliberat din carnet cu matcă) se înscriu seria şi numărul duplicatului eliberat;
 12. Duplicatul unui act de studii se eliberează, de regulă, o singură dată;
 13. Eliberarea duplicatului unui act de studii se face titularului sau împuternicitului acestuia cu procură notarială, în termen de o lună de la aprobarea cererii;
 14. În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, se depune copie legalizată pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană sau copie şi traducere legalizată pentru celelalte limbi străine;
 15. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare, respectiv: Albania, Austria, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Federaţia Rusă, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franţa, Mongolia, Muntenegru, Polonia, R.P. Chineză, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

 

NOTĂ: Pentru întocmirea duplicatului foii matricole/suplimentului la diplomă, compartimentul Acte de studii va înainta secretarei din facultate o copie a cererii aprobate, în urma căreia aceasta va proceda la întocmirea duplicatului, semnarea de către persoanele responsabile și trimiterea acetuia la Compartimentul Acte de studii-RECTORAT.

Eliberarea noului act de studii (DUPLICAT) se face de către Compartimentul Acte de studii – RECTORAT.

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.