Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

**************************************************************************************************

Prezentarea modului de desfășurare a activităților în cadrul Centrului IFR

**************************************************************************************************

Învăţământul cu frecvenţă redusă în Universitatea din Piteşti este organizat şi funcţionează având la bază:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia de evaluare externă, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - H.G. 915/2017;
 • Standarde specifice privind evaluarea externă a calităţii programelor de studii universitare de licenţă şi programelor de studii universitare de master la ID şi IFR, aferente comisiei de specialitate nr.13 ID/IFR, elaborate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cu aplicare din 01.10.2020;
 • Legea 288/24.06.2004 privind organizarea studiilor universitare, modificată prin O.U.G. nr. 78/2005 și Legea nr. 49/2013 şi O.U.G. 96/2016;
 • O.M. 6251/2012 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, desfășurarea și normarea activităților didactice la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă la nivelul învăţământului superior;
 • H.G. 1011/2001 și H.G. 1175/2006 privind organizarea şi funcţionarea programelor ID/IFR în învăţământul superior;

Universitatea din Piteşti a trecut la organizarea formei de învăţământ cu frecvenţă redusă, coordonată de către un Departament, în urma şedinţei de Birou al Senatului din data de 27.01.2003.

În temeiul Legii 1/2011 şi al Cartei universităţii, Senatul a hotărât, în cadrul şedinţei din data de 25.07.2011, ca forma de învăţământ cu frecvenţă redusă să fie organizată prin Centrul pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă.

**************************************************************************************************

Organizarea Centrului IFR

**************************************************************************************************

Centrul I.F.R. este subordonat direct Prorectorului pentru calitatea învățământului și programe universitare, conform Organigramei Universitaţii din Pitești.

Conform Organigramei Centrului IFR și a Regulamentului de organizare și funcționare, Centrul este condus de Consiliul Centrului IFR, prezidat de Directorul Centrului IFR.

Activitatea Centrului IFR se desfăşoară conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare, elaborat în conformitate cu prevederile Cartei universităţii şi ale legislaţiei în vigoare şi aprobat de Senat, în şedinţa din data de 20.12.2021.

În organizarea şi coordonarea învăţământului cu frecvenţă redusă, Centrul IFR porneşte de la următoarele principii fundamentale: 

 • programele de studiu IFR din cadrul Universităţii din Piteşti se derulează numai pentru specializări acreditate la forma de învăţământ cu frecvenţă;
 • programele de studii universitare la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă din universitate sunt organizate pentru ciclul de studii de licenţă;
 • durata studiilor pentru programele IFR este aceeaşi cu a programelor de studii pentru forma de învăţământ cu frecvenţă;
 • structura planurilor de învăţământ pentru programele IFR respectă întocmai structura planurilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă;
 • diplomele şi certificatele de studii universitare eliberate de Universitatea din Piteşti pentru aceleaşi programe de studii, indiferent de forma de învăţământ absolvită, sunt echivalente.

Centrul IFR coordonează următoarele programe de studiu acreditate, toate din Facultatea de Științe Economice și Drept:

 • Contabilitate şi informatică de Gestiune (durata: 3 ani, număr credite: 180)
 • Drept (durata: 4 ani, număr credite: 240);
 • Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (durata: 3 ani, număr credite: 180);
 • Finanţe și Bănci (durata: 3 ani, număr credite: 180);
 • Management (durata: 3 ani, număr credite: 180).

************************************************************************************************** 

Proiectarea, realizarea și distribuirea resurselor de învățământ    

**************************************************************************************************

Proiectarea realizarea/actualizarea și distribuirea resurselor de învățământ la forma IFR se realizează conform Procedurii de elaborare, actualizare periodică și monitorizare a materialelor de studiu utilizate în procesul educațional la forma de învățământ cu frecvență redusă (I.F.R.). 

Studenţii la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă completează prin autoinstruire pregătirea teoretică. În acest scop, cadrele didactice pun la dispoziția studenților resurse de învațare în format ID-IFR pe platforma de e-learning, pe care toți studenții o pot accesa pe bază de user și parolă.

Politica Centrului IFR prevede încărcarea pe platforma de e-learning a Universităţii a materialelor didactice necesare autoinstruirii studenţilor IFR  (https://learn.upit.ro/), de unde aceștia le pot accesa din contul personal, pe bază de user și parolă.

Suportul de curs pentru autoinstruire aferent unei discipline poate fi proiectat ca un material de studiu care integrează diferite resurse de învățare în acord cu fișa disciplinei și ghidează studentul pentru utilizarea lor.

Materialele de studiu aferente programelor de studii IFR sunt adaptate autoinstruirii și se realizează integral în tehnologie ID. Acestea au în vedere diversitatea de conținut a disciplinelor din planul de învățământ.

Centrul IFR pune la dispoziția cadrelor didactice Ghidul pentru elaborarea/actualizarea materialelor de studiu în tehnologia ID- IFR.

Pentru o documentare mai amplă, studenţii IFR au asigurat accesul la Biblioteca Universităţii, al cărei volum de carte în domeniul este cuprinzător şi actualizat.

**************************************************************************************************

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice

**************************************************************************************************

În planul de învăţământ la forma cu frecvenţă redusă, fiecare disciplină are prevăzute cu activităţi de tip aplicativ (seminarii, laboratoare, proiecte), respectând numărul de ore din planul de învăţământ la forma cu frecvenţă și activitatea de autoinstruire cu același număr de ore pentru activitățile de curs din planul de invățământ IF.

Orarele sunt disponibile la avizierele facultăţilor şi pe site-ul universității.

Perioadele de pregătire aplicativă se desfăşoară în timpul semestrului, la sfârşit de săptămână (vinerea începând cu ora 16.00, sâmbăta şi duminica).

Personalul didactic implicat în activităţile didactice directe şi de coordonare la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă este format din titularii (coordonatorii) de disciplină, și cadrele didactice care desfăşoară activităţi didactice directe (S,P,L).

Titularii (Coordonatorii) de disciplină sunt cadre didactice titulare sau asociate ale Universităţii din Piteşti, care au rolul de a coordona studiul la disciplinele din planul de învăţământ, astfel încât studenţii IFR să fie la fel de bine pregătiţi ca și cei de la învăţământul cu frecvenţă. În acest scop, titularii elaborează materiale de studiu în format IFR, organizează consultaţii săptămânale, aprobate de departament şi anunţate studenţilor la începutul semestrului. Coordonatorii de disciplină examinează studenţii în sesiunile de examene, asistaţi de cadrele didactice care au desfăşurat activităţile educaţionale directe.

Cadrele didactice care desfăşoară activităţi didactice directe (S.P.L.) sunt cele care realizează activităţile aplicative obligatorii din planurile de învăţământ (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte), identice cu cele de la învăţământul cu frecvenţă, planificate conform orarului.

La nivelul fiecărui program şi fiecărui an de studiu se stabileşte câte un îndrumător de an, tutore-consilier, un cadru didactic care îndrumă studentul pe parcursul perioadei de şcolarizare. Acesta organizează întâlniri directe cu studenţii IFR pe care îi îndrumă, stabileşte modalităţile de interacţiune cu aceştia. Scopul acestor întâlniri şi discuţii directe sau online este de a informa studenţii IFR cu privire la derularea programului de studiu, a planurilor de învăţământ, alegerea disciplinelor opţionale la începutul anului universitar etc.

De asemenea, tutorele este implicat în consilierea studenților în vederea utilizării platformei.

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.