Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

TEME PROPUSE PENTRU GRADUL DIDACTIC I

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Lect. univ. dr. Adina Dumitru

 

1.  Abordarea metodică a predării complementului indirect şi a subordonatei corespunzătoare.

2.  Predarea complementului direct si a subordonatei completive directe.

3.  Aspecte metodice în predarea predicatului.

4.  Aspecte metodice în predarea pronumelui si a adjectivului pronominal.

5.  Abordarea metodică a predării numeralului.

6.  Metode si strategii folosite în predarea atributului.

7.  Subiectul si subiectiva din perspectivă metodică.

8.  Metode si strategii utilizate în predarea substantivului.

9.  Aspecte metodice în predarea adjectivului.

10.      O abordare metodică a unitătilor frazeologice.

11.      Metode si procedee folosite în predarea diatezei în ciclul gimnazial.

12.      Predarea complementului circumstantial de mod si a propozitiei subordonate corespunzătoare.

13.      Predarea modurilor si a timpurilor verbale în ciclul gimnazial.

14.      Metode si procedee folosite în predarea categoriei gramaticale a numărului substantivului.

15.      Aspecte metodice în predarea cazurilor substantivului.

16.      Categoriile semantice din perspectivă metodică.

17.      Predarea mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului limbii române în ciclul gimnazial.

18.      Atributul şi atributiva. O abordare metodică.

19.      Textul argumentativ din perspectivă metodică

20.      Valori stilistice ale adjectivului/substantivului/verbului.

 

Bibliografie:

1. Avram, M., Gramatica pentru toti, Editura Academiei, Bucureşti, 1986.

2. Avram, M., Probleme ale exprimării corecte, Editura Academiei, Bucureşti, 1987.

3. Gutu Romalo V. (coordonator), Gramatica limbii române , I Cuvântul, II Enunţul, Bucuresti, Editura Academiei, 2005.

4. Irimia, D., Gramatica limbii române, Polirom, Iasi, 1997.

5. Neamtu, G., G., Elemente de analiză gramaticală , Editura Stiintifică si Pedagogică, 1989.

6. Neamtu, G., G., Teoria si practica analizei gramaticale , Editura Excelsior, Cluj-Napoca 1999.

 

Conf. univ. dr. Liliana Soare

0745699407; lilianasoare2006@yahoo.com

 

 1. Aspecte metodice ale predării complementului direct / complementului indirect / complementului circumstanţial de timp / loc / mod etc. şi a subordonatei corespunzătoare în gimnaziu
 2. Metode şi procedee folosite în predarea subiectului / predicatului în limba română
 3. Subiectul şi subiectiva / Predicatul şi predicativa / Atributul È™i atributiva în limba română etc. Aspecte metodico-ştiinţifice
 4. Predarea cazurilor substantivului în gimnaziu
 5. Flexiunea analitică a adjectivului. Aspecte metodico-ştiinţifice
 6. Predarea pronumelor nepersonale în gimnaziu
 7. Metode activ-participative în predarea principiilor ortografiei româneşti actuale
 8. Predarea stilurilor funcţionale în liceu
 9. Limba şi stilul operei lui Mihai Eminescu / I. Creangă / I. L. Caragiale / C. Negruzzi / I. Heliade Rădulescu / V. Alecsandri. Aspecte metodico-ştiinţifice.
 10.  Oralitatea operei lui Ion Creangă. Aspecte metodico-ştiinţifice

Bibliografie minimală

M. Avram, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, Editura Humanitas, 2001;

M. Avram, Studii de morfologie a limbii române, Bucureşti, Editura Academiei, 2005;

Avram, M.,  Studii de sintaxă a limbii române, Bucureşti, Editura Academiei, 2007.

B. B. Berceanu, Sistemul gramatical al limbii române, Bucureşti, Editura È™tiinţifică, 1971;

I. Coja, Gramatica raţională a limbii române, Bucureşti, Editura È™tiinţifică şi enciclopedică, 1983;

Diaconescu, I.,  Sintaxa limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1995.

Dimitriu, C.,  Tratat de gramatică a limbii române. Sintaxa, Iaşi, Institutul European , 2002.

Draşoveanu, D. D., Teze şi antiteze în sintaxa limbii române, Cluj, Editura Clusium, 1997.

Felecan, N.,  Sintaxa limbii române. Teorie. Sistem. Construcţie, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002.

V. Guţu Romalo (Coordonator), Gramatica limbii române, I (Cuvântul), II (Enunţul), Bucureşti, Editura Academiei, 2005;

Dumitru Irimia, Structura gramaticală a limbii române. Sintaxa, Junimea, IaÈ™i, 1983.

Dumitru Irimia, Gramatica limbii române, ediÈ›ia a III-a, revăzută, Polirom, 2008.

G. Pană Dindelegan, Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, noi interpretări, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003;

Valeria GuÈ›u Romalo, Sintaxa limbii române. Probleme si interpretări, BucureÈ™ti, EDP, 1973.

Neamţu, G. G.,  Teoria şi practica analizei gramaticale. Distincţii şi... distincţii, Piteşti, Editura Paralela

45, 2007.

V. Arvinte, Normele limbii literare în opera lui M. Eminescu, Iaşi, Demiurg, 2008;

V. Arvinte, Normele limbii literare în opera lui I. Creangă, Iaşi, Demiurg, 2008;

V. Arvinte, Normele limbii literare în opera lui I. L. Caragiale, Iaşi, Demiurg, 2007;

M. Avram (coord.), Sintaxa limbii române în secolele al XVI-lea – al XVIII-lea, Bucureşti, EAR, 2007

Gh. Chivu, Limba română de la primele texte, până la sfârşitul secolului al XVII-lea, Bucureşti, Editura

Univers Enciclopedic, 2000;

Gh. Chivu, G. Pană Dindelegan (coord.), Studii de istorie a limbii române. Morfosintaxa românei literare în secolele al XIX-lea – al XX-lea, Bucureşti, EAR, 2012;

M. Mancaş, Limbajul artistic românesc în secolul al XIX.lea, Bucureşti, 1983

 

Conf.univ.dr. Lavinia Bănică

lavinia_banica@yahoo.com

0745041834

1.                Formule epice iÌ‚n romanul interbelic. Aplicaţii imetodice

2.                Momente semnificative din nuvelistica romaneasca. AplicaÈ›ii metodice

3.                Postumele lui Mihai Eminescu. AplicaÈ›ii metodice

4.                Poezia filosofică a lui Mihai Eminescu. O abordare teoretică È™i didactică

5.                Metode de stimulare a receptivitătii operei lui Ion Creangă în gimnaziu

6.                Rolul visului în creatia eminesciană. Aplicaţii metodice

7.                Nuvelistica lui Alexandru Macedonski. O abordare teoretică È™i didactică

8.                Mitul jertfei pentru creatie în dramaturgia interbelică. Aplicaţii metodice

9.                Tehnici narative moderne în “Ion” de Liviu Rebreanu. Aplicaţii metodice

10.             Temă propusă de candidat

Conf. univ. dr. Samarescu Adrian

 

1. Literatura populară - izvor al literaturii culte. Aspecte metodico-ştiinţifice (Abordări monografice: V. Alecsandri; M. Eminescu,

I. Slavici, V. Voiculescu, M. Sadoveanu, M. Eliade etc.)

2. Structuri mitologice în opera unor scriitori români reprezentativi

3. Basmul popular - invariante narative, simboluri, funcţii

4. De la basmul popular la basmul cult -  mai mult decât o schimbare de cod

5. Balada/legenda în cod oral şi scriptural

6. Elemente paremiologice în textele unor scriitori autohtoni. Recontextualizări, resemnificări

7. Ruralul - urbanul - provincia - mahalaua sau despre o poetică a spaţiului

8. Simboluri culturale perene în opere literare

9. Literatura fantastică sau ieşirea din Realia

10. Literatura, o nouă mitologie?! Ora de re-lectură sau pentru o hermeneutică primară

 

Lect. univ. dr. Lavinia Geambei

geambeilavinia@yahoo.com

0348/429879

 

1.              Dramaturgia lui Marin Sorescu –  abordări tematice şi didactice.

2.              Nuvelistica lui Liviu Rebreanu – abordări tematice, teoretice şi didactice.

3.              Structuri narative în romanele lui Liviu Rebreanu – abordări teoretice şi didactice.

4.              Metode interactive de predare a prozei scurte a lui I. L. Caragiale în gimnaziu.

5.              Fantasticul în proza lui Mircea Eliade – abordări teoretice şi didactice.

6.              Ipostaze ale iubirii în lirica lui Nichita Stănescu – abordări teoretice şi didactice.

7.              Ipostaze ale iubirii în lirica lui Lucian Blaga – abordări teoretice şi didactice.

8.              Receptarea teatrului expresionist al lui Lucian Blaga în liceu.

9.              Receptarea textului dramatic al lui I.L. Caragiale în liceu.

10.           Receptarea textului dramatic al lui Camil Petrescu în liceu.

11.            Receptarea textului liric al lui Lucian Blaga în liceu.

12.           Particularităţi de predare în liceu a conceptului operaţional „personajul“ în romanele lui Marin Preda.

13.           Romanul istoric al lui Mihail Sadoveanu – abordări teoretice şi didactice.

14.           Tema războiului în romanul românesc interbelic – abordări teoretice şi didactice.

15.         Particularităţi de predare în liceu a conceptului operaţional „personajul“ în romanele lui Camil Petrescu.

16.           Valenţe formativ-educative ale nuvelei lui Slavici în gimnaziu.

17.           Receptarea textului liric al lui Ion Pillat în gimnaziu/liceu.

18.            Ipostaze ale iubirii în lirica lui Mihai Eminescu – abordări teoretice şi didactice.

19.           Temă la propunerea candidatului.

 

 

Lect. univ. dr. Adriana Lazăr

0723482804

 

1.            Pastelul lui Vasile Alecsandri - metode şi procedee de predare/învăţare.

2.            Aspecte ştiinţifice şi aplicaÈ›ii metodice ale prozei lui Ioan Slavici.

3.            Arte poetice eminesciene – modalităţi de predare/receptare.

4.            Abordarea metodică a prozei lui Ion Creangă în gimnaziu şi liceu.

5.            Modalităţi de predare/receptare a amintirilor (sau poveştilor) lui Ion Creangă în gimnaziu È™i liceu.

6.            Poezia lui George Coşbuc - aspecte ştiinţifice şi aplicaÈ›ii metodice.

 

 

LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ

 

conf. univ. dr. habil. DIANA LEFTER

mail : diana_lefter@hotmail.com

tel : 0745.170.271

 

1.        L’utilisation des TICs dans l’enseignement des éléments de phonétique française

2.        L’utilisation des TICs dans l’enseignement des éléments de vocabulaire

3.        L’utilisation didactique de la presse écrite française dans l’enseignement des registres de langue

4.        L’utilisation didactique du conte philosophique français

5.        L’utilisation didactique du théâtre contemporain dans l’enseignement de l’expression orale en français

6.        L’utilisation didactique de la littérature réaliste dans l’enseignement de la rédaction du texte narratif

7.        L’utilisation des documents audio et vidéo dans l’enseignement de la phonétique française

8.        L’utilisation des documents audio et vidéo dans l’enseignement du lexique français

9.        Enseigner la littérature française au lycée. Défis et succès. Corpus à choisir

10.     Enseigner la culture et la civilisation françaises au lycée. Défis et succès. Corpus à choisir

11.     Enjeux et stratégies dans l’enseignement de l’orthographe en classe de FLE.

12.     Enjeux et difficultés dans l’utilisation didactique de la bande dessinée.

 

 

Bibliographie:

1.        Bertrand, Dominique, Lire le théâtre classique, Armand Colin, Paris, 1994

2.        Brighelli, Jean-Paul, Le Théâtre, Magnard, 2000

3.        Chelard Mandroux, Isabelle, Tauveron, Anne-Marie, Enseigner la lecture d’une œuvre littéraire au lycée, Armand Colin, 1998

4.        Couprie, Alain, Le théâtre. Texte. Dramaturgie, Histoire, Nathan, Paris, 1995

5.        Issarcharoff, Michael, Le spectacle du discours, José Corti, paris, 1985

6.        Issarcharoff, Michael, Voix, autorité, didascalies in Poétique, 96/1993

7.        Kerbrat-Orecchioni, Catherine, Le dialogue théâtral in Mélanges de langue et littérature française offerts à Pierre Larthomas, Ecole Normale Supérieure de jeunes Filles, nr. 26/ 1985, Paris

8.        Lefter, Diana , Mythe et comédie dans la littérature française, Editura Universitatii din Bucuresti, 2010

9.        Petitjean, André, La conversation au théâtre in Pratiques, 41/1984

10.     Pouzalques-Damon, Desaintghislain, Morisset, Lasowski, Wald, Français, methods et techniques, Nathan 2000

11.     Ryngaert, Jean-Pierre, Introduction à l’analyse du théâtre, Dunod, 1991

12.     Wacrenier-Lamy Anne, Lecture méthodique: le genre théâtral en classe de seconde, CRDP Lille 1996

13.     Adam, Jean-Michel, La lecture au college, in Enjeux 3, Université de Namur, 1983

14.     Adam, Jean-Michel, Linguistique et littérature: qu’est-ce qu’un texte in Francais dans le monde, fév 1988

15.     Adam, Jean-Michel, La notion de typologie de textes en didactique du français: une notion dépassée? in Recherches 42, 2005

16.     Burger, Marcel, Langue et littérature pour l’enseignement du français: problèmes et perspectives, in Cahiers de l’Institut de linguistique et des sciences du langage, 2008

17.     Chiss, J-L, Laurent, J-L (coord.), . Apprendre/Enseigner à produire des textes écrits, De Boeck, Bruxelles, 1987

18.     Falardeau, E, Fisher, C, Simard, Cl, Sorin, N, La didactique du français : les voies actuelles de la recherche, Presses de l’Université Laval, 2004

19.     Lebrun, Marlène, Didactique de la lecture et de l’écriture littéraires, in Skole, 2004

20.     Molinari, Chiara, Littérature et didactique des langues in Travaux de didactique du français langue étrangère, 2001

21.     Peytard, J., Didactique, sémiotique, linguistique in Syntagmes 3

22.     Rosset, François, Seylaz-Dubuis, C., Ceci n’est pas un texte: parcours bibliographique vers une définition du texte, in Etudes de Lettres, 1994

23.     Rosset, François , L’apprentissage des langues dans le roman français in Poétique, fév 1992

24.     Abadie, Choveron, Morsel, L’expression française écrite et orale, PUF, 1974

25.     Adam, Jean-Michel, Linguistique et littérature: qu’est-ce qu’un texte in Francais dans le monde, fév 1988

26.     Bonhomme, M., Lugrin, G., Interdiscours et intertextualité dans les médias, Tranel, 2006

27.     Burger, M., Martel, G., Argumentation et communication dans les médias, Nota Bene, Quebec, 2005

28.     Burger, M., Le discours des médias comme forme de pratique sociale : l’enjeu des débats télévisés in Wes land ich bin, das lied ich sing : Medien und politische kultur,  Wien, 2006

29.     Chiss, J-L, Laurent, J-L (coord.), . Apprendre/Enseigner à produire des textes écrits, De Boeck, Bruxelles, 1987

30.     Fouret, Peltant, Savoir parler en toutes circonstances, CEPL, 1974

31.     Gourgand, Les techniques de l’expression orale, Privat, 1975

32.     Horlacher, Anne-Sylvie, La confidence radiophonique : entre effacement du je et revendication du moi in Tranel 340, 2004

33.     Lugirn, G., Tolivia, D., L’utilisation du discours publicitaire en FLE : le cas des emplois de SI in Fréquences francophones, Bulgarie, 5/2005

34.     Rosset, François, Seylaz-Dubuis, C., Ceci n’est pas un texte: parcours bibliographique vers une définition du texte, in Etudes de Lettres, 1994

 

conf.univ.dr. MIHAELA MITU

mihaelamitu@yahoo.com

tel.: 0747504638

 

1.        La polysémie des relateurs. Approche didactique

2.        L'exploitation des documents audiovisuels en classe de FLE.

3.        Approche didactique du discours conversationnel

4.        L’indirectivité comme stratégie communicative en classe de FLE

5.        Approche didactique de la causalité

6.        Développer la compétence de communication orale en classe de FLE

7.        Les catégories grammaticales dans la classe des substituts - approche didactique

8.        La modalité injonctive en classe de FLE

9.        Construire le récit : approche didactique. Développement de la compétence textuelle

10.     Les actes de langage directifs et expressifs : de la théorie à la pratique

11.     Interrogation et didactique du FLE

12.     Négation et didactique du FLE

13.     Les pratiques ludiques en classe de FLE

 

Bibliographie

Cristea T., Grammaire structurale du français contemporain, E.D.P., Bucureşti, 1979

Cristea T., Stoean, C.-St., Modalités d’énonciation, Editura ASE, Bucureşti, 2004

Cristea T., Grammaire française. Le nom et la groupe nominal. Le verbe et le groupe verbal, Editura Fundatiei « România de Mâine », Bucuresti, 2000

Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues, Conseil de l’Europe, 1998

Cosăceanu, A., Linguistique et didactique. Domaine franco-roumain, Ed Cavallioti, Bucureşti, 2002

Mitu, M., Repères théoriques pour une didactique du conte littéraire, Ed. Cartea Universitară, Bucureşti, 2006

Mitu, M., Eléments de pragmatique linguistique. Théorie et application, Ed. Univ. din Piteşti, 2007

Riegel, M., Pellat, J.-Ch., Rioul, R., Grammaire méthodique du français, PUF, Paris, 1994

Searle, J., Sens et expression, Les Editions de Minuit, Paris, 1982

Tutescu, M., Du mot au texte. Exercices de français pour les avancés, Ed. Cavallioti, Bucuresti, 1996

Vanderveken, D., Les actes de discours. Essai de philosophie du langage et de l’esprit sur la signification des énonciations, Pierre Mardaga Editeur, Liège-Bruxelles, 1988

 

conf.univ.dr. CORINA GEORGESCU

georgescu_c@yahoo.fr

0722 563 188

 

1.        Choisir et exploiter les documents authentiques

2.        L’Internet en classe de FLE

3.        Le Rôle des moyens audio-visuels dans le développement de la compréhension et de l’expression orales. Etude de cas.

4.        L'exploitation de la chanson en classe de FLE

5.        Versunedidactiqueappliquée – du cinéma à la classe– Entre les murs

6.        Enseigner la culture et la civilisation françaises à travers le cinéma: étude de cas

7.        Développer et évaluer et la compréhension orale par les films

8.        Le Jeu dans l’enseignement du français

9.        La lecture de l’image dans l’enseignement du FLE

10.     L’Evaluation en classe de FLE – du traditionnel au moderne

11.     La Bande dessinée – un moyen pour enseigner/ un moyen pour apprendre

12.     L’Enseignement du FLE: du traditionnel au moderne: les niveaux A1, A2 – étude de cas

13.     Nouvelles technologies dans l’enseignement du FLE

14.     La Presse écrite – source de documents authentiques pour l’enseignement du FLE

15.     Le Non-verbal dans l’enseignement du français à l’école

16.     Le Développement de la créativité dans l’enseignement du FLE: les jeux

17.     Evaluation de la compétence de production écrite: B1-B2

18.     L’entraînement à l’expression orale et écrite à l’école générale

19.     Approche critique des méthodes de français / l’enseignement technologique

20.     L'erreur, un outil pour enseigner

21.     La dynamique de l’étape de l’éveil de l’attention et son apport dans l’apprentissage du FLE: l’enseignement secondaire

22.     Enseigner le français aux jeunes adultes

 

Bibliografie:

 

1.        Anghel, M.D., Petrisor, F., Guide pratique pour les professeurs de français, Paradigme, Pitesti, 2007

2.        Bardovi-Harling, K., Pragmatics and Language Teaching in Pragmatics and Language Learning, Urbana, IL, University of Illinois, 1996

3.        Barthes, R., Leçon, Seuil, Paris, 1978

4.        Barrette, C., Gaudet, E., Lemay, D., Guide de communication interculturelle, Editions du Renouveau Pédagogique, Québec, 1993

5.        Berthelot, R., Littératures francophones en classe de FLE. Pourquoi et comment les enseigner ?, L’Harmattan, Paris, 2011

6.        Bouix-Leeman, D., La Grammaire ou la galère ?, Bertrand-Lacoste, CRDP Midi-Pyrénées, 1993

7.        Carlo, (de) M., L’Interculturel, CLE International, Paris, 1998

8.        Carré, J.-M., Debyser, F., Simulations globales, CreaCom/BELC, 1984

9.        Cerghit, I., Metodede invatamant, EDP, Bucuresti, 1997

10.     Cerghit, I., Prelegeri pedagogice, Polirom, Iasi, 2001

11.     Cosaceanu, A., Linguistique et Didactique. Le Domaine franco-roumain, Cavaliotti, Bucuresti, 2006

12.     Courtillon, J., Elaborer un cours de FLE, Hachette, Paris, 2003

13.     Cuq, J.-P., Une Introduction à la didactique de la grammaire en français langue étrangère, Didier / Hatier, Paris, 1996

14.     Cuq, J.P., Gruca,I., Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Presses Universitaires de Grenoble, 2002

15.     Cuq, J.P., (dir.), Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, CLE International, Paris, 2003

16.     Cyr, P., Les stratégies d’apprentissage, Clé International, Paris, 1998

17.     Ezechil, L., Neacsu, M., Vademecum în educaţia europeană – ghid de practică pedagogică, Paralela 45, Pitesti, 2007

18.     Georgescu C.-A., La Didactique du françaislangueétrangère. Guidepourlesprofesseursdébutants, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2009

19.     Georgescu, C.A.,La Didactique du français langue étrangère. Tradition et innovation, Tiparg, Piteşti, 2011

20.     Ginet (dir.), A., Du Laboratoire de langues à la salle de cours multimédias, Nathan, Paris, 1997

21.     Grossmann (coord.), F., Didactique du lexique : langue, cognition, discours, Ellug, Université Stendhal, Grenoble, 2005

22.     Guidère, M., Méthodologie de la recherche, Ellipses, Paris, 2004

23.     Ladmiral, J.-R., Lipiansky, E.M., La Communication interculturelle, Armand Colin, Paris, 1989

24.     Labouret, D., Meunier, A., Les Méthodes du français au lycée, Bordas, Paris, 1995

25.     Legendre, R., Dictionnaire actuel de l’éducation (2e éd.), Guérin, Montréal, 1993

26.     Marcu, T., Repere în didactica limbilor străine, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2004

27.     Nica, T., Ilie, C., Tradition et modernité dans la didactique du français, langue étrangère, Celina, Craiova, 1995

28.     Porcher, L., L’Enseignement des langues étrangères, Hachette Education, Paris, 2004

29.     Radu, T. I., Ezechil, L., Didactica: teoria instruirii, Editura Paralela 45, Pitesti, 2006

30.     Roman, D., La Didactique du français langue étrangère, EdituraUmbria, Baia Mare, 1994,

31.     Séoud, A., Pour une didactique de la littérature, Didier, Paris, 1997

32.     Tagliante, C., L’Evaluation et le Cadre européen commun, CLE International/Sejer, Paris, 2005

33.     Tagliante, C., La Classe de langue, CLE International, Paris, 1994

34.     Tardif, J., Pour un enseignement strategique : l’apport de la psychologie cognitive,  Les Editions Logiques, Montreal, 1992

35.     Thierry, A.-M., Analyse de méthodes. Français Langue Etrangère, CIEP, 1996

36.     Un Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Division des Politiques Linguistiques, Didier, Paris, 2005.

 

conf. univ. dr. LILIANA VOICULESCU

tel: 0722409037

 

 1. Le Document authentique comme document déclencheur en cours de FLE
 2. L’Audio-visuel en classe de FLE: l’exploitation de la chanson
 3. Le Français pour les enfants: l’exploit des documents authentiques
 4. L’Importance de la compréhension orale dans l’enseignement du FLE
 5. L'Enseignement de la grammaire: le nom et ses difficultés d’acquisition
 6. Le FLE pour les adultes: méthodes modernes d’enseignement
 7. Le Rôle des jeux dans le développement de la créativité des apprenants du FLE
 8. Le Rôle de la compétence interculturelle dans l’enseignement du FLE
 9. Combattre la discrimination à travers les textes littéraires en cours de FLE
 10. Les Approches didactiques du texte littéraire 
 11. L’Emploi des documents authentiques dans l’enseignement de la civilisation et de la littérature
 12. L’Utilisation des documents authentiques en classe de FLE
 13. La Francophonie : enseigner des identités à travers une langue commune
 14. La Francophonie littéraire : approche didactique
 15. L'Importance de la phonétique dans l'enseignement du FLE
 16. La Mise en œuvre des compétences langagières en cours de FLE
 17. Honoré de Balzac: l’approche de la littérature en classe de FLE
 18. Difficultés d’acquisition des temps verbaux français pour les élèves roumains

 

conf.  univ. dr. FLORINELA SERBANICA

                              

 1. Méthodes modernes pour enseigner le verbe au collѐge en prenant en considération la langue maternelle
 2. L’adjectif qualificatif en classe de FLE au college
 3. Méthodes modernes pour enseigner le verbe au lycée en prenant en considération la langue maternelle

4.        Fautes de grammaire et stratégies didactiques de correction dans le processus d’enseignement/apprentissage du français par les Roumains

5.        Les actes de langage directs en classe de FLE

6.        Les actes de langage indirects en classe de FLE

 

Bibliografie minimala:

 1. Bailly, D., 1998, Les Mots de la didactique des langues, Paris, Ophrys.
 2. Bartelemy, F., Groux D., Porcher L., 2011, Le français langue étrangère, Paris, L’Harmattan, Coll. Cent mots pour.

3.       Berard E., 1991, L’approche communicative : théorie et pratiques, Paris, CLE International.

4.       Bourguigonon, C., 2010, Pour enseigner les langues avec le CERCL : Clés et conseils, Delagrave, Coll. Pédagogie et formation

5.       Cristea, T.,  (1977), Elements de grammaire contrastive : Domaine francais-roumain, EDP

6.       Cristea, T., (1974), Grammaire structurale du francais contemporain, EDP, 1974

7.       Cristea, T.,  (1964), Sa vorbim frantuzeste: Mettons au point notre français, Editura Stiintifica

8.       Courtillon,  J., 2003,  Elaborer un cours de FLE, Paris, Hachette.

9.       Cuq, J.-P,  I. Gruca, I., 2008, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, PUG.

10.    Cuq, J.-P., 2003, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, CLÉ International.

11.    Grevisse, M., (1964). Le bon usage. Grammaire française avec des remarques sur la langue française d’aujourd’huiHuitième édition revue. Belgique : Editions J. Duculot, S. A. Gembloux, Paris : Librairie A. Hatier

12.    Grevisse, M., (1969). Précis de grammaire françaiseVingt-septième édition. Belgique : Editions J. Duculot, S. A. Gembloux 

13.    Le Goffic, P.,  (1993). Grammaire de la phrase française. Paris : Hachette          

14.    Le Goffic, P., Combe McBride, N., (1975). Les constructions fondamentales du français. Paris : Librairies Hachette et Larousse

15.    Pinchon, J., (1986). Morphosyntaxe du français. Etude de cas. Paris : Hachette

16.    Riegel, M., Pellat, J. –C., Rioul, R., (1994). Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France

17.    Robert, J.-P., Rosen E., 2010, Dictionnaire pratique du CECR, Paris, Ophrys, Coll. Parcours enseignement.

18.    Robert, J.-P., 2008, L’essentiel français : dictionnaire pratique de didactique du FLE, Ophrys.

19.    Rosen E., 2007, Le point sur le Cadre européen commun de référence pour les langues, Paris, CLE international, Coll. Didactique des langues étrangères.

20.    Rosen, E., 2007, Le point sur le Cadre européen commun de référence pour les langues, Paris, CLE international, Coll. Didactique des langues étrangères.

21.    Tagliante, C., 1994, La Classe de langue, Paris, CLÉ International.

22.    Vigner, G.,  2001, Enseigner le français comme langue seconde, Paris, CLÉ International.

23.    Vigner, G., 1984, L'exercice dans la classe de français, Paris, Hachette.

24.    Willems, D., (1981). Syntaxe, lexique et sémantique: les constructions verbales. Gent : Rjksuniversiteit te Gent

25.    Wilmet, M., (1997). Grammaire critique du Français. Paris: Duculot  

 

LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ

 

conf. univ.  dr. VALENTINA STÎNGĂ

valentina.stinga@yahoo.com

0724561755

 

 

 1. Teaching the Language Skills (Reading, Writing)
 2. Teaching the Language Levels (Pronunciation, Vocabulary, Grammar, Discourse)
 3. Practising Grammar/Vocabulary through Communicative Activities
 4. Communicative activities in teaching EFL to High-School Students
 5. Teaching Grammar to Intermediate/Advanced Learners: the Future Tenses
 6. Teaching Grammar to Intermediate/Advanced Learners: Sequence of Tenses.
 7. Teaching Grammar to Intermediate Students: Voice

 

Bibliography:

1.  Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. Essex: Longman, 2003.

2.  Nunan, D. Research Methods in Language Teaching, Cambridge University Press, 1994. Nunan, D. Understanding Language Classrooms, Cambridge University Press, 1989

3.  Scrivener, J. Teaching English Grammar-What to Teach and How to Teach It, Macmillan Books for Teachers, Series ed. Underhill A., Macmillan Education, 2010. Scrivener, J. Learning Teaching, Macmillan Books for Teachers, Series ed. Underhill A. Macmillan Education, 2005

4.  Swan, M. Practical English Usage, 3rd ed., Oxford University Press, 2005

 

lector univ. dr. ADELA DUMITRESCU

adela_dum@yahoo.com

 

 1.  Methods of Teaching and Assessing Passive Voice at Secondary Level
 2.  Creative Ways to Teach Adjectives in English
 3.  Auxiliary verbs in English- A Methodological Approach
 4.  Teaching Modal Verbs at Secondary Level/ High School Level
 5.  Modern Approaches to Teaching  Nouns and Countability in English
 6.  Developing Language Skills through Songs, Games, Role-play etc.
 7.  Means of Developing Conversation Skills to Secondary School Students
 8.  Teaching Direct and Indirect Speech – A Methodological Approach
 9.  Teaching English through Literary Texts at Secondary /High School Level
 10. Individual Activities vs. Team Work in Teaching English( Secondary School/ High school Level)
 11. Teaching English through Literary Texts at Secondary /High School Level

 

lect.univ.dr. CRISTINA ARSENE-ONU

 

1.  Creative Strategies for Teaching Grammar

2.  Modern Approaches to Developing Reading Skills 

3.  Modern Approaches to Teaching and Testing English Grammar Efficiently at High-School Level (Conditionals/Passive Voice/Perfect Tenses/Non-finite verbal forms/Modal Verbs)

4.  The realm of Stories and Storytelling – Means of Boosting Speaking skills with Young Learners of English

5.  Teaching Elements of British/American Culture and Civilization to High School Students

6.  Teaching Writing/Listening/Speaking for CAE/FCE/PET

7.  Teaching Vocabulary (Collocations) in Context to Secondary/High-School Students

8.  Teaching Vocabulary (Idioms) in Context to Secondary/High-School Students

9.  Teaching Vocabulary (Phrasal Verbs) in Context to High-School Students

10.          Teaching Grammar to Secondary School Students – The Adverb

11.          The Efficiency of Using Digital Tools in the English Class

 

 1.  

 

 1. Alexander, L.G. - Longman English Grammar Practice for Intermediate Students, Longman, 1998;
 2. Balan , Rada; Carianopol , Miruna; Colibaba, Stefan; CoÈ™er, Cornelia; FocÈ™eneanu,Veronica;  Stan, Vanda; Vulcăneacu, Rodica  - English My Love, Student’s Book (L1), 9th grade, Editura Didactică È™i Pedagogică, 2008;
 3. Biber, Douglas; Conrad, Susan; Leech, Geoffrey - Student Grammar of Spoken and Written English , Longman, 2002;
 4. Bowen, Tim; Marks, Jonathan - Inside Teaching, Macmillan Heinemann, 2003;
 5. Brown, H. Douglas, Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy¸ second edition, Longman, Pearson ESL, 2000.
 6. Burgess, Sally, Head, Kathy, Ed. Jeremy Harmer, Pearson Education Limited, 2005.
 7. Castairs-McCarthy, Andrew - An Introduction to English Morphology: Words and their Structure, Edinburgh University Press, 2002;
 8. Clontea, Procopie; Miu, Alina - A Practical English Grammar, Editura Institutul European, 2005;
 9. Collins  Cobuild - English Usage, Collins Birmingham University, International Language Database, 1992;
 10. Dudeney, Gaven, Hockly, Nicky, ed. Jeremy Harmer, How to Teach English with Technology, Pearson Longman, Pearson Education Limited, 2007.
 11. Eastwood, John-  Oxford Guide to the English Grammar, Oxford University Press, 2002;
 12. Gairns, Ruth; Redman, Stuart - Oxford Word Skills, Oxford, 2012;
 13. Graver, B.D. - Advanced English Practice, Oxford University Press, 1986;
 14. Greenbaum, Sidney - The Oxford English Grammar, Oxford University Press, 1996;
 15. Horner, Chris, Ryf, Vicky, Creative Teaching English. In the Early Years and Primary Classroom.  A David Fullton Book, Routledge
 16. Hunston, Susan; Francis, Gill - Pattern Grammar - A Corpus Driven Approach to the Lexical Grammar of English, The University of Birmingham, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/ Philapelphia, 2000;
 17. Harmer, Jeremy; Rossner, R. -  More than Words, Longman , 1992;
 18. Harmer, Jeremy - How to Teach English, Longman, 2007;
 19. Harmer, Jeremy - The Practice of English Language Teaching, Longman, 2000;
 20. Kelly, Gerald, How to Teach Pronunciation, ed. Jermey Harmer, Pearson Education Limited, 2000.
 21. Lado, Robert - Language Teaching. Predarea limbilor . O abordare È™tiinÈ›ifică., Editura Didactică si Pedagogică, 1976;
 22. LeviÈ›chi, Leon; Preda, Ioan - Gramatica limbii engleze, Editura 100+1 Gramar, 1997;
 23. McCarthy, Michael; O’Dell, Felicity – English Vocabulary in Use Advanced, Cambridge, 2005;
 24. Moon, Jayne - Children Learning English, Macmillan Heinemann, 2000;
 25. Quirk, Randolph; Greenbaum, Sidney;  Leech, Geoffrey; Svartnik, Jan - A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, 1985;
 26. Paidos, Cosntantin - English Grammar  Theory and Practice, Editura Polirom, 2001
 27. Palmer, Harold - The Scientific Study and Teaching of Languages, Oxford University Press, 1968;
 28. Rivers, Wilga; Temperley, M. S. - A Practical Guide to the Teaching of English (as a second or foreign language,), Oxford University Press, 1978;
 29. Schibsbye, Knud - A Modern English Grammar - second edition, Oxford University Press, 1970;
 30. Scrivener, Jim; Bingham, Celia; Tenant, Adrian; Wesserman, Steve - Straightforward, Intermediate Teacher’s Book, Macmillan, 2006;
 31. Scrivener, Jim; Bingham, Celia; Tenant, Adrian; Wesserman, Steve - Straightforward, Upper Intermediate Teacher’s Book, Macmillan, 2007;
 32. Scrivener, Jim- Learning Teaching, Macmillan Books for Teachers, 2005;
 33. Seymour, David; Popova, Maria - 700 Classroom Activities, Macmillan, 2005;
 34. Sikorzynska, Anna; Jojdziallo- Odrobinska, Malgorzata - Teach Grammar, Teora, 1996;
 35. Stahl, Steven; Nagy, William E. - Teaching word meanings, Lawrence Erlbaum Associates, 2006;
 36. Thornbury, Scott, How to Teach Grammar, Ed. Jeremy Harmer, Pearson Education Limited, 1999.
 37. Thornbury, Scott, How to Teach Vocabulary, Ed. Jeremy Harmer, Pearson Education Limited, 2005.
 38. Thornbury, Scott, How to Teach Speaking, Ed. Jeremy Harmer, Pearson Education Limited, 2005.
 39. Ur, Penny - Grammar Practice Activities - A Practical Guide for Teachers, Cambridge University Press, 2006;

 

Conf.univ.dr. Manea Constantin (kostea_m@yahoo.com; 0787687956)

 

1.        A teacher’s remarks on current EFL schoolbooks in Romania. Teaching grammar

2.        A teacher’s remarks on current EFL schoolbooks in Romania. Teaching vocabulary

3.        A teacher’s remarks on current EFL schoolbooks in Romania. Teaching reading and speaking

4.        A teacher’s remarks on current EFL schoolbooks in Romania. Teaching British and American life and civilization

5.        Difficulties of phraseology in TEFL. Didactic implications

6.        Difficulties of usage in TEFL. Didactic implications

7.        Difficulties of pronunciation in TEFL. Didactic implications

8.        Difficulties of the grammatical categories of gender and case in TEFL. Didactic implications

9.        Difficulties of the grammatical category of number in TEFL. Didactic implications

10.     Difficulties of the grammatical class of the preposition in TEFL. Didactic implications

11.     Difficulties of the grammatical class of the pronoun in TEFL. Didactic implications

12.     Modern concepts in TEFL. The case of Romanian syllabuses and curricula

13.     Teaching the Past and Past Perfect tense vs. the Present Perfect Tense. Didactic implications

14.     TEFL as a “personal adoption language”. Main concepts and issues in
the field of inter-cultural dialogue

15.     The universe of childhood with George Eliot. Teaching English through texts

16.     The universe of childhood with J. D. Salinger. Teaching English through texts

17.     Training and personal preparing for EFL examinations. Didactic activities included in the EFL class

18.     Translation in TEFL. Didactic implications

19.     Teaching EFL through literary texts – Salinger as a case in point

20.     Teaching EFL through literary texts – George Eliot as a case in point

21.     Teaching EFL through literary texts – Oscar Wilde as a case in point

22.     Teaching EFL through literary texts – Lewis Carroll as a case in point

23.     Teaching EFL through literary texts – Golding as a case in point

24.     Lexicography / using dictionaries (lists, etc.) in TEFL

25.     Grammaticizing the lexicon – in TEFL

26.     Elements of British and American Culture in TEFL. Didactic perspective and implications

 

Bibliography:

 

1.        Alexander, L.G., Longman English Grammar Practice for Intermediate Students, Longman, 1990

2.        Bădescu, Alice, Gramatica limbii engleze, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984

3.        Berry, Ralph, The Research Project: How to Write It, Routledge, New York, 2004.

4.        Bowen, Tim; Marks, Jonathan, Inside Teaching, Macmillan Heinemann, 2003.

5.        Carter, Ronald, Hughes, Rebecca, McCarthy, Michael, Exploring Grammar in Context, Cambridge University Press, 2002

6.        Cerghit, I., Metode de invatamant, EDP, Bucuresti, 1997

7.        Cerghit, I., Prelegeri pedagogice, Polirom, Iasi, 2001

8.        Chandler, Jon; Stone, Mark, The Resourceful English Teacher, Delta Publishing, 1999

9.        Collins Cobuild, English Grammar, The University of Birmingham, Harper Collins, 1990

10.     Day, Robert A., How to Write and Publish a Scientific Paper, 1979.

11.     Eastwood, John, Oxford Guide to English Grammar, Oxford University Press, 2001

12.     Ellis, Rod, Task-based Language Learning and Teaching, Oxford University Press, 2003

13.     Ezechil, L., Neacsu, M., Vademecum în educaţia europeană – ghid de practică pedagogică, Paralela 45, Pitesti, 2007

14.     Finn, John A., Getting a PhD: An Action Plan to Help Manage Your Research, Your Supervisor and Your Project, Routledge, London, 2005.

15.     Foley, Mark; Hall, Diane, Advanced Learner’s Grammar, Pearson Education Limited, 2003

16.     Gibaldi, Joseph, MLA Handbook for Writers of Research Papers, Sixth Edition, NY, 2003.

17.     Gorrel, Donna, A Writer’s Handbook from A to Z, 1994.

18.     Graver,B. D., Advanced English Practice, Oxford University Press, 1986

19.     Harmer, Jeremy, How to Teach English, Longman, 2007.

20.     Harmer, Jeremy, The Practice of English Language Teaching, Longman, 2000.

21.     Hewings, Martin, Advanced Grammar in Use, 2nd edition, Cambridge University Press, 2005

22.     Lado, Robert, Language Teaching / Predarea limbilor. O abordare stiinţifică., Editura Didactică si Pedagogică, 1976.

23.     Larsen-Freeman, Diane, Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford University Press, 1986

24.     Littlewood, William, Communicative Language Teaching, Cambridge University Press, 2001

25.     Marcu, T., Repere în didactica limbilor străine, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2004

26.     McNamara, Tim, Language Testing, Oxford University Press, 2000

27.     Moon, Jayne, Children Learning English, Macmillan Heinemann, 2000.

28.     Murphy, Raymond, English Grammar in Use, 2nd edition, Cambridge University Press, 2002

29.     Murray, R. How to Write a Thesis, Maidenhead, Open University Press, 2002.

30.     Palmer, Harold, The Scientific Study and Teaching of Languages, Oxford University Press, 1968.

31.     Pavelescu, Lucia, Teaching English as a Foreign Language, Alma Mater, Sibiu, 2003

32.     Quirk, Randolph; Greenbaum, Sidney; Leech, Geoffrey; Svartvick, Jan, A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, 1985

33.     Radu, T. I., Ezechil, L., Didactica: teoria instruirii, Editura Paralela 45, Pitesti, 2006

34.     Richards, Jack C., Rodgers, Theodore S., Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge University Press, 1986

35.     Rivers, Wilga; Temperley, Mary S., A Practical Guide to the Teaching of English (as a Second or Foreign Language,), Oxford University Press, 1978.

36.     Schrampfer Azar, Betty, Understanding and Using English Grammar, Longman, 2002

37.     Scrivener, Jim, Learning Teaching, Macmillan Books for Teachers, 2005.

38.     Scrivener, Jim, Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching, Macmillan, 1994

39.     Seymour, David; Popova, Maria, 700 Classroom Activities, Macmillan, 2005.

40.     Sikorzynska, Anna; Jojdziallo-Odrobinska, Malgorzata, Teach Grammar, Teora, 1996.

41.     Stahl, Steven; Nagy, William E., Teaching Word Meanings, Lawrence Erlbaum Associates, 2006.

42.     Swan, Michael, Practical English Usage, Oxford University Press, 3rd edition, 2005

43.     Thurnbury, Scott, Uncovering Grammar, Macmillan Heinemann English Language Teaching, 2001

44.     Ur, Penny, A Course in Language Teaching, Cambridge University Press, 1991

45.     Ur, Penny, Grammar Practice Activities - A Practical Guide for Teachers, Cambridge University Press, 2006.

46.     Vince, Michael, Advanced English Practice, Macmillan, 2003

47.     Vizental, Adriana, Strategies of Teaching and Testing, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2003

48.     Wakeford, Richard, A Handbook for Teaching & Learning in Higher Education: Enhancing Academic PracticeCh. 4, Teaching Methodology – Principles of Student Assessment, Second Edition, Stylus Publishing LLC, Herdnon2013

49.     Walker, Elaine; Elsworth, Steve, Grammar Practice, Pearson Education Limited, 2000

50.     Watkins, Peter, Learning to Teach English, Delta Publishing, 2005

 

lect. univ. dr. Miron Cristina

cristinamironn@gmail.com

 

1. TeachingLanguageSkills to IntermediateStudents

2. PractisingGrammarThroughCommunicative Activities

3. PractisingVocabularyThroughCommunicative Activities

4. Teaching English ThroughAuthenticMaterials to IntermediateLearners

5. Strategies and Methods of Assessment and Evaluation

6. ErrorAnalysis and Correction Techniques

7. Teaching English Vocabulary to Young LearnersThroughGames and Stories,

8. Teaching English Vocabulary to Young LearnersThroughSongs and Chants

8. Modern Audio-VisualTechnology in Teaching English in Primary and SecondarySchool

9. Strategies for Developing Motivation to SecondarySchoolLearners

10. Enhancing English Learning Motivation to SecondarySchool / HighschoolStudents

 

conf. univ. dr.  Amalia Mărăşescu

 

1.        Teaching English Through Games

2.        Teaching English Through Stories

3.        Teaching Adolescents. Challenges and Solutions

4.        Teaching Adults. Challenges and Solutions

5.        Translation in the English Language Class

6.        Teaching Grammar: The Non-Finite Forms

7.        Teaching Speaking to High School Students

8.        Literature in the English Language Class

9.        Teaching Vocabulary to Pre-Intermediate Students

 

lect. univ. dr. Adriana Lazar

0723482804

 

 

 1. Teaching English tenses through contrast – Present Perfect and Past Simple
 2. Methods for developing reading skills to young learners
 3. Teaching reported speech using communicative methods
 4. Ways of expressing future – a methodological approach
 5. Classroom activities in Communicative Language Teaching
 6. Teaching the English adjective using communicative activities
 7. Teaching the English noun using communicative activities
 8. Teaching the English verb to primary school children
 9. Methodological approaches to developing listening skills to young learners
 10. How to teach vocabulary to young learners
 11. Methods for developing speaking skills to young learners
 12. Methods for conducting a grammar lesson when teaching to young learners

 

ISTORIE

 

Conf. univ. dr. Claudiu NEAGOE:

 

1. Dovezi arheologice ale locuirii umane din Preistorie până în Evul Mediu (în zona pentru care optează candidatul)

2. Rolul educaţional al unor monumente istorice (în zona pentru care optează candidatul)

3. Oraşe româneşti – de la geneza lor şi până în sec. XX

4. Structuri politice şi sociale (în epoca istorică pentru care optează candidatul)

5. Cultură şi societate (în epoca istorică pentru care optează candidatul)

6. Viaţă cotidiană şi mentalităţi colective

7. Dezvoltarea competenţei referitoare la utilizarea informaţiei provenite din surse istorice (antice, medievale, moderne, contemporane)

8. Elaborarea instrumentelor de evaluare, pornind de la noile obiective-cadru pentru învăţământul obligatoriu

9. Metode active de învăţare a istoriei

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

ALBU, M., Minighid pentru elaborarea lucrărilor ştiinţifice în psihologie, Cluj Napoca: Editura Clusium, 1999.

BĂRBULESCU, Mihai, Denis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Istoria României, Bucureşti, 1998.

BOCOŞ, M., Cercetarea pedagogică. Suporturi teoretice şi metodologice, Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003.

BOCOŞ, M., Jucan, D., Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului, Piteşti: Editura Paralela 45, 2008.

CHELCEA, S., Cum  să redactăm o  lucrare  de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane, Bucureşti: Editura comunicare.ro., 2005.

CONSTANTINIU, Florin, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1997.

GEORGESCU, Vlad, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre, Bucureşti, 1995.

GHERGHEL, N., Cum să scriem un articol ştiinţific, Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1996.

*** Istoria românilor, vol. I-VIII, Bucureşti, 2000-2003.

JOIŢA, E. (coord), Profesorul şi alternativa constructivistă a instruirii, Craiova: Editura Universitaria, 2007.

MOGONEA, F. R., Mogona, F., Popescu M. A., Ştefan M. A., Ghid theoretic şi aplicativ pentru realizarea lucrării de licenţă/disertaţie, Craiova: Editura Universitaria, 2012.

NEAGOE, Claudiu, O scurtă istorie a românilor, vol. I: Secolele VIII-XIV, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2008; vol. II: Secolele XV-XVII, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2014-2015.

PĂIŞI LĂZĂRESCU, Mihaela, Tudor, L. S., Stan, M. M., Elaborarea, redactarea şi prezentarea lucrării de licenţă/ disertaţie în domeniul ştiinţelor educaţiei. Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti, 2011.

PECICAN, Ovidiu, Istoria românilor de la origini până la 1690, Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010.

RAD, Ilie, Cum se scrie un text ştiinţific. Discipline umaniste, Iaşi: Editura Polirom, 2008.

 

Conf. univ. dr. AURELIAN CHISTOL

 

1. Strategii didactice utilizate în prezentarea activităţii politice a lui I.G. Duca

2. Noi abordări în predarea-învăţarea-evaluarea procesului de instaurare a comunismului în Europa Centrală şi Răsăriteană

3. Metode didactice utilizate în prezentarea activităţii politice a lui Vintilă Brătianu în perioada 1922-1930.

4. Strategii didactice legate de determinarea coordonatelor istorice ale formării şi evoluţiei Comisiei Europene.

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

• Râpeanu, Valeriu, I.G. Duca. Monografie, Bucureşti, Editura Pro, 2004.

• Selten, Gheorghe, Viaţa şi opera lui I.G. Duca. Omul politic ca erou, Bucureşti, Atelierele „Curierul Judiciar”, 1935.

• Campus, Eliza, I.G. Duca. 1879-1933, în „Diplomaţi iluştri”, vol. V, Bucureşti, Editura Politică, 1986.

• Lăzărescu, Dan A., Introducere în istoria liberalismului european şi în istoria Partidului Naţional Liberal, Bucureşti, Editura Viitorul Românesc, 1996.

• Popa, Traian I., Din istoria Partidului Naţional Liberal, vol. II, Giurgiu, Editura Pelican, 2004.

• Rădulescu-Zoner, Şerban (coord.), Istoria Partidului Naţional Liberal, Bucureşti, Editura All, 2000.

• Nedelea, Marin, Prim-miniştrii României Mari. Ideile politice, Bucureşti, Casa de editură şi presă „Viaţa Românească”, 1991.

• Nicolescu, Nicolae C., Şefii de stat şi de guvern ai României (1859-2003). Mică enciclopedie, Bucureşti, Editura Meronia, 2003.

• Voiculescu, Corina, Vintilă Brătianu: personalitatea şi activitatea sa, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2011.

• Sbârnă, Gheorghe, Partide politice din România. 1918-1940. Programe şi orientări doctrinare, Bucureşti, Editura Sylvi, 2002.

• Bogdan, Nicolae, Rădulescu, Ahile, Viaţa eroică a lui Vintilă Brătianu, Bucureşti, Tiparul Academic, 1934.

• ⃰  âƒ°  âƒ°, Vieaţa şi opera lui Vintilă I.C. Brătianu văzută de prietenii şi colaboratorii săi, Bucureşti, Imprimeriile „Independenţa”, 1936.

• Soulet, Jean-Francois, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre, Iaşi, Editura Polirom, 1998.

• Milza, Pierre, Berstein, Serge, Istoria secolului XX, vol. II, Bucureşti, Editura All, 1998.

• Fontaine, Pascal, Construcţia europeană de la 1945 până în zilele noastre, Iaşi, Institutul European, 1998.

• Dragoş, Dacian-Cosmin, Uniunea Europeană. Instituţii. Mecanisme, Bucureşti, Editura Beck, 2007.

• ⃰  âƒ°  âƒ°, Enciclopedia Uniunii Europene, Bucureşti, Editura Meronia, 2005.

• Bărbulescu, Iordan Gheorghe, Uniunea Europeană. Sistemul instituţional, Bucureşti, Editura Tritonic, 2007.

• Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Iaşi, Editura Polirom, 2006.

• Idem, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Iaşi, Editura Polirom, 2008.

• Cucoş, Constantin, Psihopedagogie, Iaşi, Editura Polirom, 2005.

 Dogaru Ulieru, Valentin, Luminiţa Drăghicescu, Educaţie şi dezvoltare profesională, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2001.

• Dulamă, Maria Eliza, Strategii didactice, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2000

• Ionescu, Miron, Bocoş, Muşata,Tratat de didactică modernă, Piteşti, Editura Paralela 45, 2009.

• Oprea, Crenguţa Lăcrămioara, Strategii didactice interactive.,Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

 Radu, Ion Teodor, Ezechil, Liliana, Didactica. Teoria instruirii, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006.

•Păun, Ştefan, Didactica istoriei, Bucureşti, Editura Corint, 2007.

 

Conf. univ. dr. CONSTANTIN AUGUSTUS BĂRBULESCU

 

TEME PROPUSE:

Notă: temele lucrărilor metodico-È™tiinÈ›ifice trebuie să fie în acord cu aria curriculară corespunzătoare învăÈ›ământului primar, gimnazial È™i liceal din domeniul Istorie. Bibliografia prezentă are rol orientativ. Tema lucrării este propusă cadrului didactic de specialitate È™i, în acord cu acesta, se definitivează structura È™i bibliografia. Temele propuse pot să fie È™i din istoria locală sau istoria recentă. În acest sens, Facultatea de Istorie din Universitatea din PiteÈ™ti beneficiază de specialiÈ™ti pentru coodonare de lucrări în spcialitate: Istorie Veche si Arheologie, Istorie Medievală È™i Premodernă; Istorie Modernă, Istorie Contemporană.

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

ISTORIE VECHE UNIVERSALĂ

1.                   LAROUSSE. Dicţionar de civilizaţie greacă, Bucureşti, 1998

2.                   LAROUSSE. Dicţionar de civilizaţie romană, Bucureşti, 2000

3.                   LAROUSSE Istoria universală, vol I, Bucureşti, 2006

4.                   LAROUSSE, Istoria artei, Bucureşti, 2006

5.                   Avdiev, V. I., Istoria Orientului antic, Bucureşti, 1958.

6.                   Bury J. B., Meiggs Russell, Istoria Greciei, Bucureşti, 2006

7.                   Cary, M., Scullard, H. H., Istoria Romei. Până la domnia lui Constantin., BucureÈ™ti, 2008

8.                   Clauss, Manfred, Împăraţi romani, Bucureşti, 2001

9.                   Deshayes, Jean, Civilizaţia vechiului Orient, vol. 1-2, Bucureşti, 1976.

10.                Lalouette, Claire, Civilizaţia Egiptului antic, vol. 1-2, Bucureşti, 1988.

11.                Moscati, Sabatino Vechi imperii ale Orientului, Bucureşti,

12.                Piatkowscki, Adelina, O istorie a Greciei antice, Bucureşti, 1988

 

ISTORIE VECHE A ROMÂNIEI

1.                   *** Fontes Historiae Daco-Romanae, vol. I-II, 1964

2.                   Enciclopedia Arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. 1-3

3.                   Academia Română, Istoria românilor, vol. I-II, Bucureşti, 2001.

4.                   Crişan, Ion Horaţiu, Burebista şi epoca sa, Bucureşti, 1977.

5.                   Daicoviciu, Hadrian, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972.

6.                   Dumitrescu, Vladimir, Arta neolitică în România, Bucureşti, 1968

7.                   Ioniţă, I.., Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi. Dacii din spaţiul est-carpatic în secolele II-IV, Iaşi, 1982

8.                   Petolescu, Constantin C., Dacia şi Imperiul Roman, Bucureşti, 2001

9.                   Tudor, Dumitru, Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti, 1982

10.                Protase, Dumitru, Autohtonii în Dacia, vol. 1-2, Cluj, 1980/ 2000

 

Lect. univ. dr. CORNEL POPESCU

                                                          

1.        Metode si practici de predare in problematica România în anii "Marelui Război".

2.        Metode si practici de predare in problematica Represiunii în statele comuniste,

3.        Metode si practici de predare in problematica Unirea românilor-problemă europeană (1848-1859)

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA:

Georgescu, Vlad, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre, Humanitas, Bucureşti, 1995.

Goga Octavian, Unirea tuturor românilor, ediţie şi studiul introductiv de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2010.

Isar, Nicolae, Istoria modernă a românilor 1774/1784-1918, Editura Universitară, Bucureşti, 2006

***  Istoria românilor, vol. VII, tom I, II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003.

*** Marea Unire în context european (coordonator Ioan Scurtu), Editura Enciclopedică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003.

Eric Hobsbawm, Secolul extremelor, Ed. Lider, Bucureşti, 1998.

Paul Johnson, O istorie a lumii moderne: 1920-2000, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003.

Milza, Pierre, Bernstein, Serge, Istoria Europei, vol. 5, Ed. All, Bucuresti, 1998.

Milza, Pierre, Bernstein, Serge, Istoria secolului XX, vol. 1-3, Ed. All, Bucuresti, 1998

Berindei, Dan, Românii şi Europa în perioadele modernă şi premodernă, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997.

Berindei, Dan, Constituirea României moderne, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2009.

Bodea, Cornelia, 1848 la români, vol. I, II; vol. III, Revoluţia în viziunea contemporanilor, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, 1998.

Bulei, Ion, Românii în secolele XIX-XX. Europenizarea, Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2011.

 

Lect. univ. dr. GEORGE UNGUREANU

1. RealităÈ›i È™i evoluÈ›ii economico-sociale în România anilor 1929-1938

2. Drama României Mari-1940

3. Contextul internaÈ›ional al revoluÈ›iei române din decembrie 1989

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

Istoria românilor (tratat  academic), volumele VIII România întregită (1918-1940), coord: Ioan Scurtu, BucureÈ™ti, Editura Enciclopedică, 2003 È™i X România în anii 1948-1989, coord: Dinu C. Giurescu, BucureÈ™ti, Editura Enciclopedică, 2013

Agrigoroaiei, Ion, România interbelică. Unificare È™i evoluÈ›ie economică, IaÈ™i, Casa Editorială Demiurg, 2015

Burakowski, Adam, Gubrinowicz, Aleksander, Ukielski, Pavel, 1989-toamna naÈ›iunilor, traducere de Vasile Moga,IaÈ™i, Editura Polirom, 2013

Dobre, Gheorghe, Economia României în context european-1938, BucureÈ™ti, Editura FundaÈ›iei ȘtiinÈ›ifice  Memoria Oeconomica, 1996

DuÈ›u, Alesandru, Ignat, Maria, Drama României Mari-1940. Rapt È™i umilinÈ›ă, BucureÈ™ti, Editura Universal Dalsi, 2000

Murgescu, Bogdan, România È™i Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), IaÈ™i, Editura Polirom, 2010

MuÈ™at, Mircea, Drama României Mari, BucureÈ™ti, Editura FundaÈ›iei România Mare, 1992

Pop, Adrian, TentaÈ›ia tranziÈ›iei. O istorie a prăbuÈ™irii comunismului în Europa de Est, BucureÈ™ti, Editura Corint, 2002

Simion, Aurică, Dictatul de la Viena, ediÈ›ie Elisabeta Simion, BucureÈ™ti, Editura Albatros, 1996

1989-pricipiul dominoului. Documente, coord: Dumitru Preda, Mihai Retegan, BucureÈ™ti, Editura FundaÈ›iei Culturale Române, 2000

 

Lect. univ. dr. ALINA MARINESCU

 1. Sisteme politice comparate
 2. Statul- instituţie fundamentală a sistemului politic
 3. Conservatorismul politic în România

 

Bibliografie orientativă:

1. Anton Carpinschi, Cristian Bocancea, È˜tiinÈ›a politicului, Tratat, vol.I, Ed.UniversităÈ›ii Al.I.Cuza. IaÈ™i, 1998 

2.  Domenico Fisichella, È˜tiinÈ›a politică. Probleme, concepte, teorii, Ed.Polirom, IaÈ™i, 2007

3.  Adrian-Paul Iliescu, Introducere în politologie, Ed.All, BucureÈ™ti, 2002

4.  Gabriel A. Almond,Cultura civică- atitudini politice È™i democraÈ›ie în cinci naÈ›iuni, Ed.Du Style, BucureÈ™ti, 1996

5.  Aristotel, Politica, Ed.Univers Enciclopedic Gold, Ed.a II-a, BucureÈ™ti, 2010

6. Ch.Montesquieu, Despre spiritul legilor. Traducere È™i note de Arman RoÈ™u, vol.I-II, Ed.ȘtiinÈ›ifică, BucureÈ™ti, 1970

7. John Stuart Mill, Despre libertate, Traducere de Adrian Iliescu, Ed.Humanitas, BucureÈ™ti, 1994

8. Chatelet Francois, Evelyne Pisier, Conceptiile politice ale secolului XX, Ed.Humanitas, Bucuresti, 1994

9. John Locke, Al doilea tratat despre cărmuire, Ed.Nemira, BucureÈ™ti, 1999

10.        K.R.Popper, Societatea deschisă È™i duÈ™manii ei, vol.2, Ed.Humanitas, BucureÈ™ti, 2005

11.        Jean-Jacques Rousseau, Despre contractul social sau principiile dreptului politic, Ed.Mondero, BucureÈ™ti. 2000

12.        Platon, Republica, Ed.Antet, BucureÈ™ti, 2005

13.        .Scurtu, Ioan, Alexandrescu, Ion, Bulei, Ion, Mamina, Ion, Stoica, Stan, Enciclopedia partidelor politice din România 1859-2003, Editura Meronia, Bucureşti, 2003

14.        . Bold, Emilian, Agrigoroaiei, Ion, Partidele politice burgheze din România (1918-1940), Iaşi, 1997

15.         Bulei, Ion, Sistemul politic al României moderne. Partidul Conservator, Editura Politică, Bucureşti, 1987

 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

 

Prof. univ.dr. IONELA NICULESCU

 

1.         Contribuţii teoretice şi metodice privind valorificarea conţinuturilor programei de educaţie fizică în formarea / dezvoltarea / educarea capacităţilor, competenţelor şi atitudinilor specifice la elevii din ciclul primar/gimnazial/liceal

2.         Particularităţile programării conţinuturilor programei de educaţie fizică şi metodicii organizării şi desfăşurării lecţiilor din ciclul primar/gimnazial/liceal prevăyute în trunchiul comun.

3.         Contribuţii teoretice şi metodice privind orientarea, conţinutul şi organizarea activităţii didactice în orele prevăzute în regim extracurricular la ciclul ciclul primar/gimnazial

4.         Valenţele formative, conţinutul şi metodica predării ramurii de sport alternative prevăzută în programa şcolară de educaţie fizică şi sport la ciclul primar/gimnazial

5.         Verificarea experimentală a valenţelor formative ale conţinuturilor unei ramuri de sport necuprinsă în programa de educaţie fizică şi sport la ciclul primar/gimnazial

6.         Contribuţii teoretice şi metodologice privind elaborarea scalelor proprii de notare la probele prevăzute în sistemul naţional şcolar de evaluare la disciplina educaţie fizică şi sport şi verificarea experimentală a eficienţei acestora.

7.         Corelaţia dintre indicii dezvoltării fizice şi ai capacităţii motrice la elevii din primar/gimnazial

8.         Metode, mijloace şi forme de organizare cu eficienţă crescută în influenţarea dezvoltării fizice a elevilor din ciclul primar/gimnazial verificate experimental în lecţiile de educaţie fizică.

9.         Obiectivele, conţinutul, ponderea în volumul total de ore, programarea şi metodologia dezvoltării calităţilor motrice la elevii din ciclul primar/gimnazial

10.     Ponderea în volumul total de ore, conţinutul, programarea şi metodologia predării jocului sportiv volei cuprins în programa şcolară pentru ciclul primar/gimnazial

11.     Măsuri şi proceduri metodice şi organizatorice, verificate experimental, care asigură creşterea valorii densităţii motrice a lecţiei de educaţie fizică, la primar/gimnazial/liceal

12.     Obiectivele, conţinuturile, metodologia şi efectele tratării diferenţiate a elevilor la nivelul învăţământului primar/gimnazial/liceal

13.     Procedee metodice şi structuri de exerciţii pentru dezvoltarea detentei şi elasticităţii la copii şi juniori.

14.     Metodologia dezvoltării îndemânării. Rolul echilibrului în prognoza şi diagnoza capacităţii de performanţă.

15.     Capacităţile coordinative. Particularităţile investigării şi dezvoltării acestora la copii şi juniori, în diferite ramuri de sport.

16.     Comunicarea didactică şi conţinutul acesteia în lecţia de educaţie fizică.

17.     Educaţia fizică şcolară, cadru particular de favorizare a integrării sociale.

18.     Educaţia fizică şi sportul, mijloace de socializare.

19.     Raportul "statut real" - "statut perceput", la profesorul de educaţie fizică.

20.     Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la elevi, prin mijloacele educaţiei fizice şi sportului.

21.     Imaginea de sine, perceperea altora şi structura relaţiilor interindividuale, exprimate în lecţia de educaţie fizică.

22.     Optimizarea comunicării în grupul şcolar prin mijloacele specifice educaţiei fizice şi sportului.

23.     Eficienţa jocurilor motrice, ştafetelor şi întrecerilor în însuşirea tehnicii jocurilor sportive.

24.     Studiu asupra potenţialului biometric al copiilor/sportivilor şi conturarea modelelor finale, intermediare şi operaţionale la volei.

25.     Studiu asupra eficienţei acţiunilor de joc la nivel de _________ şi conturarea modelelor finale, intermediare şi operaţionale la volei.

26.     Optimizarea mijloacelor tehnico-tactice pentru îmbunătăţirea jocului de apărare la nivelul echipelor de copii şi juniori.

 

BIBLIOGRAFIE

1.        Badiu, T. - Teoria si metodica educatiei fizice si sportului (culegere de texte), Ed.Evrica,

2.        1998.

3.        Carstea, G. - Teoria si metodica educatiei fzice si sportului, Ed. Universal, Bucuresti,1993.

4.        Cârstea Gh. (2000) – Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Ed. AN-DA, Bucureşti

5.        Colibaba Evuleţ, D. (2007) – Praxiologie şi proiectare curriculară în educaţie fizică şi sport, Ed. Universitaria, Craiova

6.        Colibaba Evuleţ, D., Bota I., (1998) – Jocuri sportive – teorie şi metodică, Ed. Aldin, Bucureşti

7.        Dragnea, A. - Antrenamentul sportiv, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.

8.        Dragnea, A. - Bota, A. - Teoria activitatilor motrice, Ed. Didactica si Pedagogica,

9.        Bucuresti, 1999.

10.     Dragan, I. - Selectia si orientarea medico-sportiva, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1989.

11.     Hrisca, A. - Predescu, T. - Darjan, C. - Baschet la copii si juniori, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1985.

12.     Kunst-Ghermanescu, I. si colab.- Teoria si metodica handbalului, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

13.     Motroc, I. - Fotbal la copii si juniori, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.

14.     Tatu, T. - Alexandrescu, D. - Ardeleanu, T. - Atletism, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

15.     Vieru, N. - Manual de gimnastica sportiva, Ed. Driada, Bucuresti, 1997.

16.     Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul national pentru curriculum – Curriculum national - Programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a, volumul 9, Bucuresti,1999.

17.     Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul national pentru curriculum – Curriculum national - Programe scolare pentru clasa a IX-a, volumul 3, Bucuresti, 1999, pag. 3-6; 97-105.

18.     Ministerul Educatiei Nationale, Serviciul national de evaluare si examinare- Sistemul national scolar de evaluare la disciplina educatie fizica si sport, Ed. Scoala Romaneasca, Bucuresti, 1999.

19.     Cristea S., (1998) – Dicţionar de termeni pedagogici, ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

20.     Dragnea A., (2002) – Teoria educaţiei fizice şi sportului, Ed. FEST, Bucureşti

21.     Dragnea A., Bota, A., Teodorescu S., Stănescu M., Şerbănoiu s., Tudor V., (2006) – Educaţie Fizică şi Sport, Ed. FEST, Bucureşti

22.     Dragomir, P., Scarlat, E., (2004) – Educaţie fizică şcolară, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti.

23.     Ionescu M., Radu I., (2001) – Didactica modernă (ediţia a II-a revizuită), Ed. Dacia, Cluj-Napoca

24.     Niculescu, M., Vladu, L., (2005) – Volei de la A la Z, Ed. Universităţii din Piteşti.

25.     Raţă, G., (2004) – Didactica educaţie fizice şcolare, Ed. Alma Mater, Bacău.

26.     Raţă, G., (2004)– Didactica educaţiei fizice şi sportului, Ed. Alma Mater, Bacău.

27.     Raţă, G., (2008)- Didactica educaţiei fizice şi sportului, Ed.Pim, Iaşi

28.     Scarlat E., Scarlat M.B., (2002)- Educaţie fizică şi sport – manual pentru învăţământul gimnazial. Ed.  Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.

29.     Stănescu M., (2002) – Metodica educaţiei fizice (note de curs), ANEFS, Bucureşti.

 

 

Conf. univ.dr. JULIEN LEONARD FLEANCU

 

        I. Tematica pentru Educatia Fizica si Sportiva Scolara

1.        Tendinţe actuale în gestionarea timpului liber al elevilor ciclul primar şi gimnazial.

2.        Aspectele particulare ale utilizării mijloacelor specifice şi nespecifice ale educaţiei fizice şi sportului în timpul liber ale elevilor.

3.        Identificarea elementelor de conţinut ale paradigmei educaţiei permanente, din perspectiva domeniului Educaţie fizică şi Sport.

4.        Elaborarea şi experimentarea unor programe şcolare pentru orele în curriculum opţional, ciclul primar şi gimnazial.

5.        Contribuţia educaţiei fizice şi a sportului în formarea personalităţii elevilor.

6.        Particularităţile practicării turismului de agrement, pe stadii de vârstă la elevi.

7.        Experienţe în aplicarea şi interpretarea testelor motrice, fiziologice şi psihologice în lecţia de educaţie fizică şi sport, ciclul primar şi gimnazial.

8.        Contribuţii în optimizarea evaluării şi aprecierii elevilor la disciplina educaţie fizică.

9.        Rolul jocurilor sportive, exerciţiilor gimnice şi atletice în realizarea cerinţelor programei de educaţie fizică şi sport la elevii din ciclul primar şi gimnazial.

10.     Jocurile de mişcare şi rolul lor în realizarea obiectivelor lecţiei de educaţie fizică şi sport.

11.     Modalităţi de optimizare a predării disciplinelor şi ramurilor sportive în cadrul orelor de educaţie fizică şi sport la elevii din ciclul primar şi gimnazial.

12.     Dezvoltarea motricităţii prin utilizarea jocurilor de mişcare la copii din ciclul primar sau gimnazial si liceal .

13.     Contribuţii în elaborarea unor programe de tonifiere musculară prin intermediul diferitelor  mijloace  (fitness, pilates, balonul elveţian, gimnastica aerobică, banda elastică) pentru diferite categorii de vârstă.

14.     Optimizarea tehnicilor de dezvoltare a mobilităţii articulare şi a elasticităţii musculare la elevii din ciclul gimnazial.

 

 

BIBLIOGRAFIE

1. Ariile curriculare de educaţie fizică şi sport (în vigoare), www.edu.ro

2. Bădescu V. (2006) – Înot – curs de perfecţionare, Piteşti, Editura Paralela 45.

3. Cârstea Gh. (1999) – Metodica educaţiei fizice şcolare, Bucureşti, A.N.E.F.S.

4. Cârstea Gh. (2000) – Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Bucureşti, Editura AN-DA.

5. Creţu M. (2006) - Gimnastica de bază, metodica organizării, dezvoltării fizice generale şi a capacităţii aplicative, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti.

6. Creţu M. (2006) - Bazele metodice ale pregătirii tehnice în gimnastica artistică masculină, Îndrumar practico-metodic, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti.

7. Criteriile de notare la clasa a V-a şi a VIII-a, www.edu.ro

8. Dragnea A. (1996) – Antrenamentul sportiv, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

9. Dragnea A. (coord.9 (2002) – Teoria educaţiei fizice şi sportului, Bucureşti, Editura FEST.

10. Dragnea A., Bota A. (1999) – Teoria activităţilor motrice, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

11. Dragnea A., Teodorescu S. (20029 – Teoria sportului, Bucureşti, Editura FEST.

12. Firea E. (2003) – Metodica educaţiei fizice şcolare, Bucureşti, Universitatea Ecologică.

13. Fleancu J.L. (2001) – Baschet. Îndrumar practico-metodic, Piteşti, Editura Cultura.

14. Fleancu J.L. (2007) – Metodica predării baschetului, Craiova, Editura Universitaria.

             15. Fleancu J.L. (2007) – Baschet – curs de perfecţionare, Craiova, Editura Universitaria.

16. Ghidurile metodologice de aplicare a programelor de educaţie fizică şi sport (2000) (2001) MEC-SNEE.

17. Grigore V. (2003) – Gimnastica. Manual pentru cursul de bază, Bucureşti, Editura Bren.

18. Macri A.C. , 2002, Regulament, terenuri, materiale, instalatii de atletism, Ed. Universitatii din Pitesti;

19.Macri A.C., 2002, Atletismul pentru scolari, Ed. Universitatii din Pitesti;

20.Macri A.C., 2007, Atletism, Tehnica si metodica exercitiilor atletice, Universitaria Craiova;

21. Mihăilă I. (2004) – Handbal – curs teoretic, Editura Universităţii din Piteşti.

22. Mihăilă I., Preda C. (2002) – Handbal – tehnica şi metodica jocului, Piteşti, Editura Powe Flower.

23. Mihăilă I., Preda C. (2006) – Handbal – Îndrumar practico-metodic, Craiova, Editura Universitaria.

24. Mihăilă I. (2006) – Evaluarea şi selecţia în pregătirea handbaliştilor de performanţă, Craiova, Editura Universitaria.

25. Mihăilescu L. (2001) – Atletism în şcoală, Editura Universităţii din Piteşti.

             28. Negulescu I. (2000) – Handbal, tehnica jocului, Bucureşti.

29. Niculescu I. (2006) – Psihomotricitatea în jocul de volei, Craiova, Editura Universitaria.

30. Niculescu I. (2006) – Evaluare motrică şi somato-funcţională, Craiova, Editura Universitaria.

31. Niculescu I. (2006) – Istoria educaţiei fizice şi sportului, Craiova, Editura Universitaria.

32. Niculescu I. (2006) – Volei – Curs, Craiova, Editura Universitaria.

33. Niculescu M. (1998) - Metodica predării jocului de volei, Editura Universităţii din Piteşti.

34. Niculescu M. (1999) - Volei – Tehnică şi tactică, Editura Universităţii din Piteşti.

35. Niculescu M., Georgescu L., Marinescu A. (2006) – Condiţia fizică şi starea de sănătate, Craiova, Editura Universitaria.

36. Predescu T., Moanţă A. (2001) – Baschetul în şcoală. Instruire – învăţare, Bucureşti, Editura Semne.

37. Raţă G. (2004) – Didactica educaţiei fizice şi sportului, Bacău, Editura Alma Mater.

38. Raţă G. (2004) – Metodica educaţiei fizice şi sportului, Bacău, Editura Alma Mater.

39. Simion Gh. (1998) – Exerciţii gimnice în lecţia de educaţie fizică şcolară, Editura Universităţii din Piteşti.

40. Sistemul naţional şcolar de evaluare la educaţie fizică şi sport (1999), Bucureşti.

41. Solomon M., Grigore V., Bedo C. (1996) – Gimnastica, Târgovişte, Dom Impex.

42. Şufariu N. (1993) – Baschet. Curs de bază, Editura Universităţii din Piteşti.

43. Cerghit I. (coord.9 (1988) – Curs de pedagogie, Bucureşti, T.U.B.

44. Creţu M. (2006) - Gimnastica artistică, curs de perfecţionare, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti.

45. Colibaba Evuleţ D. (2002) – Baschet. Note de curs, Editura Universităţii din Piteşti.

46. Colibaba Evuleţ D. (1998) – Jocuri sportive. Teorie şi metodică, Bucureşti, Editura Aldin.

47. Fleancu J.L. (2007) – Măsurare şi evaluare în jocul de baschet, Craiova, Editura Universitaria.

48. Ionescu M., Radu I. (1995) – Didactica modernă, Cluj, Editura Dacia.

49. Niculescu I. (2003) – Jocuri dinamice, Editura Universităţii din Piteşti.

50. Niculescu M., Vladu L. (2005) – Volei de la A la Z, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti.

51. Niculescu M., Mateescu A., Creţu M., Trăilă H. (2006) – Bazele ştiinţifice şi aplicative ale pregătiriimusculare, Craiova, Editura Universitaria.

52. Stoica A. (coord.) (2001) – Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori, Bucureşti, Editura Prognosis.

53. Stoica A. (2003) – Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Bucureşti, Humanitas Educaţional.

 

        II.  Tematica pentru Sportul de Performanta

1.        Optimizarea strategiei didactice în cadrul diverselor ramuri de sport şi  stadii formative.

2.        Tendinţe actuale în dezvoltarea diverselor ramuri de sport şi probe sportive.

3.        Dezvoltarea calităţilor motrice (viteză, îndemânare, rezistenţă, forţă) prin mijloace specifice disciplinelor şi ramurilor sportive la nivelul eşaloanelor de copii, juniori III, juniori II, juniori I şi performanţă.

4.        Optimizarea factorilor antrenamentului sportiv (pregătire fizică, tehnică, tactică) pe discipline şi ramuri sportive la diferite eşaloane ale sportului de performanţă (copii, juniori III, juniori II, juniori I, seniori).

5.        Studiu privind utilizarea formelor şi sistemelor de joc (pentru jocurile sportive) la diferite eşaloane ale sportului de performanţă (copii, juniori III, juniori II, juniori I, seniori).

6.        Optimizarea evaluării în antrenamentul sportiv privind calităţile fizice, tehnice, tactice, psihologice, teoretice.

7.        Optimizarea metodicii corectării greşelilor în execuţiile tehnice pe discipline şi ramuri sportive.

8.        Studiu privind apariţia şi evoluţia disciplinelor şi ramurilor sportive şi modalităţi de adaptare conform cerinţelor spectacolului sportiv actual.

9.        Studiu privind rolul psihomotricităţii în procesul de selecţie pentru jocurile sportive.

10.     Studiu privind profilul somato-motric al jucătorilor de (handbal, volei, baschet, fotbal) în funcţie de post sau vârstă.

11.     Stretchingul şi eficienţa acestuia în dezvoltarea mobilităţii articulare şi a elasticităţii musculare în educaţie fizică şi sport.

12.     Factorii complementari în formarea sportivului de performanţă.

 

BIBLIOGRAFIE

1.        Badea D. (2001) – Rugby. Fundamentele teoretice şi metodice, Bucureşti, FEST.

2.        Bădescu V. (2006) – Înot – curs de perfecţionare, Piteşti, Editura Paralela 45.

3.        Bompa T. (2003) – Totul despre pregătirea tinerilor campioni, Bucureşti, Editura Ex Ponto.

4.        Bompa, T(2002) - Teoria şi metodologia antrenametului, Editura ExPunto, Bucureşti.

5.        Bompa, T.(2003) - Performanţa în jocuri sportive. Teoria şi metodologia antrenametului, Editura ExPunto, Bucureşti.

6.        Bota C (2000) -  Ergofiziologie, Editura Globus, Bucureşti.

7.        Colibaba Evuleţ D. (1998) – Jocuri sportive. Teorie şi metodică, Bucureşti, Editura Aldin.

8.        Creţu M. (2006) - Gimnastica artistică, curs de perfecţionare, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti.

9.        Drăgan I (1994) -  Medicina Sportivă Aplicată, Editura EDITIS, Bucureşti.

10.     Dragnea A, Mate – Teodorescu S (2002) Teoria Sportului, Editura FEST, Bucureşti.

11.     Dragnea A. (1996) – Antrenamentul sportiv, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

12.     Dragnea A., Teodorescu S. (20029 – Teoria sportului, Bucureşti, Editura FEST.

13.     Georgescu L(2006) Prim ajutor şi traumatologie sportivă aplicată, Editura Universitaria, Craiova.

14.     Hantău I., Bocioacă L. (19989 – Antrenamentul în judo. Pregătirea fizică şi tehnică, Editura Universităţii din Piteşti.

15.     Macovei S. (19999 – Gimnastica ritmică de performanţă, A.N.E.F.S.

16.     Macri A.C. , 2002, Regulament, terenuri, materiale, instalatii de atletism, Ed. Universitatii din Pitesti;

17.     Macri A.C., 2002, Atletismul pentru scolari, Ed. Universitatii din Pitesti;

18.     Macri A.C., 2007, Atletism, Tehnica si metodica exercitiilor atletice, Universitaria Craiova;

19.     Marinescu Gh. (2000) – Polo pe apă – tehnică, Bucureşti, Editura Printech.

20.     Mihăilă I. (2006) – Evaluarea şi selecţia în pregătirea handbaliştilor de performanţă, Craiova, Editura Universitaria.

21.     Mihăilă I., Preda C. (2002) – Handbal – tehnica şi metodica jocului, Piteşti, Editura Powe Flower.

22.     Mihăilescu L, Mihăilescu N(2002) – Insruirea programată, Editura Universităţii din Piteşti.

23.     Motroc I. (19969 – Fotbal la copii şi juniori, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

24.     Negulescu I. (2000) – Handbal, tehnica jocului, Bucureşti.

 

prof. univ. dr. LILIANA MIHĂILESCU

 

A.       Tematică educaţie fizică şcolară - unităţi de învăţământ general

 

·          Optimizarea elementelor de strategie didactică în direcţia creşterii eficienţei predării şi sau învăţării

·          Optimizarea elementelor de strategie didactică în direcţia creşterii eficienţei evaluării

·          Stabirea relaÈ›iei dintre competenÈ›ele specifice È™i ariile de conÈ›inut, pe cicluri È™i clase

·          Contribuţii în armonizarea obiectivelor operaţionale cu elementele startegiei didactice

·          Contribuţii în dezvoltarea, prin modernizare, a mijloacelor educaţiei fizice

·          Contribuţii în optimizarea comunicării în predare-învăţare-evaluare

·          Identificarea pârghiilor de conştientizare a elevilor pentru participarea activă la lecţii

·          Identificarea pârghiilor de conştientizare a elevilor pentru  utilizarea mijloacelor educaţiei fizice şi sportului în timpul liber

·          Contribuţii în creşterea contribuţiei educaţiei fizice şcolare în integrarea socială

 

Bibliografie minimală

1.        Bălan , B., & Boncu , Ş. (2005). Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şigrade didactice.Iaşi: Polirom.

2.        Bontaş, I. (2007). Pedagogie tratat ediţia a VI-a revăzută şi adăugită.  Bucureşti: Bic All

3.        Cârstea, G. (2000). Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului.  Bucureşti

4.  Cerghit, I. (2002). Sisteme de instruire alternative şi complementare. Bucureşti: Aramis.

5.  Cerghit, I. (2006). Metode de învăţământ(ed. IV). Iaşi: Polirom.

6.  Colibaba-Evuleţ, D. (2007). Praxiologie şi proiectare curriculară în educaţie fizică şi sport.Craiova: Universitaria

7.  Cristea, S. (2004). Studii de pedagogiegenerală.Bucureşti: Didactică şi  Pedagogică R.A.

8. Thomas, R., & Nelson, K. (1997). Metodologia cercetării în activitatea    Fizică (Vol. I-II). Bucureşti: Centru de Cercetări pentru Problemele Sportului.

 

 

B.       Tematică educaţie fizică şcolară /sport de performanţă - unităţi de învăţământ vocaţionale

·          Optimizarea elementelor de strategie didactică în direcţia creşterii eficienţei predării şi sau învăţării

·          Optimizarea elementelor de strategie didactică în direcţia creşterii eficienţei  dezvoltării capacităţii motrice specifice

·          Contribuţii în optimizarea procesului de selecţie secundară

·          Contribuţii în optimizarea performanţei sportive în corelaţie cu stadialitatea antrenamentului sportiv

·          Posibilităţi de îmbunătăţire a comunicării între elev şi profesor

·          Contribuţii în restructurarea metodologiei de antrenament din perspectiva stadialităţii antrenamentului sportiv

·          Contribuţii în elaborarea liniilor metodice pe ramuri de sport şi probe sportive

·          Contribuţii metodologice în dezvoltarea pârghiilor motivaţionale intrinseci ale sportivilor

·          Posibilităţi de diversificare a metodelor şi mijloacelor de antrenament la nivelul factorilor acestora

·          Contribuţii în promovarea valenţelor educaţionale ale activităţilor motrice extracurriculare

 

Bibliografie minimală

 

1. Bălan , B., & Boncu , Ş. (2005). Psihopedagogie pentru examenele de  definitivare şigrade didactice.Iaşi: Polirom.

2. Bontaş, I. (2007). Pedagogie tratat ediţia a VI-a revăzută şi adăugită.   Bucureşti: Bic All

3. Colibaba-Evuleţ, D., 2007,Praxiologie proiectare curriculară în educaţie fizică şi sport, edit. Universităţii din Craiova

4. Dragnea, A., Mate-Teodorescu, S.,Teoria sportului, edit. FEFS, Bucureşti

 1. Nicu, A., coord., 1993, Antrenamentul sportiv modern, edit. Editis, Bucureşti
 2. Nicu, A., coord., 2002, Enciclopedia Educaţiei Fizice şi Sportului din România vol. IV. Dicţionar descriptiv şi explicativ de noţiuni şi termeni, edit. Aramis, Bucureşti
 3. Raţă, G., Raţă, C.B., 2006, Aptitudinile în activitatea motrică, edit. EDU Soft, Bacău

8.  Raţă , G. (2008). Didactica educaţiei fizice şi sportului.Iaşi: Pim.

9. Simion, Gh., Mihăilă I., Stănciulescu, G.,Antrenamentul sportiv, Concept sistemic, edit. Ovidius University Press, Constanţa

10. Teoria antrenamentului, traducere, Sportul de Performanţă, edit. CCPS, Bucureşti

11.Wells, K., & Dillon, E. (1952). The sit and reach—a test of back and leg flexibility.Research Quarterly. American Association for Health, Physical Education and Recreation, 23 (1, pg. 115-118).

Prof. univ. dr. habil. MIHĂILĂ ION

 

1.        Contribuţii teoretice şi metodice privind valorificarea conţinuturilor programei de educaţie fizică în formarea/dezvoltarea/educarea capacităţilor, competenţelor şi aptitudinilor specifice la elevii din ciclul primar/gimnazial/liceal

2.        Programarea, conţinutul şi metodica predării jocurilor sportive în orele prevăzute în programa şcolară şi curriculumul la decizia şcolii

3.        Metode, mijloace şi forme de organizare cu eficienţă crescută în influenţarea dezvoltării fizice/calităţilor motrice verificate experimental în lecţia de educaţie fizică

4.        Programarea şi metodologia predării conţinuturilor aparţinând jocurilor sportive

5.        Instruirea echipelor reprezentative scolare

6.        Modalităţi de realizare a factorilor antrenamentului sportiv la nivelul echipelor reprezentative şcolare (jocuri sportive)

7.        Comunicarea didactică şi conţinutul specific activităţii de educaţie fizică şi sport

8.        Metodologia dezvoltării calităţilor motrice în cadrul lecţiilor de educaţie fizică şi sport

9.        Contribuţii privind elaborarea modelului de pregătire într-un ciclu anual în cadrul jocurilor sportive

10.     Contribuţii la îmbunătăţirea procesului de antrenament la echipele reprezentative şcolare (jocuri sportive) şi cele din Liceele cu program sportiv

11.     Eficienţa jocurilor motrice, ştafetelor şi întrecerilor în însuşirea tehnicii jocurilor sportive

12.     Particularităţile procesului de antrenament sportiv din unităţile sportive şcolare

13.     Căi şi mijloace de realizare a antrenamentului individualizat  în cluburile sportive şcolare

14.     Studiu/contribuţii privind optimizarea metodologiei de selecţie în jocurile sportive

15.     Studiu privind dinamica factorilor antrenamentului sportiv în procesul de pregătire la nivelul echipelor şcolare

16.     Contribuţii la îmbunătăţirea metodicii învăţării procedeelor specifice jocului de handbal

17.     Studiu privind perfecţionarea modelului tehnico-tactic la nivelul echipelor de handbal (copii şi juniori)

18.     Studiu tehnic şi biomecanic al procedeelor tehnice specifice jocului de handbal

19.     Studiu privind stabilirea şi însuşirea combinaţiilor tehnico-tactice specifice jocului de handbal la nivelul echipelor de copii şi juniori

20.     Optimizarea predării jocului de handbal prin folosirea aparaturii ajutătoare

21.     Valenţele formative, conţinutul şi metodica predării jocurilor sportive la elevii ciclului primar/gimnazial/liceal

 

BIBLIOGRAFIE

Acsinte A., Eftene A., (2000), Handbal - de la iniţiere la marea performanţă, Editura Media, Bacău

Acsinte A., (2007), Handbal predarea jocului în şcoala generală, Editura Performantica, Iaşi

Bompa T., (2002), Teoria şi metodologia antrenamentului, Editura ExPonto, Bucureşti

Bompa T., (2003), Performanţa în jocurile sportiveTeoria şi metodologia antrenamentului, Ed.  Ex Ponto,  Bucureşti

Bota I., (1984), Handbal. Modele de joc şi pregătire, Editura Sport-Turism, Bucureşti

Bota I., Bota M., (1987), Handbal, Editura Sport-Turism, Bucureşti

Bota, C., (2002), Fiziologie generală. Aplicaţii la efortul fizic, Editura Medicală, Bucureşti

Bota, I., Macovei, B., (1983), HANDBAL antrenamentul portarului, Editura sport-turism, Bucureşti

Cârstea, Gh., (1993), Programarea şi planificarea în educaţia fizică şi sportivă şcolară, Editura Universul , Bucureşti

Ciolcă, S., M., (2008), Fotbal. Fundamente teoretice şi metodice, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti, pp. 120-146

Cojocaru, V., (2000), Strategia pregătirii juniorilor pentru fotbalul de înaltă performanţă, Editura Axis Mundi, Bucureşti, pp. 82-108

Colibaba, E., D., (2007), Praxiologie şi proiectare curriculară în educaţie fizică şi sport, Editura universitaria, Craiova

Colibaba, E., D., Bota, I.,  (1998), Jocuri sportive, teorie şi metodică, Editura Aldin, Bucureşti

Croitoru, D., (1999), Ambidextrie în jocurile sportive, Editura A.N.E.F.S., Bucureşti

Csűdör, G., (1986), Instruirea echipelor şcolare, Editura Sport Turism, Bucureşti

Dragnea, A., Bota, Aura., (1999), Teoria activităţilor motrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Dragnea, A., Teodorescu, Silvia, Mate, (2002), Teoria sportului, Editura FEST, Bucureşti

Dragnea. A., (1984), Măsurarea şi evaluarea în educaţie fizică şi sport, Editure Sport Turism, Bucureşti

Dragnea. A., (1996), Antrenamentul sportiv,  Editura Didactică şi Pedagogică,  Bucureşti

Dragnea A şi colab. (2006), Educaţie fizică şi sport teorie şi didactică, Editura FEST, Bucureşti

Drăgan, I., (1989), Selecţia şi orientarea medico-sportivă, Editura Sport Turism, Bucureşti

Epuran, M., Holdevici, Irina, Toniţa, Florentina, (2008), Psihologia sportului de performanţă, Ed. FEST, Bucureşti

Ghiţescu, I., G., Moanţă A., D., (2005), Baschet. Fundamente teoretice şi metodice, ANEFS, Bucureşti, pp. 153-181

Gogâltan, V., (1974), Instruirea copiilor şi juniorilor în handbal, Editura Stadion Bucureşti

Hahn, E., (1996), Antrenamentul sportiv la copii, M.T.S., C.C.P.S., Bucureşti

Hantău C., (2004), Handbal. Antrenamentul copiilor şi juniorilor, Editura Printech, Bucureşti

Iancu A., (2002), Handbal, Editura Semne, Bucureşti

Igorov,  Bosi, M., (2009), Instruirea în handbal Copii şi juniori, Editura Moroşan, Bucureşti

Ionescu I., Football Tehnica şi tactica jocului, Editura Helicon, Timişoara

Mihăilă, I., (2006), Evaluarea în selecţia şi pregătirea handbaliştilor de performanţă, Editura Universitaria, Craiova

Mihăilă, I., (2006), Handbal optimizarea pregătirii fizice specifice la echipele de juniori, Editura Universitaria Craiova

Mihăilă I., Popescu D., C., (2009), Îndrumar practico-metodic, Editura Universităţii din Piteşti

Mihăilă I., (2013), Handbal Exerciţii pentru joc, Editura Universităţii din Piteşti

Mihăilă I., (2013), Handbal Metodica antrenamentului, Editura Universităţii din Piteşti

Mihăilă I., (2013), Handbal Teoria jocului, Editura Universităţii din Piteşti

Mihăilescu, L., coordonator (2004), Tendinţe în evoluţia potenţialului biomotric, Editura Universităţii din Piteşti

Mihăilescu, L., Mihăilescu, N., (2006), Atletism în sistemul educaţional, Editura Universităţii din Piteşti

Mihăilescu, L. şi colaboratorii, (2010), Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare, Editura Pim, Iaşi

Mihăilescu, N., (2008), Organizare şi conducere în structurile sportului, Editura Universităţii din Piteşti

Moanţă, A., Ghiţescu, G., Ghiţescu, M., (2008), Baschetul în lecţia de educaţie fizică – ciclul liceal, Editura Matrix Rom, Bucureşti

Motroc I., Motroc F., Motroc A., (1999), Fotbal. Curs de specializare, Editura ANEFS, Bucureşti, pp. 128-129

Motroc, I., (1994), Fotbal de la teorie la practică, Editura Rodos, Bucureşti

Năstase, V., D., (2005), Comunicarea în dansul sportiv, Editura Universităţii din Piteşti

Negulescu, I., (1998), Argument pentru un debut timpuriu, Editura Universitas Company, Bucureşti

Negulescu, I., (2000), Handbal, Iniţiere – Performanţă, Editura Oglinda Press, Bucureşti

Negulescu, I., (2000), Handbal, tehnica jocului, Editura A.N.E.F.S., Bucureşti

Negulescu, I., (2005), Manual de handbal, Editura Cartea Universitară, Bucureşti

Nicu, A. şi colab., (1993) Antrenamentul sportiv modern, Editura. EDITIS, Bucureşti

Nicu, A., coordonator, (2002), Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului din România, volumul IV, Editura ARMIS, Bucureşti

Niculescu, M., (1999), Elemente de psihologia sportului de performanţă şi mare performanţă,  Editura Didactică şi Pedagogică,  Bucureşti

Niculescu, M., (2003), Metodologia cercetării ştiinţifice în educaţie fizică şi sport, vol I, II,  Editura Bren,  Bucureşti

Niculescu,  M.,  (2001), Ştiinţa pregătirii musculare, Editura. Universităţii din Piteşti 

Niculescu, M., Georgescu, L., Marinescu, A., (2006), Condiţia fizică şi starea de sănătate, Editura Universitaria, Craiova

Niculescu, I., I., (2009), Evaluare în educaţia motrică, Editura Universitaria, Craiova

Niculescu, I., I., (2009), Metodica educaţiei fizice în învăţământul primar şi gimnazial, Editura Universitaria, Craiova

Niculescu M., Niculescu I., I., Rada L., (2014), Fundamentele jocului de volei, Editura Universitaria, Craiova

Orţănescu C., Popescu C., (2011), Handbal. Teoria şi metodica jocului, Editura Universitaria, Craiova, 198 p

Popescu D., C., (2007), Handbal. Instruirea în stadiile formative primare, Editura Universitaria, Craiova

Popescu, C., (1969), Handbal jocul portarului, Editura CNEFS, Bucureşti

Popescu, D., C., (2007), Handbal Instruirea în stadiile formative primare, Editura Universitaria, Craiova

Predescu, Teodora, Ghiţescu, G., (2001), Baschet. Pregătirea echipelor de performanţă,  Editura SemnE,  Bucureşti

Raţă G., (2008), Didactica Educaţiei fizice şi Sportului, Ediitura Pim, Iaşi

Rizescu C., (2011), Handbal. Selecţia şi pregătirea tehnică a începătorilor, Editura University Press, Constanţa

Rizescu, C., (2010), Handbal Teoria jocului, Editura Ovidius University Press,

Scarlat E., Scarlat M., B., (2003), Educaţie fizică şi sport, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Simion, G., Amzăr, L., (2009), Ştiinţa cercetării mişcării umane, Editura Universităţii din Piteşti

Simion, G., Mihăilă, I., Stănculescu, G., (2011), Antrenament sportiv Concept sistemic, Editura Ovidius University Press, Constanţa

Sotiriu D., Sotiriu R., (1998), Handbal. Teoria  şi metodica jocului, Universitatea Ecologică, Bucureşti

Sotiriu R., (1998), Handbal, Editura Garold, Bucureşti

Şerbănoiu, S., (2004), Metodica educaţiei fizice, Editura Cartea Universitară, Bucureşti

Şiclovan, I., (1984), Teoria şi metodica antrenamentului sportive, Editura CNEFS, Bucureşti

Teodorescu, L., (1975), Probleme de teorie şi metodică în jocurilor sportive,  Editura Sport - Turism,  Bucureşti

Teodorescu, S., (2009), Antrenament şi competiţie, Editura Alpha MDN, Bucureşti

Teodorescu, S., (2009), Periodizare şi planificare în sportul de performanţă, Editura Alpha MDN, Bucureşti

Trofin E., Grigorovici S., (1967), Handbalul la copii şi juniori, Editura Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti

Tudor, V., (2005), Măsurare şi evaluare în cultură fizică şi sport, Editura Alpha MDN, Buzău

Tudöş, Ş., (1993), Elemente de statistică aplicată,  M.T.S,  Bucureşti

 

Conf. univ.dr. BĂDESCU VICTOR

Tematica pentru educaÈ›ia fizică È™colară, activităÈ›i fizice adaptate,

sportul de performanÈ›ă È™i sportul adaptat

 

 1. Strategii, orientări È™i tendinÈ›e metodologice de proiectare È™i planificare a intruirii în educaÈ›ia fizică È™colară, activităÈ›i fizice adaptate, sportul de performanÈ›ă È™i sportul adaptat.
 2. Strategii, orientări È™i tendinÈ›e metodologice de proiectare È™i planificare a intruirii în nataÈ›ia È™colară.
 3. Strategii, metode È™i mijloace moderne de optimizare a calităÈ›ilor motrice în educaÈ›ia fizică È™colară, activităÈ›i fizice adaptate, sportul de performanÈ›ă È™i sportul adaptat.
 4. Strategii, metode È™i mijloace moderne de optimizare a calităÈ›ilor motrice în nataÈ›ia È™colară.
 5. Contribuţii privind valorificarea conţinuturilor programei de educaţie fizică în optimizarea/dezvoltarea/educarea/formarea aptitudinilor, atitudinilor, capacităţilor È™i competenţelor specifice la elevii din ciclul primar/gimnazial/liceal.
 6. Contribuţii privind elaborarea de programe È™colare, orientarea conţinutului şi organizarea activităţii didactice în orele prevăzute în regim extracurricular la ciclul ciclul primar. 
 7. Contribuţii în optimizarea evaluării, măsurării şi aprecierii elevilor în educaÈ›ia fizică È™i sportul È™colar.
 8. ContribuÈ›ii în proiectarea strategiilor instructiv-educative în educaÈ›ia fizică È™colară, activităÈ›i fizice adaptate, sportul de performanÈ›ă È™i sportul adaptat la nivelul diferitelor tipuri de documente curriculare (principii, metode, mijloace, materiale, organizare).
 9. Eficienţa jocurilor motrice, ştafetelor şi întrecerilor în însuşirea tehnicii înotului sportiv.
 10. Particularităţile procesului de antrenament sportiv din unităţile sportive şcolare.
 11. PosibilităÈ›i de aplicare a înotului terapeutic pentru deficienÈ›ele: coloanei vertebrale, toracale È™i respiratorii în educaÈ›ia fizică È™colară, activităÈ›i fizice adaptate, sportul de performanÈ›ă È™i sportul adaptat.
 12. PosibilităÈ›i de aplicare a terapiei acvatice la persoanele cu deficienţe comportamentale, deficienţe neuromotorii şi motorii în educaÈ›ia fizică È™colară, activităÈ›i fizice adaptate È™i sportul adaptat.

 

Bibliografie

 

 1. BĂDESCU ,V. (2007), Înotul sport complex, Editura PIM, Iaşi.
 2. BĂDESCU ,V. (2007), Salvarea şi primul ajutor în înec, Editura PIM, Iaşi.
 3. Bădescu, V, Note de curs – ActivităÈ›i fizice adaptate, uz intern, 2015.
 4. BĂDESCU, V. (1999), Nataţie – curs bază, Editura Universităţii din Piteşti.
 5. BĂDESCU, V. (2004), Înot - baze teoretice şi practice, Editura Tipnaste Piteşti.
 6. Bădescu, Victor È™i alÈ›ii (2014), ActivităÈ›ile fizice adaptate ca instrument de incluziune socială, Editura Discobolul.
 7. Bîltac, GH. şi Rusu, L. (2008), Hidrokinetoterapie, Editura Universitaria, Craiova.
 8. Cârstea, Gheorghe (2000), Didactica educaÈ›iei fizice, ANEFS, BucureÈ™ti.
 9. Cârstea, Gheorghe (2000), Teoria educaÈ›iei fizice È™i sportului, Editure Universul, BucureÈ™ti.
 10. Cerghit I. (coord.9 (1988) – Curs de pedagogie, Bucureşti, T.U.B.
 11. CIRLĂ, L. (1999), Înotul şi aptitudinile psihomotrice în pregătirea tehnică, Ed. Printech, Bucureşti.
 12. Colibaba Evulet D., Bota. I. (2000,) Jocuri sportive- teorie și metodicd, Edit. ALDIN, Bucuresti.
 13. Colibaba Evulet, D (2007), Praxiologie È™i proiectare curriculariă în educatie fizica È™i sport, 2007, Edit. Universitaria Craiova.
 14. Colibaba Evuleţ D. (2002) – Baschet. Note de curs, Editura Universităţii din Piteşti
 15. Creţu M. (2006) - Bazele metodice ale pregătirii tehnice în gimnastica artistică masculină, Îndrumar practico-metodic, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti.
 16. Creţu M. (2006) - Gimnastica artistică, curs de perfecţionare, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti.
 17. Creţu M. (2006) - Gimnastica de bază, metodica organizării, dezvoltării fizice generale şi a capacităţii aplicative, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti.
 18. Dragnea A. (1996) – Antrenamentul sportiv, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
 19. Dragnea A. (coord.9 (2002) – Teoria educaţiei fizice şi sportului, Bucureşti, Editura FEST.
 20. Dragnea A., Bota A. (1999) – Teoria activităţilor motrice, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
 21. Dragnea, A., Bota, Aura, Teoria activităţilor motrice, Editura didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.
 22. Dragnea, A.,Teodorescu, S. (2002) , Teoria Sportului, Edit. FEST, Bucuresti;
 23. Dragnea, Adrian È™i Bota, Aura (1999), Teoria activităÈ›ilor motrice, Editura didactică È™i Pedagogică, BucureÈ™ti.
 24. Firea E. (2003) – Metodica educaţiei fizice şcolare, Bucureşti, Universitatea Ecologică.
 25. Fleancu J.L. (2001) – Baschet. Îndrumar practico-metodic, Piteşti, Editura Cultura.
 26. Fleancu J.L. (2007) – Baschet – curs de perfecţionare, Craiova, Editura Universitaria.
 27. Fleancu J.L. (2007) – Măsurare şi evaluare în jocul de baschet, Craiova, Editura Universitaria.
 28. Fleancu J.L. (2007) – Metodica predării baschetului, Craiova, Editura Universitaria.
 29. Grigore V. (2003) – Gimnastica. Manual pentru cursul de bază, Bucureşti, Editura Bren.
 30. Horghidan, Valentina (2000), Problematica psihomotricităÈ›ii, Editura Globus, BucureÈ™ti.
 31. Horghidan, Valentina, Problematica psihomotricităţii, Editura Globus, Bucureşti, 2000.
 32. Ionescu M., Radu I. (1995) – Didactica modernă, Cluj, Editura Dacia.
 33. Jivan, I.S. (2000), Înot baze teoretice şi metodice, Edit Printech, Bucureşti.
 34. Kevin Wilk, Kevin Joyner (2014), The use of aquatics in orthopedics and sport medecine and physical, SLAK Incorporated.
 35. Macri A.C. , 2002, Regulament, terenuri, materiale, instalatii de atletism, Ed. Universitatii din Pitesti;
 36. Macri A.C., 2002, Atletismul pentru scolari, Ed. Universitatii din Pitesti;
 37. Macri A.C., 2007, Atletism, Tehnica si metodica exercitiilor atletice, Universitaria Craiova;
 38. MAGLISCHO, E.W. (2003), Swimming fastest, Editura Human Kinetics.
 39. Marcu, V., Milea, Maria şi Dan, Mirela, Sport pentru persoane cu handicap, Editura Triest, Oradea, 2001.
 40. MARINESCU G. (1998), Copiii şi performanţa în înot, F.R.Nataţie, Bucureşti
 41. MaryBeth Papas Baun (2008), Fantastic water workouts, Ed. Human Kinetics.
 42. Mihailescu, L. (2016), Teoria Educatiei Fizice și Sportului, Note de curs Universitatea din Pitesti.
 43. Mihăilă I. (2004) – Handbal – curs teoretic, Editura Universităţii din Piteşti.
 44. Mihăilă I. (2006) – Evaluarea şi selecţia în pregătirea handbaliştilor de performanţă, Craiova, Editura Universitaria.
 45. Mihăilă I., Preda C. (2002) – Handbal – tehnica şi metodica jocului, Piteşti, Editura Powe Flower.
 46. Mihăilă I., Preda C. (2006) – Handbal – Îndrumar practico-metodic, Craiova, Editura Universitaria.
 47. Mihăilescu L. (2001) – Atletism în şcoală, Editura Universităţii din Piteşti.
 48. Negulescu I. (2000) – Handbal, tehnica jocului, Bucureşti.
 49. Niculescu I. (2003) – Jocuri dinamice, Editura Universităţii din Piteşti.
 50. Niculescu I. (2006) – Evaluare motrică şi somato-funcţională, Craiova, Editura Universitaria.
 51. Niculescu I. (2006) – Istoria educaţiei fizice şi sportului, Craiova, Editura Universitaria.
 52. Niculescu I. (2006) – Psihomotricitatea în jocul de volei, Craiova, Editura Universitaria.
 53. Niculescu M., Georgescu L., Marinescu A. (2006) – Condiţia fizică şi starea de sănătate, Craiova, Editura Universitaria.
 54. Niculescu M., Mateescu A., Creţu M., Trăilă H. (2006) – Bazele ştiinţifice şi aplicative ale pregătiriimusculare, Craiova, Editura Universitaria.
 55. Niculescu M., Vladu L. (2005) – Volei de la A la Z, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti.
 56. Păunescu, C., Muşu, I., Psihopedagogie specială integrată, Editura ProHumanitate, Bucureşti, 1997.
 57. Predescu T., Moanţă A. (2001) – Baschetul în şcoală. Instruire – învăţare, Bucureşti, Editura Semne.
 58. Radu, Gh., Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap, Editura ProHumanitate, Bucureşti, 1999.
 59. Raţă G. (2004) – Didactica educaţiei fizice şi sportului, Bacău, Editura Alma Mater.
 60. RaÈ›ă G., RaÈ›ă B. (2006) Aptitudinile în activitatea motrică, Editura Edu Soft, Bacău
 61. Simion Gh. (1998) – Exerciţii gimnice în lecţia de educaţie fizică şcolară, Editura Universităţii din Piteşti.
 62. Solomon M., Grigore V., Bedo C. (1996) – Gimnastica, Târgovişte, Dom Impex.
 63. Stoica A. (2003) – Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Bucureşti, Humanitas Educaţional
 64. Stoica A. (coord.) (2001) – Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori, Bucureşti, Editura Prognosis.
 65. Şufariu N. (1993) – Baschet. Curs de bază, Editura Universităţii din Piteşti.
 66. Teodorescu, Silvia, Bota, Aura, Educaţie fizică şi sport adaptat pentru persoanele cu deficienţe motorii, Editura Printech, Bucureşti, 2007.
 67. Tudor, Virgil (2000), Evaluare în educaÈ›ia fizică È™colară, Editura Printech, BucureÈ™ti.
 68. Vasile, L. şi Grecu, A. (2006), Hidrokinetoterapia aplicată, Editura Tehnoplast Company, BucureÈ™ti.
 69. clasa a V-a şi a VIII-a, www.edu.ro
 70. Ghidurile metodologice de aplicare a programelor de educaţie fizică şi sport (2000) (2001) MEC-SNEE.
 71. Sistemul naţional şcolar de evaluare la educaţie fizică şi sport (1999), Bucureşti.

 

Lect. univ. dr. COJANU FLORIN

 

1.        Modalitati de realizare a programelor ce dezvolta calităţile motrice in educatia fizica scolara (elaborarea programelor de dezvoltare a forţei, vitezei, rezistenţei, indemanarii).

2.        Proiectarea activităţilor psihomotrice in educatia fizica scolara (elaborarea programelor de dezvoltare a echilibrului, schemei corporale, lateralitatii).

3.        Proiectarea activităţilor didactice in educatia fizica scolara (elaborarea de plan anual, semestrial, unitati de invatare si proiect didactic)

4.        Metodologia elaborării obiectivelor (operationale) instructiv/educative si evaluarea calităţii şi eficienţei instruirii in educatia fizica scolara

5.        Planificarea pe termen lung şi identificarea talentelor (etapele dezvoltării sportive, pregătirea generală, pregătirea specializată, ciclul olimpic, predicţia performanţei pentru un plan de ciclu olimpic, identificarea tinerilor talente, metode de identificare ale vârfurilor de formă sportivă).

6.        Proiectarea strategiilor instructiv-educative in educatia fizica scolara la nivelul diferitelor tipuri de documente curriculare (metode, mijloace, materiale, principii, reguli )

7.        Strategii de realizare a programelor de pregătire în sportul de performanţă (tipuri de planuri de pregătire, tipuri de lecţii de antrenament, ciclul zilnic de antrenament);

 

Bibilografie

1.        Bompa T., (2003), Periodizarea, Editura Scolii Nationale der Antrenori, Bucuresti;

2.        Cherghit I – Sisteme de instruire alternative şi complementare, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002

3.        Colibaba-Evuleţ Dumitru, (2006), Proiectarea didactică ştiinţifică, curs – uz intern, Piteşti;

4.        Colibaba E D - Metodologia operaţionalizării obiectivelor instrucţionale, Ştiinţa Sportului, nr 14, 2003

5.        Colibaba E D – Proiectarea didactică ştiinţifică şi implementarea ei activitatea sportivă de performanţă, Ştiinţa Sportului nr. 2, 1996

6.        Dicţionar de pedagogie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979

7.        Dragnea A, Teodorescu S – Teoria sportului, Ed. FEST, Bucureşti, 2002

8.        Epuran M, Holdevici I, Toniţa F  - Psihologia sportului de performanţă, Ed. FEST, Bucureşti, 2001

9.        Fleancu J.L. (2007) – Baschet, Teorie si metodica, Ed. Universitaria Craiova

10.     Jinga I, Negreţ I -  Învăţarea eficientă, Editis, 1994

11.     Mihailescu, L. Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura Universitatea din Pitesti. 2007

12.     Neacşu I – Instruire şi învăţare, Ed. Didactică şi Pedagogică, ediţia a – II – a, Bucureşti, 1999

13.     Niculescu I (2006), Evaluare somato-motrică şi funcţională, Ed. Universitaria Craiova

14.     Niculescu M, Cretu M., Trăilă H., Mateescu A., (2006), Bazele generale ale pregătirii musculare, Ed. Universitaria Craiova

Conf. univ.dr. MANOLE CARMEN

        I. Tematica pentru Educatia Fizica si Sportiva Scolara

 

 

1.        Contribuţia educaţiei fizice şi a sportului în formarea personalităţii elevilor.

2.        Particularităţile practicării turismului de agrement, pe stadii de vârstă la elevi.

3.        Experienţe în aplicarea şi interpretarea testelor motrice, fiziologice şi psihologice în lecţia de educaţie fizică şi sport, ciclul primar şi gimnazial.

4.        Contribuţii în optimizarea evaluării şi aprecierii elevilor la disciplina educaţie fizică.

5.        Rolul jocurilor sportive, exerciţiilor gimnice şi atletice în realizarea cerinţelor programei de educaţie fizică şi sport la elevii din ciclul primar şi gimnazial.

6.        Jocurile de mişcare şi rolul lor în realizarea obiectivelor lecţiei de educaţie fizică şi sport.

7.        Modalităţi de optimizare a predării disciplinelor şi ramurilor sportive în cadrul orelor de educaţie fizică şi sport la elevii din ciclul primar şi gimnazial.

8.        Dezvoltarea motricităţii prin utilizarea jocurilor de mişcare la copii din ciclul primar sau gimnazial si liceal .

9.        Contribuţii în elaborarea unor programe de tonifiere musculară prin intermediul diferitelor  mijloace  (fitness, pilates, balonul elveţian, gimnastica aerobică, banda elastică) pentru diferite categorii de vârstă.

10.     Optimizarea tehnicilor de dezvoltare a mobilităţii articulare şi a elasticităţii musculare la elevii din ciclul gimnazial.

 

BIBLIOGRAFIE

1. Ariile curriculare de educaţie fizică şi sport (în vigoare), www.edu.ro

2. Bădescu V. (2006) – Înot – curs de perfecţionare, Piteşti, Editura Paralela 45.

3. Cârstea Gh. (1999) – Metodica educaţiei fizice şcolare, Bucureşti, A.N.E.F.S.

4. Cârstea Gh. (2000) – Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Bucureşti, Editura AN-DA.

5. Creţu M. (2006) - Gimnastica de bază, metodica organizării, dezvoltării fizice generale şi a capacităţii aplicative, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti.

6. Creţu M. (2006) - Bazele metodice ale pregătirii tehnice în gimnastica artistică masculină, Îndrumar practico-metodic, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti.

7. Criteriile de notare la clasa a V-a şi a VIII-a, www.edu.ro

8. Dragnea A. (1996) – Antrenamentul sportiv, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

9. Dragnea A. (coord.9 (2002) – Teoria educaţiei fizice şi sportului, Bucureşti, Editura FEST.

10. Dragnea A., Bota A. (1999) – Teoria activităţilor motrice, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

11. Dragnea A., Teodorescu S. (20029 – Teoria sportului, Bucureşti, Editura FEST.

12. Firea E. (2003) – Metodica educaţiei fizice şcolare, Bucureşti, Universitatea Ecologică.

13. Fleancu J.L. (2001) – Baschet. Îndrumar practico-metodic, Piteşti, Editura Cultura.

14. Fleancu J.L. (2007) – Metodica predării baschetului, Craiova, Editura Universitaria.

             15. Fleancu J.L. (2007) – Baschet – curs de perfecţionare, Craiova, Editura Universitaria.

16. Ghidurile metodologice de aplicare a programelor de educaţie fizică şi sport (2000) (2001) MEC-SNEE.

17. Grigore V. (2003) – Gimnastica. Manual pentru cursul de bază, Bucureşti, Editura Bren.

18. Macri A.C. , 2002, Regulament, terenuri, materiale, instalatii de atletism, Ed. Universitatii din Pitesti;

19.Macri A.C., 2002, Atletismul pentru scolari, Ed. Universitatii din Pitesti;

20.Macri A.C., 2007, Atletism, Tehnica si metodica exercitiilor atletice, Universitaria Craiova;

21. Mihăilă I. (2004) – Handbal – curs teoretic, Editura Universităţii din Piteşti.

22. Mihăilă I., Preda C. (2002) – Handbal – tehnica şi metodica jocului, Piteşti, Editura Powe Flower.

23. Mihăilă I., Preda C. (2006) – Handbal – Îndrumar practico-metodic, Craiova, Editura Universitaria.

24. Mihăilă I. (2006) – Evaluarea şi selecţia în pregătirea handbaliştilor de performanţă, Craiova, Editura Universitaria.

25. Mihăilescu L. (2001) – Atletism în şcoală, Editura Universităţii din Piteşti.

             28. Negulescu I. (2000) – Handbal, tehnica jocului, Bucureşti.

29. Niculescu I. (2006) – Psihomotricitatea în jocul de volei, Craiova, Editura Universitaria.

 

        II.  Tematica pentru Sportul de Performanta

 

1.        Optimizarea factorilor antrenamentului sportiv (pregătire fizică, tehnică, tactică) pe discipline şi ramuri sportive la diferite eşaloane ale sportului de performanţă (copii, juniori III, juniori II, juniori I, seniori).

2.        Studiu privind utilizarea formelor şi sistemelor de joc (pentru jocurile sportive) la diferite eşaloane ale sportului de performanţă (copii, juniori III, juniori II, juniori I, seniori).

3.        Optimizarea evaluării în antrenamentul sportiv privind calităţile fizice, tehnice, tactice, psihologice, teoretice.

4.        Optimizarea metodicii corectării greşelilor în execuţiile tehnice pe discipline şi ramuri sportive.

5.        Studiu privind apariţia şi evoluţia disciplinelor şi ramurilor sportive şi modalităţi de adaptare conform cerinţelor spectacolului sportiv actual.

6.        Studiu privind rolul psihomotricităţii în procesul de selecţie pentru jocurile sportive.

7.        Studiu privind profilul somato-motric al jucătorilor de (handbal, volei, baschet, fotbal) în funcţie de post sau vârstă.

8.        Stretchingul şi eficienţa acestuia în dezvoltarea mobilităţii articulare şi a elasticităţii musculare în educaţie fizică şi sport.

9.        Factorii complementari în formarea sportivului de performanţă.

 

BIBLIOGRAFIE

Bompa, T(2002) - Teoria şi metodologia antrenametului, Editura ExPunto, Bucureşti.

Bompa, T.(2003) - Performanţa în jocuri sportive. Teoria şi metodologia antrenametului, Editura ExPunto, Bucureşti.

Bota C (2000) -  Ergofiziologie, Editura Globus, Bucureşti.

Colibaba Evuleţ D. (1998) – Jocuri sportive. Teorie şi metodică, Bucureşti, Editura Aldin.

Creţu M. (2006) - Gimnastica artistică, curs de perfecţionare, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti.

Drăgan I (1994) - Medicina Sportivă Aplicată, Editura EDITIS, Bucureşti.

Dragnea A, Mate – Teodorescu S (2002) Teoria Sportului, Editura FEST, Bucureşti.

Dragnea A. (1996) – Antrenamentul sportiv, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

Dragnea A., Teodorescu S. (20029 – Teoria sportului, Bucureşti, Editura FEST.

Georgescu L(2006) Prim ajutor şi traumatologie sportivă aplicată, Editura Universitaria, Craiova.

Hantău I., Bocioacă L. (19989 – Antrenamentul în judo. Pregătirea fizică şi tehnică, Editura Universităţii din Piteşti.

Macovei S. (19999 – Gimnastica ritmică de performanţă, A.N.E.F.S.

Macri A.C. , 2002, Regulament, terenuri, materiale, instalatii de atletism, Ed. Universitatii din Pitesti;

Macri A.C., 2002, Atletismul pentru scolari, Ed. Universitatii din Pitesti;

Macri A.C., 2007, Atletism, Tehnica si metodica exercitiilor atletice, Universitaria Craiova;

Marinescu Gh. (2000) – Polo pe apă – tehnică, Bucureşti, Editura Printech.

Mihăilă I. (2006) – Evaluarea şi selecţia în pregătirea handbaliştilor de performanţă, Craiova, Editura Universitaria.

Mihăilă I., Preda C. (2002) – Handbal – tehnica şi metodica jocului, Piteşti, Editura Powe Flower.

Mihăilescu L, Mihăilescu N(2002) – Insruirea programată, Editura Universităţii din Piteşti.

 

conf.univ.dr. POPESCU DANIELA CORINA

 

1.        Modelarea conţinutului instruirii şi eficienţa acestuia la elevii ciclului primar / gimnazial / liceal

2.        Studiu asupra modalităÈ›ilor de optimizare a capacităÈ›ilor motrice generale prin jocuri dinamice specifice jocului de handbal în ciclul primar / gimnazial

3.        ModalităÈ›i de optimizare a capacităÈ›ii motrice generale prin mijloace specifice jocului de handbal în ciclul primar / gimnazial / liceal

4.        Dezvoltarea calităţilor motrice în lecţia de educaţie fizică prin folosirea parcursurilor aplicative la nivelul ciclului gimnazial

5.        Influenţa jocului de handbal asupra dezvoltării indicilor morfologici şi funcţionali în învăţământul gimnazial / liceal

6.        Contribuţii în elaborarea unor programe pentru formarea deprinderilor motrice de bază: alergare şi săritură sub formă de întrecere şi jocuri pentru elevii de vârstă şcolară mică, ciclul primar

7.        Optimizarea tehnicilor de dezvoltare a mobilităţii articulare a elevelor din ciclul gimnazial / liceal

8.        Optimizarea procesului instructiv educativ a lecţiei de educaţie fizică prin folosirea jocurilor dinamice la ciclul primar

9.        Studiu privind dezvoltarea calităţii motrice rezistenţa în ciclul gimnazial / liceal

10.     Studiu privind dezvoltarea calităţii motrice viteza în ciclul primar / gimnazial

11.     Strategii de dezvoltare a forţei la nivelul ciclului primar / gimnazial / liceal

12.     Studiu privind optimizarea modelului de selecţie şi pregătire în jocul de handbal la nivelul unei echipe reprezentative şcolare

13.     Studiu privind îmbunătăÈ›irea sistemelor de apărare pe zonă 6:0 È™i 5+1 la nivelul echipei reprezentative È™colare

14.     Strategii de pregătire a echipelor reprezentative È™colare de handbal la nivelul ciclului gimnazial / liceal

15.     Studiu privind metodica învăţării aruncării la poartă din alergare la elevii din ciclul gimnazial

16.     ModalităÈ›i de însuÈ™ire a elementelor È™i procedeelor tehnice specifice jocului de handbal prin intermediul jocurilor dinamice la nivelul ciclului primar

17.     Modalităţi de realizare a pregătirii tehnice la echipa reprezentativă şcolară de handbal la ciclul gimnazial / liceal

18.     Optimizarea învăţării procedeelor tehnice din jocul de handbal în învăţământul gimnazial / liceal        

19.     Studiu privind optimizarea pregătirii fizice la nivelul unei echipe de handbal

20.     ContribuÈ›ii privind perfecÈ›ionarea tehnicii jocului de handbal la nivelul unei echipe de junioare

21.     Studiu asupra optimizării strategiilor de selecţie şi instruire în practicarea jocul de handbal la nivelul unei echipe de juniori

22.     Contribuţii privind optimizarea mijloacelor de pregărite fizică specifică la nivelul unei echipe de juniori

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Acsinte, Al., (2003), Minihandbal. Aspecte de iniţiere în jocul de handbal, Edit. Valinex, Chişinău.

2. Acsinte, Al., Eftene, Al., (2000) – Handbal de la iniţiere la marea performanţă, Edit. Media, Bacău.

3. Ardelean, T., 1980, Fundamentarea teoretică şi metodică generală a dezvoltării calităţilor motrice în atletism, Bucureşti.

4. Baroga L., 1995, Calităţile fizice combinate, Litografiat Şcoala Naţională de Antrenori.

5. Bota, I., (1984), Handbal. Modele de joc şi pregătire, Edit. Sport-Turism, Bucureşti.

6. Bota, I., Bota Maria, (1992), 500 de exerciţii pentru învăţarea jocului de handbal, Edit. Sport-Turism, Bucureşti.

7. Bota, A., Şerbănoiu, S., 2002 - în Dragnea, A., coord., Teoria Educaţiei fizice şi sportului, Ediţia a doua (revăzută), Curs ANEFS, Bucureşti.

8. Cârstea, Gh.,1993, Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Edit. Universul, Bucureşti.

9. Cârstea, Gh., 1993, Programarea şi planificarea în educaţie fizică şi sportivă şcolară, Edit. Universul, Bucureşti.

10. Cârstea, Gh., 1997, Educaţia fizică, teoria şi bazele metodicii, Curs ANEFS, Bucureşti.

11. Cârstea, Gh., 1999, Educaţie fizică - fundamente teoretice şi metodice, Casa de Editură Petru Maior, Bucureşti.

12. Csűdör, G., (1983), Handbal pentru clasele I-IV, Edit Sport-Turism, Bucureşti.

13. Csűdör, G., (1986), Instruirea echipelor şcolare, Edit Sport-Turism, Bucureşti.

14. Cerghit, I., 1983, Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

15. Dragnea A., 1994, Măsurarea şi evaluarea în educaţie  fizică şi sport, Edit.  Sport-Turism, BucureÈ™ti.

16. Epuran, M., 2005, Metodologia cercetării activităÈ›ilor corporale. EdiÈ›ia a 2-a, Edit. FEST, BucureÈ™ti.

17. Ghermănescu, I.K., Gogăltan, V., Jianu, E., Negulescu, I., (1983), Teoria şi metodica handbalului, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

18. Mihăilescu, L., 2005, Teoria educaţiei fizice şi sportului, CURS, Universitatea din Piteşti, Piteşti.

19. Mihăilescu, L.N., 2001, Atletism în şcoală, Edit. Universităţii din Piteşti, Piteşti.

20. Mihăilă, I., (2004), Handbal. Curs teoretic, Edit. Universităţii din Piteşti, Piteşti.

21. Mihăilă, I., Preda Corina, (2002), Handbal. Tehnica şi metodica jocului, Edit. The Flower Power, Piteşti.

22. Mihăilă, I., Popescu Corina,  (2006), Handbal. Îndrumar practico-metodic, Edit. Universitaria Craiova, Craiova.

23. Mihăilă, I., (2006), Evaluarea în selecţia şi pregătirea handbaliştilor de performanţă, Edit. Universitaria Craiova, Craiova.

24. Mihăilă, I., (2013) – Handbal. Metodica antrenamentului. Curs teoretic, Edit. UniversităÈ›ii din PiteÈ™ti, PiteÈ™ti.

25. Mihăilă, I., (2013) – Handbal. Teoria jocului, Edit. UniversităÈ›ii din PiteÈ™ti, PiteÈ™ti.

26. Niculescu, I., I., (2006), Evaluare motrică È™i somato-funcÈ›ională, CURS, Edit. Universitaria, Craiova.

27. Niculescu, I., I., (2009), Evaluare în educaÈ›ia motrică, Edit. Universitaria, Craiova.

28. Niculescu, M., 2001, Ştiinţa pregătirii musculare, Edit. Universităţii din Piteşti, Piteşti.

29. Popescu, D.C., 2016, Handbalul în È™coală. Curs teoretic, Edit. UniversităÈ›ii din PiteÈ™ti.

30. Raţă, G., 2004, Didactica educaţiei fizice şi sportului, Edit. Alma Mater, Bacău.

31. Scarlat, E., Scarlat, M.B., 2002, Educaţie fizică şi sport,  Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

32. Scarlat, E., Scarlat, M.B., 2003, EducaÈ›ie fizică È™i sport. Manual pentru învăÈ›ământul gimnazial, Eit. Didactică È™i Pedagogică, BucureÈ™ti.

33. Sotiriu, R., (2000) – Handbal. Iniţiere. Performanţă, Bucureşti.

34. Trofin, E., Grigorovici, S.,(1967) – Handbal la copii şi juniori, Ediţia C.N.E.F.S.- Bucureşti.

 

Conf. univ. dr. MACRI AURA 

 

1.        Contribuţii teoretice şi metodice privind orientarea, conţinutul şi organizarea activităţii didactice în orele prevăzute în regim extracurricular la ciclul  primar, gimnazial şi liceal.

2.        Corelaţia dintre indicii dezvoltării fizice şi ai capacităţii motrice la elevii din clasa _______.

3.        Metode, mijloace şii forme de organizare cu eficienţă crescuă` în influenţarea dezvoltării fizice a elevilor din clasa ________ verificate experimental în lecţiile de educaţie fizică.

4.        Obiectivele, conţinutul, ponderea în volumul total de ore, programarea şi metodologia dezvoltării calit`ţii motrice ____________ la elevii din clasa ______

5.        Obiectivele, ponderea în volumul total de ore, conţinuturile, programarea şi metodologia predării probelor atletice cuprinse în programa şcolară la clasa.

6.        Ponderea în volumul total de ore, coţinutul, programarea şi metodologia predării jocului sportiv __________ cuprinsi în programa şcolară la clasa ______, în contextul prevederii a ________ore de educaţie fizică.

7.        Măsuri şi proceduri metodice şi organizatorice, verificate experimental, care asigură creşterea valorii densităţii motrice a lecţiei de educaţie fizică, la clasa _______.

8.        Obiectivele, conţinuturile, metodologia şi efectele trat`rii diferenţiate a elevilor la clasa _________.

9.        Procedee metodice şi structuri de exerciţii pentru dezvoltarea detentei şi elasticităţii la copii şi juniori.

10.     Metodologia dezvoltării îndemănării.

11.     Capacităţile coordinative. Particularităţile investigării şi dezvoltării acestora la copii şi  juniori, în diferite ramuri de sport.

12.     Ooperaţionalizarea obiectivelor instruirii în educţia fizică şi sport.

13.     Comunicarea didactică şi conţinutul acesteia în lecţia de educaţie fizică.

14.     Educaţia fizică şcolară,  factor de favorizare a integrării sociale.

15.     Educaţia  fizică şi sportul, mijloace de socializare.

16.     Dezvoltarea echilibrului emoţional la elevi/sportivi prin  mijloacele specifice. educaţiei fizice şi sportului.

17.     Aspecte particulare ale selecţiei in probele atletice.

18.     Modelarea conţinutului instruirii şi eficienţa acesteia în proba atletică.

19.     Contribuţii privind elaborarea modelului de pregătire, intr-un ciclu anual, în proba atletiă.

20.     Contribuţiile la optimizarea procesului de antrenament la echipele de fotbal ______, din unităţile şcolare.

21.     Selecţia şi pregătirea echipei reprezentative şlcolare de fotbal .

22.     Eficienţa  jocurilor dinamice, stafetelor şi parcursuriloe applicative în însuşirea jocilui de fotbal la clasa....

23.     Contribuţii la optimizarea procesului sistemic de selecţie şi pregătire al grupelor de începători  handbal.

BIBLIOGRAFIE

 

 1. ARDELEAN T., (1990), Particularităţile calităţilor motrice, Editura I.E.F.S., Bucureşti,
 2. ATANASIU C., (1993), Particularităţi de creştere la copii şi juniori,  valorificarea lor în antrenamentul sportiv.- Antrenamentul sportiv modern, Editura Editis, Bucureşti,
 3. BOMPA T. O., (1990), Antrenamentul sportiv. Periodizarea, Editura  C.C.P.S.,  Bucureşti,

4.        CÂRSTEA GH., (1993), Programare şi planificare în educaţie sportivă şcolară, Editura Universul, Bucureşti,

5.        CÂRSTEA GH., (2000), Teoria şi Metodica Educaţiei Fizice şi Sportului, Editura AN-DA, Bucureşti,

6.        CÂRSTEA GH., (1997), Educaţia fizică. Teoria şi bazele metodicii,  Editura A.N.E.F.S, Bucureşti,

 1. COSMOVICI A., (1996), Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi;
 2. DEMETER A., (1972), Bazele fiziologice ale educaţiei fizice Editura Sport – Turism, Bucureşti,
 3. DEMETER A., (1981), Bazele fiziologice şi biochimice ale formării deprinderilor motrice, Editura Sport-turism, Bucureşti,
 4. EPURAN M., (1991), Metodologia cercetării activităţilor corporale, Editura A.N.E.F.S.- vol. I,  Bucureşti,
 5. FIREA E., (1984), Metodica educaţiei fizice şcolare (Bazele generale) vol.I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti,

12.     HARRE D., (1986), Teoria antrenamentului sportiv, Editura Stadion, Bucureşti,

13.     IFRIM M., (1986), Antropologia motrică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,

14.     MACRI A. C., (2007),  Atletismul pentru şcolari,  Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti,

15.     MACRI A. C., (2009),  Activitati mortice de timp liber, Editura Universitaria Craiova,

16.     MANNO R., (1992), Bazele teoretice ale antrenamentului sportiv, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,

17.     MILCU Ş., şi colab., (1970), Andrologie clinica, Academia R.S.R., Bucureşti,

 1. SCARLAT E., (1993), Pregătirea fizică a copiilor de vârstă şcolară, Editura Pentru. Tineret si Sport, EDITIS, Bucureşti,
 2. SCARLAT E., DRAGOMIR P., (2004), Educaţie fizică şcolară: repere noi – mutaţii necesare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

20.     STOICA M., (2000), Capacităţile motrice în atletism, Editura Printech, Bucureşti,

 1. TUDÖŞ ŞT., (1993), Elemente se statistică aplicată, I.E.F.S., Bucureşti.

 

Lect. univ. dr. ALECU AUREL

 

1. Dezvoltarea fortei in regim specific pentru proba de 1000m (kaiac sau canoe)

2. Educarea vitezei in probele sprint 200m (kaiac sau canoe)

3. Educarea calitatilor motrice combinate in antrenamentul sportiv la nivelul juniorilor(kaiac sau canoe)

4. Educarea calitatii motrice specifice probei de 500m (kaiac sau canoe)

5. Dezvoltarea rezistentei in regim specific in antrenamentul (kaiac sau canoe)

6. Perfectionarea calitatilor coordinative in antrenamentul de (kaiac sau canoe)

7. Modelarea pregatirii fizice specifice in antrenamentul de (kaiac sau canoe)

8. Contributii la metodologia corectarii greselilor de tehnica a vaslirii in antrenamentul de (kaiac sau canoe)

9. Mijloace pentru imbunatatirea tehnicii de vaslit in antrenamentul de (kaiac sau canoe)

10. Corectarea greselilor de tehnica a vaslitului prin dezvoltarea fortei musculaturii angrenate in efortul din antrenamentul de (kaiac sau canoe)

11. Mijloace pentru imbunatatirea tehnicii de executie a startului in antrenamentul de (kaiac sau canoe)

12. Aspecte particulare ale utilizarii simulatorului pentru insusirea tehnicii primare de vaslit in kaiac sau canoe

 

BIBLIOGRAFIE

1.        Alecu Aurel(2016) Curs ,,Aplicatii practice discipline sportive de apa” Uz intern.

2.        Alecu Aurel(2012) Curs ,,Metodica antrenamentului pe ramura de sport kaiac canoe” ,Uz intern 2012

3.        Dragnea,A(2006)Educaţie fizică si sport – Teorie si didactică.FEST, Bucureşti.

4.        Dragnea, Adrian; Bota, Aura, Teoria activităţilor motrice, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1999

5.         Hahn Erwin(1996)Antrenamentul sportiv la copii,   FEST, Bucureşti.

6.        Dragnea,A.(1991) Teoria si metodica calitaţilor motrice, Centrul de multiplicare A.N.E.F.S., Bucureşti

7.        Alecu Aurel(2013) Initiere-Didactica-Competitie in kaiac canoe, Editura Pim Iasi.

8.        Zelinschi Sergiu,(1999)–Metodica nataţiei şi spoturilor nautice, Univ. Ecologică, Buc.

9.        Alecu Aurel,(2012) Dinamica efortului in antrenamentul de kaiac, Editura Pim Iasi.

10.     ALECU A,(2015), Aspecte sociologice privind programarea intensitatii efortului in antrenamentul sportivilor kaiacisti. Conferinţa internaţională Piteşti Noiembrie 2015

11.     ALECU A,(2014), Educarea supletii si elasticitatii in antrnamentul de kaiac canoe, la nivelul juniorilor, Conferinţa internaţională Piteşti Noiembrie 2014

12.     ALECU A,(2013) Influienta educarii fortei in consolidarea tehnicii de vaslit in kaiac, Conferinţa internaţională Piteşti Noiembrie 2013

13.      ALECU A,(2012), Aspecte ale dinamicii efortului in antrnamentul de kaiac canoe, Conferinţa internaţională Piteşti Noiembrie 2012

14.     .Antrenoriat şi competiţie(1994) SDP, nr. 350 - 352, CCPS, Buc.

15.     ALECU A,(2010), Aspecte ale optimizarii fortei in antrnamentul de kaiac canoe pentru probele olimpice de 200m, Conferinţa internaţională Piteşti Noiembrie 2010

16.     ZABET, B., (2002), Perfecţionarea procesului de antrenament a sportivilor de înaltă performanţă la canoe, Cultura fizică, Probleme ştiinţifice în domeniul învăţământului şi sportului, Material, Conferinţa ştiinţifică a doctoranzilor, Chişinău.

 

RELIGIE

 

Pr. prof. univ. dr. Popescu Ion

1. Antropologia creştină. Elemente didactice şi pedagogice în procesul formării personalităţii umane

2. Cunoaşterea naturală după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi. Metode şi procedee didactice în procesul cunoaşterii naturale

3. Cunoaşterea semenului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi. Metode şi procedee didactice cu caracter aplicativ în dialectica dintre comunicare-cunoaştere şi comuniune.

 

 •  
 •  

2. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae,Teologia Dogmatică Ortodoxă, Vol. I, II, III, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1996-1997

3. Pr. prof. dr. Popescu Ion,Cunoaştere şi comunicare, Editura Universităţii din Piteşti, 1999

4. Pr. prof. dr. Popescu Ion,Ortodoxie şi postmodernism, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005

5. Constantin Cucoş, Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 1999

 

Pr. prof. univ. dr. Stancu Ioan

1. Muscelul, veche vatră de istorie. Valorificarea spaţiului sacru prin activităţi extracurriculare

2. Sfânta Treime, taina şi virtutea iubirii creştine în formarea religios-morală şi didactică a tinerilor

3. Învăţături dogmatice, morale şi didactice în cuvântarea Mântuitorului pe muntele Fericirilor

4. Activităţi educative pentru formarea religios-morală a adolescenţilor

 

Bibliografie:

1.       Achimescu,  Pr. prof. dr. Nicolae, Creştinism şi Budism, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995;

2.       Achimescu, Nicolae, Istoria şi filosofia religiilor la popoarele antice, Editura Polirom, Iaşi, 1995;

3.       Stancu, Pr. prof. dr.. Ioan. Templul din Ierusalim, Editura Tiparg, Piteşti, 1998;

4.       Stancu, Pr. prof. dr., Ioan, Originea şi fiinţa religiilor, Editura Universităţii Piteşti, 1999;

5.       Stancu, Pr. prof. dr., Ioan, Tratat de Istoria si filosofia religiilor, Editura Sigma, Bucureşti, 2006;

6.       Stancu, Pr. prof. dr. Ioan, Curs de Istoria si filosofia religiilor, Editura Universităţii, Piteşti, 2006;

7.       Stancu, Pr. prof. dr. Ioan, Israel şi neamurile, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2015;

8.       Balaci, Anca, Dicţionar mitologic greco-roman, ediţia a IV-a, Editura Artemis, Bucureşti, 2004;

9.       Barbarin, G., Secretul Marii Piramide sau sfârşitul lumii adamice, Editura Esotera, Bucureşti, 1994;

10.    Buffiere, Felix, Miturile lui Homer şi gândirea greacă, Editura Univers Bucureşti, 1987;

11.    Boureanu, Eugen, Mitologia Eddelor, Editura Sportul, Bucureşti, 1922;

12.    Boyer, Regis, Islanda medievală. Vichingii, Editura BIC ALL, Bucureşti 2002;

13.    Chiru, George, Istoria lumii. Timpii primitivi, Tipografia Academiei Române, Bucureşti, 1985;

14.    Culianu, I.P., Experienţele extazului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997;

15.    Culianu, I.P., Călatoria în lumea de dincolo, Editura Nemira, Bucureşti, 1998;

16.    Daicoviciu, Horia, Dacii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965;

17.    Dodds, E.R., Grecii şi iraţionalul, Editura Polirom, Iaşi, 1998;

18.    Delumeau, Jean, Religiile lumii, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997;

19.    Eliade, Mircea, Istoria ideilor şi credinţelor religioase, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991;

20.    Eliade, Mircea, Aspectele mitului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995;

21.    Lozovan, Eugen, Dacia Sacra, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1999;

22.    Pârvan, Vasile, Dacia. Civilizaţiile antice din ţările carpato-danubiene, Editura Ştiinţifică, 1972;

23.    Tokarev, S.A., Religiile în istoria popoarelor lumii, Editura Univers, Bucureşti, 1981.

 

Pr. conf. univ. dr. Isăroiu Ion

1. Elemente de pedagogie în opera muzicală a compozitorului Nicolae Lungu

 

Bibliografie:

-          Valentin Teodorian, Pagini din viata muzicianului N. Lungu, Ed. Holy-Prest, Bucureşti, 1993

-          Cârstoiu Iulian, Drăguşin Constantin, Maestrul N. Lungu la 85 de ani, în S.T. (1985), nr. 5-6

-          Gheorghe C. Ionescu, Muzica bizantină în România, Ed. Sagittharius, 2003

-          Moldoveanu Nicu, Nicolae Lungu, octogenar, în BOR, 1980,  nr. 3-4

 

2. Ion Popescu Pasărea în contextul pedagogiei muzicale bizantine româneşti

Bibliografie:

-          Victor Frangulea, Profesor protopsalt Ion Popescu Pasărea, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2004

-          Boştenaru Ion, Profesorul Ion Popescu Pasărea şi uniformizarea cântărilor psaltice, în S.T. (1971), nr. 9-10

-          Ionescu Constantin, Ion Popescu Pasărea pedagog al muzicii bisericeşti, în Muzica, Bucureşti, nr. 1, 1995

 

3. Idei şi elemente de pedagogie desprinse din opera profesorului Gavriil Muzicescu

Bibliografie:

-          Posluşnicu Mihail, Din trecutul muzical al românilor. Gavriil Muzicescu, Bucureşti,  Ed. Cartea Românească, 1925

-          Breazu George, Gavriil Muzicescu, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1962

-          Vasile Vasile, Pagini din Istoria pedagogiei şi culturii româneşti, Bucureşti, 1995

-          Gheorghe Ionescu, Muzica bizantină în România, Ed. Sagittarium, 2003

-          Cosma Viorel, Muzicieni români, Lexicon, Bucureşti, 1970

 

 

Pr. conf. univ. dr. Brânzea Nicolae

1. Rolul icoanei în deprinderea educaţiei religioase la copii.

2. Mărturie creştină prin icoană – aspectul pedagogic al icoanei.

3. Apărătorii Ortodoxiei din timpul comunismului – modele pedagogice creştine.

4. Fundamentele pedagogiei creştine – actualitatea mărturiei creştine.

5. Importanţa lecturii duhovniceşti în educaţia religioasă contemporană.

 

Bibliografie:

1.       Constantin Cucoş, Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 1999

2.       Dorin Opriş, Monica Opriş, Metode active de predare-învăţare. Modele şi aplicaţii la  Religie, Ed. Mina, Iaşi, 2006

3.        Îndrumări misionare, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1986.

4.       Achimescu, Nicolae, Noile mişcări religioase, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002.

5.       Bel, Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010.

6.       Bria, Pr. prof. Ion, Sensul Tradiţiei ecumenice, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2009.

7.       Idem, Destinul Ortodoxiei, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1989.

8.       Brown, Colin, Filozofia şi credinţa creştină, traducerea Daniel Tomuleţ, Editura Cartea Creştină, Oradea, 2009.

9.       Catalan, Jean-Francois, Omul şi religia sa. O perspectivă psihologică, traducere de Andreea Bratosin, Editura Polimark, Bucureşti, 1997.

10.    David, P.I., Călăuza creştină, Editura Episcopiei Aradului, Arad, 1987.

11.    Geisler, Norman, Apologetica creştină, Societatea Misionară Română, Wheaton, Illinois, traducător, Livius Pup Percy, 1993.

12.    Himcinschi, Preot Mihai, Doctrina trinitară ca fundament misionar, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2004.

13.    Lavatori, Renzo, Dumnezeu şi omul, traducere din limba italiană, pr. Alexandru Buzalic, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2009. 

14.    Petraru, Pr. Gheorghe Ortodoxie şi prozelitism, Editura Trinitas, Iaşi, 2000,

15.    Idem, Misiologie Ortodoxă, Editura Panfilius, Iaşi 2002.

16.    Idem, Teologie Fundamentală şi Misionară, Editura Performantica, Iaşi, 2006.

17.     Popescu, Pr. prof. acad. dr. Dumitru, Apologetica raţional-duhovnicească a Ortodoxiei, Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2009.

18.    Sârbu, Pr.prof. Corneliu, Teologia Fundamentală Ortodoxă românească, Editura Pelerinul Român,Oradea, 2001.

19.    Stăniloae, Pr. prof. dr., Dumitru,  Comuniune şi spiritualitate în Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986.

20.    Tia, Arhim. Teofil, Reîncreştinarea Europei. Teologia Religiei în Pastorala şi Misiologia occidentală contemporană, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003.

21.    Willaime, Jean-Paul, Sociologia religiilor, traducere de Felicia Dumas, Editura Institutul European, Iaşi, 2001.

22.    Wilson Bryan, Religia din perspectivă sociologică, traducere din limba engleză de Dara Maria Străinu, Editura Trei, Bucureşti, 2000.

 

Pr. conf. univ. dr. Gheorghe PUFU

1. Dimensiunea religioasă, didactică È™i pedagogică a epistolelor pastorale pentru elevii din învăÈ›ământul preuniversitar

Bibliografie:  Biblia sau Sfânta Scriptură, EdiÈ›ii apărute la Editura IBMBOR; Cerghit, I., Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi, 2001; *** Învăţătura de credinţă creştin ortodoxă, Bucureşti, 1992; Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă: repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 1999; Liliana Ezechil - Prelegeri de didactică generală, Editura “Paralela 45”, Piteşti, 2003 ; Moisescu, prof. Iustin, Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine din epoca apostolică, în Studii Teologice, an III, nr. 7-8/1951;  Pufu, Pr. Prof. Dr. Gheorghe, Misiunea Sfântului Apostol Pavel în cartea Faptele Apostolilor, Editura Universitară din Piteşti, 2005; Pufu, Pr. Prof. Dr. Gheorghe, Viaţa în Hristos în Epistolele Sfântului Apostol Pavel, Glasul Bisericii, an LIV (1998) NR. 9-12; Pufu, Gheorghe, Eshatologia în învÈ›ătura Noului Testament, Ed. Paralela 45, BucureÈ™ti, 2005; Sf. Grigorie de Nyssa, Învăţătura celor 12 Apostoli, în Colecţia teologică, vol. 1; Sf. Ioan Gură de Aur, Către poporul antiohean, Cuv. III, P.G. 49,53; Mehedinţi, S., Creştinismul romănesc, Ed. Anastasia, Bucureşti,1935; Pufu, Pr. Prof. Dr. Gheorghe, Curs de Noul Testament, Editura Universitară Piteşti, 1998 ; Pr. Prof. G.T. Marcu; Sfantul Apostol Pavel despre personalitatea religios-morala a pastorului de suflete, S.T., nr.3-4, 1955; Moisescu, prof. Iustin, Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine din epoca apostolică, în Studii Teologice, an III, nr. 7-8/1951.

 

2. Mesajul învăÈ›ăturilor desprinse din cuvântările Sfântului Apostol Pavel în Areopag pentru tinerii de astăzi

Bibliografie: Biblia sau Sfânta Scriptură, EdiÈ›ii apărute la Editura IBMBOR; Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă: repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 1999; Holbea G., Opriş, D., Opriş, M., Jambore, G., Apostolat educaţional. Ora de religie – cunoaştere şi devenire spirituală, Bucureşti, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2010; Liliana Ezechil - Comunicarea educaţională în context şcolar, Editura Didactică şi Pedagogică, 2002; Moisescu, prof. Iustin, Activitatea Sfântului Apostol Pavel la Atena, Edit. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1946; Pufu, Pr. Prof. Dr. Gheorghe, Misiunea Sfântului Apostol Pavel în cartea Faptele Apostolilor, Editura Universitară din Piteşti, 2005; Pufu, Pr. Prof. Dr. Gheorghe, Viaţa în Hristos în Epistolele Sfântului Apostol Pavel, Glasul Bisericii, an LIV (1998) NR. 9-12; Pufu, Gheorghe, Eshatologia în învÈ›ătura Noului Testament, Ed. Paralela 45, BucureÈ™ti, 2005; Papuc, magistrand Gheorghe, Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel, în  Studii Teologice, an VII, nr. 5-6/1955; Pufu, Pr. Prof. Dr. Gheorghe, Repere de teologie Paulină, Editura MEGA, Colecţia Universitaria, Seria Teologie, Cluj-Napoca 2007; Moisescu, prof. Iustin, Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine din epoca apostolică, în Studii Teologice, an III, nr. 7-8/1951; Papuc, magistrand Gheorghe, Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel, în  Studii Teologice, an VII, nr. 5-6/1955.

 

3. Rolul È™i importanÈ›a parabolelor Mântuitorului Iisus Hristos pentru formarea caracterului moral-religios al elevilor

Bibliografie: Biblia sau Sfânta Scriptură, EdiÈ›ii apărute la Editura IBMBOR; Cerghit, I., Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi, 2001; *** Învăţătura de credinţă creştin ortodoxă, Bucureşti, 1992; Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă: repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 1999; Liliana Ezechil - Comunicarea educaţională în context şcolar, Editura Didactică şi Pedagogică, 2002; Îndrumări metodologice şi didactice pentru predarea religiei în şcoală, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990; Pr. Prof. Dumitru Popescu, Centralitatea lui Hristos în Glasul Bisericii, Bucureşti, 2002; Galeriu, Constantin, Jertfă şi răscumpărare, în Glasul Bisericii, 1-2, 1973; Stăniloae, Dumitru, Iisus Hristos, Arhiereu în veac, în Ortodoxia nr.2, 1979; Pufu Gheorghe, Eshatologia în învăţătura Noului Testament, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005; Pufu Gheorghe, Îndumnezeirea – sens al vieţii creştine în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005; Pufu Gheorghe, Studiul Noului Testament: curs pentru anul I de studiu, ediţia a II – a revizuită şi completată, Editura Universităţii din Piteşti, 2008; Pufu Gheorghe, Viaţa în Hristos în Epistolele Sfântului Apostol Pavel, Glasul Bisericii, Anul LIV, nr.9-12, septembrie-decembrie 1998.

4. Predica de pa Munte - izvor de învăÈ›ături moral – religioase pentru elevii din învăÈ›ământul preuniversitar

Bibliografie: Biblia sau Sfânta Scriptură, EdiÈ›ii apărute la Editura IBMBOR; Cerghit, I., Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi, 2001; *** Învăţătura de credinţă creştin ortodoxă, Bucureşti, 1992; Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă: repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 1999; Liliana Ezechil - Comunicarea educaţională în context şcolar, Editura Didactică şi Pedagogică, 2002; Îndrumări metodologice şi didactice pentru predarea religiei în şcoală, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990; Îndrumări metodologice şi didactice pentru predarea religiei în şcoală, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990; Pr. Conf. Univ. dr. Gheorghe Pufu, Predica de pe Munte (Mt. 5 – 7 ) Exegeză şi Teologie, Editura Mega, Cluj – Napoca, 2006; Pr. Prof. Dumitru Popescu, Centralitatea lui Hristos în Glasul Bisericii, Bucureşti, 2002; Sf. Augustin, Despre Predica de pe Munte a Domnului, P.L.34, 1229-1308; Verzan, Sabin, Predica de pe Munte, izvor de învăţături pentru viaţa creştină, în Glasul Bisericii, 1-2, 1958; Pr. Dr. Gheorghe Pufu, Predica de pe Munte, Editura Universităţii din Piteşti, 2000.

 

5. Valoarea educativă a iubirii lui Dumnezeu faÈ›ă de om în concepÈ›ia Sfântului Apostol Pavel în Epistolele către Corinteni în formarea caracterului elevilor

Bibliografie: Biblia sau Sfânta Scriptură, EdiÈ›ii apărute la Editura IBMBOR; Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă: repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 1999; Holbea G., Opriş, D., Opriş, M., Jambore, G., Apostolat educaţional. Ora de religie – cunoaştere şi devenire spirituală, Bucureşti, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2010; Liliana Ezechil - Comunicarea educaţională în context şcolar, Editura Didactică şi Pedagogică, 2002; Mihoc Pr. Prof. Dr. Vasile, Comuniunea credincioşilor cu Hristos şi întreolaltă prin Sfânta Euharistie după I Corinteni 10, 14-22, în Persoană şi comuniune, Prinos de cinstire Preotului Profesor Academician Dumitru Stăniloae (1903-1993), Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Sibiu, 1993; Pufu, Gheorghe, Eshatologia în învÈ›ătura Noului Testament, Ed. Paralela 45, BucureÈ™ti, 2005; Pufu, Pr. Prof. Dr. Gheorghe, Repere de teologie Paulină, Editura MEGA, Colecţia Universitaria, Seria Teologie, Cluj-Napoca 2007; Papuc, magistrand Gheorghe, Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel, în  Studii Teologice, an VII, nr. 5-6/1955; Ioan Gură de Aur, Sfântul, Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei Întâi către Corinteni, Editura Sophia, 2005; Viaţa în Hristos în Epistolele Sfântului Apostol Pavel, Glasul Bisericii, Anul LIV, nr.9-12, septembrie-decembrie 1998.

 

 

Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Gîrbea

1. Familia în Ortodoxie. Rolul ei în educaţie azi. Implicaţii didactice şi pedagogice

2. Opera prof. dr. Badea Cireşanu. Implicaţii didactice şi pedagogice

3. Învăţătura de credinţă ilustrată în cultul divin. Poezia imnografică. Implicaţii didactice

4. Taina mărturisirii în viaţa tinerilor de azi

 

Bibliografie:

1.       Plămădeală Antonie, Biserica Slujitoare in Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi în teologia contemporană, în S.T., nr. 5-8, 1972

2.       Prof. dr. Badea Cireşanu, Tezaurul liturgic al Sfintei Biserici creştine ortodoxe în Răsărit, Bucureşti, 1911

3.       Dorin Opriş, Monica Opriş, Metode active de predare-învăţare. Modele şi aplicaţii la  Religie, Ed. Mina, Iaşi, 2006

4.       Cucoş Constantin, Pedagogia, Ed. Polirom, 2006

5.       Idem, Educaţia religioasă. Conţinut şi forme de realizare, Bucureşti, 1996

6.       Ezehil Liliana, Comunicarea educaţională şi conţinutul şcolar, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002

 

 

Pr. conf. univ. dr. Sorescu VasileTeme

1. Rolul cunoaşterii  lui Dumnezeu în formarea religios-morală a elevilor

2. Aspectul gnoseologic al virtuţilor teologice şi importanţa lor în procesul instructiv-educativ

3. Metode şi principii pedagogice în învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie

4. Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, Ed. Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, Curtea de Argeş

Bibliografie:

1.       Bidian Alexandru, Credinţă şi cunoaştere în creştinism, în S.T. nr. 9-10, 1956

2.       Dumitru Călugăr, Catehetica, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1976

3.       Constantin Cucoş, Educaţia religioasă repere teologice şi metodice, Ed. Polirom, Iaşi, 1999

4.       Nicolae Fer, Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de expectază la Sf. Grigore de Nyssa, în Ortodoxia, nr. 1, 1974

5.       Constantin Galeriu, Cunoaşterea lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, în S.T. nr. 9-10, 1983

6.       Lossky Vladimir, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1992

7.       Idem,  Vederea lui Dumnezeu, Ed. Deisis, Sibiu, 1995

8.       Dumitru Stăniloae, Ascetica şi mistica creştină, Ed. Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj, 1993

9.       Idem, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. III, Bucureşti, 1996

10.    Nicolae Şerbănescu, Progresul în cunoaşterea lui Dumnezeu cu referire specială la Sf. Grigore de Nyssa, în S.T., nr. 1-2, 1958

11.    Marius Telea, Antropologia sfinţilor părinţi capadocieni, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2001

 

Pr. lect. univ. dr. Tascovici Radu

1. Răspândirea creştinismului pe teritoriul României. Sf. Apostol Andrei.

Bibliografie: Mihai Bărbulescu et aliiIstoria României, BUCUREŞTI, 1998 (alte ediţii); istoria Românilor, vol II, sub egida Academiei Române, Bucureşti, 2001, pp. 28-287, cu bibliografia; Episcop Epifanie Norocel, „Sf. Apostol Andrei în tradiţia românilor ...”, în GB, 38, 1979, nr. 11-12; Emilian Popescu, „Izvoare apostolice ale creştinismului românesc ...”, în ST, 46, 1994, nr. 1-3, Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Iaşi, Trinitas, 2004, p. 64-65.

 

2. Martiri creştini în ţinuturile Dunărene (sec. III-IV).

Bibliografie: Ioan Pulpea (Rămureanu), „Sfântul mucenic Emilian din Durostor ...”, în BOR, 62, 1944, nr. 4-6; Idem, „Sfinţi şi martiri la Tomis ...”, în BOR, 92, 1974, nr. 7-8; Idem, „Sf. Irineu, episcop de Sirmium”, în ST, 27, 1975, nr. 3-4; Nestor Vornicescu, „Una dintre primele scrisori ale literaturii române străvechi ...”, în MO, 41, 1989, nr. 1; Actele martirice, Studiu introductiv, traducere, note şi comentarii de Ioan Rămureanu, Bucureşti, 1982; Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Iaşi, Trinitas, 2004, p. 82-83.

 

3. Semnificaţia întemeierii Mitropoliilor Ţării Româneşti şi Moldovei.

Bibliografie: Întreaga bibliografie a temei la Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Iaşi, Trinitas, 2004, pp. 236 şi 254-255.

 

4. Biserica Ortodoxă Română şi Marea Unire.

Bibliografie: Întreaga bibliografie a temei la Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, Iaşi, Trinitas, 2008, p. 341; Idem, „Biserica din Transilvania şi Marea Unire”, în vol. Studii de Istorie a Bisericii Ortodoxe Române, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2005, cu bibliografia.

 

5. Întemeierea Patriarhiei Române.

Bibliografie: Întreaga bibliografie a temei la Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, Iaşi, Trinitas, 2008, p. 374-375; Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti (articolul Patriarhie).

 

 

Pr. lect. univ. dr. Safta Roger Cristian

1. Principii pedagogice înPedagogulSfântului Clement Alexandrinul. Importanţa şi actualitatea lor. Aplicarea lor în cadrul orei de Religie

2. Biserica şi şcoala în secolul al XXI-lea. Provocări şi perspective pentru ora de Religie

3. Ora de Religie în clasele primare. Principii şi procedee didactice specifice.

4. Pedagogia modernă şi Religia

5. Principii didactice şi pedagogice înScaraSfântului Ioan Scărarul

 

 •  
 •  

2. Clement Alexandrinul,Pedagogul în Clement Alexandrinul,Scrieri, Partea întâia, în colecţia P.S.B. nr. 4, Traducere, introducere, note şi indici de Pr. D. Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982

3. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae,Teologia Dogmatică Ortodoxă, Vol. I, II, III, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1996-1997

4. Constantin Cucoş, Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 1999

5. Bondariu, Protos, Gheorghe,Misiunea Bisericii în Şcoală, Bucureşti, 1994

6. Stăniloae, Pr. prof. dr., Dumitru, Spiritualitatea Ortodoxă. Ascetica şi mistica, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992

 

 

Pr. lect. univ. dr. Neacşu Gheorghe

1.       Tradiţii religioase şi obiceiuri populare şi rolul lor în formarea moral-educativă a tinerilor.

2.       Contribuţii ale  creaţiei folclorice şi ale cantului bizantin, ca stiluri muzicale înrudite, la dezvoltarea capacităţilor artistice ale elevilor.

3.       Elemente didactice si pedagogice cuprinse in tradiţiile spiritualităţii creştine (colinde, datini, obiceiuri etc.)

4.       Dimensiunile artistice şi spirituale ale muzicii bisericesti reflectate in educaţia adolescenţilor.

 

Bibliografie:

1.       Bernstein, Leonard, Cum să inţelegem muzica?, Editura Muzicală, Bucureşti, 1982

2.       Moisescu, Titus, Cântarea monodică bizantină pe teritoriul României. Prolegomene bizantine, II. Variante stilistice şi de formă în muzica bizantină, Editura „Muzicală”, Bucureşti, 2003.

3.       Ciobanu, Gheorghe, Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie, volumul I, Editura „Muzicală a Uniunii Compozitorilor”, Bucureşti, 1974.

4.       Cuclin, Dimitrie, Tratat de estetică muzicală, Bucureşti, 1933.

5.       Moisescu, Titus - Valorificarea tezaurului de cultură muzicală bizantină în România, BOR C (1982), nr. 7-8, p. 682-691.

6.       Vasile, Vasile, Istoria muzicii bizantine şi evoluţia ei în spiritualitatea românească,  vol. I şi II, Bucureşti, Editura Interprint, Bucureşti, 1997.

7.       Ghinoiu, Ion, Sărbători si obiceiuri româneşti, Editura Elion, Bucureşti, 2002

8.       Caraman, Petru, Colindatul la români, slavi si alte popoare, studiu de folclor comparat, Editura Minerva, Bucureşti, 1983

9.       Brătulescu, Monica, Colinda românească, Editura Minerva, Bucureşti, 1981

10.    Ghinoiu, Ion, Obiceiuri populare de peste an, Dicţionar, Bucureşti, 1997

11.    Butură, Valer, Cultura spirituală românească, Editura Minerva, Bucureşti, 1992

12.    Herseni, Traian, Colinde si obiceiuri de Crăciun, Editura Grai şi suflet - Cultura Naţională, Bucureşti, 1997

 

Lect. univ. dr. Aron Liliana

1. Familia creştină între tradiţie şi modernitate;

2. Locul faptelor bune în lucrarea de mântuire;

3. Postul şi rugăciunea în lucrarea de mântuire;

4. Rugăciunea în viaţa creştină;

5. Educaţia religios-morală a copiilor în familie şi societate;

6. Biserica şi pedagogia. Actualitatea pedagogiei creştin-ortodoxe;

7. Misiunea Bisericii în societatea contemporană.

Bibliografie:

1. Sfanta Scriptura sau Biblia

2. Andrutsos, Hristu, Sistem de morală, Tipografia Arhidiecezana Sibiu, Sibiu 1947

3. Branişte, Pr. prof. dr., Ene, Braniste, Prof., Ecaterina, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, Editura Diecezana, Caransebeş, 2001

4.Brânzea, Pr. conf. univ. dr. Nicolae, Radomir, Diacon asist. univ. drd., Marius, Misiologie şi ecumenism partea I şi a II-a, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, f.a.

5. Bria, Pr. prof. univ. dr., Ion, Dicţionar de Teologie Ortodoxă A-Z, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1981/1984

6. Mladin, Mitropolit dr., Nicolae, Bucevschi, Prof. diac. dr., Orest, Pavel, Prof. dr., Constantin, Zagrean, Prof. diac. dr., Ioan, Teologia Morala Ortodoxa pentru Institutele Teologice, vol. I-II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979/1980

 

Pr. prof. univ. dr. STANCU IOAN

1. Muscelul, veche vatră de istorie. Valorificarea spaţiului sacru prin activităţi extracurriculare

2. Sfânta Treime, taina şi virtutea iubirii creştine în formarea religios-morală şi didactică a tinerilor Învăţături dogmatice, morale şi didactice în cuvântarea Mântuitorului pe muntele Fericirilor

3.  Activităţi educative pentru formarea religios-morală a adolescenţilor

4. Creştinismul şi filosofia lumii antice. Interferenţe culturale necesare în didactica de specialitate

 

Bibliografie

·      Achimescu ,  Pr. Prof. Dr. Nicolae- Creştinism şi Budism, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995;

·      Achimescu, Nicolae- Istoria şi filosofia religiilor la popoarele antice, Editura Polirom, Iaşi, 1995;

·      Stancu ,Pr. prof. dr. Ioan -Templul din Ierusalim, Editura Tiparg, Piteşti, 1998;

·      Stancu, Pr.prof. dr. Ioan –Originea şi fiinţa religiilor, Editura Universitaţii Piteşti, 1999;

·      Stancu, Pr.prof. dr. Ioan –Tratat de Istoria si filosofia religiilor, Editura Sigma, Bucureşti,2006;

·      Stancu, Pr.prof.dr. Ioan –Curs de Istoria si filosofia religiilor, Editura Universităţii, Piteşti, 2006;

·      Stancu, Pr.prof.dr. Ioan – Israel şi neamurile, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2015;

·      Balaci, Anca-Dicţionar mitologic greco-roman, ediţia a IV a, Editura Artemis, Bucureşti,2004;

·      Barbarin, G.-Secretul Marii Piramide sau sfârţitul lumii adamice, Editura Esotera, Bucureşti,1994;

·      Buffiere, Felix- Miturile lui Homer şi gândirea greacă, Editura  Univers Bucureşti,1987;

·      Boureanu Eugen- Mitologia Eddelor, Editura Sportul, Bucureşti, 1922;

·      Boyer Regis- Islanda medievală.Vichingii, Editura BIC ALL, Bucureşti 2002;

·      Chiru George- Istoria lumii. Timpii primitivi, Tipografia Academiei Române, Bucureşti,1985;

·      Culianu, I.P.- Experienţele extazului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997;

·      Culianu, I.P.- Călatoria în lumea de dincolo, Editura Nemira, Bucureşti, 1998;

·      Daicoviciu, Horia- Dacii, Editura Stiinţifică, Bucureşti, 1965;

·      Dodds, E.R.- Grecii şi irationalu, Editura Polirom, Iaşi, 1998;

·      Delumeau, Jean- Religiile lumii, Editura Humanitas, Bucureţti, 1997;

·      Eliade Mircea- Istoria ideilor şi credintelor religioase, Editura Stiinţifică, Bucureşti, 1991;

·      Eliade Mircea –Aspectele mitului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995;

·      Lozovan Eugen-Dacia Sacra, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1999;

·      Pârvan Vasile- Dacia.Civilizaţiile antice din ţările carpato-danubiene, Editura Ştiinţifică, 1972;

·      Tokarev, S.A.- Religiile în istoria popoarelor lumii, Editura Univers, Bucuresti, 1981.

 

 

Conf.univ.dr. Mihaela Gabriela NEACȘU

 

Tel.0725512292

 

mihaela_g_neacsu@yahoo.com

 

 

 

 1.       Parteneriatul È™coală – familie-Biserică in educatia crestină È™i formarea personalităÈ›ii tinerilor

2.       Lecţia de Religie în învăţământul românesc  actual - între creativitate È™i exigente curriculare

3.       Profesorul de religie – model si formator de caractere în È™coala contemporană

4.       Dramatizarea unor pilde si formarea comportamentului religios-moral al tinerilor

5.       Relaţia părinţi-copii din perspectiva pedagogică si teologică

6.       Valorificarea textelor Sfintei Scripturi în pregătirea şi desfăşurarea lecţiei de Religie

7.       Curriculumul suport si valorificarea mijloacelor de învăÈ›ământ  la ora de Religie

8.       Strategii didactice interactive  in predarea-învăÈ›area Religiei

9.       Participarea activă la viaţa liturgică şi creşterea performanţelor şcolare ale elevilor

10.   Activitatile extracurriculare si formarea comportamentului religios-moral al elevilor de ciclul primar/gimnaziu/liceu

11.   Cinstirea Sfintelor Icoane si funcţia didactică a artei religioase

12.   Proiectarea integrată a curriculumului de educatie religioasa-repere metodice È™i modele practice

13.   Curriculum evaluat şi metodologia evaluarii la disciplina Religie

14.   Curriculumul la decizia şcolii si impactul unor optionale de educatie religioasă

15.   Virtutile crestine si aplicarea lor in diferite situatii de viata

16.   Modele extracurriculare de implicare a tinerilor in viata liturgică si activitătile catehetice

17.   ImplicaÈ›iile educative si pastoral-misionare ale parteneriatului scoala-Biserica

18.   Implicatiile educatiei religioase asupra modelării caracterului si formarii personalitătii tinerilor

19.   Autoevaluarea si valorificarea ei în cadrul educatiei religioase

20.   Cabinetul de Religie-laborator spiritual si paraclis scolar

21.   Persoana Mântuitorului Iisus Hristos-Modelul Suprem al Pedagogului DesăvârÈ™it

22.   Filantropia crestină cultivata în È™coală -modele de asumare È™i trăire a virtutilor creÈ™tine

23.   Pedagogia rugăciunii-ipostaze formale È™i nonformale

24.   Puterea iubirii si a jertfei crestine-modele explicative si formative la ora de Religie

25.   VirtuÈ›ile pedagogice ale sărbatorilor religioase

26.   Modelul slujirii aproapelului cultivat prin orele de religie-analiza curriculară È™i dogmatică

27.   Rolul È™i importanta manualului de religie – analiza curriculară È™i propuneri pedagogice

28.   Evaluarea elevilor la orele de Religie-repere teoretice È™i practice

29.   Formarea continuă a profesorilor de religie-exigenÈ›e È™i orientări actuale

30.   Taina Sfintei Spovedanii în viaÈ›a tinerilor–pregătirea marturisirii È™i apropierii de Dumnezeu prin educaÈ›ie religioasă

31.   Sfânta Euharistie în viaÈ›a tinerilor- aspecte dogmatice, liturgice È™i formative ale unirii cu Hristos

32.   Evaluarea ca factor de reglare si optimizare a educaÈ›iei religioase

33.   Dinamica relaÈ›iei profesor-elev în cadrul educaÈ›iei religioase

34.   Contribuţia lui Simion Mehedinţi la o educaţie creştină ortodoxă

35.   Valori È™i atitudini în formarea competentelor specifice prin orele de Religie

36.   Viaţa religioasă oglindită în creaţii populare, datini şi obiceiuri- repere metodice si valorificări pedagogice

37.   È˜coala părintilor –implicaÈ›ii pedagogice È™i de educaÈ›ie religioasă

38.   Valorificarea pedagogică a unor modele de trăire religioasă È™i comportament creÈ™tin în educaÈ›ia religioasă a tinerilor de astăzi

39.   Rolul tinerilor în apărarea vieÈ›ii-modele acÈ›ionale de combatere a violenÈ›ei È™colare È™i a degrădarii demnitătii umane

40.   Teatrul religios pentru copii-valenÈ›e educative È™i teologice

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIE

 

Conf. univ. dr. Aurel Popescu

1.          Studiul unor caractere cu ereditate mendelienă şi non-mendelienă. Integrarea cunoştinţelor în lecÈ›iile de biologie.

2.          Studii privind variabilitatea unor caractere multifactoriale în populaÈ›ia È™colară din oraÈ™ul/ municipiul/judeÈ›ul ........................ È™i valorificarea datelor în cadrul lecÈ›iilor de biologie.

3.          Studiul prevalenţei unor boli multifactoriale în populaţia şcolară din ...................... şi valorificarea datelor în cadrul educaţiei pentru sănătate.

4.          Studiul prevalenÈ›ei obezităÈ›ii/diabetului în populaÈ›ia din oraÈ™ul/municipiul/judeÈ›ul ................., a factorilor de risc, È™i formarea unui comportament preventiv la elevi în cadrul educaÈ›iei pentru sănătate.

5.          Studii privind efectul unor pesticide asupra diviziunii celulare şi materialului genetic. Integrarea cunoştinţelor în lecÈ›iile de biologie.

6.          Studiul efectelor mutagenice È™i genotoxice ale unor aditivi alimentari cu grad ridicat de risc pentru sănătatea copiilor/consumatorilor È™i aplicarea cunoÈ™tinÈ›elor în cadrul educaÈ›iei pentru sănătate.

7.          Indicatori biologici pentru evaluarea gradului de poluare a atmosferei. Aplicarea cunoÈ™tinÈ›elor în educaţia ecologică a elevilor.

8.          Studiul corelaÈ›iei genotip-fenotip prin analiza unor caractere macroscopice È™i microscopice asociate cu nivelul de ploidie. Integrarea cunoştinţelor în lecÈ›iile de biologie

 

Bibliografie

Barna A., Pop I., Moldovan A., 1998. Predarea Biologiei în Învăţământul Gimnazial. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Bucur Gh., Popescu O., 2004. Educaţia pentru Sănătate în Familie şi în Școală. Ed. Fiat Lux, Bucureşti.

Cerghit I., 2008. Metode de Învăţământ, Ed. Polirom, Iaşi.

Ciobanu M., 2006. Didactica Biologiei. Vol. 1 şi 2. Ed. Atelier Didactic, Bucureşti.

Ciurchea M., Ciolac-Rusu A., Iordache I., 1983. Metodica Predării Ştiinţelor Biologice. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Covic M., Ştefănescu D., Sandovici I., 2011. Genetica Medicală. Ed. Polirom, Iaşi.

Cucoş C., 2006. Pedagogie. Ediţia a II-a. Ed. Polirom, Iaşi.

Ezechil L., 2003. Prelegeri de Didactică Generală. Ed. Paralela 45, Piteşti.

Gavrilă L., 2005. Principii de Ereditate Umană. Ed. ALL, BucureÈ™ti.

Gorduza E.V., 2007. Compendiu de Genetică Umană şi Medicală. Ed. Tehnopres, Iaşi.

Ionescu M., Radu I., 2004. Didactică Modernă. Ed. Dacia, Cluj-Napoca.

Iordache I., Leu U.M., Ion C., 2004. Metodica Predării-Învăţării Biologiei. Ed. Solaris, Iaşi.

Lazăr V., Căprărin D., 2008. Metode Didactice Utilizate in Predarea Biologiei, Ed. Arves, Craiova.

Lazăr V., Nicolae M., 2007. Lecţia - Forma de Bază a Organizării Procesului de Predare-Învăţare-Evaluare la Disciplina Biologie, Ed. Arves, Craiova.

Oprea C.L., 2009. Strategii Didactice Interactive. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Petruţa G.P., 2010. Prelegeri de Didactica Ştiinţelor Biologice. Ediţia a II-a. Ed. Univ. Piteşti.

Popescu A., 2005. Genetică. Metode de Laborator. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca.

Popescu A., 2013. Genetică. Ed. UniversităÈ›ii din PiteÈ™ti.

Popescu A., 2014. Genetică Umană È™i Medicală. Principii È™i Metode de Laborator. Ed. UniversităÈ›ii din PiteÈ™ti.

Raicu P., 1997. Genetică Generală şi Umană, Ed. Humanitas, Bucureşti.

Ştefănescu D.T., Călin G.A., Ştefănescu F.C., 1998. Genetică Medicală. Progrese Recente. Ed. Tehnică, Seria Medicală, Bucureşti.

Tudor V., 1982. Metodica predării biologiei la clasele V-VIII,  Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

 

Conf. univ. dr. SOARE Liliana Cristina

 

1.        ParticularităÈ›i morfo-anatomice ale unor specii de plante din familia ……. cu aplicaÈ›ii în procesul didactic.

2.        ParticularităÈ›i ale epidermei la plante din familia ………. şi integrarea cunoştinţelor în procesul didactic

3.        Modificări morfo-anatomice ale plantelor sub influenÈ›a unor poluanÈ›i cu aplicaÈ›ii în procesul didactic.

4.        ImportanÈ›a caracterelor morfo-anatomice ale taxonilor în determinarea acestora cu aplicabilitate în procesul didactic.

 

BIBLIOGRAFIE

Andrei M., 1978. Anatomia plantelor, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Andrei M., 1997. Morfologia generală a plantelor. Ed. Enciclopedică, Bucureşti.

Andrei M., Genţiana Iulia Mihaela Predan, 2003. Practicum de morfologia şi anatomia plantelor. Ed. Ştiinţelor Agricole, Bucureşti.

Andrei M, Roxana Maria Paraschivescu. 2003. Microtehnică botanică. Editura Niculescu, Bucureşti.

Deliu Cornelia, 1999. Morfologia si anatomia plantelor. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Gostin I, 2007. Biomarkeri structurali la plante. Editura Univ. Al.I.Cuza, Iași.

Grinţescu I., 1985. Botanica. Ediţia a II-a. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

Sitte P., Ziegler H., Ehrendorfer F., Bresinsky A. 1999. Strasburger. Lehrbuch der Botanik. 34

Niţă Mihaela, Rugina Rodica, Ivanescu Lacramioara, Costica Naela (coordonator C. Toma), 2004. Morfologia si anatomia plantelor. Manual de lucrari practice. Editura Universitatii Al.I. Cuza, Iasi.

Şerbănescu-Jitariu Gabriela, Toma C., 1980. Morfologia şi anatomia plantelor. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Soare Liliana Cristina, Drăghici Bibica, 2002. Morfologia şi anatomia plantelor. Lucrări practice. Ed. Pământul, Piteşti.

Tarnavschi I., Gabriela Şerbănescu Jitariu, Natalia Rădulescu-Mitroiu, Didona Rădulescu, 1974 Practicum de morfologie şi anatomie vegetală. Tipografia Universităţii Bucureşti.

Toma C., Gostin Irina, 2000. Histologie vegetală. Editura Junimea, Iaşi

 

Conf. univ. dr. Monica Popescu

1.      Valorificarea educativă a studiului cu privire la utilizarea extractelor de alge marine în reducerea stresului abiotic la plantele de cultură (la alegere specia şi factorul abiotic).

2.      Utilizarea în procesul didactic a cercetărilor cu privire la influenţa poluării asupra desfăşurării proceselor fiziologice la plantele acvatice submerse şi terestre (la alegere tipul de poluare şi specia de plantă).

3.      Valorificarea educativă a studiului cu privire la influenţa factorilor de mediu asupra desfăşurării principalelor procese fiziologice la plante (la alegere, factorii de mediu şi speciile de plante)

 

BIBLIOGRAFIE

Atanasiu L., 1984, Ecofiziologia plantelor, Ed. Şt. şi Enciclopedică, Bucureşti.

Boldor O., Trifu M., Raianu O., 1981, Fiziologia plantelor. Ed. Did. şi Pedag. Bucureşti.

Boldor O., Raianu O., Trifu M., 1983, Fiziologia plantelor - lucrări practice. Ed. Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti.

Burzo I., S. Toma,I. Olteanu, L. Dejeu, Elena Delian, D. Hoza, 1999 - 2000, Fiziologia

plantelor de cultură, vol. 1,2,3. Intreprinderea Editorial-Poligrafică Ştiinţa, Chişinău.

Devlin R, Witham F., 1983, Plant Physiology. Fourth Edition, Willard Grant Press, Boston.

Peterfi Şt., N. Sălăgeanu, 1972, Fiziologia plantelor. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Storey K., 2005. Functional metabolism: Regulation and adaptation. Hoboken, NJ, USA: John

Wiley& Sons, Incorporated. proQuest ebrary, 614 p.

Yash P. Abrol et all., 2010. Abiotic Stress adaptation in plants. Springer. Editors: Pareek A.,

Sopory S.K., Bohnert H.J., Govindjee

 

Lect. univ. dr. TRUŢĂ Alina Mihaela

1.      Utilizarea în procesul didactic a cercetărilor cu privire la nevertebrate acvatice din……..È™i importanta lor in ecosistemele respective.

2.      Valorificarea educativă a studiului cu privire la impactul factorilor antropici asupra structurii ihtiofaunei râului………..

3.      Cercetări hidrobiologice asupra ecosistemelor acvatice din zona …… şi integrarea cunoştinţelor în procesul didactic

4.      Studii privind planctonului din ………… È™i aplicarea cunoÈ™tinÈ›elor în lecÈ›iile de Biologie.

 

BIBLIOGRAFIE

BREZEANU, GH., CIOBOIU, OLIVIA, ARDELEAN, A. (2011): Ecologie acvatică – „Vasile Goldiş”

University Press, Arad, 406p;

BREZEANU, GH., SIMON-GRUIŢĂ, ALEXANDRA (2002): Limnologie generală – Editura *H*G*A, Bucureşti.

TELCEAN, I., CUPȘA, DIANA (2005): Ghid practic pentru studiul biologiei râurilor – Editura Ecozone, IaÈ™i

VLĂDUŢU, A. M. (2005): „Elemente de limnologie – Ecologia apelor curgătoare”, Editura Universităţii din Piteşti

 

Lect.univ.dr. Ionica Deliu

1 .Cercetări privind importanţa bacteriilor lactice în alimentaţia umană şi valorificarea rezultatelor în procesul instructiv-educativ

Bibliografie

D. Buiuc, M. Neguţ, 2009 – Tratat de microbiologie clinică, ediţia a III-a, Editura medicală, Bucureşti

G. Mihăescu, 2000 – Microbiologie generală şi virologie, Editura Universităţii din Bucureşti

A. Schaffler, I.  Altekruger, 1994 – Microbiologie medicală şi imunologie, Editura ALL, Bucureşti

Stanier Y. R. şi colab., 1990 – General microbiology, fifh edition, Macmillan Education Ltd.

 

Lect. univ. dr. Monica Neblea

1.      Cercetări privind flora şi vegetaţia din împrejurimile oraşului ................................şi aplicarea rezultatelor în activitatea didactică

2.      Cercetări privind migraţia şi invazia plantelor adventive în habitatele naturale şi antropice din .............................................şi implicaţiile rezultatelor în procesul de învăţământ

3.      Aspecte privind conservarea biodiversităţii şi managementul ariilor naturale protejate din .......................................................şi importanţa acestora în procesul instructiv-educativ al elevilor

4.      Aspecte privind fitocenologia şi structura populaţiilor unor specii de plante periclitate din ..................................................şi importanţa lor în educaţia ecologică a elevilor

5.      Cercetări privind diversitatea speciilor invazive din flora judeţului.......................................... şi importanţa lor în procesul instructiv-educativ al elevilor

6.      Consideraţii privind biologia, ecologia, importanţa economică, metodele de combatere a speciilor invazive din flora judeţului................................................... şi aplicarea rezultatelor în activitatea didactică.

7.      Cercetări asupra speciilor invazive de cormofite din culturile agricole din zona.........................şi importanţa acestora în procesul instructiv-educativ al elevilor

 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 1. Anastasiu P., Negrean G., 2007. Invadatori vegetali în România, Ed. Universităţii din Bucureşti.

2.        Borza Al., 2005, Protecţiunea naturii: pagini alese (Nature protection: selected papers), L’uomo e l’ambiente, Camerino.

3.        Boşcaiu N., Coldea Gh., Horeanu Cl, 1994, Lista roşie a plantelor vasculare dispărute, periclitate, vulnerabile şi rare din flora României, Ocrot. nat. med. înconj., Bucureşti, 38 (1): 45-46.

4.        Ciocârlan V., 2000, Flora ilustrată a României, Ed. Ceres, Bucureşti.

5.        Coldea Gh., 1991, Prodrome des associations végétales des Carpates du sud-est (Carpates Roumaines). Documents Phytosociologiques, Camerino, 13: 317-539.

6.        Coldea Gh., Oprea A., Sârbu I., Sîrbu C., Ştefan N., 2012, Les associations végétales de Roumanie. Tom 2 Les associations anthropogénes, Editura Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

7.        Coldea Gh., Indreica A., Oprea A., 2015, Les associations végétales de Roumanie. Tom 3 Les associations forestiéres et arbustives, Editura Universitară Clujeană&Accent, Cluj-Napoca.

8.        Cristea V., Gafta D., Pedrotti F., 2004, Fitosociologie, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

9.        CRISTEA V., 2014, Plante vasculare: diversitate, sistematică, ecologie şi importanţă, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

10.     Dihoru GH., Negrean G., 2009, Cartea roşie a plantelor vasculare din România, Ed. Academiei Române, Bucureşti.

11.     Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu Mihaela, Mihăilescu Simona, Biriş-Iovu A., 2005, Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti.

12.     Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu Mihaela, Mihăilescu Simona, Biriş-Iovu A., 2005, Habitatele din România. Modificări conform amendamentelor propuse de România şi Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC). 2006, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti.

13.     Drake A. J., 2009, Handbook of alien species in Europe. Invading nature: springer series in invasion ecology, vol. 3, Springer Science+Business Media B. V..

14.     Primack R., Pătroescu Maria, Rozylovicz L., Iojă C., 2008, Fundamentele conservării diversităţii biologice, Ed. AGIR, Bucureşti.

15.     Samuil C., Sîrbu C., 2011. Managementul plantelor adventive. Legislaţie. Universitatea agronomicÇŽ „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi

16.     Sîrbu C., Oprea A., 2011. Plante adventive în flora României, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

17.     Sârbu I., Ştefan N., Oprea A., 2013, Plante vasculare din România. Determinator ilustrat de teren, Editura Victor B Victor, Bucureşti.

18.     Neblea M., 2015, Botanică sistematică. Încrengătura Tracheophyta. Editura Ars Docendi, Bucureşti.

19.     Wilcox P. Ch., Turpin B. R., 2009, Invasive species, Detection, impact and control, Nova Science Publishers, Inc. New York.

 

Lect.univ.dr. Ponepal Cristina

1.        Studiul efectului unor poluanţi (……) la nivel fiziologic la diferite specii de peşti (…..) cu aplicaţii în procesul didactic

2.        Studiul efectului unor poluanţi (……) la nivel fiziologic la diferite specii de amfibieni (…..) cu aplicaţii în procesul didactic

3.        Cercetări privind influenţa principalilor ecofactori asupra unor procese fiziologice fundamentale la (specia…..) cu contribuţii la educaţia ecologică a elevilor.

4.        Cercetări comparative privind acţiunea apelor cu încărcătură toxică diferită la unele specii de organisme poikiloterme cu aplicaţii în procesul didactic

5.        Contribuţii la studiul impactului unor medicamente asupra ecosistemelor acvatice cu aplicaţii în procesul didactic

6.        Modificări hematologice şi biochimice la diferite specii în intoxicaţii experimentale cu aplicaţii în prcesul didactic

 

Bibliografie

1.        Misaila C., Elena Rada Misaila, Gabiela Vasile – Elemente de ecofiziologie animală, Ed. Tenpres, 2009

2.        Ioana Lancranjan – Ecotoxicologie – curs universitar, Ed.Ecou Transilvan, 2012

3.        Năstăsescu Gh., - Fiziologia animală - editura Univ. Bucureşti, 1986.

4.        Picoş C.A., Marinescu Al.G., Drăghici O., - Curs de fiziologie animală, Partea I, editura Universităţii din Piteşti, 1994.

5.        Elena Gavrilescu – Notiuni generale de ecotoxicologie, Editura Sitech, Craiova, 2008

6.        Daniela Bratosin – Ecotoxicologie- principia fundamentale si aspecte moleculare, “Vasile Goldis” University Press, Arad, 2009

7.        Cioclac A. – Elemente de ecologie acvatică. Ed. Pax Aura Mundi, Galaţi, 1997

8.        Cotrau, M., Popa, L., Stan, T., Preda, N. – Toxicologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992

9.        Oprea Lucian – Ecotoxicologie – Note de curs pentru studentii de la specializarea Ingineria si protectia mediului in industrie, Universitatea “Dunarea de Jos”, Galati

10.     Roşca D. – Fiziologie animală, Editura didactică şi pedagogică Cluj, 1977

11.     Stăncioiu N. - Fiziologia animalelor, Ed. Coral Sanivet, Bucureşti, 2003

12.     Strungaru, Gr., Pop, M., Hefco, V.– Fiziologie animală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1983

 

Lect.univ.dr. PĂUNESCU Alina

1.        Studiul efectului unor poluanţi la nivel histo-fiziologic la diferite specii de peşti/amfibieni cu aplicaţii în procesul didactic

2.        Cercetări privind influenţa principalilor ecofactori asupra unor procese fiziologice fundamentale la (specia…..) cu contribuţii la educaţia ecologică a elevilor.

3.        Cercetări comparative privind acţiunea apelor cu încărcătură toxică diferită la unele specii de organism poikiloterme cu aplicaţii în procesul didactic

4.        AcÈ›iunea protectoare a unor extracte vegetale asupra parametrilor histo-fiziologici la È™oarecii Wistar intoxicaÈ›i experimental.

 

Bibliografie

Misaila C., Elena Rada Misaila, Gabiela Vasile – Elemente de ecofiziologie animală, Ed. Tenpres, 2009

Ioana Lancranjan – Ecotoxicologie – curs universitar, Ed.Ecou Transilvan, 2012

Năstăsescu Gh., - Fiziologia animală - editura Univ. Bucureşti, 1986.

Picoş C.A., Marinescu Al.G., Drăghici O., - Curs de fiziologie animală, Partea I, editura Universităţii din Piteşti, 1994.

Elena Gavrilescu – Notiuni generale de ecotoxicologie, Editura Sitech, Craiova, 2008

Daniela Bratosin – Ecotoxicologie- principia fundamentale si aspecte moleculare, “Vasile Goldis” University Press, Arad, 2009

Cioclac A. – Elemente de ecologie acvatică. Ed. Pax Aura Mundi, Galaţi, 1997

Cotrau, M., Popa, L., Stan, T., Preda, N. – Toxicologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992

Oprea Lucian – Ecotoxicologie – Note de curs pentru studentii de la specializarea Ingineria si protectia mediului in industrie, Universitatea “Dunarea de Jos”, Galati

Roşca D.  – Fiziologie animală, Editura didactică şi pedagogică Cluj, 1977

Stăncioiu N. - Fiziologia animalelor, Ed. Coral Sanivet, Bucureşti, 2003

Strungaru, Gr., Pop, M., Hefco, V.– Fiziologie animală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1983.

 

Lect. univ. dr. Anca Şuţan

 1. Utilizarea metodelor interactive în predarea-învăţarea cunoştintelor despre ereditatea şi variabilitatea caracterelor umane
 2. Studii privind efectul unor extracte vegetale asupra materialului genetic din celulele plantelor cultivate şi integrarea cunoştinţelor în educaţia pentru sănătate
 3. Studiilor privind efectele citogenotoxice ale unor pesticide la plantele cultivate - argument pentru educaÈ›ia ecologică a elevilor

 

Bibliografie

Cerghit I., 2007. Sisteme de Instruire Alternative şi Contemporane. Stucturi, Stiluri şi Strategii. Editura Aramis, Bucureşti.

Cerghit I., 2008. Metode de Învăţământ. Ed. Polirom, Iaşi.

Corneanu G., Corneanu M., 2007Genetica. In: Encicopedie de biologie, Coord. Mohan G. & Ardelean A., Ed. All Educational, BucureÈ™ti.

Lazăr V., Căprărin D., 2008. Metode Didactice Utilizate în Predarea Biologiei, Ed. Arves, Craiova.

Oprea C.L., 2009. Strategii Didactice Interactive. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Petruţa G.P., 2010. Prelegeri de Didactica Ştiinţelor Biologice. Ediţia a II-a, Ed. Universităţii din Piteşti.

Petty G., 2007. Profesorul Azi. Metode Moderne de Predare, Atelier Didactic, Bucureşti.

Popescu A., 2013. Genetică. Ed. Universităţii din Piteşti.

Popescu A., 2014. Genetică Umană şi Medicală. Principii şi Metode de Laborator. Ed. Universităţii din Piteşti.

Raicu P., 1991. Genetică. Ed. Didactică şi Pedagogică, ed. a V-a, Bucureşti.

Raicu P., 1997. Genetică Generală şi Umană. Ed. Humanitas, Bucureşti.

Şuţan A.N., Popescu A., 2011. Lucrări Practice de Genetică. Ed. Universităţii din Piteşti.

Toma C., Niţă M., 1997. Celula Vegetală. Ed. Univ. “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

 

Conf. Univ. Dr. Gabriela PETRUŢA

petruta_gabriela@yahoo.com

tel: 0744652092

 

1.        Contribuţii la abordarea interdisciplinară a unor teme la disciplina biologie.

2.        Metode activ-participative aplicate în cadrul lecţiilor de biologie la gimnaziu/liceu.

3.        Metode interactive de predare-învăţare aplicate în cadrul lecţiilor de biologie la gimnaziu/liceu.

4.        ContribuÈ›ii privind aplicarea unor metode interactive în cadrul lecÈ›iilor de recapitulare la  biologie.

5.        Strategii de evaluare utilizate în cadrul lecţiilor de biologie la gimnaziu/liceu.

6.        Observarea, lucrarea practică È™i experimentul de laborator – metode active aplicate în cadrul lecţiilor de biologie la gimnaziu/liceu.

7.        Contribuţii privind aplicarea unor tehnici de reprezentare vizuală a unui conÈ›inut informaÈ›ional în cadrul lecţiilor de biologie la gimnaziu/liceu

8.        Contribuţii privind aplicarea unor tehnici de reprezentare vizuală a unui conÈ›inut informaÈ›ional în cadrul lecţiilor de biologie la gimnaziu/liceu

9.        Modalităţi de realizare a educaţiei pentru sănătate în cadrul lecţiilor de biologie la gimnaziu/liceu

10.     Aspecte metodice privind utilizarea computerului în cadrul lecţiilor de biologie la gimnaziu/liceu

11.     Modalităţi de stimulare a învăţării centrate pe elev în cadrul lecţiilor de biologie la gimnaziu.

12.     Modalităţi de realizare a educaţiei nutriţionale în cadrul lecţiilor de biologie la gimnaziu/liceu

13.     Modalităţi de stimulare a unor inteligenţelor multiple în cadrul lecţiilor de Biologie la gimnaziu/liceu.

14.     Contribuţii la creşterea randamentului şcolar prin proiectarea şi organizarea lecţiei de biologie în viziunea modernă.

15.     Contribuţii la creşterea eficenţei predării-învăţării biologiei prin elaborare de curriculum extins şi aprofundat la biologie – programe opţionale - proiectare, organizare, evaluare.

 

BIBLIOGRAFIE:

Barna, A., Pop, I. (2002) - Suporturi pentru pregătirea examenului de definitivare în învăţământ. Ed. Albastră. Cluj-Napoca.

Barna, A., Pop, I., Moldovan, A. (1998) - Predarea biologiei în învăţământul gimnazial. E.D.P., R.A. Bucureşti.

Bontaş, I., (2001) – Pedagogie. Ediţia a V–a revăzută şi adăugită. Editura All. Bucureşti.

Cerghit, I., (coord.), (1983) - Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă. E.D.P. Bucureşti.

Cerghit, I., (2002) - Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. Editura Aramis. Bucureşti. 

Cerghit, I., (2006) - Metode de învăţământ, Polirom. Iaşi.

Ciascai, L., (2007) - Didactica Fizicii. Editura Corint. Bucureşti.

Ciobanu, M. (2006) - Didactica Biologiei. Ed. Atelier Didactic.

Ciobanu, M. (2008) - Didactica Ştiinţelor Biologicei. E.D.P. R.A. Bucureşti.

Ciurchea, M., Ciolac, Russu, A., Iordache, I., (1983) - Metodica predării ştiinţelor biologice. E.D.P. Bucureşti.

Copil, V. (1994) - Abordarea aplicativ-interdisciplinară a curriculum-ului de biologie în  Revista de Pedagogie, nr. 3-4.

Cojocariu, V. M. (2002). Teoria şi metodologia instruirii. E.D.P. Bucureşti.

Cristea, S., (1997) - Pedagogie pentru pregătirea examenelor de definitivat, grad didactic II, grad didactic I,  reciclare. Editura Hardiscom. Bucureşti.

Cucoş, C., (2006) – Pedagogie. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită.  Editura Polirom. Iaşi.

Ezechil, L., (2003) - Prelegeri de didactică generală, Ed. Paralela 45, Piteşti.

Ezechil, L., (2002) – Comunicarea educaţională în context şcolar. E.D.P. Bucureşti;

Ion, I. (1995) - Metodica predării biologiei. Ed. Univ. Al. I. Cuza. Iaşi.

Ionescu,M., Radu, I. (2004) - Didactică modernă. Editura Dacia. Cluj- Napoca

Iordache, I., Leu, U.M., Ion, C. (2004) – Metodica predării-învăţării Biologiei. Editura Solaris. Iaşi.

Jinga, I., Istrate, E. (2006) - Manual de pedagogie, Editura Bic All.  Bucureşti. Jinga, I., Negreţ, D., I., Învăţarea eficientă, Bucureşti, Editura Aldin, 1999, Bucureşti,Ed. Scaiul, 1993

Neacşu, I., (1999) - Instruire şi învăţare. Teorii • Modele • Strategii, E.D.P. Bucureşti.

Negreţ, I.D., Pânişoară, I.O. (2005) – Ştiinţa învăţării. De la teorie la practică. Ed. Polirom. Iaşi.

Nicola, I., (2003) – Tratat de pedagogie şcolară. Editura Aramis. Bucureşti.

Petruţa, G. P. (2007). Ştiinţele naturale (Biologia) în şcoala românească, cu specială privire asupra evoluţiei conţinuturilor şi metodologiei. Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti.

Petruţa, G. P. (2007). Manuale şcolare utilizate în predarea ştiinţelor naturale în învăţământul gimnazial şi liceal românesc, din prima jumătate a secolului XX. Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti.

Petruţa, G-P., (2009, 2010). Prelegeri de didactica ştiinţelor biologice. Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti.

Radu, I., T., Ezechil, L (2006) – Didactica. Teoria instruirii. Editura Paralela 45. Piteşti.

Radu, I., Ezechil, L., (2002) – Pedagogie. Fundamente teoretice. Editura V&I Integral. Bucureşti.

Ureche, C., Cucu, C., (2003) – Metodica predării Biologiei. Editura Zedax. Focşani

Zlate, M., (1973) - Empiric şi ştiinţific în învăţare-însuşirea conceptelor biologice. E.D.P. Bucureşti.

CHIMIE

    Conf. univ. dr. Vîjan Loredana Elena 1. Metode interactive utilizate pentru predarea unor noÈ›iuni referitoare la ,,Legături chimice”/ ,,Nemetale”/ ..................

2. Rolul experimentului de laborator în studiul chimiei. Exemplificări la tema ,,Oxigenul - obÈ›inere, proprietăÈ›i şi utilizări”/ ,,Fierul - proprietăÈ›i È™i combinaÈ›ii”/ .....................................

3. Problematizarea ca metodă eficientă în predarea - învăÈ›area substanÈ›elor compuse anorganice (oxizi / acizi / baze / săruri)

4. Modelarea aplicată în studiul legăturilor chimice în compuşii anorganici

5. ExerciÈ›ii È™i probleme utilizate în studiul conceptelor de ,,Solubilitate. SoluÈ›ii. ConcentraÈ›ia soluÈ›iilor” / .....................................

6. Rolul instruirii asistate de calculator în lecÈ›ia de predare a cunoÈ™tinÈ›elor despre atom/ ................

7. Rolul instruirii asistate de calculator în lecÈ›ia de consolidare È™i recapitulare a cunoÈ™tinÈ›elor despre proprietăÈ›ile chimice ale oxizilor / acizilor / bazelor / sărurilor / .....................................

8. Utilizarea TIC în procesul de predare – învăÈ›are – evaluare la chimie. Exemplificare la tema .......

9. Organizarea învăÈ›ării conceptelor È™i fenomenelor chimice utilizând descoperirea dirijată. Exemplificare la tema .....................................

10. Probe de evaluare utilizate la tema ,,Atomul”/ ,,NoÈ›iuni de cinetică chimică”/ ........................

Bibliografie

1. A. Bâtcă, Chimie anorganică modernă în întrebări şi răspunsuri, Editura È™tiinÈ›ifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1981

2. M. Brezeanu, E. Cristurean, D. Marinescu, A. Antoniu, M. Andruh, Chimia metalelor, Editura academiei  române, Bucureşti, 1990

3. G. Marcu, Chimia metalelor, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1979

4. Gh. Marcu, M. Brezeanu, C. Bejan, A. Bâtcă, R. Cătuneanu, Chimie anorganică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1984

5. Gh. Marcu, Chimia modernă a elementelor metalice, Editura tehnică, Bucureşti, 1993

6. D. Negoiu, Tratat de Chimie anorganică, vol. I + II, Editura tehnică, Bucureşti, 1972

7. C.D. NeniÈ›escu, Chimie generală, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1979

8. L. Pauling, Chimie generală, Editura È™tiinÈ›ifică, Bucureşti, 1972

9. L. E. Vîjan, Chimie pentru ingineri, Editura Universităţii din Piteşti, 2006

10. L.E. Vîjan, Chimia metalelor, Editura Universităţii din Piteşti, 2007

11. L.E. Vîjan, Aspecte aplicative şi probleme de cinetică chimică, Editura Universităţii din Piteşti, 2010

12. D. G. Cozma, A. Pui, Concepte şi metode în predarea-învăÈ›area chimei, Editura MatrixRom, Bucureşti, 2002

13. S. Fătu, I. Jinga, ÎnvăÈ›area eficientă a conceptelor de chimie, Editura Corint, Bucureşti, 1997

14. S. Fătu, Metodica predării chimiei în liceu, Editura Corint, Bucureşti, 1998

15. S. Fătu, Didactica chimiei, Editura Corint, Bucureşti, 2002

16. I. Jude, Psihologie şcolară şi optim educaÈ›ional, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2002

17. A. Naumescu, NoÈ›iuni de metodica predării chimiei, Editura casa cărÈ›ii de È™tiinÈ›ă, Cluj-Napoca, 1997

18. A. Naumescu, M. Bocoş, Didactica chimiei - de la teorie la practică, Editura casa cărÈ›ii de È™tiinÈ›ă, Cluj-Napoca, 2004

19. C. Oprea, Strategii didactice interactive, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2006

20. O. Petrovanu, O. Petrescu, R. Constantinescu, Metodica predării chimiei în liceu, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982

21. L. Sarivan, Predarea interactivă centrată pe elev, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2005

22. V. Şunel, I. Ciocoiu, T. Rudică, E. Bâcu, Metodica predării chimiei,  Editura Marathon, Iaşi, 1996

 

Conf.univ.dr. Topala Carmen Mihaela

 

1.        Utilizarea experimentului de laborator pentru studierea diverselor reactii chimice organice.

2.        Rolul experimentului de laborator in studiul conceptelor si fenomenelor chimice la compusi carbonilici.

3.        Rolul experimentului de laborator in studiul conceptelor si fenomenelor chimice in studiul compuÈ™ilor naturali

4.        Rolul experimentului de laborator in studiul conceptelor si fenomenelor chimice la compusi organici cu azot

5.        Rolul experimentului de laborator in studiul conceptelor si fenomenelor chimice la hidrati de carbon.

6.        Rolul experimentului de laborator in studiul conceptelor si fenomenelor chimice in studiul compusilor hidroxilici

7.        Utilizarea experimentului de laborator pentru studierea compuÈ™ilor organici bifuncÈ›ionali.

8.        Rolul experimentului de laborator în studiul fenomenelor chimice. Exemplificări la compuÈ™ii hidroxilici

9.        Proiectarea, realizarea È™i evaluarea conceptelor,  fenomenelor chimice în studierea compuÈ™ilor halogenaÈ›i.

 

Bibliografie

S. Fatu, Didactica chimiei, Ed. Corint, Bucuresti, 2008

C. Topala, Chimie organică I. Bazele chimiei organice- Note de curs, Ed Universitatii din Pitesti 2011

C. Topală, Chimie organică Funcţiuni simple – note de curs, Ed. UP, 2010

C. Topala, , Stereochimie Funcţiuni mixte Compuşi naturali – Note de curs, Editura Universităţii din Piteşti, 2005

M. Iovu, Chimie Organică, Ed. Monitorul Oficial, Ed. A V-a, 2005

C.D. Nenitescu, Chimie Organica, Vol. I, II, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucucuresti, 1980.

M. Avram, Chimie Organică, vol. I, II, Ed. Academiei, BucureÈ™ti, 1983

 

 

ELECTRONICA

 

Conf. univ. dr. ing. Mihai OPROESCU

 1. Studiu aplicativ didactic privind masurarea marimilor electrice
 2. Utilizarea mijloacelor moderne de predare invatare pentru studierea diodei redresoare.
 3. Contribuţii privind optimizarea activităţii instructive-educative si de evaluare in predarea redresoarelor monofazate
 4. Analiza, conceptia si implementarea aplicatiilor de laborator cu convertoare electrice.

 

Bibliografie:

 1. N. Bizon, M. Oproescu, 2007, Convertoare de Putere utilizate in Sistemele de Generare a Energiei, 160 pag, Editura UniversităÈ›ii din PiteÈ™ti, Piteşti, ISBN 978-973-690-644-2
 2. Mihai Oproescu, (2014Convertoare electronice de putere – Îndrumar de laborator, 130pg, Universitatea din PiteÈ™ti
 3. Mihai Oproescu, (2014) Surse de putere pentru echipamente de comunicatii – Îndrumar de laborator, 80 pg
 4. Mihai Oproescu,  (2013) Masurari in electronica si telecomunicatii – Îndrumar de laborator, 100 pg.
 5. Mihai Oproescu, (2013) Electronica de putere – Indrumar de laborator, 129 pg.
 6. M. Oproescu, (2013), Consideraţii metodice privind perfecţionarea lecţiilor la disciplinele tehnice de specialitate. Rolul metodelor bazate pe acţiune practică, 50 pg
 7. Masurari in electronica – note de curs, Oprea Stefan, 2008, Ed. Universitatii din Pitesti
 8. Masurari electronice si sisteme de masurare, Marin Săracin, 2003, MatrixRom
 9. Mihai Antoniu, Eduard Antoniu, Ştefan Poli, Masurări electronice, vol 2, Ed. SATYA, Iaşi, 2000;
 10. Grave H.F. – Măsurarea electrică a mărimilor neelectrice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1966;
 11. Jurca T., Stoiciu D. – Instrumentaţie de măsurare, Editura de Vest, Timişoara, 1996;
 12. N. Bizon, 2004, Convertoare, 180 pag. MatrixROM, Bucureşti, ISBN 973-685-836-7.
 13. N. Bizon, 2000, Electronică Industrială II – Teorie şi Aplicaţii, 250 pag, Editura MatrixROM, Bucureşti, ISBN 973-685-118-4
 14. F. Ionescu, D. Alexa, s.a. 1997, Electronica de putere – modelare si simulare, Ed. Tehnica

 

Prof. univ. dr. ing. Nicu BIZON

1. Studiu aplicativ didactic privind masurarea fara fire (wireless) a marimilor electrice din convertoarele CC-CC.

2. Utilizarea mijloacelor moderne de predare invatare pentru studiul convertoarelor CC-CC.

3. Contribuţii privind eficienta activităţii instructiv-educative si de evaluare in predarea convertoarelor CC-CC.

4. Studiul, proiectarea si implementarea aplicatiilor de laborator pentru analiza sistematica a convertoarelor CC-CC.

Bibliografie:

 1. N. Bizon, M. Oproescu, 2007, Convertoare de Putere utilizate in Sistemele de Generare a Energiei, 160 pag, Editura UniversităÈ›ii din PiteÈ™ti, Piteşti, ISBN 978-973-690-644-2
 2. 1996;
 3. N. Bizon, 2004, Convertoare, 180 pag. MatrixROM, Bucureşti, ISBN 973-685-836-7.
 4. N. Bizon, 2000, Electronică Industrială II – Teorie şi Aplicaţii, 250 pag, Editura MatrixROM, Bucureşti, ISBN 973-685-118-4
 5. F. Ionescu, D. Alexa, s.a. 1997, Electronica de putere – modelare si simulare, Ed. Tehnica
 6. Masurari in electronica – note de curs, Oprea Stefan, 2008, Ed. Universitatii din Pitesti
 7. Masurari electronice si sisteme de masurare, Marin Săracin, 2003, MatrixRom
 8. Mihai Antoniu, Eduard Antoniu, Ştefan Poli, Masurări electronice, vol 2, Ed. SATYA, Iaşi, 2000;
 9. Grave H.F. – Măsurarea electrică a mărimilor neelectrice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1966;
 10. Jurca T., Stoiciu D. – Instrumentaţie de măsurare, Editura de Vest, Timişoara,
 11. Mihai Oproescu, (2014Convertoare electronice de putere – Îndrumar de laborator, 130pg, Universitatea din PiteÈ™ti
 12. Mihai Oproescu, (2014) Surse de putere pentru echipamente de comunicatii – Îndrumar de laborator, 80 pg
 13. Mihai Oproescu,  (2013) Masurari in electronica si telecomunicatii – Îndrumar de laborator, 100 pg.
 14. Mihai Oproescu, (2013) Electronica de putere – Indrumar de laborator, 129 pg.
 15. M. Oproescu, (2013), Consideraţii metodice privind perfecţionarea lecţiilor la disciplinele tehnice de specialitate. Rolul metodelor bazate pe acţiune practică, 50 pg

 

 1. Prof.dr.ing. Ioan LITA
 2. Analiza, conceptia si implementarea aplicatiilor de laborator cu amplificatoare operationale.
 3. Analiza, conceptia si implementare aplicatiilor de laborator cu circuite integrate digitale.
 4. Analiza, conceptia si implementarea aplicatiilor de laborator pentru masurari electrice si electronice.
 5. Analiza, conceptia si implementarea aplicatiilor de laborator utilizand instrumentatia virtuala.
 6. Analiza, conceptia si implementarea aplicatiilor de laborator pentru materiale si componente electronice pasive.

 

Bibliografie:

1. Ioan LitaM. Raducu:“Componente si circuite pasive”; Indrumar de laborator; Atelier de

multiplicare al Universitatii Pitesti, Pitesti, 1997.

2. C. Radoi, P. Svasta, V. Lazarescu, D. Stoichescu, Ioan Lita:”Aparate, echipamente si

instalatii de electronica profesionala”; Editura Didactica si Pedagogica (ISBN 973-30-3138-0) , Bucuresti 1994.

3. Ioan Lita: “Materiale pentru electronica”; Editura Universitatii din Pitesti; ISBN 973-8212-33-2, Pitesti, 2001.

4. Ioan Lita: ”Ghidul tehnicilor de comunicatii analogice si digitale”, Editura Universitatii din Pitesti; ISBN 973-690-041-X, Pitesti, 2002.

5 . I. Lita, D. Visan: Tehnici de laborator pentru comunicatii analogice si digitale, Editura

Universitatii din Pitesti; ISBN 973-690-158-0, nr. pag. 180, Pitesti, 2003.

6. I. Lita, B. Cioc: Tehnici de achiziţie a datelor, I .Bazele achiziţiei de date – circuite

fundamentale, Editura Universitatii din Pitesti; ISBN 973-690-380-X, Pitesti, 2005.

Aprilie 2017 3/26 prof.univ.dr.ing. IOAN LITA

7. I.Lita Logica Banica “Protocoale de comunicatie in Internet” ISBN: 978-973-755-216-7, nr. pag. 158, Editura MatrixRom, 2007.

8. Ioan LITA, Daniel Alexandru VISAN, Ion Bogdan CIOC, Adrian Ioan LITA, “Ghid

pentru utilizarea calculatirului”, ISBN: 978-973-755-280-8, nr. pag. 340, Editura MatrixRom, 2007.

9. Ioan LITA “Circuite electronice pentru achizitia de date”, ISBN: 978-973-755-385-0, nr. pag. 340, Editura MatrixRom, 2008.

10. Ioan Liţă, Daniel Alexandru Vişan, Ion Bogdan Cioc - “Comunicatii de date”, ISBN 978-973-755-666-0, 220 pg., Matrix Rom 2010

11Teodorescu Rodica-Mihaela, Ioan Liţă, Cioc Bogdan Ion, Daniel Alexandru Visan, Radu Dragoş-Gheorghe, Tehnici pentru generarea şi vizualizarea virtuală a semnalelor, ISBN: 978-606-560-289-2, nr. pag. 141, Ed. Universitatii din Pitesti, Pitesti 2012

12. Ioan Lita, Ion Bogdan Cioc, Daniel Alexandru Visan, “Componente si circuite pasive.

Intrebari si raspunsuri”, ISBN:978-606-25-0226-3, 143p, Ed. MatrixRom, Bucuresti, 2016.

 

ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA

 

Conf. univ. dr. ing. Robert BELOIU

 1. Studiu aplicativ didactic privind modelarea sistemelor de reglaj automat (SRA)
 2. Utilizarea mijloacelor moderne de predare invatare pentru sistemelor de reglaj automat (SRA).
 3. Analiza, conceptia si implementarea aplicatiilor de laborator cu automate programabile.
 4. Analiza, conceptia si implementarea aplicatiilor de laborator de actionari electrice cu aparate electrice de comutatie
 5. Analiza, conceptia si implementarea aplicatiilor de laborator de actionari electrice cu convertoare statice de putere

 

Bibliografie:

 1. Analog System Lab Kit PRO Manual, Texas Instruments
 2. K. Ogata  “ Modern Control Engineering”, Ed. Prentice Hall, USA, 1998.
 3. B.C. Kuo „Sistemas de Control Automatico”, 70  Edicion, Prentice Hall, USA, 1996
 4. R. Beloiu - Lucrari practice de Actionari Electrice cu Logica Cablata. Ed. Upit, 2014.
 5. R. Beloiu - Actionari electrice cu logica cablata. Pornirea motoarelor asincrone trifazate, Ed. MatrixRom, Bucuresti, 2010.
 6. R. Beloiu - Actionari Electrice cu motoare asincrone. Scheme cu logica cablata. Ed. MatrixRom, Bucuresti 2008.
 7. M. Gaiceanu, s.a. – Actionari electrice: aplicatii, Galati Univ. Press, Galati, 2014
 8. I. Topa, s.a. – Actionari electrice reglabile cu masini asincrone, MatrixRom, Bucuresti, 2007
 9. I. Topa, s.a. – Actionari electrice reglabile cu masini de curent continuu, MatrixRom, Bucuresti, 2007
 10. L. Ciobanu – Tratat de inginerie electrica: Sisteme de actionari electrice, MatrixRom, Bucuresti, 2008
 11. A. E. Fitzgerald, s.a. Electric Machinery 6th edition, McGrow Hill, USA, 2003.
 12. Th. Wildi „Electrical Machines, Drives and Power Systems” 5th Edition, Prentice Hall, USA, 2002
 13. S. L. Herman „Electric Motor Control” 9th Edition, Delmar, Cengage Learning, Australia, 2010
 14. S. L. Herman „Industrial Motor Control” 6th Edition, Delmar, Cengage Learning, Australia, 2010

 

Ș.l. dr. ing. Luminița CONSTANTINESCU

 

1. Metode È™i mijloace didactice de predare a circuitelor electrice de c.c. în regim permanent È™i tranzitoriu.

2. Metode È™i mijloace didactice de predare a circuitelor electrice trifazate în regim permanent.

 

Bibliografie

1. Iordache, M. – Bazele electrotehnicii, Editura Matrix Rom Bucuresti, 2008.

2. Voicu, N., Constantinescu, L. M., Gavrilă, D. - Teoria câmpului electromagnetic, Editura MATRIX ROM Bucureşti, 2005

3. Dumitriu, L. s.a. – Teoria moderna a circuitelor electrice, Editura ALL Educational, 1998.

4. Gavrilă, Ghe. - Bazele electrotehnicii. Teoria circuitelor electrice. Probleme rezolvate, Ed. Tehnică, 2003

5. Cazacu, E. s.a - Chestiuni speciale de teoria circuitelor electrice, Editura Matrix Rom, București, 2005

6. Constantinescu, L., Alexandru, M. - Îndrumar de laborator de Bazele electrotehnicii, Ed. Univ. din Piteşti, 2002.

 

 

Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Departamentul Fabricaţie şi Management Industrial

 

PROFESORI COORDONATORI

 

Teme propuse:

1.        Contribuţii privind îmbunătăţirea activităţilor instructiv – educative şi de inovare a practicii şcolare prin tratarea unitară a temei “Particularităţi ale proceselor tehnologice de prelucrare pe maşini cu comandă numerică”.

2.        Contribuţii privind îmbunătăţirea activităţilor instructiv – educative şi de inovare a practicii şcolare prin tratarea unitară a temei “Proiectarea echipamentelor de fabricaţie utilizate pe maşini-unelte clasice”.

3.        Contribuţii privind îmbunătăţirea activităţilor instructiv – educative şi de inovare a practicii şcolare prin tratarea unitară a temei “Particularităţi ale proiectării echipamentelor de fabricaţie utilizate pe maşini cu comandă numerică”.

4.        Contribuţii privind îmbunătăţirea activităţilor instructiv – educative şi de inovare a practicii şcolare prin tratarea unitară a temei “Particularităţi ale calităţii suprafeţelor pieselor prelucrate prin aşchiere”.

5.        Contribuţii privind îmbunătăţirea activităţilor instructiv – educative şi de inovare a practicii şcolare prin tratarea unitară a temei “Particularităţi ale proceselor de control tehnic al pieselor prelucrate mecanic”.

Bibliografie minimală:

1.        Antonescu E., Creţu S., Mihalache D., Metodica predării ştiinţelor tehnice, Editura Universităţii din Sintech Craiova, 2000.

2.        Ezechil L., Vadecum în practica şcolară, Editura Universităţii din Piteşti, 1999.

3.        Radu T. I., Ezechil L., Didactica – teoria instruirii, Editura Paralela 45 Piteşti, 2005.

4.        Iordache M., Costea A. Babă Al. Metode de calcul şi modele matematice pentru optimizarea proiectării dispozitivelor, Editura Universităţii din Piteşti, 2016

5.        Iordache M., Ungureanu I., Dispozitive tehnologice, Editura Universităţii din Piteşti, 2010

6.        Banu Il., Bazele proiectării proceselor tehnologice de fabricare în construcţia de maşini, Ed. Univ din Piteşti, 2004.

7.        Catrina D., ş.a., Sisteme flexibile de prelucrare prin aşchiere – vol I şi II, Ed. Matrix ROM Bucureşti, 2005 şi 2006.

8.        Chiriţă Gh., Crivac Gh., Rizea A., Toleranţe şi control dimensional, Editura Universităţii din Piteşti, 2010.

9.        Niţu E. (coord.), ş.a., Elemente specifice proceselor de fabricaţie a pieselor de automobil, Group Renault Romania, 2010.

10.     Vlase A. ş.a., Tehnologia prelucrării produselor mecanice, Editura Matrixrom, 2006.

11.     A. Rizea, N. Belu. Ingineria Calităţii, Editura Universităţii din Piteşti, 2007

 

 

Autovehicule Rutiere

Departamentul Autovehicule şi Transporturi

 

1.        Prof.univ.dr.ing. Florian IVAN

 

1.1      Contribuţii privind optimizarea activităţii instructiv-educative şi de inovare a practicii şcolare prin tratarea unitară a temei: ParticularităÈ›i constructive si funcÈ›ionale ale sistemelor de depoluare specifice autocamioanelor moderne

Bibliografie minimală

1.        Ivan, Fl., Liţă, D., Buşoi, A  - Metode şi Mijloace de depoluare a motoarelor pentru automobile, Editura Matrix-Rom, Bucureşti, 2014

2.        Dacsăl, A., Ivan, Fl. Controlul şi reducerea poluării la autovehiculele Rutiere, Editura Pim, Iaşi, 2015

3.        Oprean. M. I.  – Automobilul modern, Editura Academiei, Bucureşti, 2003

4.        Ezechil. L. – Vademecum în practica şcolară, Editura Universităţii Piteşti, 1999;

5.        Radu, T.I., Ezechil, L. – Didactica. Teoria instruirii, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005;

6.        Antonescu, E., Creţu S:, Mihalache D. – Metodica predării ştiinţelor tehnice, Editura Sintech, Craiova , 2000;

7.        Pirţuc, D. – Metodele de instruire formativă specifice disciplinelor tehnice, Editura Spiru Haret, Bucureşti, 1996;

 

1.2      Contribuţii privind optimizarea activităţii instructiv-educative şi de inovare a practicii şcolare prin tratarea unitară a temei: ParticularităÈ›i constructive si funcÈ›ionale ale sistemelor de supraalimentare specifice motoarelor pentru autovehicule rutiere

Bibliografie minimală

1.        Ivan, Fl., Liţă, D., Buşoi, A  - Metode şi Mijloace de depoluare a motoarelor pentru automobile, Editura Matrix-Rom, Bucureşti, 2014

2.        Dacsăl, A., Ivan, Fl. Controlul şi reducerea poluării la autovehiculele Rutiere, Editura Pim, Iaşi, 2015

3.        Oprean. M. I.  – Automobilul modern, Editura Academiei, Bucureşti, 2003

4.        Ezechil. L. – Vademecum în practica şcolară, Editura Universităţii Piteşti, 1999;

5.        Radu, T.I., Ezechil, L. – Didactica. Teoria instruirii, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005;

6.        Antonescu, E., Creţu S:, Mihalache D. – Metodica predării ştiinţelor tehnice, Editura Sintech, Craiova , 2000;

7.        Pirţuc, D. – Metodele de instruire formativă specifice disciplinelor tehnice, Editura Spiru Haret, Bucureşti, 1996;

 

1.3      Contribuţii privind optimizarea activităţii instructiv-educative şi de inovare a practicii şcolare prin tratarea unitară a temei: Metode şi mijloace de reducere a poluării fonice la autovehicule

Bibliografie minimală

1.        Bratu, P. Acustica interioară pentru construcţii de maşini, Editura Impuls Bucureşti, 2002.

2.        Ivan, Fl., Liţă, D., Buşoi, A  - Metode şi Mijloace de depoluare a motoarelor pentru automobile, Editura Matrix-Rom, Bucureşti, 2014

3.        Dacsăl, A., Ivan, Fl. Controlul şi reducerea poluării la autovehiculele Rutiere, Editura Pim, Iaşi, 2015;

4.        Boroiu, A.A, Ivan, F. Parlac, S – Modelarea zgomotolui în traficul rutier, Editura UniversitaÈ›ii Pitesti, 2016

5.        Oprean. M. I.  – Automobilul modern, Editura Academiei, Bucureşti, 2003

6.        Ezechil. L. – Vademecum în practica şcolară, Editura Universităţii Piteşti, 1999;

7.        Radu, T.I., Ezechil, L. – Didactica. Teoria instruirii, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005;

8.        Antonescu, E., Creţu S:, Mihalache D. – Metodica predării ştiinţelor tehnice, Editura Sintech, Craiova , 2000;

9.        Pirţuc, D. – Metodele de instruire formativă specifice disciplinelor tehnice, Editura Spiru Haret, Bucureşti, 1996;

 

2.        Conf.univ.dr.ing.habil. Adrian CLENCI

 

2.1      Contribuţii privind optimizarea activităţii instructiv-educative şi de inovare a practicii şcolare prin tratarea unitară a temei: ParticularităÈ›i constructive È™i funcÈ›ionale ale sistemelor de management electronic al motoarelor cu ardere internă

Bibliografie minimală

1.        Clenci A. – Engine Calibration, suport de curs în format electronic, Universitatea din PiteÈ™ti, 2017

2.        Clenci A. – Bazele FuncÈ›ionării Motoarelor cu Ardere Internă, suport de curs în format electronic, Universitatea din PiteÈ™ti, 2017

3.        Clenci A. – Economicitatea Autovehiculelor È™i ProtecÈ›ia Mediului, suport de curs în format electronic, Universitatea din PiteÈ™ti, 2017

4.        Guzela L., Onder C. – Introduction to modelling and control of internal combustion engine systems

5.        Oprean. M. I.  – Automobilul modern, Editura Academiei, Bucureşti, 2003

6.        Ezechil. L. – Vademecum în practica şcolară, Editura Universităţii Piteşti, 1999;

7.        Radu, T.I., Ezechil, L. – Didactica. Teoria instruirii, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005;

8.        Antonescu, E., Creţu S:, Mihalache D. – Metodica predării ştiinţelor tehnice, Editura Sintech, Craiova , 2000;

9.        Pirţuc, D. – Metodele de instruire formativă specifice disciplinelor tehnice, Editura Spiru Haret, Bucureşti, 1996;

 

 

2.2      Contribuţii privind optimizarea activităţii instructiv-educative şi de inovare a practicii şcolare printr-o abordare de tip pedagogie prin proiecte (project-based learning) a următoarei temei: ParticularităÈ›i privind proiectarea asistată de calculator a unor sisteme mecanice din componenÈ›a unui autovehicul

Bibliografie minimală

1.        Clenci A., Vieru I, Tabacu Șt – Modelarea parametrică a sistemelor mecanice utilizând aplicaÈ›ia ProEngineer, Universitatea din PiteÈ™ti, 2007

2.        Vieru I, Clenci A., Tabacu Șt – AutoCad. AplicaÈ›ii practice pentru ingineria mecanică, Universitatea din PiteÈ™ti, 2004

3.        Ghionea I – Proiectare asistată în Catia v5. Elemente teoretice È™i aplicaÈ›ii, Editura Bren, 2007.

4.        Ezechil. L. – Vademecum în practica şcolară, Editura Universităţii Piteşti, 1999;

5.        Radu, T.I., Ezechil, L. – Didactica. Teoria instruirii, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005;

6.        Antonescu, E., Creţu S:, Mihalache D. – Metodica predării ştiinţelor tehnice, Editura Sintech, Craiova , 2000;

7.        Pirţuc, D. – Metodele de instruire formativă specifice disciplinelor tehnice, Editura Spiru Haret, Bucureşti, 1996;

3.        Prof.univ.dr.ing. Alexandru BOROIU

 

3.1      Contribuţii privind optimizarea activităţii instructiv-educative şi de inovare a practicii şcolare prin tratarea unitară a temei: Metode şi mijloace de diagnosticare a motoarelor Diesel

Bibliografie minimală

1.        Stratulat, M, Andreescu, C. – Diagnosticarea automobilului, Editura AGIR, 1997

2.        Ivan, Fl., Liţă, D., Buşoi, A  - Metode şi Mijloace de depoluare a motoarelor pentru automobile, Editura Matrix-Rom, Bucureşti, 2014

3.        Oprean. M. I.  – Automobilul modern, Editura Academiei, Bucureşti, 2003

4.        Ezechil. L. – Vademecum în practica şcolară, Editura Universităţii Piteşti, 1999;

5.        Radu, T.I., Ezechil, L. – Didactica. Teoria instruirii, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005;

6.        Antonescu, E., Creţu S:, Mihalache, D. – Metodica predării ştiinţelor tehnice, Editura Sintech, Craiova , 2000;

7.        Pirţuc, D. – Metodele de instruire formativă specifice disciplinelor tehnice, Editura Spiru Haret, Bucureşti, 1996;

8.        Mondiru, C., Boroiu, A. – Terotehnica autovehiculelor, Ed. Universităţii din Piteşti, 2002

 

3.2      Contribuţii privind optimizarea activităţii instructiv-educative şi de inovare a practicii şcolare prin tratarea unitară a temei: Metode de reducere a poluării fonice în traficul rutier urban

Bibliografie minimală

1.        Bratu, P. Acustica interioară pentru construcţii de maşini, Editura Impuls Bucureşti, 2002.

2.        Ivan, Fl., Liţă, D., Buşoi, A  - Metode şi Mijloace de depoluare a motoarelor pentru automobile, Editura Matrix-Rom, Bucureşti, 2014

3.        Dascăl, A., Ivan, Fl. Controlul şi reducerea poluării la autovehiculele Rutiere, Editura Pim, Iaşi, 2015;

4.        Boroiu, A.A, Ivan, F. Parlac, S – Modelarea zgomotolui în traficul rutier, Editura UniversitaÈ›ii Pitesti, 2016

5.        Oprean. M. I.  – Automobilul modern, Editura Academiei, Bucureşti, 2003

6.        Ezechil. L. – Vademecum în practica şcolară, Editura Universităţii Piteşti, 1999;

7.        Radu, T.I., Ezechil, L. – Didactica. Teoria instruirii, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005;

8.        Antonescu, E., Creţu S:, Mihalache D. – Metodica predării ştiinţelor tehnice, Editura Sintech, Craiova , 2000;

9.        Pirţuc, D. – Metodele de instruire formativă specifice disciplinelor tehnice, Editura Spiru Haret, Bucureşti, 1996;

 

FIZICA

Conf. univ. dr. Benedict Oprescu

 

1. Metode interactive utilizate pentru introducerea notiunii de forta in lectiile de fizica din gimnaziu;

2. Rolul experimentului de laborator în introducerea notiunii de curent electric la lectiile de fizica din gimnaziu;

3. Problematizarea ca metodă eficientă în predarea notiunilor de optica geometrica la lectiile de fizica din gimnaziu;

4. Rolul instruirii asistate de calculator în lecÈ›iile de predare a cunoÈ™tinÈ›elor despre optica geometrica la fizica din gimnaziu.

 

Bibliografie

1.        B.Oprescu, G. Chirlesan, Bazele fizice ale electromagnetismului, Ed. Univ. din Pitesti, Pitesti 2003;

2.        T. Tutovan, Electricitate si magnetism, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1984;

3.        I.M.Popescu, Electriciticitate si magnetism, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 1997;

4.        S. Anghel, C. Stanescu, Optica, Ed. Univ. din Pitesti, Pitesti 1999;

5.        *** Fizica- Mecanica, pentru perfectionarea profesorilor, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

 

Departamentul de Ingineria Mediului

si Stiinte Ingineresti Aplicate

 

lect.univ.dr.ing. Cicerone Nicolaie Marinescu

 

 1. Valorificare apotentialului de energii regenerabile in zona SudMuntenia. Metodica predarii Capitolului “Valorificarea termica a energiei solare”.
  1. Adrian Badea, HoriaNecula- Surse regenerabile de energie, Editura AGIR, Bucuresti, 2013.
  2. Cicerone NicolaieMarinescu- Eco-tehnologizarea arhitecturala si regimul termosolar in constructii, Editura INFOMIN, Deva, 2010.
  3. Victor Lucian- Surse nepoluante de producere a energiei electrice, Editura AGIR, Bucuresti, 2005.
 2. Utilizarea energiilor regenerabile ca alternative viabile la diferiti combustibili. Metodica predarii capitolului,,Energii regenerabile”.
  1. Victor Dragan, Victor Burchiu-Energiileregenerabilesiutilizareaacestora, Editura CERES, Bucuresti, 2012.
  2. Ion Sobors.a – Surseregenerabile de energie, UniversitateaTehnica a Moldovei, 2006.
  3. Revista de SistemesolaresiEnergieRegenerabila: http://energies-renouvelebles.org
 3. Poluarea mediului inconjurator. Impactul asupra apei.

Metodica predarii capitolului ,,Impactul uman in mediul inconjurator”.

 1. Ion Mac –StiintaMediului, Editura EUROPONTIC, Cluj-Napoca, 2003.
 2. Revista ,,Journal of Economics and Technologies Knowledge’, Editura Free Mind, Bucuresti, www.e-editura.ro/jetk
 3. Revista pentru Dezvoltare Bazata pe Cunoastere, Editura Free Mind, Bucuresti, www.fdbc.ro

 

 

MATEMATICĂ

 

Profesori coordonatori

 

Conf. Univ. dr. Balcău Costel

Conf. Univ. dr. Constantin Doru

Conf. Univ. dr. Popescu Doru Anastasiu

Lect.univ. dr. Andronescu Corneliu Stelian

Lect.univ. dr. Deaconu Laurențiu Cristian

Lect.univ. dr. Georgescu Raluca Mihaela

Lect.univ. dr. Macarie Marius Vasile

Lect.univ. dr. Miroiu Maria

Lect.univ. dr. Moldoveanu Emil

Lect.univ. dr. Nistor Gheorghe

Lect.univ. dr. Nuică Antonio

Lect.univ. dr. Èšurcanu Adrian

 

TEME PROPUSE

 

1.       Geometria tetraedrului: fundamente şi aspecte metodico-didactice

2.       Probleme de concurenţă şi coliniaritate

3.       Trigonometria şi aplicaţiile ei în învăţământul preuniversitar

4.       Permutări, aranjamente, combinări şi aplicaţii ale acestora

5.       Utilizarea calculatorului la lecţia de matematică. Strategii de predare-învăţare.

6.       Maxime şi minime în geometria elementară. Aspecte metodice

7.       Metode şi strategii euristice de rezolvare a problemelor la matematică

8.       Funcţii şi ecuaţii exponenţiale şi logaritmice. Aplicaţii

9.       Relaţii metrice în triunghi şi în cerc. Aspecte metodice

10.    Inducţia matematică şi aplicaţii ale ei în geometria elementară

11.    Puncte remarcabile în geometria elementară

12.    Progresii aritmetice şi geometrice şi aplicaţii ale acestora

13.    Sisteme de ecuaţii liniare. Metode numerice de rezolvare

14.    Identităţi şi inegalităţi matematice şi demonstraţii ale acestora cu ajutorul derivării sau integrării

15.    Geometria patrulaterului. Aspecte metodice

16.    Transformări geometrice

17.    Numere complexe. Aplicaţii în geometrie

18.    Grupuri finite

19.    Folosirea calculului vectorial la rezolvarea problemelor de geometrie

20.    Grupuri de transformări ale figurilor geometrice

21.    Grupuri de permutări

22.    Grupuri de matrice

23.    Grupuri abeliene finit generate

24.    Grupuri de automorfisme ale grafurilor

25.    Proprietăţi aritmetice ale inelelor de polinoame

26.    Polinoame simetrice

27.    Inele euclidiene. Proprietăţi. Aplicaţii

28.    Inele factoriale. Proprietăţi. Aplicaţii

29.    Polinoame ireductibile cu coeficienţi într-un inel integru; criterii de ireductibilitate

30.    Aritmetica întregilor lui Gauss

31.    Aritmetica în inele de întregi pătratici

32.    Elemente prime şi ireductibile într-un domeniu de integritate

33.    Ideale prime în inele comutative

34.    Inele de fracţii. Corpul numerelor raţionale şi corpul funcţiilor algebrice raţionale

35.    Corpuri finite

36.    Ecuaţii algebrice de grad cel mult patru în corpuri finite

37.    Rezolvarea prin radicali a ecuaţiilor algebrice

38.    Teorema fundamentală a algebrei (variante de demonstraţie)

39.    Ecuaţii algebrice cu coeficienţi reali

40.    Numere algebrice şi numere transcendente

41.    Aplicaţii ale teoriei corpurilor în probleme de construcţii cu rigla şi compasul

42.    Metode numerice în rezolvarea ecuaţiilor algebrice

43.    Tratare vectorială a sistemelor de ecuaţii liniare

44.    Teoria determinanţilor. Metode de calcul.

45.    Ecuaţii algebrice în mulţimea numerelor întregi

46.    Teoreme asupra numerelor prime

47.    Reprezentarea numerelor naturale ca sumă de pătrate

48.    Teoreme celebre în teoria numerelor

49.    EcuaÈ›ii diofantice. ModalităÈ›i de abordare

50.    Grupul izometriilor planului şi spaţiului euclidian

51.    Grupul asemănarilor planului şi spaţiului euclidian

52.    Geometria cercurilor: fundamente şi aspecte metodico-didactice

53.    Geometria sferelor: fundamente şi aspecte metodico-didactice

54.    Geometria euclidiana a conicelor

55.    Geometria euclidiana a cuadricelor

56.    Omotetia. Inversiunea. AplicaÈ›ii

57.    Metodica rezolvării problemelor de construcţii geometrice

58.    Metode de introducere a funcţiilor trigonometrice

59.    Probleme de loc geometric în plan şi în spaţiu

60.    Metode de rezolvare a problemelor de geometrie

61.    Serii numerice

62.    Funcţii continue. Proprietăţi globale şi locale

63.    Funcţii cu proprietatea lui Darboux

64.    Metoda aproximaţiilor succesive şi principiul punctului fix. Aplicaţii

65.    Şiruri şi serii de funcţii

66.    Rolul exemplelor şi contraexemplelor în predarea analizei matematice

67.    Teoreme de medie din analiza matematică

68.    Probleme de extrem în matematica elementară

69.    Aproximarea funcţiilor continue prin polinoame

70.    Teoreme de tip L’Hospital. Aplicaţii

71.    Integrale cu parametru

72.    Integrale improprii

73.    Metode de aproximare a integralelor

74.    Interpolarea prin polinoame

75.    Numerele lui Stirling, Bell, Fibonacci şi aplicaţii

76.    Probleme de programare liniară

77.    Grafuri planare şi poliedre convexe

78.    Probleme hamiltoniene în teoria grafurilor

79.    Partiţii ale unui întreg natural

80.    Probleme de colorare în teoria grafurilor

81.    Elemente de teoria jocurilor

82.    EcuaÈ›ii diofantice

 Notă. Orice altă temă propusă de candidat poate fi acceptată dacă obţine acordul coordonatorului ştiinţific.

Bibliografie orientativă

1.        Becheanu, M., Dincă, A., Ion, D., Niţă, C., Pudrea, I., Radu, N., Ştefănescu C., Algebră pentru perfecţionarea profesorilor, E.D.P. Bucureşti, 1983.

2.        Enescu, G., Introducere în logica matematică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1965.

3.        Reghis, M., Elemente de teoria mulţimilor şi de logică matematică, Ed. Facla, Bucureşti, 1981.

4.        Cucurezeanu, I., Probleme de aritmetică cu aplicaţii în tehnica de calcul, E.D.P. Bucureşti, 1981.

5.        Radu, M. Brânzei, D., Fundamentele aritmeticii şi geometriei, Ed. Academiei, Bucureşti, 1983.

6.        Vinogradov, I.M., Bazele teoriei numerelor, Ed. Academiei, Bucureşti, 1954.

7.        Dragomir, P., Dragomir, A., Structuri algebrice, Ed. Facla, Timişoara, 1975.

8.        Galbură, G., Algebra, E.D.P. Bucureşti, 1972.

9.        Radovici-Mărculescu, P., Deaconu, L., Algebră, vol. I, Editura Universităţii din Piteşti, 2002.

10.     Radovici-Mărculescu, P., Deaconu, L., Algebră, vol. II, Editura Universităţii din Piteşti, 2006.

11.     Radovici-Mărculescu, P., Deaconu, L., Andronescu, C., Probleme de algebră, vol. I, Editura Universităţii din Piteşti, 2002.

12.     Ion, D., Radu, N., Algebra, E.D.P. Bucureşti, 1981.

13.     Năstăsescu, C., Niţă, C., Vraicu, C., Bazele algebrei, vol I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1986.

14.     Pic, G., Purdea, I., Tratat de algebră, vol. I si II, Ed. Academiei, Bucureşti, 1977, 1982.

15.     Brânzei, D., Onofraş, E., Aniţa, S., Bazele raţionamentului geometric, Ed. Academiei, Bucureşti, 1983.

16.     Brânzei, D., Aniţa, S., Cocea, C., Planul şi spatiul euclidian, Ed. Academiei, Bucureşti, 1986.

17.     Gheorghiev, Gh., Miron, R., Papuc, D., Geometrie analitică şi diferenţială, E.D.P. Bucureşti, 1968.

18.     Hadamard, J., Lecţii de geometrie elementară, vol. I si II, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1960.

19.     Miron, R., Geometrie elementară, E.D.P. Bucureşti, 1968.

20.     Miron, R., Introducere vectorială în geometria analitică plană, E.D.P. Bucureşti, 1970.

21.     Miron, R., Geometrie analitică, E.D.P. Bucureşti, 1976.

22.     Moise, E., Geometrie elementară dintr-un punct de vedere superior, E.D.P. Bucureşti, 1980.

23.     Nicolescu, L., Bosckoff, V., Probleme practice de geometrie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1990.

24.     Mihăileanu, N., Complemente de geometrie sintetică, E.D.P. Bucureşti, 1965.

25.     Mihăileanu, N., Utilizarea numerelor complexe în geometrie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1968.

26.     Mihăilescu, C., Geometria elementelor remarcabile, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1957.

27.     Smaranda, D., Transformări geometrice, Ed. Academiei, Bucureşti, 1988.

28.     Ţiţeica, G., Culegere de probleme de geometrie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1965.

29.     Vrânceanu, Gh., Hanganu, T., Teleman, K., Geometrie elementară din punct de vedere modern, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1976.

30.     Haimovici, A., Grupuri de transformări, E.D.P. Bucureşti, 1963.

31.     Udrişte, C., Radu, C., Dicu, I., Malincioiu, O., Probleme de algebră, geometrie şi ecuaţii diferenţiale , E.D.P. Bucureşti, 1981.

32.     ChiriÈ›ă, S., Probleme de matematici superioare, E.D.P. Bucureşti, 1989.

33.     Radu, C., Drăguşin, C., Drăguşin, L., Aplicaţii de algebră, geometrie şi matematici speciale, E.D.P. Bucureşti, 1991.

34.     Pop, I., Neagu, Gh., Algebră liniară şi geometrie analitică în plan şi în spaţiu, Ed. Plumb, Bacău, 1996.

35.     Neagu, Gh., Metode de rezolvare a problemelor de matematică şcolară evidenţiate prin exemple, Ed. Plumb, Bacău, 1997.

36.     Sâmboan, G., Fundamente de matematică, E.D.P. Bucureşti, 1974.

37.     Nicolescu, M., Dinculeanu, N., Marcus, S., Analiză matematică, E.D.P. Bucureşti, 1980.

38.     Gheorghiu, N., Precupanu, T., Analiză matematică, E.D.P. Bucureşti, 1979.

39.     Precupanu, T., Bazele analizei matematice, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iasi, 1993.

40.     Sburlan, S., Principiile fundamentale ale matematicii moderne. Lecţii de analiză matematică (colectia "Biblioteca profesorului de matematica"), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1991.

41.     Sireţchi, S., Calculul diferenţial şi integral, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.

42.     Teodorescu, N., Olariu, V., Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale, Ed. Tehnică, 1978.

43.     Haimovici, A., Ecuaţii diferenţiale şi integrale, E.D.P. Bucureşti, 1965.

44.     Aramă, L., Morozan, T., Probleme de calcul diferenţial şi integral, Ed. Tehnică, 1978.

45.     Konnerth, O., Greşeli tipice în învăţarea analizei matematice, Ed. Dacia, 1982.

46.     Donciu, N., Flondor, D., Analiză matematică. Culegere de probleme, Ed. All, 1993.

47.     Reischer, C., Sâmboan, G., Teodorescu, R., Teoria probabilităţilor, E.D.P. Bucureşti, 1967.

48.     Onicescu, O., Teoria probabilităţilor şi aplicaţii, E.D.P. Bucureşti, 1963.

49.     Mihăilă, N., Introducere în teoria probabilităţilor şi statistică matematică, E.D.P. Bucureşti, 1965.

50.     Iosifescu, M., Mihoc, G., Teodorescu, R., Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, Ed. Tehnică, 1966.

51.     Ciucu, G., Craiu, V., Săcuiu, I., Culegere de probleme de teoria probabilităţilor, Ed. Tehnică, 1967.

52.     Radovici-Mărculescu, P., Deaconu, L., Analiză numerică, vol. I, Editura Universităţii din Piteşti, 1998.

53.     Anastasiei, M., Metodica predării matematicii, Universitatea "Al.I. Cuza", Iaşi, 1983.

54.     Polya, G., Descoperirea în matematică, E.D.P. Bucureşti, 1971.

55.     Polya, G., Cum rezolvăm o problemă, Editura Ştiinţifică, 1965.

56.     Radu, V., Popescu, O., Metodica predării geometriei în gimnaziu, E.D.P. Bucureşti, 1983.

57.     Rus, I., Varga, D., Metodica predării matematicii, E.D.P. Bucureşti, 1983.

58.     Rusu, E., Problematizare şi probleme de matematică şcolară, E.D.P. Bucureşti, 1978.

59.     Tames, V., Probleme de metodica predării matematicii, Iaşi, 1982.

60.     Revista de pedagogie

61.     Gazeta matematică, Seria A

62.     Gazate Matematică, Seria B

63.     Brânzei, D., Brânzei, R., Metodica predării matematicii, Ed. Paralela 45, 2000.

64.     Rus, I., Varna, D., Metodica predării matematicii, EDP, Bucureşti, 1983.

 

 

 

Conf. univ.dr. Bogdan NICOLESCU

 

1. Aspecte de didactica predării-învăţării conceptului de funcţie în ciclul gimnazial/liceal

2. Aspecte de didactica predării-invăţării ecuaţiilor, inecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii la nivelul gimnazial

3. Strategii didactice pentru elevii care manifestă dificultăţi de învăţare la matematică din ciclul gimnazial/liceal

4. Aspecte de didactica predării-învăţării matematicii la nivelul gimnazial folosind strategii integrate cu ajutorul calculatorului

5. Aspecte de didactica predării-învăţării conceptului de număr raţional în gimnaziu

6. Aspecte metodico-didactice pentru predarea-învăţarea matricei şi a determinantului

7. Aspecte metodico-didactice pentru predarea-învăţarea geometriei în ciclul gimnazial/liceal

8. Strategii de predare integrată a probabilităţilor şi statisticii matematice

9. Aspecte metodico-didactice pentru predarea-învăţarea conceptului de şir numeric

10. Aspecte metodio-didactice pentru predarea-învăţarea conceptului de primitivă

 

Bibliografie minimală

 

1. Bechanu, M; Dincă, A.; Ion, D.; Niţă, C.; Pudrea, I.; Radu, N.; Ştefănescu, C. (1983). Algebră pentru perfecţionarea profesorilor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

2. Radu, M.; Brânzeu, D. (1983). Fundamentele aritmeticii şi geometriei. Bucureşti: Editura Academiei.

3. Brânzei, D.; Onofraş, E.; Aniţa, S. (1983). Bazele raţionamentului geometric. Bucureşti: Editura Academiei.

4. Radu, C.; Drăguşin, C.; Drăguşin, L. (1991). Aplicaţii de algebră, geometrie şi matematici speciale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

 

 

INFORMATICĂ

Profesori coordonatori

 

Conf. Univ. dr. Balcău Costel

Conf. Univ. dr. Constantin Doru

Conf. Univ. dr. Popescu Doru Anastasiu

Lect.univ. dr. Dincă IonuÈ›

Lect.univ. dr. Miroiu Maria

Lect.univ. dr. Păun Viorel

Lect.univ. dr. Tudose Cristina Vasilica

Lect.univ. dr. Èšurcanu Adrian

 

TEME PROPUSE

 

1.      Algoritmi. Corectitudinea algoritmilor

2.      Algoritmi. Complexitatea algoritmilor

3.      Algoritmi. Algoritmi nedeterminişti polinomiali

4.      Tehnici de sortare. Studiu comparativ

5.      Probleme de drumuri în grafuri

6.      Grafuri particulare

7.      Arbori şi aplicaţiile lor

8.      Algorimi fundamentali de sinteză a imaginilor

9.      Modalităţi de generare a imaginior de tip fractali

10.    Aspecte computaţionale privind codurile corectoare de erori

11.    Aspecte computaţionale privind codurile detectoare de erori

12.    Aplicaţii multimedia de predare-învăţare interactivă

13.    Aplicaţii pentru comunicarea în Intranet şi Internet

14.    Metode şi tehnici de proiectare şi gestiune a reţelelor de calculatoare

15.    Principii şi tehnici de programare distribuită

16.    Algoritmi de calcul paralel

17.    Protecţia bazelor de date în reţea

18.    Optimizarea algoritmilor. Studiu comparativ

19.    Tipuri de gramatici în lingvistica computaţională. Aplicaţii

20.    Metode de aproximare a funcţiilor

21.    Metode numerice în algebra liniară

22.    Algoritmi genetici. Aplicaţii

23.    Decidabilitate şi nedecidabilitate

24.    Metode de integrare numerică

25.    Construcţia unui analizor lexical

26.    Principiile analizorului sintactic al unui compilator

27.    Algoritmi de rezolvare a unor probleme de geometrie

28.    Teste statistice şi algoritmi pentru analiza şi compararea rezultatelor elevilor

29.    Aplicaţii specifice ale alocării dinamice

30.    Algoritmi probabilişti

31.    Algoritmi aproximativi

32.    Fractali în spaţiul complex

33.    Tehnici de programare

34.    Aplicatii multimedia de învăţare interactivă

35.    Metode numerice în algebra liniară

36.    Metode de elaborare a algoritmilor; aspecte metodice

37.    Programare orientată pe obiecte în C++

38.    Programare orientată pe obiecte în C#

39.    Programare orientată pe obiecte în Java

40.    Proiectarea algoritmilor

41.    Probleme de drumuri în grafuri

42.    Algoritmi de procesare a imaginilor

43.    Limbajele Pascal şi C: prezentare comparativă

44.    Tehnici de sortare: studiu comparativ

45.    Programnare orientată pe obiecte în limbajele C++ şi Java; prezentare comparativă

46.    Arbori şi aplicaţiile lor

47.    Algoritmi fundamentali de sinteză a imaginilor

48.    Metode numerice pentru rezolvarea sistemelor liniare

49.    Macromedia Flash şi aplicaţiile sale în procesul instructiv educativ

50.    Grafuri

51.    Arbori şi arborescenţe. Aplicaţii în informatică

52.    Structuri arborescente şi aplicaţiile lor

53.    Dezvoltarea paginilor Web folosind PHP

54.    Implementarea metodelor numerice de algebră liniară

55.    Elemente de teoria grafurilor. Probleme de optimizare

56.    Metode de proiectare şi gestiune a bazelor de date

57.    Aplicaţii specifice programării dinamice

58.    Aplicaţii ale arborilor binari

59.    Eficienţa algoritmilor. Analiza unor algoritmi pentru rezolvarea aceleiaşi probleme. Aspecte metodice

60.    Proiectarea şi verificarea paginilor web. Aspecte metodice

61.    Programare vizuală – o modalitate de creare a unei aplicaţii de prezentare a unei lecţii. Aspecte metodice

62.    Prelucrarea structurilor de date în PHP. Aspecte metodice

63.    Rezolvarea problemelor de programare folosind tehnici diferite. Aspecte metodice

64.    Crearea È™i utilizarea bibliotecilor  de tip „Class Library(DLL)” în Visual C#

65.    Integrarea tehnologiei XML cu baze de date

66.    Dezvoltarea aplicaÈ›iilor cu baze de date în domeniul educaÈ›iei

67.    Dezvoltarea aplicaÈ›iilor Windows în C#

68.    Rolul TIC în dezvoltarea creativităÈ›ii elevilor din învăÈ›ământul gimnazial

69.    Aplicaţii ale metodelor de programare în combinatorică

70.    Aplicaţii ale metodelor de programare în teoria grafurilor

71.    Probleme euleriene în grafuri. Aplicaţii

72.    Probleme hamiltoniene în grafuri. Aplicaţii

73.    Grafuri bipartite. Aplicaţii

Notă. Orice altă temă propusă de candidat poate fi acceptată dacă obţine acordul coordonatorului ştiinţific.

Bibliografie orientativă

1.      Albeanu G., Sisteme de operare, Ed. Petrion, 1996

2.      Albeanu G., Programarea în Pascal şi Turbo Pascal, Ed. Tehnică, 1994

3.      Andonie R., Gârbacea I., Algoritmi fundamentali, o perspectivă C++, Ed. Libris, 1995

4.      Atanasiu A., Bazele matematice ale scrierii compilatoarelor, Ed. Gaudeamus, Bucureşti, 1996

5.      Barbu Gh., Văduva I,. Boloşteanu M., Bazele informaticii, Ed. Tehnică, 1997

6.      Bâscă O., Popescu L., Sisteme de operare, Litografia Universităţii Bucureşti, 1987

7.      Bălănescu T., Gavrilă S., Georgescu H., Gheorghe M., Sofonea L., Văduva I., Pascal şi Turbo Pascal, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1992

8.      Beu T., Analiza numerică în Turbo Pascal, Ed. Microinformatica, Cluj Napoca, 1992

9.      Boian F. M., Sisteme de operare interactive, Ed. Libris, Cluj Napoca, 1994

10.    Bulăceanu C., Reţele locale de calculatoare, Ed. Tehnică, 1995

11.    Cadar C., Gheorghiţă V., Tehnologia informaţiei - manual pentru clasa a IX-a, Ed. L&S Infomat, 1999

12.    Calude C., Complexitatea calculului. Aspecte calitative, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982

13.    Calude C., Teoria algoritmilor, Ed. Universităţii Bucureşti, 1987

14.    Cerchez E., Şerban M., Sisteme de calcul, manual pentru clasa a IX-a, Ed. L&S Infomat, Bucureşti, 1998

15.    Cerchez E., Şerban M., Tehnologia informaţiei, manual pentru clasa a IX-a, Ed. L&S Infomat, Bucureşti, 1999

16.    Cormen T., Leiserson Ch., Rivest R., Introduction to Algorithms, MIT Press, 1990

17.    Cristea V., Kalisz E., Athanasiu I., Pănoiu S., Turbo Pascal, Ed. Teora, 1992

18.    Dima G., Dima M., FoxPro, Ed. Teora, 1994

19.    Dogaru D., Elemente de grafică 3D, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986

20.    Frâncu C., Informatica economică - Fox Pro, Ed. L&S Infomat, Bucureşti, 1998

21.    Georgescu H., Livovschi L., Analiza şi sinteza algoritmilor, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986

22.    Giumare C., Negreanu L., Călinoiu S., Proiectarea şi analiza algoritmilor. Algoritmi de sortare, Ed. All, 1997

23.    Held G., Comunicaţii de date, Ed. Teora, 1998

24.    Hockney R.W., Jesshope C.R, Calculatoare paralele, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1991

25.    Horowitz E., Fundamentals of Data Structures in C++, Computer Science Press, 1995

26.    Horowitz E., Fundamentals of Programming Languages, Springer Verlag, 1983

27.    Ionescu C., Zsako I., Structuri arborescente, Ed. Tehnică, Bucureşti,1990

28.    Ivan I., Adam R., Structuri de date şi programe Pascal, Ed. ASE, 1992

29.    Ivaşc C., Prună M., Bazele informaticii, Ed. Petrion, 1995

30.    Ivaşc C., Prună M., Mateescu E., Bazele Informaticii (Grafuri şi elemente de combinatorică)- Caiet de laborator, Ed. Petrion, 1997

31.    Ivaşc C., Prună M., Tehnici de programare (Aplicaţii), Ed. Petrion, 1999

32.    Jamsa K., Succes cu C++, Ed. All, 1997

33.    Knuth D. E., Tratat de programarea calculatoarelor, vol. I, II, III, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1973

34.    Lica D., Onea E., Informatica, manual pentru clasa a IX-a, Ed. L&S Infomat, 1999

35.    Long J., Fox 2.6 pentru Windows - Ghidul programatorului, Ed. Teora, 1994

36.    Lungu I., Muşat N., Velicanu M., Sistemul FoxPro 2.6 - Prezentare şi aplicaţii, Ed. All, 1996

37.    Lupulescu M., Munteanu M., Giulvezan C., FoxPro, de la iniţiere la performanţă, Ed. de Vest, Timişoara, 1994

38.    Mateescu E., Maxim I., Arbori, Ed. Å‚ara Fagilor, Suceava, 1996

39.    Mateescu G. D., C++, limbaj şi programare, Ed. Petrion, 1998

40.    Mateescu G. D., Analiza numerică, Ed. Petrion, 1995

41.    Mârşanu R., Voicu A, şa, Tehnologia informaţiei, manual pentru clasa a IX-a, Ed. All, Bucureşti, 1999

42.    Mârşanu R., Sisteme e calcul, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1995

43.    Miloşescu M., Sisteme de calcul, Editura Teora, 1998

44.    Mitrana V., Provocarea algoritmilor, Ed. Agni, Bucureşti, 1994

45.    Negrescu L., Limbajul C şi C++, Ed. Libris, Cluj, 1997

46.    Niculescu S., Pintea R., Tehnologia informaţiei şi Informatică-Tehnologii asistate de calculator-manual pentru clasa a IX-a, Ed. E.D.P., 1999

47.    Niculescu S., Butnaru L., Butnaru V., Informatică- manual pentru clasa a IX-a, Ed. E.D.P, 1999

48.    Niculescu R., Albeanu G., Domocoş V., Programarea calculatoarelor - probleme rezolvate în limbajul Turbo Pascal, Ed. Tempus, 1992

49.    Odăgescu I., Copos C., Luca D., Furtună F., Smeureanu I., Metode şi tehnici de programare, Ed. Intact, Bucureşti, 1994

50.    Odăgescu I., Furtună F., Metode şi tehnici de programare, Editura Computer Libris Agora, 1998

51.    Panţiru M., Informatică economică, Ed. Petrion, 1996

52.    Panţiru M., Panţiru I., Baze de date, Ed. L&S Infomat, Bucureşti, 1999

53.    Pătrăşcoiu O., Marian Gh., Mitroi N., Informatică - elemente de grafuri şi combinatorică, metode, algoritmi şi programe, Ed. All, Bucureşti,

54.    Pătruţ B., Miloşescu M., Informatică - manual pentru clasa a IX-a, Ed. Teora, 1999

55.    Păunescu F., Goleşteanu D.P., Sisteme cu prelucrare distribuită şi aplicaţiile lor, Ed. Tehnică, 1993

56.    Pârv B., Vancea S., Fundamentele limbajelor de programare, Ed. Microinformatica, Cluj, 1996

57.    Petcu D., Cucu L., Principii de grafică pe calculator, Ed. Excelsior, Timişoara, 1995

58.    Popa C., Introducere în analiza numerică. Analiza numerică matriceală, Ed. Eurobit, Timişoara, 1996

59.    Popescu I., Baze de date relaţionale, Ed. Universităţii Bucureşti, 1998

60.    Postolache M., Metode numerice, Ed. Sirius, 1994

61.    Rancea D., Limbajul Pascal, Ed. Computer Libris Agora, 1997

62.    Rancea D., Informatică (manual pentru clasa a IX-a), Ed. Computer Libris Agora, 1999

63.    Rancea D., Limbajul Pascal, Algoritmi fundamentali, Ed. Computer Libris Agora, 1999

64.    Ratyus M, Şerban M., Bazele informaticii (Windows, Word pentru Windows), Ed. Petrion, Bucureşti, 1997

65.    Salomie I., Tehnici orientate pe obiecte, Ed. Microinformatica, 1995

66.    Stoilescu D., Manual de C/C++ pentru licee, Ed. Radial, Galaţi, 1998

67.    Şerbănaţi L.D., Limbaje de programare şi compilatoare, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1987

68.    Tanenbaum A.S., Organizarea structurată a calculatoarelor, Ed. Computer Press Agora, 1999

69.    Tanenbaum A.S., Reţele de calculatoare, Ed. Computer Press Agora, 1998

70.    Tomescu I., Bazele informaticii (Manual pentru clasa a X), Ed. Didactică şi Pedagogică, 1994

71.    Tomescu I., Grafuri şi programare liniară, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1975

72.    Tudor S., Turbo Pascal, manual pentru clasa a IX-a, Ed. Teora, 1995

73.    Tudor S., Tehnici de programare, Ed. L&S Infomat, 1996

74.    Tudor S., Bazele programării în C++, Ed. L&S Infomat, Bucureşti, 1997

75.    Tudor S., Cerchez E., Şerban M., Informatica, Varianta Pascal, manual pentru clasa a IX-a, Ed. L&S Infomat, Bucureşti, 1999

76.    Tudor S., Cerchez E., Şerban M., Informatica, Varianta C++, manual pentru clasa a IX-a, Ed. L&S Infomat, Bucureşti, 1999

77.    Wirth N., Algorithms+Data Structures=Programs, Prentice Hall, Inc 1976

78.    ***, Restructurarea perfecţionării profesorilor de informatică, Ed. Computer Press Agora, 1998

79.    ***, seria Gazeta de Informatică

80.    ***, seria Ginfo

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.