Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

► ISTORICUL PROGRAMULUI DE STUDII

Programul de studii de masterat Management financiar-bancar şi în asigurări este acreditat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior începând cu anul 2015. 
 

► DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDII 
 MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII

Prin misiunea asumată, programul de masterat Management financiar-bancar şi în asigurări se încadrează în coordonatele misiunii generale a Universităţii din Piteşti de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi învăţământ bazat pe excelenţă,  în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează.

Programul de masterat urmăreşte asigurarea aprofundării în domeniul studiilor de licenţă în scopul dobândirii competenţelor şi abilităţilor impuse de complexitatea cerinţelor mediului de afaceri, precum şi creşterea abilităţilor în domeniul cercetării ştiinţifice de profil şi /sau continuării studiilor universitare de doctorat.

Programul de masterat Management financiar-bancar şi în asigurări are ca misiune formarea de specialişti în activităţi financiar-bancare private şi publice, în cele specifice burselor, asigurărilor, cu o pregătire superioară, apţi pentru a fundamenta decizii, strategii şi programe în domeniul financiarbancar şi în asigurări, precum şi pentru a lucra în activitatea de cercetare ştiinţifică din sectorul financiar.

Obiectivul general este formarea de specialişti de înaltă calificare pentru domeniul menţionat. Totodată, se urmăreşte aprofundarea cunoştinţelor dobândite în ciclul de licenţă, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi asigurarea unei substanţiale baze de pregătire pentru doctorat. În plan pedagogic programul de masterat caută să promoveze capacităţile individuale (analiză, evaluare, luarea deciziilor) şi aptitudinile de muncă în grup (negociere, leadership, decizii colective) în baza studiilor de caz, proiectelor şi lucrărilor aplicative.

Acest program de studii de masterat are utilitate practică din următoarele considerente:

- prin pregătirea asigurată în cadrul acestei specializări, conform planului de învăţământ, ei formează principalul segment de specialişti necesari sistemelor informaţionale micro şi macroeconomice;

- atât pe plan naţional, cât şi în plan internaţional, instituţiile financiare, bancare şi de asigurări sunt indispensabile,  absolvenţii acestei specializări fiind absolut necesari;

- în orice gen de instituţie financiară,  prin capacitatea lor de analiză şi sinteză devin indispensabili deoarece aceştia dispun de o importantă expertiza dobândită  în cei doi ani de studii de specialitate;

- oferă cursanţilor posibilitatea schimbului de idei şi experienţe profesionale;

- intensifică relaţiile dintre instituţiile de învăţământ  superior, bănci, instituţii financiare şi agenţi economici.  

 

OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE  

Pentru îndeplinirea misiunii domeniului în care se încadrează programul de masterat Management financiar-bancar şi în asigurări este necesar să se stabilească şi să se realizeze următoarele obiective:

- formarea unor buni specialişti, care să stăpânească fundamentele teoretice şi practice în domeniul financiar;

- asigurarea coerenţei pentru sistematizarea şi armonizarea principalelor noţiuni, categorii, principii, tehnici, proceduri şi instrumente, care să reflecte realităţile economico-financiare în contextul actual al globalizării;

- pregătirea de specialitate să fie însoţită şi de o pregătire economico-financiară interdisciplinară;

- orientarea interesului masteranzilor către disciplinele de specialitate;  

- armonizarea cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor cu exigenţele pieţei forţei de muncă la nivel naţional şi internaţional;  

- promovarea, consolidarea şi permanentizarea unor relaţii de parteneriat între facultate şi întreprinderile şi instituţiile financiare locale şi naţionale;  

- promovarea şi utilizarea cu precădere a modalităţilor şi formelor moderne de transmitere a cunoştinţelor;  

Îndeplinind aceste cerinţe şi obiective, absolventul programului de masterat Management financiar-bancar şi în asigurări, va dobândi acel fond esenţial de cunoştinţe financiare care să-i confere o serie de atuuri, care se pot concretiza într-un avantaj competitiv, deosebit de important pe piaţa muncii.

Atuurile absolventului programului de masterat Management financiar-bancar şi în asigurări, constau în capacitatea acestuia:

- de a identifica punctele forte şi punctele slabe ale instituţiei financiare în care îşi desfăşoară activitatea, oportunităţile mediului extern de pe urma cărora organizaţia poate beneficia şi a restricţiilor cărora trebuie să le facă faţă;  

- de a  admite şi de a-şi  asuma un eşec, de a-l analiza şi de a găsi modalităţile prin care ar putea fi  evitat în viitor;  

- de a individualiza propriile acţiuni şi de a le deosebi de alte acţiuni asemănătoare ale altor specialişti;  

- de a avea iniţiative realiste şi realizabile şi de a proba capacitatea de a le pune în practică însoţită de o probabilitate mare de realizare;  

- de a fi eficient în orice împrejurare;  

- de a asimila acele noutăţi din domeniul economic care pot fi utile pentru bunul mers al activităţilor din întreprinderea sau organizaţia din care face parte;  

- de a se adapta la oricare dintre schimbările impuse de evoluţia mediului exterior.

Programul de masterat Management financiar-bancar şi în asigurări contribuie la îndeplinirea misiunii facultăţii şi aduce elemente de specificitate şi oportunitate, după cum rezultă din obiectivul general şi din obiectivele specifice ale acestui program.

Obiectivul general al programului de masterat Management financiar-bancar şi în asigurări este de a forma specialişti în domeniul financiar care:

- să cunoască şi să înţeleagă conceptele, teoriile şi metodele specifice domeniului financiar şi ale ariei de specializare şi să le utilizeze adecvat în comunicarea profesională;

- să utilizeze cunoştinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului financiar;

- să elaboreze proiecte profesionale, cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniul financiar.

Obiectivele specifice ale programului de masterat Management financiar-bancar şi în asigurări urmăresc dezvoltarea abilităţilor necesare dobândirii următoarelor competenţe profesionale:

- pregătirea de specialişti bine cotaţi din punct de vedere profesional pe piaţa forţei de muncă, în direcţiile activităţilor financiare, care să îndeplinească următoarele standarde minimale:

• soluţionarea în timp real, în condiţii de autonomie restrânsă, a unei probleme reale/ ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale;

• realizarea unei lucrări/unui proiect asumându-şi cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă pluridisciplinară;

• elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională.

- îmbunătăţirea continuă a infrastructurii de care dispune în prezent Facultatea de Ştiinte Economice în pregătirea viitorilor absolvenţi în domeniu;

- reconsiderarea periodică a nomenclatorului de discipline din planul de învăţământ  al specializării pentru a răspunde cerinţelor legislaţiei în vigoare şi nevoilor reale a entităţilor economice.

Aceste obiective au ca finalitate dobândirea următoarelor competenţe:

• Competenţe profesionale:  

Competenţa 1  Utilizarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de lucru avansate în medii profesionale din domeniul financiar-bancar şi asigurări

Competenţa 2 – Fundamentarea ştiinţifică a deciziilor prin identificarea, analiza şi interpetarea informaţiilor relevante pentru organizaţiile financiar-bancare şi de asigurări;

Competenţa 3 – Realizarea de studii şi lucrări complexe de analiză şi evaluare a performanţelor financiare ale organizaţiilor prin modelarea econometrică a fenomenelor financiare, bancare şi de asigurări 

Competenţa 4 – Analiza şi diagnosticarea stării economico-financiare a organizaţiilor financiar-bancare şi de asigurări

Competenţa 5 – Elaborarea de măsuri de politică şi strategie financiară

Competenţa 6 – Fundamentarea, conceperea şi implementarea deciziilor la nivelul organizaţiilor financiar-bancare şi de asigurări

• Competenţe transversale:  

CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independent sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă;

CT2. Planificarea, organizarea şi controlul activităţii financiare în cadrul organizaţiei în condiţii de asumare a responsabilităţii;

CT3. Asumarea nevoii de formare continuă pentru a  crea premisele de progres în carieră şi adaptare a propriilor competenţe profesionale 
 
CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR ISCO 08 (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii):  

Diploma de masterat va atesta recunoaşterea specializării profesionale şi competenţa absolvenţilor în domeniul financiar, având un grad ridicat de profesionalism care să-i recomande ca specialişti în acest domeniu. Prin planurile sale de învăţământ, programul de masterat Management financiar-bancar şi în asigurări asigură absolvenţilor săi competenţe în domenii de activitate diverse, în concordanţă cu Cadrul naţional al calificărilor. Astfel, absolvenţii programului de studii pot fi încadraţi în grupa majoră 1, subgrupele 1, 2 şi 3. Ocupaţii posibile: Consilier guvernamental, Consilier al ministrului, Consultant prezidenţial şi guvernamental, Consilier economic, Guvernator, Ministru şi asimilaţi, Ministru consilier, Ministru de stat, Conducători de unităţi economice-sociale mari, Directori generali, directori unităţi economico-sociale mari şi asimilaţi, Decan, rector, prorector, prodecan, Director de program, Director control de risc, Director general institute naţionale de cercetare dezvoltare şi asimilaţi, Conducători şi alţi funcţionari superiori în sistemul bancar, Prim vicepreşedinte/preşedinte/ vicepreşedinte bancă, Economist şef, Director general/director general adjunct bancă/societate leasing sau societate de asigurări, Director executiv/director/director general adjunct bancă sau societate de asigurări, Şef departament/şef adjunct departament bancă sau societate de asigurări, Şef serviciu/şef birou bancă/societate leasing sau societate de asigurări, Dealer şef (arbitragist bancă), Director unitate bancară operaţională/director adjunct unitate bancară operaţională sau societate de asigurări, Şef agenţie bancară sau societate de asigurări, Contabil şef bancară/societate leasing sau societate de asigurări, Director/director adjunct divizie/direcţie leasing, Director financiar bancă/societate leasing sau societate de asigurări. 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.