Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

► ISTORICUL PROGRAMULUI DE STUDII

Programul de studii de masterat Contabilitate Managerială şi Audit Contabil  (CMAC) este acreditat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior începând cu anul 2008.   În baza unui protocol încheiat de facultate, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) echivalează diploma de masterat cu examenul de admitere la stagiul în vederea obţinerii calităţii de expert contabil pentru absolvenții programului CMAC. Aceștia trebuie să aibă cel puțin nota 6 (șase) pentru fiecare disciplină echivalată și media de cel puţin 7 (șapte) pentru grupul de discipline echivalate aferente examenului de admitere la stagiu, să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă din domeniul economic, iar în primul an de stagiu derulat la CECCAR să susțină un examen scris la disciplina Expertiza contabilă.

► DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDII

OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE

Programul de studii universitare de master  Contabilitate Managerială şi Audit Contabil îşi propune formarea unor specialişti bine pregătiţi, cu o personalitate puternică, capabili să dezvolte abilităţi de sintetizare şi interpretare a informaţiilor financiar-contabile în vederea aprecierii poziţiei financiare şi a performanţelor entităţilor economice.

Pentru îndeplinirea misiunii domeniului în care se încadrează programul Contabilitate Managerială şi Audit Contabil,  este necesar să se stabilească şi să se realizeze următoarele obiective:

• formarea unor buni specialişti, care să stăpânească fundamentele teoretice şi metodologice ale domeniilor contabilitate, audit, analiză şi statistică;

• asigurarea coerenţei pentru sistematizarea şi armonizarea principalelor noţiuni, categorii, principii, tehnici, proceduri şi instrumente contabile, care să reflecte realităţile economice în contextul actual al globalizării;

• pregătirea de specialitate să fie însoţită şi de o pregătire economică interdisciplinară;

• orientarea interesului masteranzilor, atât către disciplinele de formare generală a unui economist, cât şi spre cele de specialitate;  

• armonizarea cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor cu exigenţele pieţei forţei de muncă; 

• promovarea, consolidarea şi permanentizarea unor relaţii de parteneriat între facultate şi întreprinderile şi instituţiile locale şi naţionale;

• promovarea şi utilizarea cu precădere a modalităţilor şi formelor moderne de transmitere a cunoştinţelor;

• perspectiva asigurării unei perfecţionări a specialiştilor în economie prin studii de masterat,  lucru pe deplin realizabil prin funcţionarea, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Drept a mai multor programe de masterat;

• formarea unor deprinderi şi abilităţi absolut necesare unui specialist în domeniul contabilităţii manageriale. Îndeplinind aceste cerinţe şi obiective, absolventul  economist al programului Contabilitate Managerială şi Audit Contabil va dobândi acel fond esenţial de cunoştinţe care să-i confere o serie de atuuri, care se pot concretiza într-un avantaj competitiv, deosebit de important pe piaţa muncii.

Obiectivul general al programului Contabilitate Managerială şi Audit Contabil este de a forma specialişti în domeniul contabilităţii şi al auditului care:

- să cunoască şi să înţeleagă conceptele, teoriile şi metodele de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare şi să le utilizeze adecvat în comunicarea profesională;

- să utilizeze cunoştinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului;

- să elaboreze proiecte profesionale, cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu.

Toate aceste obiective au ca finalitate dobândirea următoarelor competenţe profesionale şi competenţe transversale:

♦ Competenţe profesionale:

Competenţa 1 - Realizarea de analize şi interpretări ale realităţilor economiei din perspective principalelor sisteme de contabilitate care operează la nivel naţional şi internaţional în mediul de afaceri şi fundamentarea deciziilor la nivel micro şi macroeconomic;

Competenţa 2 - Fundamentarea, conceperea şi aplicarea de strategii, programe şi proiecte complexe prin utilizarea cunoştinţelor teoretice, a deprinderilor practice şi a raţionamentului profesional;

Competenţa 3 -  Analiza, evaluarea şi diagnosticarea mediului economic, elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte şi studii complexe necesare managementului organizaţiei;

Competenţa 4 - Exercitarea funcţiilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare pe baza informaţiilor financiar-contabile în domeniul economic;

Competenţa 5 - Utilizarea unor judecăţi de valoare în aplicarea tehnicilor specifice pentru realizarea misiunilor de audit intern şi audit financiar;

Competenţa 6 - Realizarea activităţilor de întocmire, analiză şi sinteză, a rapoartelor financiare ale entităţilor publice private şi al celor elaborate la nivelul grupurilor de societăţi.

♦ Competenţe transversale:

CG1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independent sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă;

CG2. Planificarea, organizarea şi controlul activităţii financiar-contabile în cadrul organizaţiei în condiţii de asumare a responsabilităţii; CG3. Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi adaptare a propriilor competenţe profesionale. 
 
CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR ISCO 08 (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii):  

Planul de învăţământ al programului de masterat asigură o pregătire corespunzătoare, compatibilă cu Cadrul de calificări naţional. Prin planurile sale de învăţământ, programul de masterat CONTABILITATE MANAGERIALĂ ŞI AUDIT CONTABIL asigură absolvenţilor săi competenţe în domenii de activitate diverse, în concordanţă cu Cadrul naţional al calificărilor. Astfel, absolvenţii programului de studii  pot fi încadraţi, conform COR 2017, în grupa majoră 2:

2411 Contabili  

Contabilii planifică, organizează şi administrează sistemele de contabilitate pentru persoane fizice şi persoane juridice (instituţii). Unele ocupaţii clasificate aici se referă la analizarea şi examinarea situaţiilor contabile şi financiare ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, pentru a asigura acurateţea şi conformitatea cu standardele şi procedurile contabile stabilite. 241101 controlor tezaur, 241102 expert contabil-verificator 241103, revizor contabil, 241104 referent de specialitate financiar-contabilitate,  241105 auditor intern, 241106 controlor de gestiune, 241107 auditor financiar.

2412 Specialişti consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor

Specialiştii consultanţi din domeniul financiar şi al investiţiilor dezvoltă planuri financiare pentru persoane fizice şi organizaţii, investesc şi administrează fonduri în numele acestora. 241201 cenzor, 241202 comisar Garda Financiară, 241203 consilier financiar-bancar, 241204 expert financiar-bancar, 241205 inspector financiar-bancar, 241206 inspector asigurări, 241207 comisar principal, 241208 consultant bugetar, 241209 dealer, 241210 evaluator, 241211 analist investiţii, 241212 manager de fond acţiuni/ obligaţiuni, 241213 consultant plasamente valori mobiliare, 241214 agent capital de risc, 241215 administrator credite, 241216 specialist control risc, 241217 specialist evaluare daune, 241218 lichidator, 241219 administrator judiciar, 241220 analist preţ de revenire/ costuri, 241221 expert fiscal, 241222 consultant fiscal, 241223 inspector general de bancă, 241224 economist bancă, 241225 manager bancă, 241226 manager de operaţiuni/ produs, 241227 manager relaţii cu clienţii băncii/ societate de leasing, 241228 trezorier (studii superioare), 241229 analist bancar/ societate de leasing, 241230 ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare), 241231 administrator bancar/ produs leasing, 241232 operator cifru (mesaje cifrate), 241233 proiectant produse bancare, 241234 consultant bancar, 241235 agent compensare (interbancară), 241236 referent bancar/ societate de leasing, 241237 ofiţer conformitate, 241238 expert conformitate, 241239 ofiţer securitatea informaţiei (Security Officer – SO), 241240 administrator de risc, 241241 analist credite, 241242 inspector de specialitate asigurări, 241243 inspector de specialitate subscriere, 241244 referent de specialitate asigurări, 241245 consilier vânzări asigurări, 241246 inspector coordonator asigurări, 241247 inspector de risc, 241248 inspector de specialitate daune, 241249 inspector coordonator daune, 241250 specialist sistem asigurări, 241251 expert evaluator de întreprinderi, 241252 expert evaluator de proprietăţi imobiliare, 241253 expert evaluator de bunuri mobile, 241254 expert evaluator de active financiare, 241255 planificator/ specialist plan sinteze, 241256 expert în ingineria costurilor investiţionale, 241257 expert contractare activităţi investiţionale, 241258 expert recepţie investiţii industrial, 241259 expert eficientizare investiţii, 241260 expert evaluareactualizare devize generale investiţii, 34 241261 expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale, 241262 expert în management activităţi investiţionale, 241263 evaluator proiecte, 241264 inspector casier, 241265 broker de tehnologii, 241266 gemolog, 241267 evaluator bunuri culturale, 241268 specialist pieţe reglementate, 241269 consultant de investiţii, 241270 specialist control intern în domeniul pieţei de capital, 241271 specialist pentru piaţa de capital,

2413 Analişti financiari

Analiştii financiari efectuează analize cantitative ale informaţiilor care afectează programele de investiţii ale instituţiilor publice sau private.  2413 Analişti financiari   Analiştii financiari efectuează analize cantitative ale informaţiilor care afectează programele de investiţii ale instituţiilor publice sau private: 241301 cercetător în finanţe-bănci 241302 asistent de cercetare în finanţe-bănci 241303 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar 241304 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar 241305 analist financiar 241306 auditor intern în sectorul public 241307 asistent analist 241308 specialist bancar 241309 analist financiar bancar 241310 asistent bancar 241311 specialist/ analist organizare 
 
 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.