Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

► ISTORICUL PROGRAMULUI DE STUDII

Programul de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune a fost înființat în anul 1996 când au fost autorizate primele două programe din domeniul economic în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Piteşti. În 1998 a fost înfiinţată Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, prin H.G. 301/11.06.1998, cuprinzând în acel an patru specializări/programe de studiu, inclusiv Contabilitate şi Informatică de Gestiune.  Programul este acreditat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. 

► DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDII

OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE

Programul de  studii universitare de licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune îşi  propune  să  formeze  specialişti  în  domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune, capabili să aplice conceptele, principiile, metodele şi regulile contabilităţii şi ale informaticii de gestiune şi să dezvolte abilităţi de sintetizare şi interpretare a informaţiilor financiar-contabile în vederea aprecierii poziţiei financiare şi a performanţelor entităţilor economice.

Obiectivele şi profilul  de competenţe  dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor din planul de învăţământ.

Obiectivul general al programului de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune este de a forma specialişti în domeniul Contabilitate, cu solide cunoştinţe în domeniul Informaticii de gestiune, care:

♦ să cunoască şi să înţeleagă conceptele, teoriile şi metodele de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare şi să le utilizeze adecvat în comunicarea profesională;

♦să utilizeze cunoştinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului;

♦ să elaboreze proiecte profesionale, cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu.

Obiectivele specifice ale programului de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune sunt:  

♦ pregătirea de specialişti bine cotaţi din punct de vedere profesional pe piata forţei de  muncă, în direcţiile activităţilor ce aparţin contabilităţii financiare a firmelor, contabilităţii de gestiune, analizei şi prognozei entităţilor economice, auditului intern care să îndeplinească următoarele standarde minimale: 

- soluţionarea în timp real, în condiţii de autonomie restrânsă, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale;

- realizarea unei lucrări/unui proiect asumându-şi cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă pluridisciplinară;

- elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvolatare profesională.

♦ îmbunătăţirea continuă a infrastructurii de care dispune în prezent Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept în pregătirea viitorilor absolvenţi în domeniul Contabilităţii şi Informaticii de gestiune;

♦ reconsiderarea periodică a nomenclatorului de discipline din planul de învăţământ al programului de studiu, pentru a răspunde cerinţelor legislaţiei economico-financiare în vigoare şi nevoilor reale ale entităţilor economice.

Programul de studiu Contabilitate şi informatică de gestiune contribuie la îndeplinirea misiunii facultăţii şi aduce elemente de specificitate şi oportunitate, după cum rezultă din obiectivul general şi din obiectivele specifice ale acestui program.  

Aceste obiective au ca finalitate dobândirea următoarelor competenţe profesionale şi competenţe transversale:

• Competenţele profesionale (conform grilelor RNCIS):

Competenţa 1 - Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei;

Competenţa 2 - Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;

Competenţa 3 - Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale;

Competenţa 4 - Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari;

Competenţa - Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil.

• Competenţe transversale (conform grilelor RNCIS):

CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, riguroasă, eficientă şi responsabilă;

CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR ISCO 08 (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii):  2411 Contabili  Contabilii planifică, organizează şi administrează sistemele de contabilitate pentru persoane fizice şi persoane juridice (instituţii). Unele ocupaţii clasificate aici se referă la analizarea şi examinarea situaţiilor contabile şi financiare ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, pentru a asigura acurateţea şi conformitatea cu standardele şi procedurile contabile stabilite. 241101 controlor tezaur 241102 expert contabilverificator 241103 revizor contabil 241104 referent de specialitate financiar-contabilitate 241105 auditor intern 241106 controlor de gestiune 241107 auditor financiar 2412 Specialişti consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor Specialiştii consultanţi din domeniul financiar şi al investiţiilor dezvoltă planuri financiare pentru persoane fizice şi organizaţii, investesc şi administrează fonduri în numele acestora. 241201 cenzor 241202 comisar Garda Financiară 241203 consilier financiar-bancar 241204 expert financiar-bancar 241205 inspector financiar-bancar 241206 inspector asigurări 241207 comisar principal 241208 consultant bugetar 241209 dealer 241210 evaluator 241211 analist investiţii 241212 manager de fond acţiuni/ obligaţiuni 241213 consultant plasamente valori mobiliare 241214 agent capital de risc 33 241215 administrator credite 241216 specialist control risc 241217 specialist evaluare daune 241218 lichidator 241219 administrator judiciar 241220 analist preţ de revenire/ costuri 241221 expert fiscal 241222 consultant fiscal 241223 inspector general de bancă 241224 economist bancă 241225 manager bancă 241226 manager de operaţiuni/ produs 241227 manager relaţii cu clienţii băncii/ societate de leasing 241228 trezorier (studii superioare) 241229 analist bancar/ societate de leasing 241230 ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) 241231 administrator bancar/ produs leasing 241232 operator cifru (mesaje cifrate) 241233 proiectant produse bancare 241234 consultant bancar 241235 agent compensare (interbancară) 241236 referent bancar/ societate de leasing 241237 ofiţer conformitate 241238 expert conformitate 241239 ofiţer securitatea informaţiei (Security Officer – SO) 241240 administrator de risc 241241 analist credite 241242 inspector de specialitate asigurări 241243 inspector de specialitate subscriere 241244 referent de specialitate asigurări 241245 consilier vânzări asigurări 241246 inspector coordonator asigurări 241247 inspector de risc 241248 inspector de specialitate daune 241249 inspector coordonator daune 241250 specialist sistem asigurări 241251 expert evaluator de întreprinderi 241252 expert evaluator de proprietăţi imobiliare 241253 expert evaluator de bunuri mobile 241254 expert evaluator de active financiare 241255 planificator/ specialist plan sinteze 241256 expert în ingineria costurilor investiţionale 241257 expert contractare activităţi investiţionale 241258 expert recepţie investiţii industriale 241259 expert eficientizare investiţii 241260 expert evaluare-actualizare devize generale investiţii 34 241261 expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale 241262 expert în management activităţi investiţionale 241263 evaluator proiecte 241264 inspector casier 241265 broker de tehnologii 241266 gemolog 241267 evaluator bunuri culturale 241268 specialist pieţe reglementate 241269 consultant de investiţii 241270 specialist control intern în domeniul pieţei de capital 241271 specialist pentru piaţa de capital 2413 Analişti financiari Analiştii financiari efectuează analize cantitative ale informaţiilor care afectează programele de investiţii ale instituţiilor publice sau private. 241301 cercetător în finanţe-bănci 241302 asistent de cercetare în finanţe-bănci 241303 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar 241304 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar 241305 analist financiar 241306 auditor intern în sectorul public 241307 asistent analist 241308 specialist bancar 241309 analist financiar bancar 241310 asistent bancar 241311 specialist/ analist organizare 
 
 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.