Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

♦ Date de contact: 

B-dul Republicii nr. 71, Centrul de Calcul, etajul I, biroul 106, Piteşti, Romania, tel. +4 0348 453 374

http://dfrid.upit.ro/

♦ Prezentarea modului de desfășurare a activităților în cadrul Centrului IFR

Învăţământul cu frecvenţă redusă în Universitatea din Piteşti este organizat şi funcţionează având la bază:

 1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. OUG nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 3. H.G. nr. 1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior;
 4. H.G. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a ARACIS;
 5. Ordinul nr. 6251/2012 al MECTS – Regulament-cadru privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă la nivelul învăţământului superior.

Universitatea din Piteşti a trecut la organizarea formei de învăţământ cu frecvenţă redusă, coordonată de către un Departament, în urma şedinţei de Birou al Senatului din data de 27.01.2003.

În temeiul Legii 1/2011 şi al Cartei universităţii, Senatul a hotărât, în cadrul şedinţei din data de 25.07.2011, ca forma de învăţământ cu frecvenţă redusă să fie organizată prin Centrul pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă.

 

⇒ Organizarea Centrului IFR

Centrul I.F.R. este subordonat direct Prorectorului pentru calitatea învățământului și programe universitare, conform Organigramei Universitaţii din Pitești, aprobată în şedinţa  Consiliului de Administrație din data de 25.01.2017 și în ședința Senatului din data de 30.01.2017.

Conform Organigramei Centrului IFR și a Regulamentului de organizare și funcționare, Centrul este condus de Consiliul Centrului IFR, prezidat de Directorul Centrului IFR. Directorul Centrului IFR este numit pentru un mandat de 4 ani, fiind validat de Senatul Universității din Pitești în data de 23.05.2016.

Activitatea Centrului IFR se desfăşoară conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare, elaborat în conformitate cu prevederile Cartei universităţii şi ale legislaţiei în vigoare şi aprobat de Senat, în şedinţa din data de 25.07.2016.

 În structura Centrului IFR funcţionează Secretariatul centrului, care colaborează cu Secretariatul Facultății de Științe Economice și Drept, care are organizată această formă de învăţământ, în scopul evidenţei situaţiei şcolare a studenţilor şi a încasării taxelor de studii.

În organizarea şi coordonarea învăţământului cu frecvenţă redusă, Centrul IFR porneşte de la următoarele principii fundamentale: 

 • programele de studiu IFR din cadrul Universităţii din Piteşti se derulează numai pentru specializări acreditate la forma de învăţământ cu frecvenţă;
 • programele de studii universitare la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă din universitate sunt organizate pentrul ciclul de studii de licenţă;
 • durata studiilor pentru programele IFR este aceeaşi cu a programelor de studii pentru forma de învăţământ cu frecvenţă;
 • structura planurilor de învăţământ pentru programele IFR respectă întocmai structura planurilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă;
 • diplomele şi certificatele de studii universitare eliberate de Universitatea din Piteşti pentru aceleaşi programe de studii, indiferent de forma de învăţământ absolvită, sunt echivalente.

Centrul IFR coordonează următoarele programe de studiu acreditate, toate din Facultatea de Științe Economice și Drept:

 • Contabilitate şi informatică de Gestiune (durata: 3 ani, număr credite: 180)
 • Drept (durata: 4 ani, număr credite: 240);
 • Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (durata: 3 ani, număr credite: 180);
 • Finanţe și Bănci (durata: 3 ani, număr credite: 180);
 • Management (durata: 3 ani, număr credite: 180).
  ⇒ Organizarea şi desfăşurarea procesului de distribuire a materialelor de studiu    

 La forma de învățământ cu frecvență redusă, studenţii completează prin studiu individual pregătirea teoretică cu ajutorul de cursurilor de sinteză. În acest scop, Centrul I.F.R. pune la dispoziţia studenţilor materialele didactice necesare, ale căror costuri sunt incluse în taxa de şcolarizare şi mijloace specifice învăţământului cu frecvență redusă și învățământului la distanţă (platformă de e-learning).

Activităţile de multiplicare şi distribuire a materialelor de studiu, precum şi responsabilităţile în realizarea lor sunt cuprinse în Procedura de elaborare/actualizare, multiplicare şi distribuire a resurselor de învăţare la forma învățămînt cu frecvență redusă.

Procesul de distribuire a materialelor de studiu este organizat de Secretariatul Centrului IFR şi de Secretariatele facultăţilor implicate, astfel:

 • pentru fiecare specializare şi an de studiu, se va anunţa pe site-ul Centrului şi la avizierul facultăţii, data, camera şi intervalul orar de distribuire a resurselor de învăţământ în format tipărit şi pe CD-uri;
 • la data stabilită, studenţii se vor prezenta cu carnetul de student şi cartea de identitate pentru preluarea materialelor şi vor semna un proces verbal de primire a acestora.

 

⇒ Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice

 Programele IFR pentru studii universitare de licenţă se organizează pe baza planurilor de învăţământ aprobate, identice cu cele de la forma de învăţământul cu frecvenţă, cursul de la forma de învățământ cu frecvență fiind substituit de studiu individual. În cadrul fiecărei discipline se desfăşoară activităţi de seminar și/sau laborator și/sau proiect. Acestea au același număr de ore ca și la forma de învățământ cu frecvență, fiind programate ca ativități directe, pe parcursul întregului semestru, la sfârsit de săptămână (vinerea după ora 16.30, sâmbăta și duminica). Disciplinele prevăzute în planul de învăţământ sunt structurate de trei categorii: obligatorii, opţionale şi facultative.

 Activităţile didactice de la forma de învăţământ FR sunt coordonate de către titularii de disciplină. Aceştia elaborează fișa disciplinei şi formează echipa care elaborează materialele didactice (manuale de studiu, ghiduri, lucrări de laborator, culegeri tematice, materiale multimedia etc.) în formatul specific IFR. Activităţile didactice directe sunt susţinute de personalul didactic implicat în activitățile de seminar, proiect și laborator, conform statului de funcțiuni al Centrului IFR. Aceştia informează studenţii IFR cu privire la conținutul fișei disciplinei, programarea activităţilor didactice (calendarul disciplinei), programarea testelor de verificare pe parcursul semestrului, sistemul de evaluare.

Întreg personalul didactic implicat în programele IFR sunt cadre didactice titulare cu norma de bază în Universitatea din Pitești sau titularizate în învățământ, pensionare UPIT (un caz). Cadrele didactice îndeplinesc aceleași standarde ca la forma de învățământ cu frecvență.

Perioadele de pregătire, organizate sub formă de activităţi de seminar, proiect, laborator se desfăşoară în timpul semestrului, la sfârşit de săptămână (vinerea după orele 16.30, sâmbăta şi duminica, câte 4-8 ore/zi, fără a depăşi un total de 10-14 ore pe săptămână şi sunt aduse din timp la cunoștință studenţilor prin Orarul afişat pe site-ul Centrului (http://dfrid.upit.ro, secţiunea Studenţi – Orare), precum şi la avizierul Centrului IFR.

Centrul I.F.R în colaborare cu Facultatea de Științe Economice și Drept, care are forma de învăţământ F.R., asigură baza materială corespunzătoare (săli de seminar, laboratoare dotate cu tehnică de calcul, videoproiector, conexiune internet) pe toată durata perioadei de pregătire.

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.