Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

► ISTORICUL PROGRAMULUI DE STUDII 

Programul de studii masterale Managementul strategic al resurselor umane a fost înființat în anul 2008, primind autorizaţie de funcţionare provizorie în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice (în domeniul de studiu Management).  După școlarizarea primelor 3 promoții, cu ocazia evaluării periodice din anul 2013, programul a fost acreditat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (A.R.A.C.I.S.), primind calificativul „încredere”.  

► DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDII 

1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII

Racordată atât la exigenţele de formare şi perfecţionare a economiştilor de care economia şi societatea românească au nevoie, cât şi la potenţialul economic al judeţului Argeş şi al României, la capacitatea de absorbţie a pieţei forţei de muncă, misiunea programului de studiu „Managementul Strategic al Resurselor Umane” este de a formare specialişti în domeniul Management, economişti capabili să devină: buni specialiști în organizarea activităţii din cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii; buni cunoscători al tendinţelor actuale din economie, capabili să se implice cu succes în identificarea acestora şi soluţionarea problemelor ce apar; promotori şi susţinători activ al schimbărilor; administratori eficienți ai relaţiilor obiective dintre întreprinderea modernă prestatoare şi cerinţele mediului ambiant. Programul vizează crearea de competențe, abilități și deprinderi care să faciliteze viitorilor absolvenţi o bună adaptare la cerinţele pieţei muncii din România, Uniunea Europeană şi mediului de afaceri contemporan.  

2. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENȚE 

Programul  de  studii universitare de master Managementul Strategic al Resurselor Umane are ca obiective de formare să  pregătească  specialişti  în  domeniul Management care să fie capabili să:  

♦ manifeste preponderent abilităţi şi deprinderi compatibile cu ceea ce este reprezentativ, nou şi dinamic în actuala economie şi cu ce ceea ce se prefigurează ca evoluţie viitoare;

♦ deţină capacitatea de a evidenţia viziuni moderne şi flexibile privind rolul specialistului în lumea afacerilor, în relaţiile dintre întreprindere şi mediul său extern, în analiza şi previziunea fenomenelor economice importante, a cerinţelor pieţei actuale şi potenţiale;  

♦ deţină capacitatea de a promova şi dezvolta proiecte proprii în care componentele de noutate şi satisfacerea cerinţelor pieţei să fie predominante;

♦ deţină capacitatea de a manifesta disponibilitatea de a-şi perfecţiona pregătirea şi de a accede, pe bază de rezultate concrete şi competenţă, de la funcţiile de execuţie la cele de analiză şi conducere, contribuind astfel în mai mare măsură la realizarea şi la creştere performanţei organizaţiilor din care fac parte;

♦ stăpânească un limbaj economic care să le ofere capacitatea de a comunica în scris şi verbal în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

♦ utilizeze calculatorul în lucrări specifice programului de studiu;

♦ stăpânească metodele şi tehnicile de execuţie specifice programului de studiu;

♦ abordeze interdisciplinar şi comparativ problemele din domeniile şi direcţiile economice, contribuind pe această cale la ridicarea nivelului calitativ al viitorilor salariaţi din firme;

♦ identifice activităţile din cadrul organizaţiei şi să stabilească succesiunea şi durata acestora în vederea elaborării structurilor organizatorice;

♦ să-şi dezvolte capacitatea de analiză şi sinteză a datelor şi informaţiilor din diverse surse alternative din literatura de specialitate în vederea formulării de argumente, decizii şi demersuri concrete;

♦ să-şi formeze abilităţi privind managementul informaţiei şi al documentelor specifice diverselor activităţi;

♦ să-şi dezvolte capacitatea de a lucra în echipă în vederea soluţionării unor studii de caz şi elaborării unor proiecte profesionale;

♦ să-şi formeze abilitatea de a lucra într-un context internaţional având în vedere integrarea şi globalizarea tot mai evidentă a diverselor domenii;

♦ să-şi dezvolte capacitatea de adaptare la noi situaţii. 

Realizarea acestor obiective are ca finalitate dobândirea următoarelor competene profesionale şi competene transversale:

• COMPETENȚE PROFESIONALE:

Competenţa 1 – Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane din organizație

Competenţa 2 –  Elaborarea strategiei de resurse umane la nivel de organizaţie, considerând viziunea firmei şi situaţia pieţei muncii;

Competenţa 3 – Evaluarea performanţelor profesionale ale resurselor umane, motivarea şi recompensarea angajaţilor;

Competenţa 4 –  Utilizarea unor metode calitative şi cantitative de cercetare în domeniul managementului resurselor umane;

Competenţa 5 – Rezolvarea problemelor legate de resursele umane: comunicare organizațională, managementul conflictelor, negociere.

• COMPETENȚE TRANSVERSALE:

CT1  Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independentă sau în grup a unor sarcini / obiective complexe la locul de muncă;

CT2 Planificarea şi organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau a unei organizaţii, în condiţii de conştientizare a responsabilităţii pentru rezultatele profesionale;

CT3 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic. 

3. CALIFICARE PROFESIONALÎ, RELAȚIA CU COR ISCO 08 (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii):  

111223 şef departament; 111238 director general adjunct; 111431 şef  departament/  compartiment/  preşedinte  comisie  organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu; 112004 director societate comercială; 112005 director adjunct societate comercială; 112011 director general societate comercială; 112012 director general adjunct societate comercială; 112013 director de program; 112014 director general regie autonomă; 112015 director general adjunct regie autonomă; 112016 director control risc; 112017 director comercial; 112018 director vânzări; 112019 director/ director adjunct, inspector-şef; 112020 director economic; 112021 director magazin; 112023 director sucursală; 112028 manager general; 112029 manager; 112031 director de societate comercială agricolă; 112033 director resurse umane; 121102 economist-şef; 121130 şef birou analize economice; 121201 şef birou calificare şi recalificare; 121205 şef serviciu resurse umane; 121207 manager resurse umane; 121209 şef birou resurse umane; 121919 șef compartiment (studii superioare); 122101 şef serviciu marketing; 122102 şef birou marketing; 122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziții); 122108 conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale; conducători de unităţi economico-sociale (grupele 131, 1314, 1315, 1317, 1318, 1319); 122201 şef agenţie reclamă publicitară; 122313 director proiect; 122314 şef proiect/ program; 132112 şef birou calitate; 132315 conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcţii; 132442 şef departament logistică; 132443 şef birou aprovizionare-desfacere; 132444 şef depozit; 132448 manager achiziţii; 132451 manager relaţia cu furnizorii; 134901 şef expoziţii şi târguri; 141102 şef complex hotelier; 142010 şef agenţie comercială; 143908 manager in activitatea de turism; 214112 specialist documentaţie studii; 214129 specialist în domeniul calităţii; 214134 consultant sistem de calitate; 214135 logistician gestiune flux; 214137 documentarist ordonanţare logistică; 241105 auditor intern; 241216 specialist control risc; 241226 manager de operaţiuni/produs; 241255 planificator/specialist plan sinteze; 241311 specialist/ analist organizare; 242101 manager proiect; 242110 specialist  în  planificarea,  controlul  şi  raportarea  performanţei economice; 242307 consultant în domeniul forţei de muncă; 242312 consultant condiţii de muncă; 242314 specialist resurse umane; 242320 specialist în recrutare; 242323 specialist în relaţii de muncă; 243104 manager de produs; 243217 asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare); 2631 cercetători şi asistenţi de cercetare in domeniul economic; 2631 economişti; 263101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management; 263107 consultant în management; 263113 asistent de cercetare economist în management; 325701 manager al sistemelor de management al calităţii; 331304 planificator; 334303 asistent manager 

4. STRUCTURA PE SĂPTĂMÂNI A ANULUI UNIVERSITAR

⇔ Număr de semestre: .4

⇔ Număr de credite obligatorii pe semestru: 30

⇔ Număr de ore de activităţi didactice /săptămână: 12

⇔ Structura anilor de studii: 

Anul de studii  Activități didactice  Sesiuni de examene  Practică Vacanțe 
Sem. I  Sem. II  Iarnă Vară Restanțe Iarnă Primăvară Vară
Anul I 14 14 3 3 10 zile - 2 1 4,5
Anul II 14 12 3 3 10zile 14 săpt. X 6ore/săpt. = 84 ore  2 1 4,5

5. FLEXIBILITATEA INSTRUIRII. CONDIȚIONĂRI

Flexibilitatea programului de studii este asigurată prin discipline de specialitate, de aprofundare sau de sintez, care se regăsesc în planul de învăţământ și definesc traseul de specializare al studentului.  Condiţiile  de  verificare,  trecere  şi  promovare  sunt  stabilite  prin  sistemul  de  credite transferabile, adoptat în Universitatea din Piteşti prin “Regulamentul de credite transferabile” și stipulate în “Regulamentul privind activităţile profesionale studenţeşti – studii universitare de masterat”. 

6. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDIU URMĂTOR.  CONDIȚII DE PROMOVARE A UNUI AN DE STUDII 

Condiţiile de înscriere în anul următor, condiţiile de a urma module de curs în avans și condiţiile de promovare sunt cuprinse în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ utilizând sistemul ECTS.  Promovarea unui an universitar presupune acumularea celor 60 de puncte de credit aferente anului respectiv. Masteranzii pot accede din anul I în anul II de studiu dacă au realizat minim 45 de puncte de credit. 

7.  EXAMENUL DE  DISERTAȚIE

⇔ Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație: 2 săptămâni, semestrul 4

⇔ Definitivarea lucrării de disertație: cu cel puţin 10 zile înaintea examenului de finalizare a studiilor

⇔ Perioada de susţinere a lucrării de disertație: sesiunea iulie sau septembrie, în conformitate cu Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru fiecare an universitar.  

⇔ Numărul de credite pentru promovarea examenului de disertație: 10 ECTS (Creditele obţinute prin promovarea examenului de disertație se adaugă celor 120 de credite obţinute în urma promovării celor doi ani de studii universitare de master). 
 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.