Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

► ISTORICUL PROGRAMULUI DE STUDII

Programul de studii de licență Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor -IF a fost înfiinţat conform legii, primind autorizaţie de funcţionare provizorie în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative - Universitatea din Piteşti, prin Hotărârea Guvernului nr.410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 466 din 30 iunie 2003), avînd un statut juridic propriu stabilit prin actul de înfiinţare.  Acreditarea programului Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor - IF a avut loc în anul 2006, iar cu ocazia ultimei evaluări periodice în vederea menținerii acreditării, în anul 2013, a primit calificativul încredere-menținere acreditare.  
 

► DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDII 
1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII

Racordată atât la exigenţele de formare şi perfecţionare a economiştilor de care economia şi societatea românească au nevoie, cât şi la potenţialul economic al judeţului Argeş şi al României, la capacitatea de absorbţie a pieţei forţei de muncă, misiunea programului de studiu „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor” este de a formare specialişti în domeniu, economişti capabili să devină: buni specialiști în organizarea activităţii din cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii; buni cunoscători al tendinţelor actuale din economie, capabili să se implice cu succes în identificarea acestora şi soluţionarea problemelor ce apar; promotori şi susţinători activ al schimbărilor; administratori eficienți ai relaţiilor obiective dintre întreprinderea modernă prestatoare de servicii şi cerinţele mediului ambiant. Programul vizează crearea de competențe, abilități și deprinderi care să faciliteze viitorilor absolvenţi o bună adaptare la cerinţele pieţei muncii din România, Uniunea Europeană şi mediului de afaceri contemporan. 
 
2. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENȚE

Programul  de  studii universitare de licenţă Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor are ca obiective de formare să  pregătească  specialişti  în  domeniul Administrarea Afacerilor care să fie capabili să:  

♦ manifeste preponderent abilităţi şi deprinderi compatibile cu ceea ce este reprezentativ, nou şi dinamic în actuala economie şi cu ce ceea ce se prefigurează ca evoluţie viitoare;

♦ deţină capacitatea de a evidenţia viziuni moderne şi flexibile privind rolul specialistului în lumea afacerilor, în relaţiile dintre întreprindere şi mediul său extern, în analiza şi previziunea fenomenelor economice importante, a cerinţelor pieţei actuale şi potenţiale;

♦ deţină capacitatea de a promova şi dezvolta proiecte proprii în care componentele de noutate şi satisfacerea cerinţelor pieţei să fie predominante;

♦ deţină capacitatea de a manifesta disponibilitatea de a-şi perfecţiona pregătirea şi de a accede, pe bază de rezultate concrete şi competenţă, de la funcţiile de execuţie la cele de analiză şi conducere, contribuind astfel în mai mare măsură la realizarea şi la creştere performanţei organizaţiilor din care fac parte;

♦ stăpânească un limbaj economic care să le ofere capacitatea de a comunica în scris şi verbal în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

♦ utilizeze calculatorul în lucrări specifice programului de studiu;

♦ stăpânească metodele şi tehnicile de execuţie specifice programului de studiu;

♦ abordeze interdisciplinar şi comparativ problemele din domeniile şi direcţiile economice, contribuind pe această cale la ridicarea nivelului calitativ al viitorilor salariaţi din firme;

♦ identifice activităţile din cadrul organizaţiei şi să stabilească succesiunea şi durata acestora în vederea elaborării structurilor organizatorice;

♦ să-şi dezvolte capacitatea de analiză şi sinteză a datelor şi informaţiilor din diverse surse alternative din literatura de specialitate în vederea formulării de argumente, decizii şi demersuri concrete;

♦ să-şi formeze abilităţi privind managementul informaţiei şi al documentelor specifice activităţilor din sfera comerţului, turismului şi serviciilor;

♦ să-şi dezvolte capacitatea de a lucra în echipă în vederea soluţionării unor studii de caz şi elaborării unor proiecte propuse în turism;

♦ să-şi formeze abilitatea de a lucra într-un context internaţional având în vedere integrarea şi globalizarea tot mai evidentă a diverselor domenii;

♦ să-şi dezvolte capacitatea de adaptare la noi situaţii. 


 Realizarea acestor obiective are ca finalitate dobândirea următoarelor competene profesionale şi competene transversale: 
• COMPETENȚE PROFESIONALE:  
 Competenţa 1 – 
Realizarea prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii:

C1.1. Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice, precum şi a celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor

C1.2. Explicarea şi interpretarea de date şi informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate comerţului, turismului şi serviciilor

C1.3. Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate conceperii, planificării şi executării de activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism, servicii

C1.4. Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, pentru evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din comerţ, turism şi servicii

C1.5. Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor şi metodelor specifice domeniului comerţ, turism, servicii

Competenţa 2 –  Comercializarea produselor / serviciilor:

C2.1. Descrierea modalităţilor de concepere a produsului turistic, a tehnicilor de comercializare şi a comportamentului agenţilor economici în contextul creat de legislaţia şi regulamentele aferente în vigoare

C2.2. Explicarea şi interpretarea fluxurilor şi a tehnicilor de comercializare, diferenţiat după natura produselor şi serviciilor

C2.3. Aplicarea unor modele şi instrumente de organizare a spaţiilor de vânzare şi depozitare  

C2.4. Analiza critic-constructivă a relaţiilor dintre consumatorii şi furnizorii specifici domeniului comerţ, turism, servicii

C2.5. Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovarepublicitate, promovare directă, relaţii publice, marketing direct 

Competenţa 3 –  Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii:

C3.1. Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în activitatea de turism, a comportamentului consumatorului şi a normelor de protecţie a acestora

C3.2. Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice comerţului, turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor

C3.3. Rezolvarea de probleme simple, bine definite, asociate vânzării produselor, inclusiv a celor turistice, prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare

C3.4. Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor, în vedere acordării de consiliere şi asistenţă

C3.5. Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor concrete ale clienţilor

Competenţa 4 – Gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare:

C4.1. Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în finanţarea activităţilor de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei şi indicatorilor de fundamentare a alocării resurselor

C4.2. Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor pe baza conceptelor şi principiilor evidenţei contabile şi a utilizării indicatorilor pentru explicarea şi interpretarea situaţiilor analizate

C4.3. Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea de resurse

C4.4. Fundamentarea necesarului de resurse materiale şi financiare în raport cu cerinţele volumului şi eficienţei organizaţiilor de comerţ, turism, servicii

C4.5. Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru afaceri

Competenţa 5 –  Asigurarea calităţii prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii:

C5.1.Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice managementului calităţii aplicat serviciilor

C5.2. Explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese asociate sistemelor de asigurare a calităţii în servicii

C5.3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii specifice asigurării calităţii în comerţ, turism şi servicii

C5.4. Evaluarea şi particularizarea metodelor şi modelelor de asigurare a calităţii la specificul organizaţiilor de comerţ, turism şi servicii

C5.5. Realizarea de studii secvenţiale de implementare a calităţii pentru cazuri practice bine definite în condiţii de asistenţă calificată

Competenţa 6 – Asistenţă în managementul resurselor umane:

C6.1. Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din domeniul administrării afacerilor

C6.2. Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul administrării afacerilor pentru interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei muncii şi a evoluţiilor din interiorul firmelor în ceea ce priveşte angajaţii

C6.3. Rezolvarea de probleme, situaţii, studii de caz specifice resurselor umane: recrutare, selecţie, motivare, salarizare, orarul de muncă, formare.

C6.4. Estimarea necesarului de resurse umane în raport cu cerinţele de volum şi eficienţă a organizaţiei

C6.5. Fundamentarea de proiecte de recrutare, selecţie, motivare, salarizare a resursei umane din domeniul administrării afacerilor 
 Standarde minime de performan pentru evaluarea competenei:

- Realizarea corectă şi în timp real a unei activităţi specifice în cadrul unei organizaţii de comerţ, turism sau servicii.

- Participarea oportună şi eficientă la realizarea unei faze din lanţul de activităţi de comercializare, prestare de servicii. 

- Elaborarea unei lucrări de fundamentare a acordării de asistenţă unei firme din domeniul comerţ, turism sau servicii.

- Elaborarea unui studiu de fundamentare a necesarului de resurse materiale sau financiare pentru un proiect specific domeniului comerţ, turism, servicii.

- Realizarea unui studiu aplicativ privind implementarea sistemelor de asigurare a calităţii în cadrul unei organizaţii de comerţ sau de turism sau de servicii.

- Elaborarea unei analize cu privire la necesarul de resurse umane într-o organizaţie din domeniul administrării afacerilor. 

COMPETENȚE TRANSVERSALE:

CT 1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

CT 2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

CT 3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 
 
Standarde minimale de performan pentru evaluarea competenei:

- soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale;

- realizarea unei lucrări/unui proiect asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului intr-o echipă pluridisciplinară; - elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională. 

CUNOŞTINȚE: - cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională; - utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte asociate domeniului. 
 
ABILITĂȚI: - aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată; - utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii; - elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu. 
 

3. CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAȚIA CU COR ISCO 08 (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii):  

111223 şef departament; 111238 director general adjunct; 111431 şef  departament/  compartiment/  preşedinte  comisie  organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu; 112004 director societate comercială; 112005 director adjunct societate comercială; 112011 director general societate comercială; 112012 director general adjunct societate comercială; 112017 director comercial; 112018 director vânzări; 112019 director/ director adjunct, inspector-şef; 112020 director economic; 112021 director magazin; 112023 director sucursală; 122108 conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale; 132442 şef departament logistică; 132443 şef birou aprovizionare-desfacere; 132444 şef depozit; 132448 manager achiziţii; 132451 manager relaţia cu furnizorii; 132452  conducător  întreprindere  mică  -  patron (girant) în transporturi; 133047  conducător  întreprindere  mică  -  patron (girant) în comunicaţii; 134909  conducător  întreprindere  mică  -  patron (girant) în prestări servicii; 141101conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante; 141101conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante; 141102 şef complex hotelier; 141122 director de club (hotelier); 141123 director de cazare; 142004 şef birou comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 142007 şef departament mărfuri alimentare/ nealimentare; 142010 şef agenţie comercială; 142011 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerţ; 143908 manager in activitatea de turism; 143911 director   de   departament organizare evenimente; 143918  director de departament ticketing; 214133 analist studiul materialelor; 214135 logistician gestiune flux; 214137 documentarist ordonanţare logistică; 243102 organizator activitate turism (studii superioare); 243216 analist servicii client; 243219 asistent comercial; 243301 analist cumpărări/ consultant furnizori; 2631 cercetători şi asistenţi de cercetare in domeniul economic; 2631 economişti; 263104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing; 263110 inspector de concurenţă; 332301 specialist în achiziţii; 332401 agent comercial; 333101  agent  contractări şi achiziţii (broker mărfuri); 333104 agent cumpărări; 422101 agent de voiaj; 422102 agent de turism; 422103 agent de turism tour-operator; 422104 agent de transport turistic intern; 422105 agent de transport internaţional; 422106 agent de asistenţă turistică; 422107 agent turism de afaceri; 422402 lucrător concierge; 515104 administrator; 515105 administrator pieţe şi târguri; 515107 şef cantină; 515202 îngrijitor vilă; 515108 dispecer pentru servire în cameră (hotel); 515303 administrator imobile; 515203 administrator pensiune turistică; 515204 lucrător în gospodăria agroturistică. 
 
 4. STRUCTURA PE SĂPTĂMÂNI A ANULUI UNIVERSITAR

⇔ Număr de semestre: 6

⇔ Număr de credite obligatorii pe semestru: 30

⇔ Structura anilor de studii: 
 

Anul de studii  Activiti didactice  Sesiuni de examene  Practică Vacane
Sem. I  Sem. II Iarnă Vară Restanțe Iarnă Primăvară Vară
Anul I 14 14 3 3 10 zile - 2 1 4
Anul II 14 11 3 3 10 zile 3 2 1 4
Anul III 14 12 3 3 10 zile - 2 1 4

5. FLEXIBILITATEA INSTRUIRII. CONDIȚIONĂRI

Flexibilitatea programului de studii este asigurată prin discipline opţionale (la alegere - A) şi discipline facultative (liber alese - L) care se regăsesc în planul de învăţământ. Disciplinele opionale (A) sunt propuse pentru semestrele 3, 4, 5, 6 şi sunt grupate în discipline opionale sau pachete opionale, care completează traseul de specializare al studentului. Alegerea traseului se face de către student înainte de începerea anului universitar din care fac parte semestrele care conţin disciplinele sau pachetele de discipline opţionale, prin completarea unei cereri, în conformitate cu prevederile Procedurii de lucru privind alegerea disciplinelor opţionale la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept. Disciplinele facultative (L) sunt propuse pentru semestrele 3, 4, 5 şi 6.  În planul de învăţământ al programului de studii de Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor sunt consemnate disciplinele cu numărul aferent de ore şi puncte de credit, urmând ca în registrul matricol să se treacă disciplina studiată, conform opţiunii studentului. 
 
6. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDIU URMĂTOR.  CONDIȚII DE PROMOVARE A UNUI AN DE STUDII

Condiţiile de înscriere în anul următor, condiţiile de a urma module de curs în avans și condiţiile de promovare sunt cuprinse în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ utilizând sistemul ECTS.  
 
7.  EXAMENUL DE  LICENȚĂ

⇔ Stagiu pentru elaborarea lucrării de de licenţă: 2 săptămâni, semestrul 6

⇔ Definitivarea lucrării de licenţă: cu cel puţin 10 zile înaintea examenului de finalizare a studiilor

⇔ Perioada de susţinere a lucrării de licenţă: sesiunea iulie sau septembrie, în conformitate cu Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru fiecare an universitar.  

⇔ Numărul de credite pentru promovarea examenului de licenţă: 10 ECTS (Creditele obţinute prin promovarea examenului de licenţă se adaugă celor 180 de credite obţinute în urma promovării celor trei ani de studii universitare de licenţă). 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.