Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

► ISTORICUL PROGRAMULUI DE STUDII

Programul de studii Administrarea Afacerilor a fost înființat în anul 2005, primind autorizaţie de funcţionare provizorie în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice. După școlarizarea primelor 3 promoții de absolvenți, a fost acreditat (în anul 2010), iar cu ocazia ultimei evaluări periodice în vederea menținerii acreditării, în anul 2016, a primit calificativul încredere-menținere acreditare.  
 

► DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDII 

1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII

Racordată atât la exigenţele de formare şi perfecţionare a economiştilor de care economia şi societatea românească au nevoie, cât şi la potenţialul economic al judeţului Argeş şi al României, la capacitatea de absorbţie a pieţei forţei de muncă, misiunea programului de studiu „Administrarea Afacerilor” este de a formare specialişti în domeniu, economişti capabili să devină: buni specialiști în organizarea activităţii din cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii; buni cunoscători al tendinţelor actuale din economie, capabili să se implice cu succes în identificarea acestora şi soluţionarea problemelor ce apar; promotori şi susţinători activ al schimbărilor; administratori eficienți ai relaţiilor obiective dintre întreprinderea modernă şi cerinţele mediului ambiant. Programul vizează crearea de competențe, abilități și deprinderi care să faciliteze viitorilor absolvenţi o bună adaptare la cerinţele pieţei muncii din România, Uniunea Europeană şi mediului de afaceri contemporan.  

2. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENȚE

Programul  de  studii universitare de licenţă Administrarea Afacerilor are ca obiective de formare să  pregătească  specialişti  în  domeniu, care să fie capabili să:  

♦ manifeste preponderent abilităţi şi deprinderi compatibile cu ceea ce este reprezentativ, nou şi dinamic în actuala economie şi cu ce ceea ce se prefigurează ca evoluţie viitoare;

♦ deţină capacitatea de a evidenţia viziuni moderne şi flexibile privind rolul specialistului în lumea afacerilor, în relaţiile dintre întreprindere şi mediul său extern, în analiza şi previziunea fenomenelor economice importante, a cerinţelor pieţei actuale şi potenţiale;  

♦ deţină capacitatea de a promova şi dezvolta proiecte proprii în care componentele de noutate şi satisfacerea cerinţelor pieţei să fie predominante; 

♦ deţină capacitatea de a manifesta disponibilitatea de a-şi perfecţiona pregătirea şi de a accede, pe bază de rezultate concrete şi competenţă, de la funcţiile de execuţie la cele de analiză şi conducere, contribuind astfel în mai mare măsură la realizarea şi la creştere performanţei organizaţiilor din care fac parte;

♦ stăpânească un limbaj economic care să le ofere capacitatea de a comunica în scris şi verbal în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

♦ utilizeze calculatorul în lucrări specifice programului de studiu;

♦ stăpânească metodele şi tehnicile de execuţie specifice programului de studiu;

♦ abordeze interdisciplinar şi comparativ problemele din domeniile şi direcţiile economice, contribuind pe această cale la ridicarea nivelului calitativ al viitorilor salariaţi din firme;

♦ identifice activităţile din cadrul organizaţiei şi să stabilească succesiunea şi durata acestora în vederea elaborării structurilor organizatorice;

♦ să-şi dezvolte capacitatea de analiză şi sinteză a datelor şi informaţiilor din diverse surse alternative din literatura de specialitate în vederea formulării de argumente, decizii şi demersuri concrete;

♦ să-şi formeze abilităţi privind managementul informaţiei şi al documentelor specifice diferitelor activităţi din mediul economic;

♦ să-şi dezvolte capacitatea de a lucra în echipă în vederea soluţionării unor studii de caz şi elaborării unor proiecte;

♦ să-şi formeze abilitatea de a lucra într-un context internaţional având în vedere integrarea şi globalizarea tot mai evidentă a diverselor domenii;

♦ să-şi dezvolte capacitatea de adaptare la noi situaţii.

Realizarea acestor obiective are ca finalitate dobândirea următoarelor competene profesionale şi competene transversale:

• COMPETENȚE PROFESIONALE:  

Competenţa 1 –  Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu externîntreprindere/ organizaţie:

C1.1. Descrierea paradigmelor, conceptelor şi teoriilor economice privind influenţa mediului extern asupra întreprinderii/ organizaţiei  

C1.2. Explicarea şi interpretarea relaţiei de influenţă economică exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei

C1.3. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru analiza relaţiei de influenţă exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei

C1.4. Evaluarea critic-constructivă a explicării şi/ sau rezolvării unei probleme vizând relaţia de influenţă economică exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei

C1.5. Elaborarea unui proiect de cercetare a relaţiei de influenţă economică exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei

Competenţa 2 –  Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației:

C2.1. Identificarea conceptelor şi teoriilor economice asociate întreprinderii/ organizaţiei

C2.2. Explicarea şi interpretarea relaţiilor dintre entităţile întreprinderii/ organizaţiei

C2.3. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru rezolvarea unei probleme vizând relaţiile dintre subdiviziunile întreprinderii/ organizaţiei

C2.4. Evaluarea critic-constructivă a explicării şi / sau rezolvării unei probleme vizând funcţionarea întreprinderii/ organizaţiei

C2.5. Elaborarea unei analize privind relaţiile cu implicaţii economice dintre subdiviziunile întreprinderii/ organizaţiei 

Competenţa 3 –  Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura întreprinderii/ organizaţiei:

C3.1. Identificarea implicaţiilor economice asociate funcţionării şi administrării unei subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei

C3.2. Explicarea şi interpretarea implicaţiilor economice şi sociale asociate funcţionării şi administrării unei subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei

C3.3. Aplicarea instrumentarului specific pentru analiza funcţionării unei subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei

C3.4. Evaluarea critic-constructivă a explicării şi / sau rezolvării unei probleme vizând funcţionarea şi administrarea unei subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei

C3.5. Elaborarea unui studiu privind funcţionarea şi administrarea unei subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei

Competenţa 4 –  Asistenţă în managementul resurselor umane:

C4.1. Identificarea şi descrierea conceptelor de planificare, organizare, coordonare şi control al activităţii resurselor umane  

C4.2. Explicarea şi interpretarea conceptelor de planificare, organizare, coordonare şi control al activităţii resurselor umane din domeniul administrării afacerilor  

C4.3. Rezolvarea de probleme/ situaţii specifice resurselor umane: recrutare, selecţie, motivare, salarizare, orarul de muncă, formare.

C4.4. Estimarea necesarului de resurse umane în raport cu cerinţele de volum şi de eficienţă a activităţii întreprinderii/ organizaţiei

C4.5. Fundamentarea de proiecte de recrutare, selecţie, motivare, salarizare a resursei umane din domeniul administrării afacerilor

Competenţa 5 –  Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor:

C5.1. Descrierea conceptelor, teoriilor şi metodologiilor de administrare a bazelor de date specifice administrării afacerilor

C5.2. Explicarea şi interpretarea cantitativă şi calitativă a informaţiilor extrase din baze de date  

C5.3. Aplicarea instrumentarului adecvat de analiză a datelor specifice administrării afacerilor  

C5.4. Evaluarea critic-constructivă a instrumentarului de prelucrare şi analiză a datelor  

C5.5. Elaborarea unui proiect de cercetare asociat administrării afacerilor, utilizând baze de date specifice

Standarde minime de performan pentru evaluarea competenei: Realizarea unei analize SWOT a întreprinderii/ organizației în interacțiunea sa cu mediul extern; Elaborarea unui plan de analiză funcţional - structurală a întreprinderii/ organizaţiei;  Proiectarea unui studiu vizând ameliorarea funcţionării unei subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei; Elaborarea unei analize cu privire la resursele umane din întreprindere/ organizaţie; Selectarea unui set de date pentru rezolvarea unei probleme de administrare a afcerilor

• COMPETENȚE TRANSVERSALE:

CT 1. Aplicarea pricipiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă rioguroasă, eficientă şi responsabilă 

CT 2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

CT 3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 

Standarde minimale de performan pentru evaluarea competenei: - soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale; realizarea unei lucrări/unui proiect asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă pluridisciplinară; elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională. 

CUNOŞTINȚE: - cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională; - utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte asociate domeniului. 
 ABILITĂȚI: - aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată; - utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii; - elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu. 

3. CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAȚIA CU COR ISCO 08 (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii):  

111223 şef departament; 111238 director general adjunct; 112004 director societate comercială; 112005 director adjunct societate comercială; 112011 director general societate comercială; 112012 director general adjunct societate comercială; 112013 director de program; 112014 director general regie autonomă; 112015 director general adjunct regie autonomă; 112016 director control risc; 112017 director comercial; 112018 director vânzări; 112019 director/ director adjunct, inspector-şef; 112020 director economic; 112021 director magazin; 112023 director sucursală; 112028 manager general; 112029 manager; 112031 director de societate comercială agricolă; 112033 director resurse umane; 121102 economist-şef; 121130 şef birou analize economice; 121201 şef birou calificare şi recalificare; 121205 şef serviciu resurse umane; 121209 şef birou resurse umane; 121919 șef compartiment (studii superioare); 122101 şef serviciu marketing; 122102 şef birou marketing; 122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziții);122108 conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale; 122201 şef agenţie reclamă publicitară; 122202 şef birou reclamă publicitară; 122203 şef serviciu reclamă publicitară; 122313 director proiect; 122314 şef proiect/ program; 132112 şef birou calitate; 132315 conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcţii; 132442 şef departament logistică; 132443 şef birou aprovizionaredesfacere; 132444 şef depozit; 132448 manager achiziţii; 132451 manager relaţia cu furnizorii; 132452 conducător întreprindere mică - patron (girant) în transporturi; 133047 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comunicaţii;  134901 şef expoziţii şi târguri; 134909 conducător întreprindere mică - patron (girant) în prestări servicii; 1411 director de unitate hotelieră și de restaurant (grupa 1411); 1411 director de unitate hotelieră și de restaurant (grupa 1411); 141102 şef complex hotelier; 141122 director de club (hotelier); 141123 director de cazare; 142004 şef birou comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 142007 şef departament mărfuri alimentare/ nealimentare; 142010 şef agenţie comercială; 142011 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerţ; 143902 şef agenţie/ oficiu turism; 143908 manager in activitatea de turism; 143911 director de departament organizare evenimente; 143918  director de departament ticketing; 214112 specialist documentaţie studii; 214129 specialist în domeniul calităţii; 214133 analist studiul materialelor; 214134 consultant sistem de calitate; 214135 logistician gestiune flux; 214137 documentarist ordonanţare logistică; 214139 auditor în managementul riscului; 214140 specialist în managementul riscului; 241216 specialist control risc; 241311 specialist/ analist organizare; 242101 manager proiect; 242110 specialist  în  planificarea,  controlul  şi raportarea  performanţei economice; 242307 consultant în domeniul forţei de muncă; 242312 consultant condiţii de muncă; 242314 specialist resurse umane; 242317 consultant în resurse umane; 242318 consultant intern în resurse umane; 242320 specialist în recrutare; 242322 specialist în dezvoltare organizaţională; 242323 specialist în relaţii de muncă; 243104 manager de produs; 243201 specialist în relaţii publice; 243301 analist cumpărări/ consultant furnizori; 251301 specialist e-Afaceri; 2631 cercetători şi asistenţi de cercetare în  domeniul economic; 2631 economişti; 263101 consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în management; 263104 consilier/  expert/  inspector/  referent/  economist  în  comerţ  şi marketing; 263106 consilier/  expert/  inspector/  referent/  economist  în  gestiunea economică; 263107 consultant în management; 263110 inspector de concurenţă; 263113 asistent de cercetare economist în management; 263111 administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare); 263121 asistent de cercetare economist în marketing; 263126 secretar economic (studii superioare); 264217 şef agenţie publicitate; 332301 specialist în achiziţii; 334303 asistent manager; 541101 şef compartiment pentru prevenire; 515104 administrator. 

4. STRUCTURA PE SĂPTĂMÂNI A ANULUI UNIVERSITAR

 Număr de semestre: .6

⇔ Număr de credite obligatorii pe semestru: 30

⇔ Număr de ore de activităţi didactice /săptămână: 22

⇔ Structura anilor de studii: 

Anul de studii  Activiti didactice  Sesiuni de examene  Practică Vacane
Sem. I  Sem. II Iarnă Vară Restanțe Iarnă Primăvară Vară
Anul I 14 14 3 3 10 zile - 2 1 4,5
Anul II 14 11 3 3 10 zile 3 2 1 4,5
Anul III 14 12 3 3 10 zile - 2 1 4,5

5. FLEXIBILITATEA INSTRUIRII. CONDIȚIONĂRI

Flexibilitatea programului de studii este asigurată prin discipline opţionale (la alegere - A) şi discipline facultative (liber alese - L) care se regăsesc în planul de învăţământ. Disciplinele opionale (A) sunt propuse pentru semestrele 3, 4, 5, 6 şi sunt grupate în discipline opionale sau pachete opionale, care completează traseul de specializare al studentului. Alegerea traseului se face de către student înainte de începerea anului universitar din care fac parte semestrele care conţin disciplinele sau pachetele de discipline opţionale, prin completarea unei cereri, în conformitate cu prevederile Procedurii de lucru privind alegerea disciplinelor opţionale la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept. Disciplinele facultative (L) sunt propuse pentru semestrele 3, 4, 5 şi 6.  În planul de învăţământ al programului de studii de Administrarea Afacerilor sunt consemnate disciplinele cu numărul aferent de ore şi puncte de credit, urmând ca în registrul matricol să se treacă disciplina studiată, conform opţiunii studentului. 

6. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDIU URMĂTOR.  CONDIȚII DE PROMOVARE A UNUI AN DE STUDII

Condiţiile de înscriere în anul următor, condiţiile de a urma module de curs în avans și condiţiile de promovare sunt cuprinse în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ utilizând sistemul ECTS.  

7.  EXAMENUL DE  LICENȚĂ

⇔ Stagiu pentru elaborarea lucrării de de licenţă: 2 săptămâni, semestrul 6

⇔ Definitivarea lucrării de licenţă: cu cel puţin 10 zile înaintea examenului de finalizare a studiilor

⇔ Perioada de susţinere a lucrării de licenţă: sesiunea iulie sau septembrie, în conformitate cu Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru fiecare an universitar.  

⇔ Numărul de credite pentru promovarea examenului de licenţă: 10 ECTS (Creditele obţinute prin promovarea examenului de licenţă se adaugă celor 180 de credite obţinute în urma promovării celor trei ani de studii universitare de licenţă). 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.