Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

ANUNȚ

Studenții care nu au depus cererea pentru solicitarea bursei de merit și cei care nu au transmis CODUL IBAN BCR, BRD sau ING cu care Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești, trebuie sa le trimită la secretariatul care gestioneaza specilaizarea respectivă, pâna la data de 29.03.2023, ora 12.00

Bursele sociale s-au acordat în ordinea descrescătoare a venitului, până la venitul max. de 1348 lei.

ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:

violeta.dinuta@upit.ro

Termen contestații: 28.03.2023

 

Afisat astăzi, 27.03.2023

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE MERIT - SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2022-2023

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE PERFORMANȚĂ - SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2022-2023

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL - SEM. II AN UNIVERSITAR 2022-2023

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL - SEM. II AN UNIVERSITAR 2022-2023

ANUNȚ   - download-

Cererea (formular tip) pentru bursa de merit și bursa de performanță se depune la secretariat
până la data de 17.03.2023 între orele 10-12. Cererea pentru bursa de performanță va fi însoțită de
documentele obținute de student (lucrări științifice, premii, publicații etc.)
Studenţii care solicită burse de ajutor social trebuie să depună la secretariat până la data de
17.03.2023 între orele 10-12 următoarele documente:
- Cerere pentru solicitarea bursei de ajutor social (formular tip);
- Declaraţia studentului privind veniturile nete (formular tip);
- Copii CI;
- adeverinţe din care să rezulte veniturile nete corespunzătoare lunilor noiembrie 2022, decembrie
2022, ianuarie 2023 ale fiecărui părinte şi eventual ale studentului sau ale soţiei/ soţului studentului
- cupoane de pensie, şomaj, pensie alimentară, ajutor social, alocaţii de stat pentru copii, alocații de
plasament, indemnizații, etc. pe lunile noiembrie 2022, decembrie 2022, ianuarie 2023 (unde este
cazul);
- adeverinţe de elev sau student, copii certificate de naştere pentru fraţii/surorile sau copiii studentului
care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
- copii hotărâri judecătorești, copii certificate de deces (unde este cazul);
- anchetă socială în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
- Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului și ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre
părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe propria răspundere în acest sens însoțită de
documentele care atestă acest lucru.
- adeverinţe de la Administraţia financiară pentru fiecare membru al familiei inclusiv pentru student,
din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile noiembrie 2022, decembrie 2022, ianuarie 2023
- adeverinţă cu venitul agricol sau adeverinţă ca nu are venit agricol (ATENŢIE! NU CU
SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI). În cazul în care nu se poate obține adeverinta de la primarie cu
venitul agricol, se aduce declaratie pe propria raspundere ca nu se obtin venituri agricole.
Studenţii care solicită bursă socială pe motive medicale trebuie să prezinte
- Certificat medical de la medicul specialist si vizat de medicul de familie pentru studenţii suferinzi
de următoarele boli: TBC aflaţi în evidenţa unităţilor medicale, diabet, boli maligne, sindromuri de
malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale,
hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist,
boli hematologice (hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, infestaţi cu virusul HIV sau
bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, sau
certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat de la medicul de
specialitate.
NOTĂ:
Pentru studentii cu vârsta de până la 26 de ani:
- Daca ambii sunt studenti trebuie sa aduca acte doveditoare pentru ei si pentru familiile din care
provine fiecare student.
- Daca studentul este căsătorit cu sot(sotie) care nu este student trebuie, sa depună documente pentru
familia actuală și documente cu veniturile din partea familiei de unde provine studentul.
Pentru studentíi cu varsta cuprinsa intre 26 de ani si 35 de ani necasatoriti se aduc documente referitoare
doar pentru student.
Pentru studentíi cu varsta cuprinsa intre 26 de ani si 35 de ani casatoriti se aduc documente referitoare
la familia actuala (sot, sotie, copii).
BURSELE DE AJUTOR SOCIAL SE ACORDĂ STUDENȚILOR CARE NU ÎMPLINESC
VÂRSTA DE 35 DE ANI PE PARCURSUL SEMESTRULUI
SE PRIMESC NUMAI DOSARELE CORECTE ŞI COMPLETE
ÎN INTERVALUL DE TIMP AFIȘAT
(REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ) www.upit.ro
 

 

ANUNȚ

Studenții care nu au depus cererea pentru solicitarea bursei de merit și cei care nu au transmis CODUL IBAN BCR, BRD sau ING cu care Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești, trebuie sa le trimită la secretariatul care gestioneaza specilaizarea respectivă, pâna la data de 07.11.2022, ora 12.00

Bursele sociale s-au acordat în ordinea descrescătoare a venitului, până la venitul max. de 1457 lei.

ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:

violeta.dinuta@upit.ro

Termen contestații: 7.11.2022

Afisat astăzi, 03.11.2022

 • LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE PERFORMANȚĂ - SEMESTRUL I,  AN UNIVERSITAR 2022-2023 
 • LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE MERIT - SEMESTRUL I,  AN UNIVERSITAR 2022-2023
 • LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE AJUTOR  SOCIAL - SEM. I,  AN UNIVERSITAR 2022-2023
   

METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR LA CICLURILE DE STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTER la FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ

Aplicare Regulament burse sem I, 2022-2023

Conform art. 15, alin (a), cererile pentru bursele sociale se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la începerea semestrului. în această perioadă se pot depune și solicitările de acordare a burselor de ajutor social, burselor de ajutor social ocazional, burselor speciale pentru activitatea sportivă și cultural- artistică precum și a burselor din venituri proprii. După expirarea acestui termen, orice solicitare este tardiv formulată. La calculul venitului pe membru de familie se ține seama de venitul minim net pe economic. Pentru semestrul I se vor lua în calcul veniturile nete ale membrilor familiei aferente lunilor iunie, iulie, august 2022. Pentru semestrul I, anul universitar 2022-2023, venitul minim net pe economie este de 1524 lei/lună.

Transmiterea listelor finale de burse către Comisia de burse pe universitate se va face în săptămâna a V-a a semestrului, după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de regulament. Studenții beneficiari de burse vor depune (obligatoriu) la secretariatele facultăților extrasul de cont pentru virarea burselor. În conformitate cu art. 23 din Regulamentul privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat, "Bursele, ca toate drepturile bănești cuvenite studenților înmatriculați la UPIT, se plătesc prin virament în conturile de card ale acestora". Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești cu următoarele societăți bancare: BCR, BRD, ING. Fiecare facultate are obligația de a posta pe pagina proprie de internet această informație

Președinte Comisia de burse pe universitate,

Conf.univ.dr. Adrian SĂMĂRESCU

ANUNȚ

Cererea (formular tip) pentru bursa de merit și bursa de performanță se depune la secretariat până la data de 21.10.2022 între orele 10-12.

Cererea pentru bursa de performanță va fi însoțită de documentele obținute de student (adeverințe de voluntariat, lucrări științifice, premii, publicații etc.)

Studenții care solicită burse de ajutor social trebuie să depună la secretariat până la data de 21.10.2022 între orele 10-12 următoarele documente:

- Cerere pentru solicitarea bursei de ajutor social (formular tip);

- declarație de consimţământ (formular tip este atașat, trebuie listat, completat și semnat în original);

 • Declarația studentului privind veniturile nete (formular tip);
 • Copii cărți;
 • adeverințe din care să rezulte veniturile nete corespunzătoare lunilor iunie 2022, iulie 2022, august 2022 ale fiecărui părinte și eventual ale studentului sau ale soției/ soțului studentului
 • cupoane de pensie, șomaj, pensie alimentară, ajutor social, alocații de stat pentru copii, alocații de plasament, indemnizații, etc. pe lunile iunie 2022, iulie 2022, august 2022 (unde este cazul);
 • adeverințe de elev sau student, copii certificate de naștere pentru frații/surorile sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de școlarizare;
 • copii hotărâri judecătorești, copii certificate de deces (unde este cazul);
 • anchetă socială în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 • Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului și ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe propria răspundere în acest sens însoțită de documentele care atestă acest lucru.
 • adeverințe de la Administrația financiară pentru fiecare membru al familiei inclusiv pentru student, din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile iunie 2022, iulie 2022, august 2022
 • adeverință cu venitul agricol sau adeverință ca nu are venit agricol (ATENȚIE! NU CU SUPRAFAȚA PĂMÂNTULUI). În cazul în care nu se poate obține adeverinta de la primarie cu venitul agricol, se aduce declaratie pe propria raspundere ca nu se obtin venituri agricole.

Studenții care solicită bursă socială pe motive medicale trebuie să prezinte

 • Certificat medical de la medicul specialist si vizat de medicul de familie pentru studenții suferinzi de următoarele boli: TBC aflați în evidența unităților medicale, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, sau certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat de la medicul de specialitate.

NOTĂ:

Pentru studentii cu vârsta de până la 26 de ani:

 • Daca ambii sunt studenti trebuie sa aduca acte doveditoare pentru ei si pentru familiile din care provine fiecare student.
 • Daca studentul este căsătorit cu sot(sotie) care nu este student trebuie, sa depună documente pentru familia actuală și documente cu veniturile din partea familiei de unde provine studentul.

Pentru studentii cu varsta cuprinsa intre 26 de ani si 35 de ani necasatoriti se aduc documente referitoare doar pentru student.

Pentru studentii cu varsta cuprinsa intre 26 de ani si 35 de ani casatoriti se aduc documente referitoare la familia actuala (sot, sotie, copii).

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL SE ACORDĂ STUDENȚILOR CARE NU ÎMPLINESC VÂRSTA DE 35 DE ANI PE PARCURSUL SEMESTRULUI SE PRIMESC NUMAI DOSARELE CORECTE ȘI COMPLETE ÎN INTERVALUL DE TIMP AFIȘAT

(REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ) www.upit.ro

 

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information