Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

► ISTORICUL PROGRAMULUI DE STUDII

Programul de studii Management a fost înființat în anul 1996 când au fost autorizate primele două programe din domeniul economic în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Piteşti (Managementul firmei şi Contabilitate şi Informatică de Gestiune). În 1998 a fost înfiinţată Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, prin H.G. 301/11.06.1998, cuprinzând în acel an patru specializări/programe de studiu, inclusiv Contabilitate şi Informatică de Gestiune.  Acreditarea programului Management-IF a avut loc în anul 2003, iar cu ocazia ultimei evaluări periodice de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior în vederea menținerii acreditării, în anul 2013, a primit calificativul încredere-menținere acreditare.  
 

► DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDII 

1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII

Racordată atât la exigenţele de formare şi perfecţionare a economiştilor de care economia şi societatea românească au nevoie, cât şi la potenţialul economic al judeţului Argeş şi al României, la capacitatea de absorbţie a pieţei forţei de muncă, misiunea programului de studiu „Management” este de a formare specialişti în domeniu, economişti capabili să devină: buni specialiști în organizarea activităţii din cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii; buni cunoscători al tendinţelor actuale din economie, capabili să se implice cu succes în identificarea acestora şi soluţionarea problemelor ce apar; promotori şi susţinători activ al schimbărilor; administratori eficienți ai relaţiilor obiective dintre întreprinderea modernă şi cerinţele mediului ambiant. Programul vizează crearea de competențe, abilități și deprinderi care să faciliteze viitorilor absolvenţi o bună adaptare la cerinţele pieţei muncii din România, Uniunea Europeană şi mediului de afaceri contemporan.  

2. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENȚE

Programul  de  studii universitare de licenţă are ca obiective de formare să  pregătească  specialişti  în  domeniul Management care să fie capabili să:  

♦ manifeste preponderent abilităţi şi deprinderi compatibile cu ceea ce este reprezentativ, nou şi dinamic în actuala economie şi cu ce ceea ce se prefigurează ca evoluţie viitoare;

♦ deţină capacitatea de a evidenţia viziuni moderne şi flexibile privind rolul specialistului în lumea afacerilor, în relaţiile dintre întreprindere şi mediul său extern, în analiza şi previziunea fenomenelor economice importante, a cerinţelor pieţei actuale şi potenţiale;  
♦ deţină capacitatea de a promova şi dezvolta proiecte proprii în care componentele de noutate şi satisfacerea cerinţelor pieţei să fie predominante;

♦ deţină capacitatea de a manifesta disponibilitatea de a-şi perfecţiona pregătirea şi de a accede, pe bază de rezultate concrete şi competenţă, de la funcţiile de execuţie la cele de analiză şi conducere, contribuind astfel în mai mare măsură la realizarea şi la creştere performanţei organizaţiilor din care fac parte;

♦ stăpânească un limbaj economic care să le ofere capacitatea de a comunica în scris şi verbal în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

♦ utilizeze calculatorul în lucrări specifice programului de studiu;

♦ stăpânească metodele şi tehnicile de execuţie specifice programului de studiu;

♦ abordeze interdisciplinar şi comparativ problemele din domeniile şi direcţiile economice, contribuind pe această cale la ridicarea nivelului calitativ al viitorilor salariaţi din firme;

♦ identifice activităţile din cadrul organizaţiei şi să stabilească succesiunea şi durata acestora în vederea elaborării structurilor organizatorice;

♦ să-şi dezvolte capacitatea de analiză şi sinteză a datelor şi informaţiilor din diverse surse alternative din literatura de specialitate în vederea formulării de argumente, decizii şi demersuri concrete;

♦ să-şi formeze abilităţi privind managementul informaţiei şi al documentelor specifice diferitelor activităţi din mediul economic;

♦ să-şi dezvolte capacitatea de a lucra în echipă în vederea soluţionării unor studii de caz şi elaborării unor proiecte;

♦ să-şi formeze abilitatea de a lucra într-un context internaţional având în vedere integrarea şi globalizarea tot mai evidentă a diverselor domenii;

♦ să-şi dezvolte capacitatea de adaptare la noi situaţii.

Realizarea acestor obiective are ca finalitate dobândirea următoarelor competene profesionale şi competene transversale: 

• COMPETENȚE PROFESIONALE:

Competenţa 1 – Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT:

C1.1. Identificarea teoriilor, conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare proceselor manageriale, în corelaţie cu mediul organizaţiei

C1.2. Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al organizaţiei în dinamica acestora

C1.3. Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei

C1.4. Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a mediului intern şi extern al organizaţiei

C1.5. Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei

Competenţa 2 – Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei:

C2.1. Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi politici organizaţionale

C2.2. Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi politici organizaţionale

C2.3. Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei

C2.4. Utilizarea de metode şi criterii de evaluare a strategiilor şi politicilor organizaţionale

C2.5. Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale

Competenţa 3 – Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi):

C3.1. Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a subsistemelor sale

C3.2. Explicarea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a subsistemelor sale

C3.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale

C3.4. Evaluarea critic-constructivă a funcţionării a sistemului managerial şi a subsistemelor sale

C3.5. Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale 

Competenţa 4 – Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare:

C4.1. Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare)

C4.2. Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor manageriale

C4.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare în organizaţii  

C4.4. Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare

C4.5. Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare în organizaţii

Competenţa 5 – Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă):

C5.1. Definirea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)

C5.2. Interpretarea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)

C5.3. Aplicarea principiilor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)

C5.4. Utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului decizional în organizaţii

C5.5. Dezvoltarea şi implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în organizaţii

Competenţa 6 – Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale:

C6.1. Definirea conceptelor şi metodelor privind utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în procesul managerial

C6.2. Explicarea conceptelor şi metodelor privind utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în procesul managerial

C6.3. Aplicarea de metode, tehnici şi proceduri pentru utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în procesul managerial

C6.4. Selectarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor pentru utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în procesul managerial

C6.5. Realizarea de studii/lucrări de fundamentare a procesului managerial, utilizând baze de date, informaţii şi cunoştinţe 

Standarde minime de performan pentru evaluarea competenei:

- Realizarea unui diagnostic şi a unei analize SWOT

- Formularea de strategii şi politici pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)

- Elaborarea unui miniproiect managerial la nivel de organizaţie şi/sau componente

- Aplicarea unui set de instrumente, metode şi modalităţi manageriale la nivelul unei situaţii organizaţionale

- Fundamentarea şi aplicarea unei metode specifice de luare a deciziilor într-un context organizaţional dat

- Realizarea unei aplicaţii manageriale prin utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe 

• COMPETENȚE TRANSVERSALE:

CT 1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

CT 2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

CT 3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 

Standarde minime de performan pentru evaluarea competenei:

- Soluţionarea în timp real, în condiţii de autonomie restrânsă, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale

- Realizarea unei lucrări/unui proiect asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă pluridisciplinară

- Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională 

CUNOŞTINȚE: - cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională; utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului 
 ABILITĂȚI: - aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată; utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii; elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu 

3. CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAȚIA CU COR ISCO 08 (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii):  

111223 şef departament; 111238 director general adjunct; 111431 şef  departament/  compartiment/  preşedinte  comisie  organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu; 112004 director societate comercială; 112005 director adjunct societate comercială; 112011 director general societate comercială; 112012 director general adjunct societate comercială; 112013 director de program; 112014 director general regie autonomă; 112015 director general adjunct regie autonomă; 112016 director control risc; 112017 director comercial; 112018 director vânzări; 112019 director/ director adjunct, inspector-şef; 112020 director economic; 112021 director magazin; 112023 director sucursală; 112028 manager general; 112029 manager; 112031 director de societate comercială agricolă; 112033 director resurse umane; 121102 economist-şef; 121130 şef birou analize economice; 121201 şef birou calificare şi recalificare; 121205 şef serviciu resurse umane; 121207 manager resurse umane; 121209 şef birou resurse umane; 121919 șef compartiment (studii superioare); 122101 şef serviciu marketing; 122102 şef birou marketing; 122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziții); 122108 conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale; conducători de unităţi economico-sociale (grupele 131, 1314, 1315, 1317, 1318, 1319); 122201 şef agenţie reclamă publicitară; 122313 director proiect; 122314 şef proiect/ program; 132112 şef birou calitate; 132315 conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcţii; 132442 şef departament logistică; 132443 şef birou aprovizionare-desfacere; 132444 şef depozit; 132448 manager achiziţii; 132451 manager relaţia cu furnizorii; 134901 şef expoziţii şi târguri; 141102 şef complex hotelier; 142010 şef agenţie comercială; 143908 manager in activitatea de turism; 214112 specialist documentaţie studii; 214129 specialist în domeniul calităţii; 214134 consultant sistem de calitate; 214135 logistician gestiune flux; 214137 documentarist ordonanţare logistică; 241105 auditor intern; 241216 specialist control risc; 241226 manager de operaţiuni/produs; 241255 planificator/specialist plan sinteze; 241311 specialist/ analist organizare; 242101 manager proiect; 242110 specialist  în  planificarea,  controlul  şi  raportarea  performanţei economice; 242307 consultant în domeniul forţei de muncă; 242312 consultant condiţii de muncă; 242314 specialist resurse umane; 242320 specialist în recrutare; 242323 specialist în relaţii de muncă; 243104 manager de produs; 243217 asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare); 2631 cercetători şi asistenţi de cercetare in domeniul economic; 2631 economişti; 263101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management; 263107 consultant în management; 263113 asistent de cercetare economist în management; 325701 manager al sistemelor de management al calităţii; 331304 planificator; 334303 asistent manager 

4. STRUCTURA PE SĂPTĂMÂNI A ANULUI UNIVERSITAR

⇔ Număr de semestre: 6

⇔ Număr de credite obligatorii pe semestru: 30

⇔ Structura anilor de studii: 
 

Anul de studii  Activiti didactice  Sesiuni de examene  Practică Vacane
Sem. I  Sem. II Iarnă Vară Restanțe Iarnă Primăvară Vară
Anul I 14 14 3 3 10 zile - 2 1 4
Anul II 14 11 3 3 10 zile 3 2 1 4
Anul III 14 12 3 3 10 zile - 2 1 4

5. FLEXIBILITATEA INSTRUIRII. CONDIȚIONĂRI

Flexibilitatea programului de studii este asigurată prin discipline opţionale (la alegere - A) şi discipline facultative (liber alese - L) care se regăsesc în planul de învăţământ. Disciplinele opionale (A) sunt propuse pentru semestrele 3, 4, 5, 6 şi sunt grupate în discipline opionale sau pachete opionale, care completează traseul de specializare al studentului. Alegerea traseului se face de către student înainte de începerea anului universitar din care fac parte semestrele care conţin disciplinele sau pachetele de discipline opţionale, prin completarea unei cereri, în conformitate cu prevederile Procedurii de lucru privind alegerea disciplinelor opţionale la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept. Disciplinele facultative (L) sunt propuse pentru semestrele 3, 4, 5 şi 6.  În planul de învăţământ al programului de studii de Management sunt consemnate disciplinele cu numărul aferent de ore şi puncte de credit, urmând ca în registrul matricol să se treacă disciplina studiată, conform opţiunii studentului. 

6. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDIU URMĂTOR.  CONDIȚII DE PROMOVARE A UNUI AN DE STUDII Condiţiile de înscriere în anul următor, condiţiile de a urma module de curs în avans și condiţiile de promovare sunt cuprinse în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ utilizând sistemul ECTS.  

7.  EXAMENUL DE  LICENȚĂ

⇔ Stagiu pentru elaborarea lucrării de licenţă: 2 săptămâni, semestrul 6

⇔ Definitivarea lucrării de licenţă: cu cel puţin 10 zile înaintea examenului de finalizare a studiilor

⇔ Perioada de susţinere a lucrării de licenţă: sesiunea iulie sau septembrie, în conformitate cu Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru fiecare an universitar.  

⇔ Numărul de credite pentru promovarea examenului de licenţă: 10 ECTS (Creditele obţinute prin promovarea examenului de licenţă se adaugă celor 180 de credite obţinute în urma promovării celor trei ani de studii universitare de licenţă). 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.