Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Director        

- Prof.dr.ing. Gheorghe SERBAN

 

Consiliul departamentului

- Prof.dr.ing. Gheorghe SERBAN

- Conf.dr.ing. Petre ANGHELESCU

- Conf.dr.ing. Laurentiu IONESCU

- s.l.dr.ing. Luminita CONSTANTINESCU

- s.l.dr.ing. Ionel BOSTAN

 

Raport de activitate DECIE 2019-2023

Raport de activitate DECIE 2015-2019

Raport de activitate DECIE 2018                     

 

Extrase din Legea 1/2011

Art. 213 (11) Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului. În exercitarea acestei funcţii, el este ajutat de consiliul departamentului, conform Cartei universitare. Directorul de departament răspunde de planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de managementul cercetării şi al calităţii şi de managementul financiar al departamentului.

Art. 214 (4) Atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de conducere din învăţământul superior sunt stabilite prin Carta universitară a instituţiei, potrivit legii. Hotărârile senatelor universitare, ale consiliilor facultăţilor şi ale departamentelor se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal.

 

Extrase din Carta Universității din Pitești

Art. 61: Consiliul departamentului

(1) Consiliul departamentului este organ deliberativ, alcătuit din 3...5 membri,  reprezentanţi aleşi ai cadrelor didactice şi de cercetare titulare din departament, aleşi prin votul universal, direct şi secret  al personalului didactic şi de cercetare titular în departamentul respectiv.

(2) Consiliul departamentului ajută directorul de departament în realizarea managementului şi conducerii operative a departamentului;

(3) La şedinţele Consiliului departamentului pot participa membri ai Consiliului facultăţii, ca invitaţi ai directorului de departament;

(4) Convocarea Consiliului departamentului se face de către directorul de departament, din proprie iniţiativă sau la solicitarea scrisă a cel puţin 1/3 dintre membrii săi.

 

Art. 62: Atribuţiile Consiliului departamentului Consiliul departamentului are următoarele atribuţii:

a. monitorizează activitatea didactică şi de cercetare din departament şi face propuneri pentru asigurarea bazei logistice necesare;

b. urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic al departamentului;

c. avizează scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare din departament;

d. avizează dosarele întocmite de către membrii departamentului în vederea obţinerii gradaţiei de merit;

e. avizează propunerile de sancţionare pentru neîndeplinirea obligaţiilor profesionale sau încălcarea normelor de etică şi deontologie profesională, la propunerea directorului de departament

f. face propuneri de utilizare a resurselor materiale şi financiare de care dispune departamentul, cu respectarea prevederilor legale;

g. întocmeşte Raportul anual de activitate al departamentului şi îl înaintează Consiliului facultăţii;

h. organizează manifestări ştiinţifice;

i. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul facultăţii.

j. cu aprobarea Departamentului și a Senatului Universităţii, poate înfiinţa centre sau laboratoare de cercetare, ateliere artistice, şcoli postuniversitare şi extensii universitare.

k. cu aprobarea Departamentului și a Senatului Universităţii, poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcţionează ca unităţi de venituri şi cheltuieli în cadrul universităţii.

 

Art. 71: Directorul de departament

(1) Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului;

(2) În exercitarea funcţiei sale, directorul de departament este ajutat de Consiliul departamentului;

(3) Directorul de departament răspunde în faţa Decanului și a Consiliului facultăţii.

 

Art. 72: Atribuţiile directorului de departament

Directorul de departament are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a. contribuie la elaborarea şi implementarea planurilor de învăţământ, ale programelor de studii universitare şi postuniversitare şi răspunde de respectarea obligaţiilor ce revin departamentului privitoare la planurile de învăţământ şi la programele analitice ale disciplinelor;

b. întocmeşte şi semnează statele de funcţii didactice şi de cercetare ale departamentului;

c. urmăreşte îndeplinirea sarcinilor prevăzute în statele de funcţii;

d. răspunde de managementul cercetării şi al calităţii în cadrul departamentului;

e. răspunde de managementul financiar al departamentului;

f. propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;

g. stabileşte modul în care se efectuează orele didactice din posturile vacante ale departamentului;

h. asigură autoevaluarea periodică a departamentului în vederea clasificării acestuia conform legii;

i. propune Consiliului facultăţii mărirea normei didactice a personalului care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora precum şi, în cazuri de excepţie, diminuarea normei didactice minime şi completarea acesteia cu activităţi de cercetare ştiinţifică;

j. participă la şedinţele Consiliului facultăţii;

k. răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea şi motivarea personalului, în conformitate cu regulamentele universităţii, în condiţiile prevăzute de lege;

l. propune decanului încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului, în conformitate cu regulamentele universităţii, în condiţiile prevăzute de lege; propunerile trebuie avizate de Consiliul facultăţii şi aprobate de Senatul Universităţii.

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.