Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

NOTĂ DE INFORMARE

În temeiul prevederilor art. 12 alin.1 din Legea nr.677/2001 și Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date Universitatea din Pitești are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, toate datele cu caracter personal care îi sunt furnizate.

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, cu sediul în str. Tg. din Vale, nr. 1, reprezentată legal prin Rector - conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN, prin intermediul secretariatelor din cadrul universității prelucrează datele cu caracter personal ale studenților și ale candidaților la examenele de admitere prin mijloace automatizate/manuale, destinate scopului de educație și cultură.

Datele dvs. sunt necesare pentru realizare obiectului nostru principal de activitate, respectiv educație și cultură, în vederea inițierii și derulării de raporturi juridice între dumneavoastră și universitate.

Sunteți obligat să furnizați datele dumneavoastră personale, acestea fiind necesare în scopul alcătuirii dosarului personal al studentului și al perfectării contractului de studii.

În cazul refuzului sau al nefurnizării acestor date în mod corect și complet, universitatea nu poate să inițieze raporturi juridice cu dumneavoastră întrucât ar fi pusă în situația nerespectării reglementărilor legale specifice din domeniul educațional.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, partenerii contractuali ai operatorului și altor instituții de învățământ și educație.

Drepturile salariaților/angajaților:

  • dreptul de acces la date: dreptul salariatului de a obține de la UPIT, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de UPIT;
  • dreptul de intervenție: dreptul de a obține la cererea sa și în mod

gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea

datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în special a datelor

incomplete, inexacte;

  • dreptul de opoziție: salariatul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ce date care îl

vizează să fie dezvăluite unor terți;

  • dreptul de a fi supus unei decizii individuale: orice salariat are dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea unei decizii care produce efecte juridice în privința sa care îl afectează în mod semnificativ, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate destinată să evalueze unele aspecte ale personalității, precum credibilitatea sau alte aspecte;
  • dreptul de a se adresa justiției: este dreptul fiecărui salariat pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr.677/2001 și care au fost încălcate. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul.

 

 

 

 

 

UPIT asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat de salariați și studenți, conform legii.

În acest scop UPIT desemnează persoanele care au acces la datele salariaților și studenților

prin natura activității desfășurate, iar aceste persoane sunt obligate să respecte caracterul confidențial al informațiilor și să le prelucreze în conformitate cu cerințele legale.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Registratura universității. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Politica de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Măsurile luate pentru asigurarea securității prelucrării

I. Categorii de persoane

Universitatea din Pitești, denumită în continuare Universitatea, prelucrează datele cu caracter personal următoarelor categorii de persoane fizice, în scopul prevăzut la secțiunea IV.

- studenți,  părinți ai acestora, reprezentanți legali ai acestora, membri ai familiei, candidați la examenele de admitere, viitori studenți, cadre didactice, candidați la concursurile de ocupare a posturilor din sistemul educațional.

II. Scopul colectării și prelucrării

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Universitatea are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la secțiunea I.

Scopul colectării datelor este:

- Desfășurarea activităților didactice ale Universității, respectiv educație și cultură. De asemenea, informațiile colectate de către Universitate sunt folosite pentru analize și prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor  managementului instituției.

III. Motivația colectării și prelucrării

- scopul major pentru care Universitatea colectează date cu caracter personal ține de prelucrări ale informațiilor pe baza cărora se pot lua decizii coerente și corecte în managementul instituției. Persoanele fizice, în calitate de viitori studenți, sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informații despre identitatea persoanei, precum și a părinților sau ai reprezentaților legali). În cazul refuzului de a furniza aceste date, Universitatea poate să refuze inițierea de raporturi juridice întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerințele reglementărilor speciale în domeniul educațional. De asemenea, Universitatea colectează și o serie de informații care nu au caracter obligatoriu ( de ex. adresa de email, telefon) în vederea îmbunătățirii modului de comunicare cu studenții, părinții sau reprezentanții legali ai acestora, precum și pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea aleatoare a unui eșantion și administrarea unui chestionar relativ la aspectele educaționale) utilizând comunicarea prin sistemul poștei electronice, în cazul în care persoanele fizice și-au dat acordul pentru colectarea și prelucrarea unor date cu caracter opțional, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a Universității a acestor informații. Refuzul furnizării și/sau prelucrării datelor informațiilor opționale poate duce la imposibilitatea ca Universitatea să transmită informații despre serviciile sale.

IV. Părțile care au acces la informațiile cu caracter personal.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

- persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, angajați ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliția, organe de urmărire penală și alte instituții abilitate de lege să solicite informații.

V. Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate

La cererea persoanelor fizice, Universitatea confirmă dacă prelucrează sau nu date personale în mod gratuit pentru o solicitare pe an. Universitatea se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile legii 677/2001.

Conform Legii 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către Universitate a datelor este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Universitate sau direct la sediul Universității din Pitești, Str. Tg. din Vale, nr. 1. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.