Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Facultatea de Științe ale Educației (FSEd) aspiră  să devină o referință naţională  pentru programele universitare de acelaşi gen din România şi să acceadă pe primele poziţiii în  clasa de ierarhizare a  programelor de studiu.

 

Misiunea sa vizează: Formare iniţială şi continuă a personalului didactic pentru învățământul primar şi preşcolar şi a specialiştilor în asistență managerială şi secretariat în vederea unei cât mai bune  inserţii a absolvenţilor pe piaţa muncii, ca şi pentru satisfacerea nevoilor de competenţe specifice ale mediului socio-economic în specialitățile vizate; Cercetare ştiinţifică în relație cu programele de studiu derulate;  valorificarea, diseminarea şi implementarea  rezultatelor acestor cercetări în câmpul socio-economic vizat; Contribuţia la dezvoltarea practicilor profesionale din domeniile vizate la nivel  local, regional,  naţional prin proiecte şi programe specifice, în acord cu nevoile societăţii; Creşterea prestigiului național şi internațional al facultății  prin asigurarea unor servicii educaționale de calitate.

 

FSEd a elaborat o strategie de cercetare în concordanţă cu cele  mai noi direcţii de politică Europeană şi cu cele mai recente reglementări ale Comisiei Europene privind cercetarea şi inovarea pentru specializarea inteligentă, condiţie prealabilă (condiţionalitate ex ante) pentru asigurarea investiţiilor în vederea atingerii obiectivelor cheie de politică economică şi socială a CE.

 

Strategia de cercetare vizează o “descoperire antreprenorială” a celor mai promiţătoare zone de specializare din cadrul FSEd, de la nivelul comunităţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale, precum şi dezavantajele care împiedică inovarea în acele domenii.

 

Rezultate semnificative

În conformitate cu misiunea sa specifică, FSEd este implicată într-o serie de activităţi de cercetare-dezvoltare grupate pe următoarele coordonate generale:

 

Proiecte de cercetare, dezvoltare, formare continuă

Cadrele didactice ale FSEd sunt implicate în derularea unor proiecte de cercetare şi dezvoltare, formare continuă printre care:

 1. A Regional Approach to Innovation for VET and Learning Communities-RAINOVA, proiect Leonardo Da Vinci, 517752-LLP-1-2011-1-ES-LEONARDO-LNW
 2. Alphabets of Europe Alpha, proiect  Grundtvig, EU531092-LLP-2012-CY-KA2-KA2MP
 3. Calitate în Educaţie – Caled 1, proiect Phare, cod Perseus RO2005/017-553.04.01.02.04.02.08, pentru formarea continuă a profesorilor din liceele din mediul rural (Argeş, Teleorman, Olt, Vâlcea),
 4. Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior, proiect POSDRU 87/1.3/S 63709, privind formarea a 1500 de cadre didactice universitare în domeniul a 25 discipline de didactică universitară,
 5. CAMED (Calitate in mentoratul educaţional), Proiect finanţat C.N.C.S.I.S., 2007, 3, 1157,
 6. Developing European Language Portofolio for the Deaf, 143512-LLP-1-2008-1-BG-KA2-KA2MP,
 7. Development of Innovative Methods of Training the Trainers [ARTiT],Grundtvig: 2010-41 421001 -001, 509927-LLP -1 -2010- 1 –GR-GRUNDTVIG-GMP,
 8. Development of Systems for Vocational Teacher Qualification Improvement [PROPETO], Leonardo Da Vinci – pilot project, LT/06/B/F/PP-17/009,
 9. DIVIS – Digital video streaming and multilingualism, 141759-LLP-1-2008-DE-COMENIUS-CMP,
 10. European Language Teachers Assessment and Certification Scheme ELTACS, LLP-CZ-2009-KA4-KAMP
 11. Producing Open Online Learning Systems for Centers of Excellence, LLP-LdV-TOI-2010-RO-012/2010-1-RO1-LEO05-07447
 12. Totta vita schola est, proiect POSDRU: POSDRU/19/1.3/G/40784, privind formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul primar şi preşcolar.

 

Programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale

 1. Cunoaşte-te pe tine însuţi! Program de formare continuă în domeniul psihoeducaţional
 2. Şcoala inclusivă – o şcoală pentru toţi
 3. Managementul dezvoltării competenţelor de comunicare şi socio- emoţionale
 4. Calitate şi profesionalism în educaţie -  program de formare aprofesorilor metodişti
 5. Program de formare şi dezvoltarea a competenţelor digitale pentru profesorii din învăţământul preşcolar şi primar
 6. Şcoala de vară – A deveni şi a fi educator; program de formare continuă pentru debutanţii în cariera didactică
 7. Programe de pregătire pentru obţinerea a gradelor didactice pentru profesorii din învăţământul preuniversitar

 

Realizarea unor reviste ŞTIINŢIFICE

Mai mulţi membri ai Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei sunt Editori ai unor reviste ştiinţifice de profil, cu distribuţie naţională şi internaţională precum:

Scientific Bulletin Education Sciences Series, Editura Universităţii din Piteşti;

Buletin Ştiinţific – Seria Învăţământ primar şi preşcolar, Editura Universităţii din Piteşti; Învățământul primar, Editura Miniped, Bucureşti;Laborator Metodic, Editura Miniped, Bucureşti.

 

Cărţi şi articole de specialitate

FSEd realizează o serie de cercetări şi activităţi didactice ale căror produse sunt reflectate în publicarea de lucrări ştiinţifice. Sunt publicate o serie de cărţi la edituri din ţară recunoscute CNCS şi la edituri internaţionale, sunt publicate articole ştiinţifice în reviste naţionale şi internaţionale recunoscute de comunitatea academică din domeniul ştiinţelor Educaţiei. Membrii facultăţii participă în mod regulat la conferinţe naţionale şi internaţionale organizate în ţară şi în străinătate unde sunt prezentate studiile ştiinţifice reprezentative pentru domeniul de activitate al facultăţii.

 

Conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale

FSEd organizează o serie de evenimente ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional recunoscute de comunitatea academică, evenimente patronate de unele dintre cele mai importante societăţi profesionale internaţionale precum European Network on Teacher Education Policies (ENTEP); European Society for Research on the Education of Adults (ESREA); European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET); Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED).

 

De asemenea, începând cu anul 2004, la fiecare doi ani, FSEd organizează cea mai importantă conferinţă ştiinţifică din domeniul Ştiinţelor Educaţiei - International Conference Edu-World „Education facing contemporary world issues”.

Printre cele mai importante evenimente ştiinţifice organizate de FSEd amintim:

 1. International Conference Edu-World „Education Facing Contemporary World Issues” Organizată de Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Piteşti, sub patronajul ştiinţific al European Network on Teacher Education Policies; European Society for Research on the Education of Adults; European Forum of Technical and Vocational Education and Training; Balkan Society for Pedagogy and Education, Location: University of Pitesti (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014)
 2. Conferinţa Naţională de Didactică „Reforma Universitară a Pregătirii Viitorilor Profesori”, organizată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Universitatea din Piteşti, 27-29 iulie 2011 

 

Sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti

FSEd organizează anual trei Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice adresate studenţilor: Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice pentru studenţi „Ştiinţele educaţiei în context european”, în perioada 2008-2012; Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice pentru studenţi „Abilitate, strategie, responsabilitate si imagine in asistenta managerială”, Ediţia I, 18 mai 2012; Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor masteranzi, Ediţia I, 18 mai 2012.

 

Parteneriate instituţionale internaţionale

FSEd implementează o serie de Acorduri Bilaterale pentru mobilităţi ale cadrelor didactice şi studenţilor cu mai multe Universităţi din străinătate precum: University of Macedonia. Economic and Social Sciences, Grecia, Polytechnic Institute of Braganca, Portugalia, Universidad de Castilla – la Mancha, Spania, Universite de Picardie Jules Verne, Franţa, Aristotle University of Thessaloniki, Grecia, HAMK University of Applied Sciences, ZIRVE University, Finlanda.

 

Parteneriate instituţionale naţionale

FSEd derulează o serie de Acorduri de colaborare şi parteneriate strategice cu mai multe instituţii publice, private, ONG precum: Asociaţia învăţătorilor teleormăneni, Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş (AOA), Biblioteca Judeţeană Argeş, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş, Consiliul Judeţean Argeş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Institutul de Antropologie Francisc Rainer al Academiei Romane, Primăria Municipiului Piteşti, Salvaţi copiii Filiala Argeş, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Drepturilor Copilului Argeş

 

Produse şi servicii rezultate din activitatea de cercetare transferate  către beneficiari

FSEd a elaborat o serie de produse şi servicii cu relevanţă pentru domeniul Ştiinţelor Educaţiei, fiind implicată în multe dintre proiectele Ministerului Educaţiei Naţionale. Printre produsele şi serviciile realizate în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare relevante identificăm:

 1. Standarde pentru funcţia didactică de profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar cu gradul didactic I, gradul didactic II şi formare continuă o dată la 5 ani, beneficiar Ministerul Educaţiei Naţionale, (Ezechil Liliana, Neacşu Mihaela, Langa Claudiu, Soare Emanuel Web: http://www.formare3777.eu/standarde_profesionale.html
 2. Metodologia privind Critical and Creative Learning through Aesthetic Experience, beneficiar, Hellenic Adult Education Association, Grecia, (Ezechil Liliana, Neacşu Mihaela, Langa Claudiu, Soare Emanuel, Petruţa Gabriela) Web: http://www.artit.eu/en/
 3. Modul „Metode de coaching utilizate pe perioada practicii pedagogice” beneficiar Ministerul Educaţiei Naţionale, (Ezechil Liliana, Soare Emanuel, Langa Claudiu, Neacşu Mihaela) Web: https://sites.google.com/site/posdrudidactica/home
 4. Contribuţii la elaborarea Cadrului de Referinţă (CR) al Curriculumului Naţional din învăţământul preuniversitar, revizuit, completat şi adaptat sistemului actual de învăţământ, Beneficiar: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, 2010 -2011(Ezechil Liliana)

 

Ofertă adresată mediului socio-economic

          Instruire/Training

 • Formare continuă a personalului didactic pentru toate nivelurile de şcolarizare: preşcolar, primar, gimnazial, liceal
 • Educaţia adulţilor: formare formatori, mentori, tutori
 • Management de proiect, managementul resurselor umane, marketing educaţional
 • Consiliere şi orientare şcolară şi profesională, asistenţă psihopedagogică şi socială,  abilităţi cognitive, emoţionale şi sociale la vârstele timpurii, tulburări de învăţare la vârstele timpurii, 
 • Proiectarea şi implementarea curriculumului la toate nivelurile sistemului de învăţământ, evaluare de programe
 • Administratie, arhivistica si documentaristica
 • Drepturile copiilor şi tinerilor
 • Didactica predării limbii şi literaturii române şi a limbilor străine;
 • Formare continuă şi reconversie profesională în domeniul traducerii

 

          Consultanţă şi cercetare aplicativă

A. Consultanţă:

 • Psihologică: cunoaşterea şi consilierea copilului, adolescentului, tânărului; consilierea familiei; consilierea personalului didactic Consilierea personalului didactic cu funcţii de conducere privind managementul instituţional, Consilierea profesorilor privind cariera didactică, Consilierea părinţilor privind dezvoltarea copilului
 • Pedagogică şi metodică: promovarea unor metodologii eficiente de predare-învăţare-evaluare; promovare strategii eficiente de comunicare; promovare strategii eficiente în domeniul educaţiei adulţilor Evaluarea performanţelor profesionale a personalului didactic şi a personalului de conducere din mediul educaţional;
 • Organizaţională şi dezvoltare instituţională: Diagnoză organizaţională specifică mediului educaţional; Dezvoltarea culturii organizaţionale la nivelul personalului didactic şi de conducere; Dezvoltarea potenţialului creativ al cadrelor didactice
 • Coaching
 • Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
 • Participarea civică, consum media, egalitate de şanse;
 • Traduceri autorizate franceza-engleză
 • Realizarea de manuale/suporturi pentru predarea limbilor străine,
 • Dezvoltarea de abecedare, jocuri şi activităţi on-line, în diverse limbi europene. Module de pregatire a educatorilor, părinţilor pentru a susţine predarea limbilor străine în învăţământul preşcolar
 • Metode de predare a limbii române pentru studenţii străini

 

B. Cercetare aplicativă, domenii:

 • Profesionalizarea pentru cariera didactică
 • Inserţia profesională a absolvenţilor
 • Mentorat educaţional, tutorat, management educaţional
 • Educaţie timpurie
 • Comunicare, învăţare experenţială 
Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.