Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București- Centrul Universitar Pitești

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
pentru ciclul universitar

2023 - 2026

Programul de studii universitare de licență

Informatică

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

 

Programul de studii universitare de licenta

Informatică

Domeniul fundamental

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Domeniul de licenţă

Informatică

Facultatea

de Științe, Educație Fizică și Informatică

Durata studiilor:

3 ani (6 semestre)

Forma de învăţământ:

cu frecventa (IF)

1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII

       Programul de licență „Informatică” prin misiunea asumată se încadrează în coordonatele misiunii generale a Universităţii din Piteşti de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi învăţământ bazat pe excelenţă, în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează.  Programul de licență „Informatică” are ca misiune formarea de specialişti cu înaltă calificare în domeniul informaticii, la un nivel compatibil cu cel avut de Uniunea Europeană, cât şi cadre didactice necesare învăţământului informatic. De asemenea, programul de licență „Informatică” se caracterizează prin următoarele misiuni didactice şi de cercetare ştiinţifică precum: să permită recunoaşterea competenţelor obţinute, atât în ţară cât şi în străinătate, prin conținutul  planurilor de învăţământ şi a programelor analitice adecvate; participarea la programe europene de mobilitate a studenţilor şi a cadrelor didactice; pregătirea psiho-pedagogică şi metodică adecvate pentru exercitarea funcţiei de profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar; formarea de specialişti: profesori de informatică, informaticieni; asigurarea pregătirii continue în domeniul informatică; efectuarea de servicii sociale şi culturale pentru membrii comunităţii academice şi din afara ei, prin dezvoltarea şi difuzarea valorilor culturale, ştiinţifice, realizarea echilibrului necesar între cultura ştiinţifică, tehnologică şi umanistă, schimbarea mentalităţilor şi atitudinilor, promovarea relaţiilor internaţionale; valorificarea potenţialului ştiinţific pe care-l reprezintă cadrele didactice cu activități didactice la program, în activitatea de cercetare ştiinţifică şi de publicare, prin prezentarea rezultatelor cercetării şi a experienţei ştiinţifice acumulate în cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionale de specialitate; formarea de noi promoţii de cercetători ştiinţifici, adaptate exigenţelor ştiinţei şi societăţii contemporane.

2. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE

Obiectivul general al programului de studii:

       Obiectivele generale al programului de studii universitare de licență „Informatică” sunt: asigurarea unei pregătiri de înalt nivel a studenţilor în domeniul informaticii, astfel încât aceştia să poată ocupa un loc de muncă în învăţământ (profesor de informatică sau tehnologia informaţiei), în mediul socio-economic (analist programator, administrator de reţele, proiectant sisteme informatice etc.) sau să fie capabili a continua studiile în cadrul masteratelor din universitatea noastră sau din alte universităţi (din ţară sau din străinătate); formarea de specialişti cu înaltă calificare, cu competenţe bine definite în domeniul tehnologiilor informaţionale şi al sistemelor informatice, pentru mediul de afaceri, în toate tipurile de activităţi economico-sociale, la un nivel compatibil cu cel avut de UE, cât şi cadre didactice necesare învăţământului informatic; adaptarea ofertei educaţionale la evoluţia structurală a mediului economic românesc; integrarea în reţele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate; susţinerea accesului absolvenţilor la oportunităţile existente pe piaţa muncii naţionale şi europene; prestarea de activităţi specifice solicitate de beneficiari în condiţii comerciale competitive.

Obiectivele specifice ale programului de studii: transmiterea de cunoştinţe şi formarea abilităţilor necesare dobândirii competenţelor ce urmează.

Competenţe profesionale:

  1. Analizeaza specificatii software - Evalueaza specificatiile unui produs sau sistem software care urmeaza sa fie dezvoltat prin identificarea cerintelor functionale si nefunctionale, a constrângerilor si a posibilelor seturi de cazuri de utilizare care ilustreaza interactiunile dintre software si utilizatorii sai.
  2. Aliniaza software-ul la arhitecturile de sistem - Aliniaza designul sistemului si specificatiile tehnice cu arhitectura software-ului, pentru a asigura integrarea si interoperabilitatea între componentele sistemului.
  3. Defineste arhitectura software - Creeaza si documenteaza structura produselor software, inclusiv componentele, cuplarea si interfetele. Asigura fezabilitatea, functionalitatea si compatibilitatea cu platformele existente.
  4. Creeaza softuri - Transpune o serie de cerinte într-un concept de software clar si organizat.
  5. Dezvolta prototipul pentru software - Creeaza o prima versiune incompleta sau preliminara a unei aplicatii software pentru a simula unele aspecte specifice ale produsului final.
  6. Proiecteaza interfata cu utilizatorul - Creeaza componente software sau pentru dispozitive care permit interactiunea între oameni si sisteme sau utilaje, utilizând tehnici, limbaje si instrumente adecvate, astfel încât sa fie rationalizata interactiunea în timpul utilizarii sistemului sau a aparatului.
  7. Utilizeaza sabloane de proiectare de software - Utilizeaza solutii reutilizabile, întocmeste cele mai bune practici, în vederea îndeplinirii activitatilor comune de dezvoltare TIC în dezvoltarea si proiectarea de software.
  8. Utilizeaza instrumente de inginerie software asistata de calculator - Utilizeaza instrumente software (CASE) pentru a sprijini ciclul de viata al dezvoltarii, designul si implementarea software-ului si a aplicatiilor de înalta calitate, care pot fi întretinute cu usurinta.

Competenţe transversale:

  1. Utilizeaza software de comunicare si colaborare - Utilizeaza instrumente si tehnologii digitale simple pentru a comunica, a interactiona si a colabora cu ceilalti.
  2. Aplica competente de baza în materie de programare - Enumera instructiuni simple pentru un sistem informatic în vederea rezolvarii problemelor sau a îndeplinirii sarcinilor la un nivel de baza si cu orientari adecvate, daca este necesar.

3. CALIFICAREA PROFESIONALĂ, RELAȚIA CU COR/ISCO-08/ESCO (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii)

            Diploma de licență va atesta recunoaşterea specializării profesionale şi competenţa absolvenţilor în domeniul informatică, având un grad ridicat de profesionalism care să-i recomande ca specialişti în acest domeniu. Ocupaţii profesionale ale absolvenţilor programului de studii universitare de licență Informatică (conform CNC): Analist - 213101; Programator - 213102.

4. STRUCTURA PE SĂPTĂMÂNI A ANILOR UNIVERSITARI

Număr de semestre: 6

Număr de credite obligatorii pe semestru: 30

Număr de ore de activităţi didactice/săptămână: 22-28

Structura anilor de studii:                                                                                                        Macheta 1

   
Anul de studii   
   
Activităţi didactice   
   
Sesiuni de examene   
   
Practică   
   
Vacanţe   
   
Sem. I   
   
Sem. II   
   
Iarnă   
   
Vară   
   
Restanţe   
   
Iarnă   
   
Primăvară   
   
Vară   
Anul I
14

14

3

3

2

0 ore

2

1

9
   
Anul II   
   
14   
   
14   
   
3   
   
3   
   
2   
   
120 ore   
   
2   
   
1   
   
9   
   
Anul III   
   
14   
   
12   
   
3   
   
3   
   
2   
   
0 ore   
   
2   
   
1   
   
0   

 

5. FLEXIBILITATEA INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

            Flexibilitatea programului de studii este asigurată prin discipline opţionale (la alegere - A) şi discipline facultative (liber alese - L). Disciplinele opţionale (A) sunt propuse pentru semestrele 1-6 şi sunt grupate în discipline opţionale sau pachete opţionale, care răspund cerințelor de perfecționare în domeniul de specializare. Alegerea traseului se face de către student, înainte de începerea anului universitar din care fac parte semestrele care conţin disciplinele sau pachetele de discipline opţionale. Disciplinele facultative (L) sunt propuse pentru toate semestrele din planul de învățământ. În planul de învăţământ al programului de studii universitare de licență Informatică sunt consemnate disciplinele cu numărul aferent de ore şi puncte de credit, urmând ca în registrul matricol să se treacă disciplina conform opţiunii studentului.

6. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDIU URMĂTOR. CONDIŢII DE PROMOVARE A UNUI AN DE STUDIU

Condiţiile de înscriere în anul următor, condiţiile de a urma module de curs în avans, condiţiile de promovare sunt cuprinse în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ utilizând sistemul ECTS.

7. EXAMENUL DE LICENŢĂ

Perioada de elaborare a lucrării de licenţă: 2 săptămâni. Definitivarea lucrării de licenţă: cu 10 zile înainte de susținerea examenului de licență. Perioada de susţinere a lucrării de licență: sesiunea IUNIE-IULIE. Numărul de credite pentru susţinerea lucrării de licență: obţinerea unui număr de 10 ECST în urma exemenului de licență care constă într-o probă de susţinere a lucrării de licență și o probă de verificare a cunoștiințelor fundamentale. Aceste credite se obţin prin susţinerea examenului de licență şi se adaugă celor 120 de credite obţinute în urma promovării celor trei ani de studii universitare de licență.

8. CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT - disciplinele de studiu pe ani

                    -- PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT --

                    -- FIȘELE DISCIPLINELOR --

 
 
 
 
 
 
 
Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.