Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Matematica - medii Asistenta medicala generala - medii Biologie - medii Chimie - medii
Chimie medicala - medii Ecologie si protectia mediului - medii Educatie fizica si sportiva - medii Energetica si tehnologii nucleare - medii
Horticultura - medii Ingineria mediului - medii Informatica - medii Kinetoterapie si motricitate speciala - medii
Sport si performanta motrica - medii Terapie ocupationala - medii Activități motrice curriculare și extracurriculare - medii Biologie medicala - medii
Chimie criminalistica - medii Monitorizarea si protectia mediului - medii Materiale si tehnologii nucleare - medii Organizare si conducere in sport - medii
Performanta in sport - medii Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Matematică didactică
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi Modelarea, proiectarea și managementul sistemelor software
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Tehnologia constructiilor de masini Ingineria transporturilor si a traficului Inginerie economica industrial Autovehicule rutiere
Inmatriculati in an superior TSR STM ML
IMFP IAMD CPMA
Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Reţele şi software de telecomunicaţii Calculatoare Electromecanica Electronica aplicata
Inginerie electronică şi sisteme inteligente Sisteme de conversie a energiei - 4 sem Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Asistenţă socială Jurnalism Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Alexandria) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Câmpulung)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Pitești) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Slatina) Psihologie
Resurse umane Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
Educație timpurie (Râmnicu Vâlcea) Educație timpurie (Alexandria) Comunicare organizaţională
Management educaţional (Pitești) Consiliere educațională Consiliere în asistenţa socială
Facultatea de Științe Economice și Drept
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate Administraţie publică Administrarea afacerilor Administraţie publică și integrare europeană
Cariere juridice Contabilitate managerială şi audit contabil Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate și informatică de gestiune - IFR
Drept Drept - IFR Dreptul contenciosului Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Economia comerțului, turismului și serviciilor - IFR Finanţe şi bănci Management contabil şi informatică de gestiune Management financiar-bancar și în asigurări
Management Management - IFR Marketing Management strategic şi dezvoltarea afacerilor/Strategic management and business development
Managementul strategic al resurselor umane

Studii universitare de licență

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere on-line pentru anul universitar 2020-2021 la Universitatea din Piteşti, candidaţii declarați ”admis” sunt înmatriculaţi şi devin studenţi pe baza următoarelor acte:
1) cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, descărcată din baza de date a admiterii);
2) diploma de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și foaia matricolă (sau echivalentă acesteia), în original sau copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și a foii matricole (sau echivalentă acesteia) însoțite de adeverință din care să rezulte că actele în original au fost depuse la altă facultate;
3) o fotografie tip buletin;
4) certificat de naștere (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul)
5) cartea de identitate (copie);
6) certificatul de căsătorie (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul)
7) aviz medical eliberat de medicul de familie (original);
8) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) – original;
9) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării – original pentru candidații care au efectuat studiile în afara României;
10) adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a rromilor recunoscută oficial - original.
11) dovada de achitare a taxei de înmatriculare (ordin de plată/mandat poștal, achitat prin orice Bancă Comercială sau oficiu poștal) în contul deschis la Trezoreria din Pitești:
- Beneficiar: Universitatea din Pitești
- Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX;
- Cod fiscal: 4122183
- cu precizarea: Taxă de înmatriculare licență – Admitere 2020.
12) dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii la care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar 2020-2021 (plata se va efectua similar cu situația precizată la alin. 11));
13) contractul de studii și anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat (puse la dispoziție de către comisia de admitere a facultății).
Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele de studii în original (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă).
Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei în original, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat prin grantul de studii.

Studii universitare de masterat

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere on-line pentru anul universitar 2020-2021 la Universitatea din Piteşti, candidaţii declarați ”admis” sunt înmatriculaţi şi devin studenţi pe baza următoarelor acte:
1) cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, descărcată din baza de date a admiterii);
2) diploma de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și foaia matricolă (sau echivalentă acesteia), în original sau copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și a foii matricole (sau echivalentă acesteia) însoțite de adeverință din care să rezulte că actele în original au fost depuse la altă facultate;
3) diploma de licenţă (sau echivalentă)/adeverință de absolvire a examenului de licență (pentru absovenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor în 2020) și foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la programul de licență (cu excepția absolvenților promoției 2020), în original sau copie legalizată;
4) o fotografie tip buletin;
5) declarația de consimțământ și nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 1);
6) certificat de naștere (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul);
7) cartea de identitate (copie);
8) certificatul de căsătorie (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul);
9) aviz medical eliberat de medicul de familie (original);
10) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/ nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) – original;
11) atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării – original;
12) adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a rromilor recunoscută oficial - original.
13) dovada de achitare a taxei de înmatriculare (ordin de plată/mandat poștal, achitat prin orice Bancă Comercială sau oficiu poștal) în contul deschis la Trezoreria din Pitești:
- Beneficiar: Universitatea din Pitești
- Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX;
- Cod fiscal: 4122183
- cu precizarea: Taxă de înmatriculare masterat – Admitere 2020.
14) dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii la care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar 2020-2021 (plata se va efectua similar cu situația precizată la alin. 13));
15) Contractul de studii și anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat (puse la dispoziție de către comisia de admitere a facultății).
Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele de studii în original.
Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau a adeverinţei în original, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat prin grantul de studii.

Programe de Conversie Profesională

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere on-line pentru anul universitar 2020-2021 la Universitatea din Piteşti, candidaţii declarați ”admis” sunt înmatriculaţi pe baza următoarelor acte:
1) cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, descărcată din baza de date a admiterii);
2) diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original sau copie legalizată a diplomei de bacalaureat și a foii matricole, însoțite de adeverință din care să rezulte că actele în original au fost depuse la altă facultate;
3) diploma de licenţă (sau echivalentă)/adeverință de absolvire a examenului de licență (pentru absovenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor în 2020) și foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la programul de licență (cu excepția absolvenților promoției 2020), în original sau copie legalizată;
4) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării – original, pentru candidații care au efectuat studiile în afara României;
5) o fotografie tip buletin;
6) certificat de naștere (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul)
7) cartea de identitate (copie);
8) certificatul de căsătorie (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul)
9) aviz medical eliberat de medicul de familie (original);
10) adeverinţă prin care să se facă dovada calităţii de cadru didactic activ emisă de unitatea şcolară în care este încadrat;
11) dovada de achitare a taxei de înmatriculare (ordin de plată/mandat poștal, achitat prin orice Bancă Comercială sau oficiu poștal în contul deschis la Trezoreria din Pitești:
- Beneficiar: Universitatea din Pitești
- Cod IBAN: RO13TREZ04620F331700XXXX;
- Cod fiscal: 4122183
- cu precizarea: Taxă de înmatriculare conversie profesională – Admitere 2020.
12) dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de conversie profesională la care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar 2020-2021 (plata se va efectua similar cu situația precizată la alin. 11));
13) contractul de studii și anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat (puse la dispoziție de către comisia de admitere a facultății).

Candidaţii declaraţi ”admis” în urma sesiunii din septembrie 2020 (pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locuri cu taxă), care nu s-au înmatriculat în perioada prevăzută în calendarul Concursului de admitere (etapa II de înmatriculare), îşi pierd calitatea de “admis”.

Taxele de înmatriculare și de studii pot fi plătite, și în numerar, în contul Universității din Pitești deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Pitești (BCR):
Beneficiar: Universitatea din Pitești
Adresa: Str. Târgu din Vale, Nr. 1
Cod Fiscal: 4122183
Banca Comercială Română - Sucursala Pitești
Adresa: Bld. Republicii, Nr. 83

Cod IBAN: RO63 RNCB 0022 0136 1744 0001

Cu precizarea:
Taxă înmatriculare Licență/Masterat/Conversie profesionala, respectiv Taxă studii Licență/Masterat/Conversie profesionala
Student: nume și prenume ______________________
Facultatea _____________________
Specializarea ______________________
Anul de studiu 1
CNP ______________________
Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ”ÎN AȘTEPTARE” - SEIUNEA SEPTEMBRIE 2020 -
Candidații declarați ”ÎN AȘTEPTARE” la programele de studiu gestionate de Facultatea de Științe, Educație Fizică si Informatică, sesiunea SEPTEMBRIE 2020, sunt invitați să participe la ședința publică de redistribuire a locurilor rămase neocupate, la sediul FSEFI – Str. Târgu din Vale, Nr. 1, Corp S,
MIERCURI, 16.09.2020 ORA 14.00.
PREZENȚA FIZICĂ A CANDIDATULUI ESTE OBLIGATORIE!

Pentru înmatriculări vă așteptăm la sediul Facultății de Științe, Educație Fizică si Informatică – Str. Târgu din Vale, Nr. 1, Corp S, după următorul program:
Luni 14.09.2020: 12 – 18
Marți 15.09.2020: 9 – 18
Miercuri 16.09.2020: 9 - 12
Pentru detalii:
email: admitere_fsefi@upit.ro
Tel: 0348453260
Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Pentru inmatriculari va asteptam la sediul Facultatii de Electronica, Comunicatii si Calculatoare, Targu din Vale, Nr. 1, Corp T, Intrarea Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare
Google Maps
Interval:
Luni 14.09.2020, Marti 15.09.2020, Miercuri 16.09.2020
Orele 9:00 - 17:00

Pentru detalii:
email - admitere_calculatoare_electro@yahoo.com
telefon - 0770.848.048Pentru mai multe detalii despre procesul de admitere, apasa aici: https://www.upit.ro/ro/despre-universitate/admitere-universitatea-din-pitesti/admitere-2020

Regulament admitere

cloud_downloadDescarca regulamentarrow_upward arrow_downward