Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Matematica - medii Asistenta medicala generala - medii Biologie - medii Chimie - medii
Chimie medicala - medii Ecologie si protectia mediului - medii Educatie fizica si sportiva - medii Energetica si tehnologii nucleare - medii
Horticultura - medii Ingineria mediului - medii Informatica - medii Kinetoterapie si motricitate speciala - medii
Sport si performanta motrica - medii Terapie ocupationala - medii Activități motrice curriculare și extracurriculare - medii Biologie medicala - medii
Chimie criminalistica - medii Monitorizarea si protectia mediului - medii Materiale si tehnologii nucleare - medii Organizare si conducere in sport - medii
Performanta in sport - medii Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2020, licenta Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2020, master
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Tehnologia constructiilor de masini - alfabetic Tehnologia constructiilor de masini - medie Ingineria transporturilor si a traficului - alfabetic Ingineria transporturilor si a traficului - medie
Inginerie economica industriala - alfabetic Inginerie economica industriala - medie Autovehicule rutiere - alfabetic Autovehicule rutiere - medie
Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2020 Inmatriculati in an superior
Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Reţele şi software de telecomunicaţii Calculatoare Electromecanica Electronica aplicata
Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2020
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Asistenţă socială Jurnalism Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Alexandria) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Câmpulung)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Pitești) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Slatina) Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Râmnicu Vâlcea) Psihologie
Resurse umane Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
Management educațional (Slatina) Educație timpurie (Râmnicu Vâlcea) Educație timpurie (Alexandria) Comunicare organizaţională
Management educaţional (Pitești) Consiliere educațională Consiliere în asistenţa socială Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2020
Facultatea de Științe Economice și Drept
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate Administraţie publică Administrarea afacerilor Administraţie publică și integrare europeană
Cariere juridice Contabilitate managerială şi audit contabil Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate și informatică de gestiune - IFR
Drept Drept - IFR Dreptul contenciosului Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Economia comerțului, turismului și serviciilor - IFR Finanţe şi bănci Management contabil şi informatică de gestiune Management financiar-bancar și în asigurări
Management Management - IFR Marketing Management strategic şi dezvoltarea afacerilor/Strategic management and business development
Managementul strategic al resurselor umane
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Muzica Artele spectacolului (actorie) Limba şi literatura română - limba şi literatura engleză, filiala Rm. Vâlcea Limbi moderne aplicate
Artă sacră Limba şi literatura română - o limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) Limba şi literatura engleză - o limbă şi literatură modernă: franceză/spaniolă/ germană Istorie
Teologie ortodoxă asistenţă socială Educație muzicală contemporană Traductologie - limba engleză/franceză. Traduceri în context european Teologie sistematică și practică. Tendințe noi în teologia românească
Apologetică şi duhovnicie Ecumenism în noul context european Istoria românilor şi a româniei în context european sec. xiv-xxi Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator. (2)
Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual Restaurarea icoanei, a picturii murale și de șevalet Tendințele actuale ale limbii şi literaturii române (Piteşti) Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2020
Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Tehnician operator mașini cu comandă numerică Asistent medical generalist
Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2020

Studii universitare de licență

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere on-line pentru anul universitar 2020-2021 la Universitatea din Piteşti, candidaţii declarați ”admis” sunt înmatriculaţi şi devin studenţi pe baza următoarelor acte:
1) cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, descărcată din baza de date a admiterii);
2) diploma de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și foaia matricolă (sau echivalentă acesteia), în original sau copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și a foii matricole (sau echivalentă acesteia) însoțite de adeverință din care să rezulte că actele în original au fost depuse la altă facultate;
3) o fotografie tip buletin;
4) certificat de naștere (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul)
5) cartea de identitate (copie);
6) certificatul de căsătorie (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul)
7) aviz medical eliberat de medicul de familie (original);
8) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) – original;
9) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării – original pentru candidații care au efectuat studiile în afara României;
10) adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a rromilor recunoscută oficial - original.
11) dovada de achitare a taxei de înmatriculare (ordin de plată/mandat poștal, achitat prin orice Bancă Comercială sau oficiu poștal) în contul deschis la Trezoreria din Pitești:
- Beneficiar: Universitatea din Pitești
- Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX;
- Cod fiscal: 4122183
- cu precizarea: Taxă de înmatriculare licență – Admitere 2020.
12) dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii la care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar 2020-2021 (plata se va efectua similar cu situația precizată la alin. 11));
13) contractul de studii și anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat (puse la dispoziție de către comisia de admitere a facultății).
Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele de studii în original (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă).
Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei în original, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat prin grantul de studii.

Studii universitare de masterat

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere on-line pentru anul universitar 2020-2021 la Universitatea din Piteşti, candidaţii declarați ”admis” sunt înmatriculaţi şi devin studenţi pe baza următoarelor acte:
1) cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, descărcată din baza de date a admiterii);
2) diploma de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și foaia matricolă (sau echivalentă acesteia), în original sau copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și a foii matricole (sau echivalentă acesteia) însoțite de adeverință din care să rezulte că actele în original au fost depuse la altă facultate;
3) diploma de licenţă (sau echivalentă)/adeverință de absolvire a examenului de licență (pentru absovenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor în 2020) și foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la programul de licență (cu excepția absolvenților promoției 2020), în original sau copie legalizată;
4) o fotografie tip buletin;
5) declarația de consimțământ și nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 1);
6) certificat de naștere (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul);
7) cartea de identitate (copie);
8) certificatul de căsătorie (copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul);
9) aviz medical eliberat de medicul de familie (original);
10) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/ nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) – original;
11) atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării – original;
12) adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a rromilor recunoscută oficial - original.
13) dovada de achitare a taxei de înmatriculare (ordin de plată/mandat poștal, achitat prin orice Bancă Comercială sau oficiu poștal) în contul deschis la Trezoreria din Pitești:
- Beneficiar: Universitatea din Pitești
- Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX;
- Cod fiscal: 4122183
- cu precizarea: Taxă de înmatriculare masterat – Admitere 2020.
14) dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii la care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar 2020-2021 (plata se va efectua similar cu situația precizată la alin. 13));
15) Contractul de studii și anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat (puse la dispoziție de către comisia de admitere a facultății).
Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele de studii în original.
Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau a adeverinţei în original, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat prin grantul de studii.

Candidaţii declaraţi ”admis” în urma sesiunii din iulie 2020 (pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locuri cu taxă), care nu s-au înmatriculat în perioada prevăzută calendarul Concursului de admitere (etapa I de înmatriculare), îşi pierd calitatea de “admis”.
Taxele de înmatriculare și de studii pot fi plătite, și în numerar, în contul Universității din Pitești deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Pitești (BCR):
Beneficiar: Universitatea din Pitești
Adresa: Str. Târgu din Vale, Nr. 1
Cod Fiscal: 4122183
Banca Comercială Română - Sucursala Pitești
Adresa: Bld. Republicii, Nr. 83

Cod IBAN: RO63 RNCB 0022 0136 1744 0001

Cu precizarea:
Taxă înmatriculare Licență/Masterat, respectiv Taxă studii Licență/Masterat
Student: nume și prenume ______________________
Facultatea _____________________
Specializarea ______________________
Anul de studiu 1
CNP ______________________
Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
    Anunt important pentru cei aflati acum in asteptare
Informații programări: Ingineria mediului Informații programări: Informatica Informații programări: Matematica Informații programări: Organizare si conducere in sport
Informații programări: Performanta in sport Informații programări: Activitati motrice curiculare si extracuriculare Informații programări: Energetica si tehnologii nucleare Informații programări: Asistenta medicala generala
Informații programări: Chimie criminalistica Informații programări: Chimie medicala, Chimie Informații programări: Educatie fizica si sportiva Informații programări: Horticultura
Informații programări: Materiale si tehnologii nucleare Informații programări: Sport si performanta motrica Informații programări: Terapie ocupationala Informații programări: Kinetoterapie si motricitate speciala
Informații programări: Biologie medicala Informații programări: Biologie Informații programări: Monitorizarea si protectia mediului Informații programări: Ecologie si protectia mediului
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Informații programări
Facultatea de Științe Economice și Drept
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Informații programări
Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Informații programări


Înscrierea la Concursul de admitere, sesiunea iulie 2020, s-a încheiat. Vă așteptăm în septembrie, la a doua sesiune a Concursului de admitere - 2020.Pentru mai multe detalii despre procesul de admitere, apasa aici: https://www.upit.ro/ro/despre-universitate/admitere-universitatea-din-pitesti/admitere-2020

Regulament admitere

cloud_downloadDescarca regulamentarrow_upward arrow_downward