Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Energetică şi tehnologii nucleare
Domeniul: Inginerie energetică
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri cu taxă:

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Daniela Giosanu - giosanu@yahoo.com

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză matematică
   - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
   - Teoria probabilităților și statistică matematică
   - Fizică
   - Chimie
   - Tehnologia materialelor
   - Educație fizică și sport I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză I
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Grafică asistată de calculator
   - Fizică
   - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
   - Mecanică
   - Educație fizică și sport I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Discipline socio-umaniste
   - Protecția mediului
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fizică
   - Bazele electrotehnicii I
   - Mecanica fluidelor
   - Rezistenţa materialelor II
   - Electronică
   - Energetică generală
   - Educație fizică și sport I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică/Academic Writing
   - Dezvoltare durabila
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II:Teoria şi metodologia instruirii Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metode numerice
   - Fizică
   - Bazele termodinamicii
   - Optoelectronică
   - Transfer de căldură şi masă
   - Utilizarea energiei apelor
   - Practică de domeniu
   - Educație fizică și sport I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Informatică aplicată
   - Maşini şi acţionări electrice
   - Echipamente şi instalaţii termice
   - Echipamente electrice
   - Maşini hidraulice
   - Teoria reglării automate
   - Energia şi mediul
   - Tehnici de inteligenţă artificială
Discipline facultative (liber alese)
   - Ecoetică
   - Metodologia elaborării proiectelor de finanțare
   - A doua limbă străină (I)
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tehnologii performante de producere a energiei
   - Surse regenerabile
   - Partea electrică a centralelor şi staţiilor
   - Reţele electrice
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Bazele teoriei reactoarelor nucleare
   - Cinetica şi dinamica reactoarelor nucleare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Dozimetrie şi radioprotecţie
   - Drept şi legislaţie în energetică
Discipline facultative (liber alese)
   - Turbomaşini
   - Termohidraulica instalaţiilor nucleare
   - A doua limbă străină (II)
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clase de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Semestrul VII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fiabilitate
   - Materiale şi tehnologii nucleare
   - Materiale și tehnologii nucleare
   - Practică pentru Proiectul de diplomă
   - Securitate nucleară
Discipline opţionale (la alegere)
   - Transportul şi distribuţia energiei electrice
   - Management
Discipline opţionale (la alegere)
   - Transportul agenţilor energetici
   - Managementul deșeurilor nucleare
Discipline facultative (liber alese)
   - Audit termoenergetic
   - Audit electroenergetic

Semestrul VIII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Ingineria şi tehnologia reactoarelor nucleare
   - Sisteme în centralele nuclearo-electrice
   - Tehnologii nucleare nonenergetice
   - Ingineria şi tehnologia reactoarelor nucleare
   - Elaborarea Proiectului de diplomă
   - Managementul deșeurilor nucleare
   - CNE; Reactorul Alfred; Testarea
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovare examen diplomă
   - A doua limbă străină (II)

Total

- Puncte de credit: 240
- Ore/săpt.: 26-28

Stagii practica

- Practică de domeniu
- Practica de specialitate
- Practică pentru Proiectul de diplomă
- Elaborarea Proiectului de diplomă
- Managementul deșeurilor nucleare

arrow_upward share