Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

        ADMITERE 2019     

    MATEMATICĂ-INFORMATICĂ    

@  MATEMATICĂ

@  INFORMATICĂ
 
 
 
 
 
 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - 12 SEPTEMBRIE 2019

LISTELE CU CANDIDAȚII ADMIȘI  LA LICENȚĂ

LISTELE CU CANDIDAȚII ADMIȘI  LA CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ

 
NOTĂ: Înmatriculările la LICENȚĂ se vor realiza în perioada 14-17 septembrie 2019 la Centrul de Admitere FȘEFI. Pentru programele de conversie profesională se prelungește perioada de înscrieri și înmatriculări până la data de 30 septembrie 2019.
 
 
 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - 13 SEPTEMBRIE 2019

LISTELE CU CANDIDAȚII ADMIȘI  LA MASTERAT- ordinea decrescătoare a mediilor

LISTELE CU CANDIDAȚII ADMIȘI  LA MASTERAT - ordinea alfabetică

 

NOTĂ: Înmatriculările la MASTERAT se vor realiza în perioada 15-17 septembrie 2019 la Centrul de Admitere FȘEFI.

 
SESIUNEA 02-18 SEPTEMBRIE 2019

LOCURI DISPONIBILE!

PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

- Licență Matematică și Informatică -

Nr. crt.

Domeniul de licență

Specializarea

LOCURI

la Buget

(fără taxă)

LOCURI

cu Taxă

Total LOCURI

1

Informatică

Informatică

1*

43

44

2

Matematică

Matematică

9

7

16

 
* loc dedicat candidaților proveniți de la liceele din mediul rural stabilite la nivel național
 
ÎNSCRIEREA la concurs: 02 - 11 septembrie 2019
Afișarea rezultatelor: 12 septembrie 2019
ÎNMATRICULAREA candidaților: 14 - 17 septembrie 2019
Afișarea rezultatelor finale: 18 septembrie 2019
 
IMPORTANT!
Admiterea la LICENȚĂ INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ constă în CONCURS de DOSARE!
Detalii privind Înscrierea la concurs

 

PROGRAM ADMITERE LICENȚĂ ȘI MASTERAT MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2019 - Înscrieri şi Înmatriculări: LUNI - VINERI Orele 9-17, SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ Orele 9-12, Corpul CENTRAL de lângă Rectorat, Sala 1.32 FACULTATEA FȘEFI / DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ.

 
 
 

CONCURS DE ADMITERE

PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

- MASTER Matematică și Informatică -

Nr. crt.

Domeniul

Programul de masterat

LOCURI la Buget

(fără taxă)

LOCURI

cu Taxă

Total LOCURI

1

Informatică

Tehnici avansate pentru prelucrarea informației

(Advanced Techniques for Information Processing)

Modelarea, proiectarea și managementul sistemelor software

16

84

100

2

Matematică

Matematică didactică

Matematică aplicată

13

87

100

 
ÎNSCRIEREA la concurs: 2 - 10 septembrie 2019
Proba scrisă obligatorie: 12 septembrie 2019 (ORA 10, Sala S109)
Afișarea rezultatelor: 13 septembrie 2019
ÎNMATRICULAREA candidaților: 15 - 17 septembrie 2019
Afișarea rezultatelor finale: 18 septembrie 2019
 

PROGRAM ADMITERE LICENȚĂ ȘI MASTERAT MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2019 - Înscrieri şi Înmatriculări: LUNI - VINERI Orele 9-17, SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ Orele 9-12, Corpul CENTRAL de lângă Rectorat, Sala 1.44 FACULTATEA FȘEFI / DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ.

 
 
 
 
PREZENTAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2019
Informații de interes pentru sesiunea de ADMITERE 2019:
1. SPECIALIZĂRILE DE LICENȚĂ - MASTERAT - DOCTORAT - CONVERSIE PROFESIONALĂ ## Domeniile INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ;
2. Condițiile de admitere (calcul pentru media de admitere);
3. Calendarul Concursului de Admitere;

4. Actele de înscriere;
5. Avantajele programelor de Licență/Masterat/Doctorat/Conversie profesională de INFORMATICĂ și MATEMATICĂ (ocupații, competențe și dezvoltare).
6. Pagina de ADMITERE a Facultății FȘEFI.
 
 

 

     I.        LICENȚĂ MATEMATICĂ - INFORMATICĂ           
    STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 2019   

## PROGRAMELE DE LICENȚĂ MATEMATICĂ și INFORMATICĂ


IMPORTANT! (Admiterea la LICENȚĂ INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ constă în CONCURS de DOSARE!)

 

1. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU SESIUNEA IULIE 2019

 

2. ACTE DE ÎNSCRIERE 2019

a) eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive;
b) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la
concurs);
c) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, conform Anexei 1);
d) 2 fotografii tip buletin;
e) declaraţie de consimţământ (se pune la dispoziție la admitere)
f) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă (se exceptează absolvenţii
promoţiei 2019 care pot prezenta adeverinţa dacă are în care este consemnată şi media
de bacalaureat precum și faptul că liceul nu a eliberat Diploma de bacalaureat);
candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din afara
facultăţii, vor prezenta :
- copie diplomă de bacalaureat certificată conform cu originalul (sau a adeverinţei);
în adeverința eliberată de instituțiile de învățământ se menționează media generală,
mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost
eliberată diploma;
- adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate;
- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.
g) foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie);
h) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua
specializare);
i) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul
se va restitui posesorului);
j) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente,
originalul se va restitui posesorului);
k) aviz medical eliberat de medicul de familie;
l) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
m) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
n) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la
înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia
de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale;
o) persoanele care candidează pentru granturile de studii repartizate pentru romi vor prezenta
o adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o
organizație a romilor recunoscută oficial.

 

Media generală de admitere se va calcula ca sumă ponderată astfel: 50% din media generală de la bacalaureat, 25% din valoarea cea mai mare dintre nota de la bacalaureat de la proba de matematică (proba E) și nota de la bacalaureat de la proba de informatică (proba E) și 25% din nota de la bacalaureat de la proba la alegere (proba Ed). În cazul în care candidatul nu a susţinut la bacalaureat niciuna dintre probele de matematică sau informatică, media generală de admitere va fi dată de formula: max{0.50 x media_generală_bacalaureat+0.25 x nota de la bacalaureat la proba la alegere; 5)

 

PROGRAM ADMITERE LICENȚĂ MATEMATICĂ - INFORMATICĂ 2019

Înscrieri şi Înmatriculări: LUNI - VINERI Orele 9-17, SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ Orele 9-12, Corp CENTRAL lângă Rectorat, Sala 1.32 FACULTATEA FȘEFI / DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ.

 

 

     II.        MASTERAT MATEMATICĂ - INFORMATICĂ           
    STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 2019   

PROGRAMELE DE MASTER MATEMATICĂ și INFORMATICĂ

 

1. A. PROGRAMA DE CONCURS PENTRU MASTERAT ÎN INFORMATICĂ 

2. B. PROGRAMA DE CONCURS PENTRU MASTERAT ÎN MATEMATICĂ 

 

PRECIZĂRI Privind Concursul de Admitere la ambele Domenii (Informatică și Matematică)

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

PROBĂ SCRISĂ (MATEMATICĂ - 12.09.2019 ȘI INFORMATICĂ - 12.09.2019, ORA 10 - în sala S109) - pentru ocuparea locurilor cu taxă și subvenționate! 

 

LOCURI SUBVENȚIONATE ȘI CU TAXĂ la MASTERAT

Domeniul

Programul de Masterat

Număr maxim

de locuri

Număr locuri

subvenţionate

MATEMATICĂ

Matematică Aplicată

100

13

Matematică Didactică

INFORMATICĂ

Tehnici Avansate pentru Prelucrarea

Informaţiei (în limba engleză)

100

16

Modelarea, Proiectarea şi Managementul

Sistemelor Software

 

2. CALENDARUL CONCURSULUI de ADMITERE la MASTERAT

 

3. ACTE DE ÎNSCRIERE LA MASTERAT 

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere la programele studii universitare de masterat de MATEMATICĂ și INFORMATICĂ sunt:

a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la concurs);

b) fişa conţinând datele personale ale candidatului (pusă la dispoziţie candidaţilor la înscriere) completată şi semnată de candidat);

c) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere);

d) 2 fotografii tip buletin;

e) diploma de licenţă/absolvire în original sau diploma echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 2019 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte programe de studii de masterat din afara facultăţii, vor prezenta: - copia diplomei de licenţă / absolvire sau a adeverinţei înlocuitoare; - adeverinţa din care să rezulte că diploma de licenţă / absolvire în original a fost depusă la altă facultate; - copia legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior (în cazul absolvirii sau parcurgerii altui program de masterat se prezintă adeverință privind forma de finanțare (cu taxă sau fără taxă), precum și situația cu bursele (cu bursă sau fără bursă pe fiecare an)).

f) foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie);

g) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);

h) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);

i) diploma de bacalaureat și foaia matricolă (original);

j) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;

k) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);

l) certificat de competenţă lingvistică pentru candidaţii care se înscriu la cursurile cu predare în limba engleză;

m) aviz medical eliberat de medicul de familie;

n) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

 

PROGRAM ADMITERE Masterat MATEMATICĂ - INFORMATICĂ 2019

Înscrieri şi Înmatriculări: LUNI - VINERI Orele 9-17, SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ Orele 9-12, Corp CENTRAL lângă Rectorat, Sala 1.32 FACULTATEA FȘEFI / DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ.

 

 
 III.        CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN MATEMATICĂ - INFORMATICĂ           
    STUDII POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE 2019   

PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN MATEMATICĂ și INFORMATICĂ 2019

DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

ORGANIZEAZĂ CURSURI DE CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN MATEMATICĂ ȘI ÎN INFORMATICĂ

 

DESCRIEREA PROGRAMELOR DE CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN MATEMATICĂ ȘI ÎN INFORMATICĂ

CALENDARUL CONCURSULUI de ADMITERE la CONVERSIE PROFESIONALĂ 

ACTELE DE ÎNSCRIERE LA CONVERSIE PROFESIONALĂ 

 

Locuri disponibile pentru sesiunea Septembrie 2019

Domeniul

Programul de Conversie Profesională

Durata

Număr locuri 

MATEMATICĂ

 Program de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar cu domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență diferit de domeniul fundamental al MATEMATICII [ȘTIINȚE EXACTE] – (Taxa: - 1750 lei pe semestru)

4 SEMESTRE

60

Program de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar cu domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență același cu domeniul fundamental al MATEMATICII [ȘTIINȚE EXACTE] (Taxa: - 1750 lei pe semestru).

3 SEMESTRE 

60

INFORMATICĂ

Program de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar cu domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență diferit de domeniul fundamental al INFORMATICII [ȘTIINȚE EXACTE] (Taxa: - 1750 lei pe semestru)

4 SEMESTRE

60

Program de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar cu domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență același cu domeniul fundamental al INFORMATICII [ȘTIINȚE EXACTE] (Taxa: - 1750 lei pe semestru).

3 SEMESTRE 

60

ÎNSCRIERILE SE REALIZEAZĂ în Corp CENTRAL lângă Rectorat, Sala 1.32 FACULTATEA FȘEFI / DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ:

        - Str. Târgu din Vale, nr. 1, Piteşti, jud. Argeş, România,

        - tel. 0348.453.246 / 0348.453.240 / 0348.453.244 , Corp Central, Sala 1.32.

 

 

PROGRAM ADMITERE Conversie profesională în MATEMATICĂ - INFORMATICĂ 2019

Înscrieri şi Înmatriculări: LUNI - VINERI Orele 9-17, SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ Orele 9-12, Corp CENTRAL lângă Rectorat, Sala 1.32 FACULTATEA FȘEFI / DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

######################################################################################################################################################################################

#################################################################################################################################################################################

####################################################################################################################################################################################

###################################################################################################################################################################################

####################################################################################################################################################################################

####################################################################################################################################################################################

####################################################################################################################################################################################

#####################################################################################################################################################################################

#########################################################################################################################################################

2018
SESIUNEA 1-18 SEPTEMBRIE 2018

LOCURI DISPONIBILE!

PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

- Licență Matematică și Informatică -

Nr. crt.

Domeniul de licență

Specializarea

LOCURI

la Buget

(fără taxă)

LOCURI

cu Taxă

Total LOCURI

1

Informatică

Informatică

0

44

44

2

Matematică

Matematică

9

7

16

 
Calendarul Concursului de Admitere la LICENȚĂ
ÎNSCRIEREA la concurs: 1 - 10 septembrie 2018
Afișarea rezultatelor: 11 septembrie 2018
ÎNMATRICULAREA candidaților: 13 - 17 septembrie 2018
Afișarea rezultatelor finale: 18 septembrie 2018
 

PROGRAM ADMITERE LICENȚĂ ȘI MASTERAT MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2018 - Înscrieri şi Înmatriculări: LUNI - VINERI Orele 9-17, SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ Orele 9-12, Corpul CENTRAL de lângă Rectorat, Sala 1.32 FACULTATEA FȘEFI / DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ.

 
 
 

CONCURS DE ADMITERE

PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

- MASTER Matematică și Informatică -

Nr. crt.

Domeniul

Programul de masterat

LOCURI la Buget

(fără taxă)

LOCURI

cu Taxă

Total LOCURI

1

Informatică

Tehnici avansate pentru prelucrarea informației

(Advanced Techniques for Information Processing)

Modelarea, proiectarea și managementul sistemelor software

17

83

100

2

Matematică

Matematică didactică

Matematică aplicată

14

86

100

 
ÎNSCRIEREA la concurs: 1 - 10 septembrie 2018
Proba scrisă obligatorie: 11 septembrie 2018
Afișarea rezultatelor: 12 septembrie 2018
ÎNMATRICULAREA candidaților: 14 - 17 septembrie 2018
Afișarea rezultatelor finale: 18 septembrie 2018
 

PROGRAM ADMITERE LICENȚĂ ȘI MASTERAT MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2018 - Înscrieri şi Înmatriculări: LUNI - VINERI Orele 9-17, SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ Orele 9-12, Corpul CENTRAL de lângă Rectorat, Sala 1.32 FACULTATEA FȘEFI / DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ.

 
 
 
 
 
#31 IULIE REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE DUPĂ ÎNMATRICULĂRI - LICENȚĂ
 
 
 
PREZENTAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2018
Informații de interes pentru sesiunea de ADMITERE 2018:
1. SPECIALIZĂRILE DE LICENȚĂ - MASTERAT - DOCTORAT - CONVERSIE PROFESIONALĂ ## Domeniile INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ;
2. Condițiile de admitere (calcul pentru media de admitere);

3. Calendarul Concursului de Admitere;
4. Actele de înscriere;
5. Avantajele programelor de Licență/Masterat/Doctorat/Conversie profesională de INFORMATICĂ și MATEMATICĂ (ocupații, competențe și dezvoltare).
6. Pagina de ADMITERE a Facultății FȘEFI.
 
 
 
 

 

     I.        MATEMATICĂ - INFORMATICĂ           
    STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 2018   

## PROGRAMELE DE LICENȚĂ MATEMATICĂ și INFORMATICĂ


IMPORTANT! (Admiterea la LICENȚĂ INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ constă în CONCURS de DOSARE!)

 

1. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU SESIUNEA IULIE 2018

2. ACTE DE ÎNSCRIERE 2018

Media generală de admitere se va calcula ca sumă ponderată astfel: 50% din media generală de la bacalaureat, 25% din valoarea cea mai mare dintre nota de la bacalaureat de la proba de matematică (proba E) și nota de la bacalaureat de la proba de informatică (proba E) și 25% din nota de la bacalaureat de la proba la alegere (proba Ed). În cazul în care candidatul nu a susţinut la bacalaureat niciuna dintre probele de matematică sau informatică, media generală de admitere va fi dată de formula: max{0.50 x media_generală_bacalaureat+0.25 x nota de la bacalaureat la proba la alegere; 5)

 

PROGRAM ADMITERE LICENȚĂ MATEMATICĂ - INFORMATICĂ 2018

Înscrieri şi Înmatriculări: LUNI - VINERI Orele 9-17, SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ Orele 9-12, Corp CENTRAL lângă Rectorat, Sala 1.32 FACULTATEA FȘEFI / DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ.

 

 

 

     II.        MATEMATICĂ - INFORMATICĂ           
    STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 2018   

## PROGRAMELE DE MASTER MATEMATICĂ și INFORMATICĂ

 

2. A. PROGRAMA DE CONCURS PENTRU MASTERAT ÎN INFORMATICĂ 

2. B. PROGRAMA DE CONCURS PENTRU MASTERAT ÎN MATEMATICĂ   

PRECIZĂRI Privind Concursul de Admitere la ambele Domenii (Informatică și Matematică)

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

PROBĂ SCRISĂ (MATEMATICĂ - 11.09.2018 ȘI INFORMATICĂ - 11.09.2018, ORA 10 în sala S109!) - pentru ocuparea locurilor cu taxă și subvenționate! 

 

LOCURI SUBVENȚIONATE ȘI CU TAXĂ la MASTERAT

Domeniul

Programul de Masterat

Număr maxim

de locuri

Număr locuri

subvenţionate

MATEMATICĂ

Matematică Aplicată

100

14

Matematică Didactică

INFORMATICĂ

Tehnici Avansate pentru Prelucrarea

Informaţiei (în limba engleză)

100

17

Modelarea, Proiectarea şi Managementul

Sistemelor Software

 

2. CALENDARUL CONCURSULUI de ADMITERE la MASTERAT

 

3. ACTE DE ÎNSCRIERE LA MASTERAT 

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere la programele studii universitare de masterat de MATEMATICĂ și INFORMATICĂ sunt:

a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la concurs);

b) fişa conţinând datele personale ale candidatului (pusă la dispoziţie candidaţilor la înscriere) completată şi semnată de candidat);

c) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere);

d) 2 fotografii tip buletin;

e) diploma de licenţă/absolvire în original sau diploma echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 2018 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte programe de studii de masterat din afara facultăţii, vor prezenta: - copia diplomei de licenţă / absolvire sau a adeverinţei înlocuitoare; - adeverinţa din care să rezulte că diploma de licenţă / absolvire în original a fost depusă la altă facultate; - copia legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.

f) foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie);

g) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);

h) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);

i) diploma de bacalaureat și foaia matricolă (original);

j) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;

k) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);

l) certificat de competenţă lingvistică pentru candidaţii care se înscriu la cursurile cu predare în limba engleză;

m) aviz medical eliberat de medicul de familie;

n) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

 

PROGRAM ADMITERE Masterat MATEMATICĂ - INFORMATICĂ 2018

Înscrieri şi Înmatriculări: LUNI - VINERI Orele 9-17, SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ Orele 9-12, Corp CENTRAL lângă Rectorat, Sala 1.32 FACULTATEA FȘEFI / DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ.

 

 

 
 III.        MATEMATICĂ - INFORMATICĂ           
    STUDII POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE 2018   

## PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN MATEMATICĂ și INFORMATICĂ 2018 

DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

ORGANIZEAZĂ CURSURI DE CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN MATEMATICĂ ȘI ÎN INFORMATICĂ

 

DESCRIEREA PROGRAMELOR DE CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN MATEMATICĂ ȘI ÎN INFORMATICĂ

CALENDARUL CONCURSULUI de ADMITERE la CONVERSIE PROFESIONALĂ 

ACTELE DE ÎNSCRIERE LA CONVERSIE PROFESIONALĂ