Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

► ISTORICUL PROGRAMULUI DE STUDII

Programul de studii Marketing a fost înființat în anul 2005, primind autorizaţie de funcţionare provizorie în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice. După școlarizarea primelor 3 promoții de absolvenți, a fost acreditat (în anul 2010), iar cu ocazia ultimei evaluări periodice în vederea menținerii acreditării, în anul 2016, a primit calificativul încredere-menținere acreditare.  
 

► DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDII 

1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII

Racordată atât la exigenţele de formare şi perfecţionare a economiştilor de care economia şi societatea românească au nevoie, cât şi la potenţialul economic al judeţului Argeş şi al României, la capacitatea de absorbţie a pieţei forţei de muncă, misiunea programului de studiu „Marketing” este de a formare specialişti în domeniu, economişti capabili să devină: buni specialiști în organizarea activităţii din cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii; buni cunoscători al tendinţelor actuale din economie, capabili să se implice cu succes în identificarea acestora şi soluţionarea problemelor ce apar; promotori şi susţinători activ al schimbărilor; administratori eficienți ai relaţiilor obiective dintre întreprinderea modernă şi cerinţele mediului ambiant. Programul vizează crearea de competențe, abilități și deprinderi care să faciliteze viitorilor absolvenţi o bună adaptare la cerinţele pieţei muncii din România, Uniunea Europeană şi mediului de afaceri contemporan.  

2. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENȚE

Programul  de  studii universitare de licenţă are ca obiective de formare să  pregătească  specialişti  în  domeniul Marketing care să fie capabili să:  

♦ manifeste preponderent abilităţi şi deprinderi compatibile cu ceea ce este reprezentativ, nou şi dinamic în actuala economie şi cu ce ceea ce se prefigurează ca evoluţie viitoare;

♦deţină capacitatea de a evidenţia viziuni moderne şi flexibile privind rolul specialistului în lumea afacerilor, în relaţiile dintre întreprindere şi mediul său extern, în analiza şi previziunea fenomenelor economice importante, a cerinţelor pieţei actuale şi potenţiale;

♦ deţină capacitatea de a promova şi dezvolta proiecte proprii în care componentele de noutate şi satisfacerea cerinţelor pieţei să fie predominante;

♦ deţină capacitatea de a manifesta disponibilitatea de a-şi perfecţiona pregătirea şi de a accede, pe bază de rezultate concrete şi competenţă, de la funcţiile de execuţie la cele de analiză şi conducere, contribuind astfel în mai mare măsură la realizarea şi la creştere performanţei organizaţiilor din care fac parte;

♦ stăpânească un limbaj economic care să le ofere capacitatea de a comunica în scris şi verbal în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

♦ utilizeze calculatorul în lucrări specifice marketingului;

♦ stăpânească metodele şi tehnicile de execuţie specifice marketingului;

♦ abordeze interdisciplinar şi comparativ problemele din domeniile şi direcţiile economice, contribuind pe această cale la ridicarea nivelului calitativ al viitorilor salariaţi;

♦ identifice activităţile din cadrul organizaţiei şi să stabilească succesiunea şi durata acestora în vederea elaborării structurilor organizatorice;

♦ să-şi dezvolte capacitatea de analiză şi sinteză a datelor şi informaţiilor din diverse surse alternative din literatura de specialitate în vederea formulării de argumente, decizii şi demersuri concrete;

♦ să-şi formeze abilităţi privind managementul informaţiei şi al documentelor specifice activităţilor de marketing;

♦ să-şi dezvolte capacitatea de a lucra în echipă în vederea soluţionării unor studii de caz şi elaborării unor proiecte de marketing propuse;

♦ să-şi formeze abilitatea de a lucra într-un context internaţional având în vedere integrarea şi globalizarea tot mai evidentă a diverselor domenii;

♦ să-şi dezvolte capacitatea de adaptare la noi situaţii. 

Realizarea acestor obiective are ca finalitate dobândirea următoarelor competene profesionale şi competene transversale:

• COMPETENȚE PROFESIONALE:  

Competenţa 1 –  Utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor de marketing:

C1.1. Definirea conceptelor, metodelor, tehnicilor și a instrumentelor de marketing  

C1.2. Explicarea conceptelor, metodelor, tehnicilor și a instrumentelor de marketing  

C1.3. Aplicarea metodelor, tehnicilor și a instrumentelor specifice activității de marketing  

C1.4. Studierea comparativă şi evaluarea critică a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor în activitatea de marketing

C1.5. Proiectarea unui studiu de marketing

Competenţa 2 – Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor informatice în activitățile de marketing:

C2.1. Identificarea şi descrierea instrumentelor și a aplicațiilor informatice în activitățile de marketing

C2.2. Explicarea modului de utilizare a instrumentelor și a aplicațiilor informatice în activitățile de marketing

C2.3. Folosirea softurilor în activităţi de marketing

C2.4. Evaluarea critică a caracteristicilor instrumentale ale principalelor softuri folosite în activitatea de marketing

C2.5. Dezvoltarea și utilizarea bazelor de date specifice activității de marketing  

Competenţa 3 – Culegerea, analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing privind organizația și mediul său:

C3.1. Definirea mediului organizației, identificarea şi descrierea principalelor variabile ale acestuia

C3.2. Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activităţii organizației

C3.3. Identificarea și selectarea factorilor care influențează funcționarea organizației  

C3.4. Evaluarea și clasificarea factorilor care influențează funcționarea organizației  

C3.5. Elaborarea unui proiect de analiza a mediului de marketing al organizației, în funcție de specificul pieței 

Competenţa 4 – Fundamentarea și elaborarea mix-ului de marketing:

C4.1. Definirea conceptelor și descrierea politicilor mix-ului de marketing  

C4.2. Explicarea mix-ului de marketing  

C4.3. Aplicarea cunoştinţelor specifice mix-ului de marketing pentru elaborarea unui program de marketing

C4.4. Aplicarea criteriilor standard pentru evaluarea programelor de marketing

C4.5. Proiectarea programelor de marketing 

Competenţa 5 – Utilizarea tehnicilor de vânzare:

C5.1. Definirea tehnicilor de vânzare și a instrumentelor specifice de comunicare

C5.2. Explicarea tehnicilor de vânzare și a utilizării instrumentelor specifice de comunicare  

C5.3. Aplicarea tehnicilor de vânzare și a instrumentelor specifice de comunicare  

C5.4. Analiza şi evaluarea tehnicilor de vânzare și a instrumentelor specifice de comunicare

C5.5. Proiectarea programului de comunicare în vânzări

Competenţa 6 – Organizarea activităților de marketing în cadrul organizației:

C6.1. Identificarea şi definirea rolului departamentului de marketing în cadrul organizației

C6.2. Explicarea principalelor atribuţii şi activităţi ale departamentului de marketing

C6.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru organizarea activităților de marketing

C6.4. Analiza şi evaluarea critică a activităţilor în cadrul departamentului de marketing

C6.5. Propunerea modalităților de creştere a eficienţei organizării activităţilor de marketing Standarde minime de performan pentru evaluarea competenei:

- Realizarea unui studiu de marketing  

- Elaborarea unui raport de marketing utilizând aplicațiile informatice

- Elaborarea unei analize SWOT  

- Conceperea şi realizarea unui program de marketing  

- Conceperea și aplicarea unui program de activități pentru procesul de vânzare  

- Elaborarea unui proiect de organizare a activităţilor de marketing.  

• COMPETENȚE TRANSVERSALE:

CT 1. Aplicarea pricipiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă rioguroasă, eficientă şi responsabilă;

CT 2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

CT 3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

Standarde minimale de performan pentru evaluarea competenei:

- soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale;

- realizarea unei lucrări/unui proiect asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă pluridisciplinară;

- elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională. 

CUNOŞTINȚE: - cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională; utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte asociate domeniului. 
 
ABILITĂȚI: - aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată; utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii; elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu. 
  
3. CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAȚIA CU COR ISCO 08 (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii):  

112018 director vânzări; 122101 şef serviciu marketing; 122102 şef birou marketing; 122103 şef licitaţie; 122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziţii); 122108 conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale; 122109 responsabil produs; 122201 şef agenţie reclamă publicitară; 122202 şef birou reclamă publicitară; 122203 şef serviciu reclamă publicitară; 134901 şef expoziţii şi târguri; 142010 şef agenţie comercială; 143911 director de departament organizare evenimente; 216610 designer pagini web (studii superioare); 241245 consilier vânzări asigurări; 243102 organizator activitate turism (studii superioare); 243103 specialist marketing; 243104 manager de produs; 243201 specialist în relaţii publice; 243203 referent de specialitate marketing; 243204 specialist protocol şi ceremonial; 243206 purtător de cuvânt; 243207 brand manager; 243208 organizator protocol; 243209 organizator relaţii; 243210 organizator târguri şi expoziţii; 243211 prezentator expoziţii; 243215 specialist garanţii auto; 243216 analist servicii client; 243217 asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare); 243218 corespondent comercial; 243219 asistent comercial; 243220 specialist în activitatea de lobby; 243301 analist cumpărări/ consultant furnizori; 2631 cercetători şi asistenţi de cercetare in domeniul economic; 2631 economişti; 263104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing; 263120 cercetător economist în marketing; 263121 asistent de cercetare economist în marketing; 264217 şef agenţie publicitate; 265422 copywriter publicitate (studii superioare); 265423 mediaplanner; 265424 producător delegat evenimente de marketing; 331105 agent de vânzări directe (produse financiar-bancare); 331107 agent marketing pensii private; 332203 agent de vânzări; 332204 consilier vânzări bijuterii şi ceasuri; 332301 specialist în achiziţii; 332401 agent comercial; 332402 mercantizor; 332403 agent vânzări standarde şi produse conexe; 333101 agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri); 333102 recepţioner contractăriachiziţii; 333103 administrator cumpărări; 333104 agent cumpărări; 333901 agent reclamă publicitară; 333907 agent servicii client; 333909 organizator spectacole; 333910 operator de interviu (studii superioare); 333911 referent comerţ exterior (studii superioare) 
  
4. STRUCTURA PE SĂPTĂMÂNI A ANULUI UNIVERSITAR

⇔ Număr de semestre: .6

⇔ Număr de credite obligatorii pe semestru: 30

⇔ Număr de ore de activităţi didactice /săptămână: 22

⇔ Structura anilor de studii: 

Anul de studii  Activiti didactice  Sesiuni de examene  Practică Vacane
Sem. I  Sem. II Iarnă Vară Restanțe Iarnă Primăvară Vară
Anul I 14 14 3 3 10 zile - 2 1 4,5
Anul II 14 11 3 3 10 zile 3 2 1 4,5
Anul III 14 12 3 3 10 zile - 2 1 4,5

5. FLEXIBILITATEA INSTRUIRII. CONDIȚIONĂRI

Flexibilitatea programului de studii este asigurată prin discipline opţionale (la alegere - A) şi discipline facultative (liber alese - L) care se regăsesc în planul de învăţământ. Disciplinele opionale (A) sunt propuse pentru semestrele 3, 4, 5, 6 şi sunt grupate în discipline opionale sau pachete opionale, care completează traseul de specializare al studentului. Alegerea traseului se face de către student înainte de începerea anului universitar din care fac parte semestrele care conţin disciplinele sau pachetele de discipline opţionale, prin completarea unei cereri, în conformitate cu prevederile Procedurii de lucru privind alegerea disciplinelor opţionale la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept. Disciplinele facultative (L) sunt propuse pentru semestrele 3, 4, 5 şi 6.  În planul de învăţământ al programului de studii de Marketing sunt consemnate disciplinele cu numărul aferent de ore şi puncte de credit, urmând ca în registrul matricol să se treacă disciplina studiată, conform opţiunii studentului. 

6. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDIU URMĂTOR.  CONDIȚII DE PROMOVARE A UNUI AN DE STUDII

Condiţiile de înscriere în anul următor, condiţiile de a urma module de curs în avans și condiţiile de promovare sunt cuprinse în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ utilizând sistemul ECTS.  

7.  EXAMENUL DE  LICEN

⇔ Stagiu pentru elaborarea lucrării de licenţă: 2 săptămâni, semestrul 6

⇔ Definitivarea lucrării de licenţă: cu cel puţin 10 zile înaintea examenului de finalizare a studiilor

⇔ Perioada de susţinere a lucrării de licenţă: sesiunea iulie sau septembrie, în conformitate cu Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru fiecare an universitar.  

⇔ Numărul de credite pentru promovarea examenului de licenţă: 10 ECTS (Creditele obţinute prin promovarea examenului de licenţă se adaugă celor 180 de credite obţinute în urma promovării celor trei ani de studii universitare de licenţă). 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.