Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Program de studii: Electromecanică
Domeniul: Inginerie electrică
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 71
- locuri subvenționate: 7

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Laurențiu-Mihai IONESCU - laurentiu.ionescu@upit.ro
Directorul de department: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe ȘERBAN - gheorghe.serban@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză matematică
   - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
   - Fizică
   - Informatică aplicată
   - Grafică asistată de calculator
   - Introducere în ingineria electrica
   - Educație fizică și sport I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză I
   - Limba franceza I
Discipline facultative (liber alese)
   - Arhitecturi de calculatoare și sisteme de operare
   - Limba germana I

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Matematici speciale
   - Teoria probabilităților și statistică matematică
   - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
   - Chimie
   - Elemente de inginerie mecanică
   - Materiale electrotehnice
   - Teoria circuitelor electrice
   - Educație fizică și sport II
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză II
   - Limba franceza II
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba germana II

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria câmpului electromagnetic
   - Electronică
   - Metode și procedee tehnologice
   - Rezistenţa materialelor
   - Mecanisme şi organe de maşini
   - Metode numerice
   - Educație fizică și sport III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză III
   - Limba franceza III
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba germana III

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Sisteme digitale
   - Măsurări electrice și electronice
   - Echipamente electrice
   - Convertoare electromecanice
   - Educație fizică și sport IV
   - Practică de domeniu
Discipline opţionale (la alegere)
   - Modelarea circuitelor electrice
   - Proiectare asistată de calculator
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tehnologii web
   - Baze de date în ingineria electrica
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză IV
   - Limba franceza IV
Discipline facultative (liber alese)
   - Rețele de calculatoare
   - Limba germana IV

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria sistemelor și reglaj automat
   - Traductoare interfețe și achiziții de date
   - Acționări electrice
   - Sisteme cu microprocesoare
   - Masini electrice
   - Convertoare statice de putere
Discipline facultative (liber alese)
   - Sisteme de conducere Fuzzy

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Acționări hidraulice și pneumatice
   - Termotehnică şi maşini termice
   - Instalații electrice industriale
   - Sisteme de acționări electrice
   - Sisteme de acționări electrice
   - Sisteme electrice auto
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sisteme expert și diagnoza tehnică
   - Proiectare asistată de calculator a instalaţiilor electrice
Discipline opţionale (la alegere)
   - Microcontrolere și automate programabile
   - Controlere logic programabile
Discipline opţionale (la alegere)
   - Economie generală
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Protocoale de comunicaţii

Semestrul VII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Producerea, transportul și distribuția energiei electrice
   - Producerea, transportul și distribuția energiei electrice
   - Calitate și fiabilitate
   - Sisteme electromecanice
   - Compatibilitate electromagnetică
   - Activitate de cercetare proiectare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Echipamente numerice
   - Sisteme electronice industriale
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tractiune electrica
   - Sisteme electrice de transport
Discipline facultative (liber alese)
   - Mentenanta sistemelor industriale

Semestrul VIII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Surse de energie
   - Management
   - Robotică industrială
   - Utilizarea energiei electrice
   - Elaborarea Proiectului de diplomă
   - Practică pentru Proiectul de diplomă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Proiectarea asistată de calculator a sistemelor electromecanice
   - Proiectarea sistemelor electrice industriale
Discipline opţionale (la alegere)
   - Inginerie software pentru conducerea proceselor industriale
   - Controlul inteligent al sistemelor electromecanice
Discipline facultative (liber alese)
   - Susținerea și promovarea examenului de diplomă

Total

- Puncte de credit: 240
- Ore/săpt.: 26-28

Stagii practica

- Practică de domeniu
- Practica de specialitate
- Practică pentru Proiectul de diplomă

arrow_upward add_shopping_cart share