Faculty: Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Matematică aplicată
Domeniul de licență/master: Master
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0
- locuri cu taxă: 50

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. George Mihail MAN - george.man@upit.ro
Directorul de department: CONSTANTIN DORU - doru.constantin@upit.ro

Semestrul I, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Calcul ştiinţific
   - Capitole speciale de probabilităţi
   - Modele şi instrumente statistico-matematice aplicate în economie
   - Modelare matematică şi teoria grafurilor
Discipline facultative (liber alese)
   - Metodica predării aritmeticii și algebrei
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Inferenţe bayesiene
   - Statistică aplicată în economie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Matematici financiare şi actuariale
   - Optimizare convexă cu aplicaţii în economie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Econometrie şi teoria riscului
   - Optimizare combinatorială şi teoria deciziei
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării

Semestrul III, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Elemente de analiză numerică
   - Sisteme de ecuaţii diferenţiale cu aplicaţii în economie
   - Tehnologii de programare şi de prelucrare a datelor
Discipline opţionale (la alegere)
   - Analiză neliniară cu aplicaţii
   - Operatori neliniari
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată)

Semestrul IV, 12 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modele economice liniare
   - Practică de specialitate
   - Pregătirea lucrării de disertaţie
   - Etică și integritate academică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Calcul stochastic cu aplicaţii
   - Ecuaţii diferenţiale stocastice
Discipline facultative (liber alese)
   - Elaborarea şi susţinerea lucrării de disertație
   - Pachet opțíonal 2 (Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane)
   - Practică pedagogică (înv. liceal)
   - Examen de absolvire - Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

arrow_upward share