Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Management strategic şi dezvoltarea afacerilor/ Strategic management and business development
Domeniul: Management
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 80
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. habil. Daniela P}RVU - daniela.pirvu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Daniela MIHAI - daniela.mihai@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metode şi tehnici de management (Management Methods and Techniques)
   - Strategii de dezvoltare a afacerilor prin proiecte (Business Development Strategies Through Projects)
   - Managementul strategic al carierei şi dezvoltării angajaţilor (Strategic Management of Career and Employee Development)
   - Retorică și argumentație în mediul organizațional: strategii și studii de caz (Rhetoric and Argumentation in the Organizational Environment: Strategies and Situations)
   - Etică și integritate academică (Ethics and academic integrity)
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților (Psycho-pedagogy of adolescents, young people and adults)
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale (Designing and managing educational programs)

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Strategii şi politici de marketing (Marketing Strategies and Policies)
   - Negociere şi parteneriat (Negotiation and Partnership)
   - Managementul integrat al calităţii (Integrated Quality Management)
   - Simulări decizionale (Decisional Simulations)
   - Cultură şi comportament organizaţional (Organizational Culture and Behavior)
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz) / Didactics of the field and improving didactics of specialization (high school, post-secondary education, as the case may be)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Mediul concurenţial şi competitivitatea firmei (Competitive Environment and Business Competitiveness)
   - Managementul schimbării organizaţionale (Organizational Change Management)
   - Managementul transferului de tehnologie în contextul globalizării (Technology Transfer Management in the Context of Globalization)
   - Practică de specialitate (Internship)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Analiza satisfacţiei consumatorilor (Customer Satisfaction Analysis)
   - Cercetări cantitative și calitative utilizate în studiul pieței (Quantitative and Qualitative Market Research)
Discipline facultative (liber alese)
   - Auditul performantei (Performance Audit)
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată / Optional Package 1 (choose a subject): Educational Communication, Counseling and Guidance, Educational R

Semestrul IV, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fundamentarea deciziilor prin metode ale cercetării operaţionale (Decision Making based on Operational Research Methods)
   - Planul de afaceri pentru antreprenori (Business Plan for Entrepreneurs)
   - Strategii, metode şi tehnici de dezvoltare a vânzărilor (Strategies, Methods and Techniques for Sales Development)
   - Practici discursive în afaceri. Competenţe aplicate (Discursive Practices in Business. Applied Skills)
   - Metodologia cercetării științifice în vederea elaborării lucrării de disertație (Methodology of Scientific Research for the Master’s Thesis)
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație (Internship for the Master’s Thesis)
   - Susţinerea şi promovarea examenului de disertație (Presenting and Passing the Master's Exam)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Strategii şi politici de dezvoltare durabilă a afacerilor (Strategies and Policies for Sustainable Business Development)
   - Strategii de dezvoltare a sectorului terţiar (Tertiary Sector Development Strategies)
Discipline facultative (liber alese)
   - Start-up și antreprenoriat (Start-up and Entrepreneurship)
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane / Optional Package 2 (choose a subject): Sociology of Education, School Or
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz) / Pedagogical Practice (in high school, in post-secondary education, as the case may be)
   - Examen de absolvire: nivelul II (Graduation Exam, Level II)

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Practică de specialitate (Internship)
- Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație (Internship for the Master’s Thesis)

arrow_upward add_shopping_cart share