Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Ingineria mediului
Domeniul: Ingineria mediului
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 30
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Fleancu Leonard Julien - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Daniela GIOSANU - giosanu@yahoo.com

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză matematică
   - Fizică 1 (Fenomene electromagnetice şi optice)
   - Elemente de inginerie mecanică I
   - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
   - Chimie 1 (Chimie generală şi analitică)
   - Educație fizică I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză I
   - Limba franceza I
Discipline facultative (liber alese)
   - Integrare europeană
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Termodinamică
   - Elemente de inginerie mecanică II
   - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
   - Chimie 2 (Chimie organică)
   - Educație fizică II
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză II
   - Limba franceza II
Discipline opţionale (la alegere)
   - Teoria cunoașterii științifice
   - Istoria descoperirilor ştiinţifice
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fizică 2 (Biofizică)
   - Electrotehnică
   - Chimia mediului I (Procese chimice în mediu şi poluare)
   - Ştiinţa şi ingineria materialelor
   - Mecanica fluidelor
   - Tehnologia informației
   - Educație fizică III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză III
   - Limba franceza III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică/Academic Writing
   - Antreprenoriat
Discipline facultative (liber alese)
   - Biochimie ecologică
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II:Teoria şi metodologia instruirii Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Grafică asistată de calculator
   - Grafică asistată de calculator
   - Electronică
   - Chimia mediului II (Poluanţi chimici, metode de depoluare)
   - Practică de domeniu
   - Educație fizică IV
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză IV
   - Limba franceza IV
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tratarea și epurarea apei
   - Procese fizice în stare condensată
Discipline opţionale (la alegere)
   - Metodologia întocmirii studiilor de EIM și a BM
   - Ecoetică
Discipline facultative (liber alese)
   - Filosofie
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Geologie
   - Fizica şi poluarea atmosferei
   - Radioactivitatea mediului
   - Metode fizico-chimice de analiza
   - Ecologie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Alimentări cu apă și canalizări
   - Senzori în controlul mediului
Discipline opţionale (la alegere)
   - Energetică clasică și nucleară
   - Metode de control nedistructiv în protecția mediului
Discipline facultative (liber alese)
   - Gestiunea deșeurilor nucleare
   - A doua limbă străină
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metode de elaborare a actelor de reglementare în protecția mediului
   - Surse de radiaţii şi tehnici de protecţie
   - Fenomene de transfer şi operaţii unitare
   - Vibrații și poluare sonoră
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Meteorologie și climatologie
   - Managementul integrat al deșeurilor
Discipline opţionale (la alegere)
   - Gestiunea integrată a deșeurilor
   - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
Discipline opţionale (la alegere)
   - Materiale ecologice
   - Îmbunătățiri funciare
Discipline facultative (liber alese)
   - Climatologie
   - Fenomeneelectriceşi de ionizareînatmosferă
   - Biotehnologii și depoluarea sistemelor ecologice
   - Evaluarea riscului și managementul dezastrelor
   - A doua limbă străină
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clase de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Semestrul VII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Știința solului
   - Elemente de electrochimie şi coroziune
   - Analiza si sinteza proceselor industriale
   - Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă (Management ecologic)
   - Topografie
   - Dinamica poluantilor in mediu
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tehnologii nepoluante
   - Bazele cercetării experimentale
Discipline facultative (liber alese)
   - Economia mediului
   - A doua limbă străină

Semestrul VIII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Energii neconvenționale
   - Practică pentru Proiectul de diplomă
   - Elaborarea Proiectului de diplomă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Bioinginerie
   - Biotehnologii și depoluarea sistemelor ecologice
Discipline opţionale (la alegere)
   - Factori de risc, depoluare și refacerea mediului
   - Managementul riscului
Discipline opţionale (la alegere)
   - Metodologia elaborării proiectelor de finanțare
   - Proiectare instalatii tehnologice
Discipline facultative (liber alese)
   - Seismologie
   - Evaluarea riscurilor de mediu
   - Promovarea proiectului de diplomă
   - A doua limbă străină

Total

- Puncte de credit: 240
- Ore/săpt.: 26-28

Stagii practica

- Practică de domeniu
- Practica de specialitate
- Practică pentru Proiectul de diplomă

arrow_upward add_shopping_cart share