Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Energetică şi tehnologii nucleare
Domeniul: Inginerie energetică
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 34
- locuri subvenționate: 4

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Daniela Giosanu - giosanu@yahoo.com

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză matematică
   - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
   - Teoria probabilităților și statistică matematică
   - Fizică
   - Chimie
   - Tehnologia materialelor
   - Educație fizică și sport I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză I
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Bazele termodinamicii
   - Fizică
   - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
   - Mecanică
   - Educație fizică și sport I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Protecția mediului
   - Comunicare
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fizică
   - Bazele electrotehnicii I
   - Mecanica fluidelor
   - Rezistenţa materialelor II
   - Energetică generală
   - Educație fizică și sport I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică/Academic Writing
   - Instituții europene
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II:Teoria şi metodologia instruirii Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Utilizarea energiei apelor
   - Fizică
   - Grafică asistată de calculator
   - Electronică
   - Transfer de căldură şi masă
   - Practică de domeniu
   - Educație fizică și sport I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Măsurări electrice și electronice
   - Maşini şi acţionări electrice
   - Echipamente şi instalaţii termice
   - Echipamente electrice
   - Maşini hidraulice
   - Teoria reglării automate
   - Energia şi mediul
   - Producerea energiei electrice şi termice în CTE
Discipline facultative (liber alese)
   - Ecoetică
   - A doua limbă străină (I)
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tehnologii performante de producere a energiei
   - Surse regenerabile
   - Partea electrică a centralelor şi staţiilor
   - Bazele teoriei reactoarelor nucleare
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Mecanisme şi organe de maşini
   - Dozimetrie şi radioprotecţie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Reţele electrice
   - Transportul şi distribuţia energiei electrice
Discipline facultative (liber alese)
   - Turbomaşini
   - Termohidraulica instalaţiilor nucleare
   - A doua limbă străină (II)
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clase de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Semestrul VII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fiabilitate
   - Materiale şi tehnologii nucleare
   - Materiale și tehnologii nucleare
   - Management
   - Tehnici de inteligenţă artificială
Discipline opţionale (la alegere)
   - Drept şi legislaţie în energetică
   - Centrale energet-electrice
Discipline opţionale (la alegere)
   - Transportul agenţilor energetici
   - Utilizarea energiei
Discipline facultative (liber alese)
   - actionari hidropneumatice
   - Audit electroenergetic

Semestrul VIII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Ingineria şi tehnologia reactoarelor nucleare
   - Ingineria şi tehnologia reactoarelor nucleare
   - Sisteme în centralele nuclearo-electrice
   - Cinetica şi dinamica reactoarelor nucleare
   - Tehnologii nucleare nonenergetice
   - Elaborarea Proiectului de diplomă
   - Practică pentru Proiectul de diplomă
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovare examen diplomă
   - A doua limbă străină (II)

Total

- Puncte de credit: 240
- Ore/săpt.: 26-28

Stagii practica

- Practică de domeniu
- Practica de specialitate
- Practică pentru Proiectul de diplomă

arrow_upward add_shopping_cart share