PREZENTAREA PROGRAMULUI  DE MASTER

MENTORAT PENTRU PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE [MENTPROF]

 

 

ARGUMENT

Programul de master cu titlul Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice [MENTPROF] a fost lansat cu ocazia concursului naţional de mastere în educaţie organizat de către Fundaţia Dinu Patriciu, fiind clasat pe locul II şi beneficiind de o sponsorizare de 30.000 euro din partea acestei fundaţii.

 

A fost acreditat de către ARACIS, conform  OM 4630/11.08.2010,  fiind singurul program de master din ţară care  vizează activităţile de mentorat.

 

COORDONATOR PROGRAM:prof.univ.dr. Liliana Ezechil

 

I. SCOPUL MENTPROF - dezvoltarea competenţelor profesorilor cu atribuţii în domeniul activităţilor de mentorat: mentori de practică pedagogică  şi mentori de stagiu pentru a deveni profesionişti  în realizarea pregătirii practice a noilor generaţii de profesori.

 

II. NECESITATEA  ŞI ACTUALITATEA PROGRAMULUI DE MASTER MENTPROF

 

 • Emiterea ORDINULUI nr. 5.485 din 29 septembrie 2011 privind constituirea  corpului de profesori mentori, pentru aplicarea căruia e nevoie de personal didactic format  în domeniul acestor activități.
 • Programul de master MENTPROF  este în acord  cu Metodologiile ARACIS de acreditare a programelor de studii universitare prin faptul că  îşi propune să dezvolte competenţele profesionale de bază ale profesorilor, prin achiziţionarea unor competenţe noi care contribuie  la optimizarea activităţilor educaţionale ce se realizează în context şcolar. Aceasta reprezintă, de altfel, valoarea adăugată pe care o aduce programul de master.

 

III. COMPETENȚE OFERITE DE PROGRAMUL  DE MASTER MENTPROF

 

CUNOŞTINŢE

 1. Cunoaşterea şi înţelegerea contextului actual de realizare a formării profesionale pentru cariera didactică  şi a noilor standarde de calitate  aplicabile pentru optimizarea acestui  proces
 2. Cunoaşterea şi înţelegerea  specificităţii şi particularităţilor activităţilor  de mentorat

ABILITĂŢI

 1. Aplicarea  cu profesionalism  a  unor principii şi metode de bază din domeniul mentoratului pentru rezolvarea unor probleme  asociate debutului profesional  în cariera didactică
 2. Utilizarea adecvată de criterii, metode standard  şi instrumente specifice de evaluare, pentru a aprecia calitatea activităţilor  pe care le experimentează debutanţii  şi pentru a emite judecăţi de valoare
 3. Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare utilizând în mod inovativ metode cantitative şi calitative 

 

ATITUDINI

 1. Dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a-şi aduce contribuţii personale la crearea  unei adevărate culturi  în domeniul mentoratului pentru cariera didactică

 

COMPETENȚE TRANSVERSALE

 1. Capacitatea de însuşire şi asumare a codului deontologic al profesiunii de profesor  şi de iniţiere/promovare  a unor practici educaţionale de calitate
 2. Abilităţi  de management al activităţilor de practică pedagogică şi de debut profesional în domeniul carierei didactice
 3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea  optimizării propriului comportament profesional  (ca profesor şi ca mentor)

 

IV. PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

An universitar 2012-2013

 

Anul:

I

Semestrul:

I (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Disciplina

Ore/săptămână

PC

Forma eval.

Denumire

Cod

C

S

L

P

Discipline obligatorii (O)

1

Politici europene  şi româneşti în domeniul profesionalizării pentru cariera didactică

36.10.F.1.O.1.01

2

1

­-

7

E

2

Mentoratul  în educaţie la începutul mileniului III 

36.10.S.1.O.1.02

2

1

­-

­-

7

E

3

Cunoaşterea dezvoltării cognitive a copilului

36.10.D.1.O.1.03

1

2

­-

­-

6

E

4

Dezvoltarea emoţională a copilului/ adolescentului și traumele emoţionale

36.10.D.1.O.1.04

1

2

­-

6

E

TOTAL discipline obligatorii (O)

6

6

0

0

26

 

Discipline opţionale (A)

5

Pluralismul educaţional

36.10.D.1.A.1.05

1

1

­-

4

C

6

Practici de realizare a parteneriatului şcoală – familie - comunitate

36.10.D.1.A.1.06

1

1

-

-

4

C

TOTAL discipline opţionale (A)

1

1

0

0

4

 

TOTAL discipline obligatorii (O) şi opţionale (A)

7

7

0

0

30

 

TOTAL ore pe săptămână

14

 

 

Anul:

I

Semestrul:

II(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Disciplina

Ore/săptămână

PC

Forma eval.

Denumire

Cod

C

S

L

P

Discipline obligatorii (O)

1

Standarde de calitate in formarea personalului didactic

36.10.F.2.O.1.01

1

1

­

­

5

E

2

Comunicarea eficientă în context şcolar

36.10.D.2.O.1.02

1

1

­

­

5

E

3

Practici de realizare a consilierii psihopedagogice şi  vocaţionale în câmpul educaţional

36.10.D.2.O.1.03

1

1

­

­

5

E

4

Noi tendinţe în proiectarea şi dezvoltarea curriculară

36.10.D.2.O.1.04

1

1

­

­

5

E

5

Şcoala ca organizaţie

36.10.D.2.O.1.05

1

1

 

 

4

E

6

Activităţi de  mentorat de practică pedagogică (asistarea  şi consilierea studenţilor  în derularea activităţilor de practică pedagogică în unităţile şcolare de învăţământ)  

36.10.S.2.O.1.06

-

-

 

4

3

C

TOTAL discipline obligatorii (O)

5

5

0

4

27

 

Discipline opţionale (A)

7

Diagnostic și intervenţie educaţională în tulburările de învăţare

36.10.D.2.A.1.07

1

1

­-

­-

3

C

8

Psihopedagogia adultului

36.10.S.2.A.1.08

1

1

-

-

3

C

TOTAL discipline opţionale (A)

1

1

0

0

3

 

TOTAL discipline obligatorii (O) şi opţionale (A)

6

6

0

4

30

 

TOTAL ore pe săptămână

16

 

An universitar 2012-2013


 

Anul:

II

Semestrul:

I (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Disciplina

Ore/săptămână

PC

Forma eval.

Denumire

Cod

C

S

L

P

Discipline obligatorii (O)

1

Metode  interactive de predare-învăţare 

36.10.S.3.O.1.01

1

2

­

­

8

E

2

Cercetarea cantitativă şi calitativă în câmpul educaţional 

36.10.S.3.O.1.02

1

2

­

­

8

E

3

Managementul  grupului educaţional 

36.10.D.3.O.1.03

1

1

­

­

6

E

4

Activităţi de mentorat de stagiu (asistarea  şi consilierea absolvenţilor/debutanţilor  în  procesul integrării lor în  colectivele didactice şi în cultura unităţilor şcolare de învăţământ în care au fost repartizaţi/titularizaţi) 

36.10.S.3.O.1.04

-

-

­

4

E

TOTAL discipline obligatorii (O)

3

5

0

4

26

 

Discipline opţionale (A)

5

Elemente de marketing educaţional

36.10.D.3.A.1.05

1

1

­-

­-

4

C

6

Metode de adaptare a contextului educaţional la cerinţele copiilor cu tulburări emoţionale și/sau comportamentale

36.10.D.3.A.1.06

1

1

-

-

4

C

TOTAL discipline opţionale (A)

1

1

0

0

4

 

TOTAL discipline obligatorii (O) şi opţionale (A)

4

6

0

4

30

 

TOTAL ore pe săptămână

14

 

 


 

Anul:

II

Semestrul:

II(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Disciplina

Ore/săptămână

PC

Forma eval.

Denumire

Cod

C

S

L

P

Discipline obligatorii (O)

1

Practici inovative în evaluarea  rezultatelor şcolare ale elevilor 

36.10.D.4.O.1.01

1

1

­-

7

E

2

Practici de realizare a unei educaţii diferenţiate 

36.10.D.4.O.1.02

1

1

­-

7

E

3

Managementul proiectelor educaţionale

36.10.D.4.O.1.03

1

2

­-

7

E

4

Utilizarea noilor tehnologii informaţionale în procesul didactic

36.10.D.4.O.1.04

-

2

 

 

2

C

5

Practica de cercetare

36.10.D.4.O.1.05

-

-

­-

2

4

E

6

Elaborarea lucrării de dizertație

36.10.S.4.O.1.06

-

-

-

3

5

C

TOTAL discipline obligatorii (O)

3

6

-

5

30

 

TOTAL ore pe săptămână

14

 

 

 

V. CONDIȚII DE ADMITERE ÎN PROGRAMUL DE MASTER MENTPROF:

 

 • La concursul de admitere pentru ciclul universitar de masterat se ia în calcul, pentru stabilirea mediei de admitere, media examenului de diplomă (licenţa) - Mdiploma - pondere 100%.
  • Media generală, care stă la baza clasificării candidaţilor, se calculează astfel:

 

 • Pentru departajarea candidaţilor pentru cursuri universitare de master cu medii egale, admişi pe ultimul loc subvenţionat, sau pe ultimul loc admis cu taxă, în limita locurilor aprobate, se va lua în calcul media de la examenul de definitivat.
 • Dacă şi după această departajare există medii egale pe ultimul loc subvenţionat sau pe ultimul loc cu taxă se va lua în calcul media de la bacalaureat

 

 

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto